Khristian Latha Bu

  Labul a pat Sui Bailamna       
       
  A hepina a ka khawl in 235    
  A hepina halim nuoi ah 50    
  A hing hepi Mang vontawi in 208    
  A hing hil zou thei koi a um tadiei 214    
  A kumtawn gouluo ding manaw zel 195    
  A lalna gam nuasie’n Vanmang ta 131    
  A loupi uh sil hing chinteng 23    
  A Manna kumtawn in a sang 349    
  A pienna sausuon khu enin 229    
  Adam hah leh suon lenna sietlei 213    
  Adam suon khiel nuoi a tangte 49    
  Adam suon shina han miel zing nei ah 209    
  Adam suonte sietna albang mangsa 55    
  Albang mang hen i nuoi simlei 192    
  Albang mang kuon nuoi sietlei a 12    
  Amau khu a sieng ah teng va un 75    
  Ang pei hun ding gensih nanleh 382    
  AW      
  Aw a pallai muol a liemta 175    
  Aw Gospel khuolzin hei lam a pei ding na hei 303    
  Aw hagau siengthou nunnem 368    
  Aw Haleluijah Mangpa loupipen 84    
  Aw hei ah hei ka hundampan 9    
  Aw hepina gensiem sih nanlengzong 376    
  Aw hepina ka gen siemlou ka sut siem theilou 328    
  Aw hepipa Pasian in 212    
  Aw hundampa gitlou dana simlei tung ah 44    
  Aw ka Hagau thou in 103    
  Aw ka hundampa mihing na hi lai 357    
  Aw ka Mangpan tenna gam ding 274    
  Aw kalvari tang khu ka galdot a 273    
  Aw kalvari tulsing tung ah 13    
  Aw kipahna Khristmas ka pahtawi lai un 114    
  Aw lei mimaw nang din 335    
  Aw loupipen Halelluijah 34    
  Aw lung khamna keidin a na taluo 178    
  Aw Mangpa David hah leh suon Alsi 145    
  Aw Mangpa lung khamnan ka dim zing 227    
  Aw Mangpa simlei mawna puo 78    
  Aw miel nei a umte hing thou ta un 427    
  Aw mihang muolliem siengte 219    
  Aw mikhiel hundampan a hing ngah zing 315    
  Aw na umna pou ka hinnan nuom sa hi 323    
  Aw Najareth Jesu hei a pei ding nahei 316    
  Aw nang ka Mangpa leh ka Pasian dei 1    
  Aw ngahlang e hundampa lenna gam 142    
  Aw ngai veng e kalvari tang 151    
  Aw ngai veng e kumtawn gam nuom 116    
  Aw nuom leh kipahna Khristmas 351    
  Aw Pasian aw hing hepipa 67    
  Aw Pasian nanglou lawm dang nei sing 441    
  Aw phat un Pasian Belamnou 31    
  Aw thou vangin ka pa sienglam zuon kia 91    
  Aw u leh nau it umte 61    
  Aw van Hagau sieng mei leh mei bang a 230    
  Aw van hui hing ngai ing e hing leng in 111    
  Aw van nuoi a mite nuom vai 347    
  Awi va ui aw kalvari tang khu 401    
  B      
  Babulon luipang a ding in kap ing  436    
  Belamnou siet pawpa khu en un 70    
  Bethlehem ah hing pei chiet un 292    
  Bethlehem muol sunni tum kuon 15    
  Bethlehem muol tung a 107    
  CH      
  Chi genthei lungdonna gam a khun 403    
  D      
  Dachieng mipi sangtam hing pei ding 354    
  Dam sung in hundampa zalin 176    
  Dam sung in Mang nna i sem ding 258    
  Damlai gam dai a ka zin sung in 241    
  Damlai gamdai gam khu ka pel chieng 369    
  Damlai meipi zing ka pel zaw chieng 275    
  Damlai tuipi kinawng gallam ah khun 3    
  Damlai tuipi tung ah ka vai 243    
  Damsung tomnou mang ding in saguohin 458    
  Don chim lang salem vangkhuo nuom 47    
