ZPWF Tangthu

MANIPUR WOMEN CHRISTIAN ASSOCIATION 
Hing Pienkhet Dan Tomkim 
 

Amasa’n tu ni tan damna hun hoi hing musah, i Bieh Pasian minthang tahen. 
February 27, 2004 ni MWCA 1st. Standing Committee thuphasah No. 4na MWCA Khang tangthu sui, Editor diing in Nu Dimkhochin guot ahi chia Nute’n eina ngansie dungjui un Pasian thahatna kitanpi in mawpuohna khu zaw tei ham sawm in theitawp suo in pan ana kilah ban ah, dated 03rd August 2013 MWCA Golden Jubilee Committee khatveina R/No. 2na ah MWCA Souvenir leh Lamkaite min tahlatna Name Plate Editor Nu Dimkhochin in hing bawzui kin tahen chia ngansie ahi dungzui in tam anei a bang in tahlat ahi. 

Thusuidoh dan: 
    1.    April 2005 leh December 14, 2005 02:30Pm hunte in Pi Hatkholam ka vakimupi a, ama’n hichiin agen hi.: 
        MGP, MEP, KSP, MLP tamteng khu mun khat ah ki-umkhawm in MGP a kipuo in tualeh April 1960 kum a Tanglian khuo a, MGP Khawmpi um ah, Rev. G.R.Sancley leh Rev. Liankhopau, Pu Sema, Rev. Mangdal, Rev. Vungdal ama hawn “Hatkholam, Secretary hihen” chiin ei guotthaw ua, tuachiin kum thum tan ei sepsah zou un kum thum kiana diingpen khu atelthaw in a kibawl a, midang a umlou jieh in keima ma Secretary hidiing in ei telching kia ua, abawn a kum guh achin kum 1966 June in ANM Nurse Training diing in ka tawp a, tua zou in Nuamzavung apang hi. Tam thute agen ditdet zou in MWCA Lamkai masa leh mitawmngai, Founder hina suidohna kipah man in “Tami Pasian latha bu ZWCA(Lutheran)-te’n eina pie uhi” chiin eina ensah hi.
       
    2.    December 14, 2005 ni ma jingkal lam in Nu Phiri ka vasuidoh a, ama tahsa ana chau sengtah jieh in ka lam-et bang in bangma thu eina hil thei tasih a, a tanu’n a thei dandan eina hil hi. 
    3.    December 19, 2005 ni mama Jingkal in Nu Mankhozen, Tangmual kung ah ka vahaw kia a, “Tuining Khawmpi ah Secretary in kana pang hi” chi tan ei hil thei hi. 
    4.    Tualeh Pi Hatkholam thugente khu a theipitu dang a um kha nalai diei chiin ka sui zom zel a: Pi Hatkholam chiemte dan pen ama Nurse zil a a kuon nua a Nuamzavung Secretary a pang in Nuamzavung Nurse zil a a kuon kia a koipen in Secretary a puoh zom ahiei chite sui zom ngai a um zieh in. 
    a)    Bangteng hitaleh, Nu Nuomzavung Nurse zil a a kuon kum khu kitheileh aban sui nop pen va chiin Nu Nuamzavung kung ah thu kan ding in December 20, 2005 in kava pei a, tuachiin amanu toh lampi ah ka kimutuo ua, tuachiin kei zong kadoh noppen Nurse zil a, a kuon kum ka dong a, hinanleh ama’n Nurse zil a, a kuon kum chet khu ka theichien nawnsih hin hinanleh MWCA pen 1960 kum in a kiphut hi chi tan ei hil thei hi. Tualeh MWCA Record bu masate khu nang kung a, a umleh en nuom ing chiin ka ngen a, hinanleh ama’n keima private record-te chauh ka nei hi. Adang kei kung ah bangma um sih, Pastor Thangliankham kung ah um va chia ei kawhmu dungzui in Pastor Thangliankham kung a ka vakanleh ama’n zong lungniengtah in recordbu leh Souvenir bu aneite ei ensah a, hinanleh record bu masa khat zong ka muzousih gel hi. 
    b)    January 16, 2006 ni in Rev. Ngulkhongam (Ngampu) MLP-te lamkai masa, Deulahlane, Imphal kung ah ka vahaw kia a, ama’n ang thusunte khu Pi Hatkholam genna toh a kibang a, Chairman Suankham ahi thu zong eina hil belap hi. 
    c)    August 08-10, 2006 in Rev. P. C. Manga Shillong a azin in ei kithuopi a, ama’n Rev. G. R.Sancley, Shillong ang kimupi in thu ang dong a, tuachiin Pi Hatkholam gensate tengteng toh a kibang veveta hi. Tam mipoimaw minite thugente pansan in Pi Hatkholam thugente khu confirmed ana kibawlta hi. (Sancley khu 1960 lai a Assembly Officer ana hi hi). 
    5.    September 07, 2007 ni in kei ka lemtanlou jieh in ka lawipa Rev. Kamkhosoi, Upa J. Lunglian, Tuikham leh Upa Ngulkhothang, Molnom-te a vakimupi a, amaugel in Chiarman a apan kumte uh ana hil thei uhi. Tualeh October 07, 2007 ni in Nu Chingzaniang, Chairperson leh Nu Nianghoikim, Secretary-te toh Daijang a Khawmpi mang kile lam in Upa J. Lunglian Tuikham ka vakimupi kia ua, ama’n zong a Chairman hi laitah a Secretary Nu min bailamtah in ei hil thei hi. Tam a tung a thute zousie kigawmkhawm in tam anei a lamkaite min hing kitahlang thei ahi giap hi. 
MANIPUR WOMEN CHRISTIAN ASSOCIATION 
Lamkaite Min  
Ahun    Chairman    Secretary
1960    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1961    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1962    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1963    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1964    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1965    Upa Suankham    Nu Hatkholam
1966    Upa Suankham    Nu Nuamzavung 
1967    Upa Suankham    Nu Nuamzavung
1968    Upa Ngulkhothang    Nu Mankhozen 
1969    Upa J. Lunglian    Ms. Nianghoiting
1970    Upa Thawngzagin    Nh  P.Niinghoi
1971    Upa Singchinjam    Nu Phiri
1972    P/P Ginjapau    Nu Nuamzachiin
1973    Upa Singchinjam    Nu Phiri
1974    Upa Thawngzagin    Nu Chiinthang
1975    Upa Chinjakam    Nu Songthahhnieng
1976    Rev. Kamkhozam    Nh Donzangai
1977    Upa Chinkhopau    Nu Songthahhnieng
1978    Upa Thawngzakhup    Nu Phiri
1979    Upa Suahkhosoi    Nh Zenkhonuam
1980    Upa Thongsiem    Nh Zenkhonuam
1981    Upa Thongmang    Nu Niangzalam (w/o Thanggin)
1982    Nu Vungkhoching    Nu Zamkhoching
1983    Upa Chinkham    Nu Thangneivah 
    President    Secretary
1984    Nu Ngaizanem    Nu Nuamzavung
1985    Nu Thangneivah    Nh Vungdeiniang
1986    Nu Dimkhochin    Nh Niangkhongai
1987    Nu Songthahhnieng    Nh Vungdeiniang
1988    Nu Dimkhochiin    Nh Niangkhongai
1989    Nu Ngaizanem    Nu Niangzalam
1990    Nu Songthahhnieng    Nh Niengkhongai
1991    Nu Ngaizanem    Nu  Niangzalam
1992    Nu Dimkhochin    Nu  Niangkhanman
1993    Nu Songthahhnieng    Nu Dimneiching