  Dongal lien e simlei ah vang 170    
  Dougal sat din hing pui inlen 68    
  E      
  Eden huon a pi leh puten 360    
  Eden huon a suongtu lung mawl zalin 45    
  Eden lui hi ka nuasie ding gam hi 171    
  Eden tulsa guobang hin kiana ding in 110    
  Eite hing sui in maw 225    
  En un Pasian Belamnou siet pawpa 11    
  En vawi hundampa khu puita uh 28    
  En vawi khai kang uh melmaten 21    
  En vawi lungsim miel nei a 324    
  En vawi nu na tate gawtmun lam zuon in 319    
  En ven ka tennang gam nuom 422    
  Enin hundampa na Mangpan 5    
  Enven Mangpa na sisan a na tatsate khu 193    
  Et chimlou heisa pah ding in 396    
  G      
  Galdotna chin in don nanlei 374    
  Galin don vawi kholen ngoumei zam ah 112    
  Galin donvawi thangvan khopi 80    
  Gam dai a lungkham zousieten 384    
  Gam ngai kinepna ka gel chiengleh 399    
  Gam sieng pen a Mang hing pieng khu 43    
  Gam thupi kumtawn ka ngai zion 394    
  Genlieng tungtuong maw van in 327    
  Gentheina in tuom kimvel e 390    
  Getsmani huon a Mang Jesu 289    
  Gilkiel-dangtah um nawn louna 211    
  Gilou mei in i gam a kang 254    
  Gim um ka thuoh lai en aw 242    
  Ginan don siem hilei 167    
  Gingtute aw zam lou in pei zel vai 419    
  Ginna ha a lengin kalvari tang 29    
  Ginna kalvari muol tung ah khun 106    
  Ginnan galin don ing ka tung vang khuo 186    
  Ginnan galin don ing vanmite 63    
  Ginnan vang khuo galin doning 168    
  Gou manpha hina e 333    
  NG      
  Ngahleng veng ka hundampa 127    
  Ngai un Bethlehem dah hing ging 348    
  Ngai vawi Angel tongluong lawmnou 38    
  Ngai vawi hing pei kia ding hita 236    
  Ngai vawi kalvari na lungkham dan in 7    
  Ngai vawi mouneipa kikou aw 30    
  Ngai vawi Vanmang ta khu 220    
  Ngaituona chin a galdot in 326    
  H      
  Hagau guolzawlna leh Mang thuhun paw ding in 440    
  Hagau hing leng ven Eden a sillui 231    
  Hagau saltang leh gitlouna puo a 322    
  Hagau siengthou khuva nunnem 16    
  Hagau tuipi khuptan a ka pal laiin 416    
  Halelluijah aw Halellui Amen 268    
  Hambang hing huoi Mang Jesu 252    
  Hin khotha mel a kidang e 290    
  Hing don vawi in simlei hinkhuo 267    
  Hing ngai veng aw na gam loupi 291    
  Hingjuon vang salem vang khuo 266    
  Hinlai luipi dung va sui koile nanleng 46    
  Hinna hing pie ka Mangpa hing it ing 421    
  Hinna luipi aluong zing hi 18    
  Hinna siengthou siempa deisih uh zion ah 98    
  Hossana chi zel in aw Haleluijah Amen 22    
  Hun kidang ven vaihawmna ni loupi 169    
  Hun leh kum tui bang kiem zel 187    
  Hun liem lengte mang tellou a 77    
  Hun mualliam sate nung khu pammai hi  65    
  Hun mualliem sateng ka don in 144    
  Hun tom tang bang idam sung 428    
  Hun tomnou khat ineita 391    
  Hun tuibang kiem zel e simlei 155    
  Hundamna dawng kot kihawng e kalvari 95    
  Hundampa Khrista nang tellou in 279    
  Hundampa khu ka siettan din lei ah 36    
  Hundampa khu mel kathei man midang Pasian 66    
  Hundampa lenna Zion gam khu 115    
  Hundampa lungkhamna kalvari lam 4    
  Hundampa mimbang piengta ei din 262    
  Hundampan mun abawl zouta 345    
  I      
  I damlai ni tomnou kalte 309    
  I dam sung hun tomnou kalin 395    
  I kim uah bu lah ding nempi a min tahi 163    
  I kuong un gam nuam lam khu juon hen 17    
  I lungdeipen i nuomna pen 342    
  I lungsim sietmiel jing nei ah 122    
  I Mangpan van a a ka tou ding kuon in 282    
  I ngahla kumtha tuong ahing tungta 139    
  I Pasian hepina thuhdan eibang mi khiel 449    
  I Pasian hepina thuhdan zangaina 205    
  I pienna tam lei gam huoi 161    
  Itna kidang a min ngai khu 296    
  Itna sisan luong in 443    
  J      
  Jacob lawmhoi leh a lei saang khu 85    
  Jan sawt khang kim laiin 226    
  Jerusalem kulpam kalvari muol ah 54    
  Jerusalem Zion khopi khen donvawi un 100    
  Jesu hing itnate kathei in 379    
  Jesu ka laukha itpa 135    
  Jesun anuajui ding in asui 433    
  Jesu nei ka nuamjaw 332    
  Jesun noute va kuan un chi 434    
  Jing dam solnou hundampa 72    
  Jing ka zinna vangin la 356    
  Jinmang henkol bulsa 108    
  Jordan gallam ngai a ka lung a hellai in 233    
  Jordan lui chieu gal kakai chieng 247    
  K      
  Ka buoina simlei gamdai ah 64    
  Ka donvel hing mi leng 425    
  Ka galthuomna tuol koi ngam lang 90    
  Ka gam tul ding ka tenna gam 102    
  Ka gam tulsa sietlei Aigupta 199    
  Ka ginnan phamsate vang khuo 174    
  Ka hagau in a zomta a 93    
  Ka hen kolbu gitlou henkol 125    
  Ka hundampa khu puita uh 206    
  Ka hundampa na hing kum laiin 222    
  Ka hundampa paah bang tawi vang 24    
  Ka hundampa vahmang sanin 256    
  Ka khel jalin aw ka mangpa ahing liem 123    
  Ka khel sawpsieng ding ka nin sawpsieng din 281    
  Ka khuol zinna nei hamsa dong i gam 338    
  Ka kumtawn inn ding lem tavang e 263    
  Ka lei dam sung ni kihei liem jel ah 411    
  Ka lenna gamdai nuasie in 228    
  Ka lung a juon sun chieng 76    
  Ka lung khamna lei gen thei 383    
  Ka lungsim sietna dimsa khu 189    
  Kalvari a na hepina in 234    
  Kalvari a na hepina tuibang a hing lien in 129    
  Kalvari muol tung ah Mangpa khu 149    
  Ka Mang gam kilawm ka galdot in 415    
  Ka Mang Jesu melma kalah 343    
  Ka Mang Kross kangai um khu 341    
  Ka Mang lenna gam ngai um khu 51    
  Ka Mang lenna Jerusalem tha khu 358    
  Ka Mangpa lemguot dan ka mi hinan 344    
  Ka Mangpa lemguot dan koiin a thei joudiei 407    
  Ka ma simjing kaw chih seng 400    
  Kanan gamtha hing juon ding in 81    
  Kanan phai zawl Saron pah hoi 133    
  Kaneu laiin lien leng lungnop ding kisang 307    
  Ka ngahla Zion khopi tha 19    
  Ka nuamna pahbang a vulsiengta 60    
  Ka pa nahi ka Pasian ngei nahi 71    
  Ka Pasian aw ka Mang Pasian 113    
  Ka pienna zinmang kulsin 158    
  Kap in mauta sia uh 191    
  Kap lou thei kahi lou 232    
  Ka sietna tuibang in a luong 305    
  Ka tahsa lung kham nan leh 182    
  Ka tahsa maw hatlou nan leh 221    
  Ka tenna gam sietlei simjing 154    
  Ka thu leh la teltuom sing e 418    
  Ka thupina ni leh ka hinna din 194    
  Ka um muon maw lunghel kan chieng 180    