    MPWF Guidline kizui a pat kumni dan vaipuoh ahia, ZPWF in Local, District leh Synod level tan a term kibah ding deina in 2006 October a kitelthana nei chiet ahia, 2006 & 2007 pen kum khat tuoh a puohsah ahi. 
1994-1995    Nu Zamnieng    Nu Niangzalam
1996-1997    Nu Hatkhanvung    Nu Niangzalam
1998-1999    Nu Nianghoikim    Nu Dimneiching
2000-2001    Nu Dimneiching    Nu Vungzanuam
2002-2003    Nu Chingneikim    Nu Dimneiching
2004    Nu Niangzalam, MWCA 
Synod mu 2004 2nd 
September in ZPWF ki form MWCA toh ding khawm 
Dimneiching, ZPWF    Nu Nianghoikim, MWCA 
Nu Dimkhochin, ZPWF 
2005    Nu Niangzalam, MWCA
Nu Dimneiching, ZPWF    Nu Nianghoikim, MWCA 
Nu Dimkhochin, ZPWF
2006    Nu Nianghoikim, MWCA
Nu Dimneiching, ZPWF    Nu Chingneikim, MWCA 
Nu Dimkhochin, ZPWF
2007    Nu Chingzaniang, MWCA 
Nu Vahkholhing, ZPWF    Nu Nianghoikim, MWCA 
Nu Dimneiching, ZPWF
2008    Nu Vahkholhing, ZPWF    Nu Dimneiching, ZPWF
2009-2010    Nu Thangneivah, ZPWF    Nu Dimneiching, ZPWF

Sposored by Zou Presbyterian Women Fellowship  
Stone erected by:     Rev. Stephen Chinzathang, 
    Sr. Executive Secretary, ZPCS
On the 24th October 2-013
At the Zou Presbyterian Church Synod Office Compound, Zomi Colony, Churachandpur 
    6.    Zou Synod tungtawn in, MWCA leh MEPWCA khu suhbei a, ZPWF akipotou ding chi thu ban ah MWCA Golden Jubilee khu ZPWF in lopsah ding chi thu a um zieh in, ZPWF ah MWCA Golden Jubilee Committee zong ana kisiem a. Tambang kawmkal ah, silbangkim final thei tahtah nailou in a um tadi a, MWCA zong 2007 Khawmpi atawpna akhahna nei ahia, lamkaite leh mipite’n MWCA khela kawmkawm leh ZPWF lamdot kawm in hinkhuo ana kimang hi. Tam thute jieh in Golden Jubilee lungtup bangtah a lop in na um theisih nanleh MWCA lamkaite min tahlat utna a kinei zing zieh in ZPWF lemsahpina leh panpina toh a tanchin bangkim mansa diem a um ahi toh kituoh in sutkhiet ding phasah ahibang in tu in sut khiet in ahing umta hi. Tambang a hing makaitu i bieh Pasian tung ah lungdam thu i tut sawnsawn ua, thupina Ama i pie uhi. 
        Tualeh tambang tanchin sui thu a a umna ziehpen khangtha tamtahten a theisiem lou khah ding zieh in tam anei ah neukhat i tahlang uhi.  
        Zou Holy Bile deina zieh leh Apocrypha deilou chi thute zieh in 1976 kum in Zou mipi mun khat lai, khen ni ana kisuo khata a, tuachin Record bu masate a mangta hi. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.