  Kawlva banga lensiem hileng kei  165    
  Ka zinna tuonglam sulnua gamdai 276    
  Kei din sungjui leh solkha tang nonlou 371    
  Kei ka khel jalin 238    
  Kei ka khuoljinna 412    
  Kei ka mang ding khat vei chieng 298    
  Keima ki a ka len laiin 444    
  Khanglai hunte uh ni kipah um 288    
  Khanglaite thou un 424    
  Khantanhoi tangte eite in 432    
  Khawhna lawm lawm e maw 372    
  Khaw khal tung va lui leng 308    
  Khelna leh hoi hunlai te khu 259    
  Khelna solna tui kinawng kalah 339    
  Khen louna gam kangai e 117    
  Khiel in mangthai nan leng 330    
  Khovel loupina ka sui lai in 446    
  Khrista min a hing kalsuon 295    
  Khrista min a kangai tullou 445    
  Kiem bai seng sang e maw 162    
  Kiem bai siengsang e ka leitung damlai ni 51    
  Kilel minthang mihing tapa 215    
  Kimanta un gingtute aw, a vaigei man 272    
  Kimute phong hal ding 297    
  Kross ah khun sisan lul a luong 99    
  Kulsin ah khau bang chie aw 218    
  Kum lui beita i nunnopna teng toh 200    
  Kum lui mangta ni leh ha kum 146    
  Kum sang vai liem in hing nai ven 198    
  Kum tam tah sulliem nung katuo maw 410    
  Kumtha khu tuong hing tung kiata 39    
  L      
  Lai lung a juon nin kadon kim vel a 62    
  Lam dang seng aw lamdang sengsang 417    
  Langai ding dang mu jou vawt sing 381    
  Lei a guol ngaite kimkhenna ding a 393    
  Lei a mimbang pieng thangvan mang vontawi 33    
  Lei a na hing lenlai in  126    
  Lei a tahsa vahna ding a 255    
  Lei genthei gam shina mun ah 350    
  Lei hamse dong na kung tung ah 210    
  Lei lalpuon loupi khu hingtul van 190    
  Lei mihing hinna khu bang chin 284    
  Lei nopna tomnou khat bon ihen la leh 364    
  Leisiet puon in kiphel khe nan leh 409    
  Lemguot mang Immanuel 406    
  Lemna Mangpa hing pieng Betlehem ah 240    
  Len kawl ni hing suoh sah lang tang kilawm ah 442    
  Liandoute unau in 448    
  Lungdei gibang khenna tam siet zilja ah 253    
  Lung juong in muol chin gal doting  202    
  Lung juong in tang chin gal khuo don ing 398    
  Lungjuon huoi sang e aw tam simlei 244    
  Lungkham buoina dougal hing lien e 363    
  Lungkham genthei thuoh a 217    
  Lungkham kana gawppi 237    
  Lungkham kana leh buoina gam 365    
  Lungkham melma um vawtlou 181    
  Lungkhamna leh buoina khela 183    
  Lungkhamna meipi kala 104    
  Lungkhamna siet chin tengin ahing tuom 25    
  Lungkhamna ten hingtuom vel e 301    
  Lungmuonna kim nunmopna kim 280    
  Luon hi nul a kikhenna beita va 249    
  M      
  Machieng vangkhuo nun nuom tung thang van ah` 160    
  Manggam tunkal ngahla senging 340    
  Mang Jesu min asangpen hi 164    
  Mang lenna van jerusalem tha ka gel chieng 375    
  Mang lungawi kum hunnuom um khu 32    
  Mangpa aw gin khu ngaivawi un 386    
  Mangpa gamla ding in sietlei a khun 265    
  Mangpa hing hepina khu 94    
  Mangpa Jesu aw nang ka hing ging hi 197    
  Mangpa Jesu lungsiet na in 287    
  Mangpa Jesu’n a hing it 286    
  Mangpa ka lungsim kot khah uh nang din luong ing 362    
  Mangpa lei a na lungsiette khu 397    
  Mangpa na gam ah khun nasep ding 313    
  Mangpa na hagau in hingpui huoi in 188    
  Mangpa na min za in lam hen 101    
  Mangpa na na semdia nang hatna 257    
  Mangpa nang itna lien hi 420    
  Mangpa nang umna nuom hina va ia e 271    
  Mangpa na sem ding in sietlei a khun 311    
  Mangpan eite hing lungsiet  302    
  Mangpan sietlei hi ana it jiehin 283    
  Mangpa nuom ing kei a ding a 414    
  Mangpa pien hun kipah um tungkia ta 40    
  Mangpa thu kasieng ah hing tungta 336    
  Mangpa thuohna ka ngaituo chieng 121    
  Mangpa’n ka tahsap te ahing pe ding 450    
  Mangpien kipah ni khuo tung kia ta 41    
  Mang pienni lenmuol khumsa kawl ni 278    
  Mang thang san khovel ah na hing pieng a 325    
  Mau in ka ngah gam loupi khu 378    
  Mimbang pienna tam nuoi simlei 134    
  Mindang zousie sangin 137    
  Mishi leh mi hing kipawl in 413    
  Mittaw khomiel sung ka um laiin 299    
  Mou leh mou nei anbang ki it 207    
  Mun jeh ata ama 359    
  Muongsawt sin aw unau nang zong 300    
  Muot thei a tun i um 204    
  N      
  Na gam loupi hing tun chieng leh 53    
  Na hepina jal a nuom a kikhawl khumte 26    
  Na lugnsiet sengna ka sa a 74    
  Na ngaidamna ni loupi kei ding ahing vahta 277    
  Na pienna ni leh na shina in mulkim huoi sang 152    
  Na sem um Mangpa muongin sem un 431    
  Na siem leimi dou galin tang ta uh 337    
  Niloupi hing tung ding hita 59    
  Niloupi hingtung ding khu anaita 269    
  Nipi lou dawnlai hita e 388    
  Nisim ka sieng uah um zing inlen Mangpa 177    
  Nopna leh kipahna nang a 140    
  Nopna ni loupi khu avah 37    
  Nuamna jingdam sol Mangpa 132    
  Nuntom pah pal bang lel ka simkei 438    
  Nuoi simlei a lingvai vontoi 10    
  Nuoi simlei tuisuogiet tungah 89    
  P      
  Pasian galthuom mangtute khu 321    
  Pasian in lei mihing alungsiet jal in 136    
  Pasian melhoinan itna maitaina 429    
  Pasian phatna selung kadei 251    
  Pavaw ka tan ding a kilawm na sum 329    
  Pa zelin muol khum zel hun leh nite 355    
  Pei vaiin pei chietva ui potsan va ui 373    
  Penticost ni bangin Hagau siengthou 14    
  Pielgal gamnuam tuong katun chieng in 57    
  Pielgal gamnuom leh ka Mangpa 179    
  Pielgal kangai ka mang lenna 58    
  Pielgal sunni ka lungsung a hing vah tah in 56    
  Piengtha loute piengtha in kingai nanleh 317    
  Pilat in mipi lung hawl in 312    
  Pisei pusei lung mawl ten ana thei phalou 246    
  S      
  Salbang hing suohna sim thu 203    
  Salem huong sung khu envoi un 153    
  Sawtnon tasia damsung kham 380    
  Seinou guolte aw hingthou ta un 439    
  Seitlei thupina leh a mun nopna sang in 92    
  Selung juon nin ginnan galin doning 173    
  Selung tuoh a Mangpa ka lennau tangthu 392    
  Sem va ui khrist a dingin 314    
  Sepgim lungkham buoina kinongna lah a 437    
  Sheol simjing tung ah 377    
  Shina jordan pieu a lung kham in 405    
  Shina lim nei a tou in 260    
  Shina mielnei a i tou zing laiin 346    
  Sian mang vondei laitan en un 250    
  Sietgal dounan aw van mang tapa 82    
  Sietleh shina gam hinan leh 353    
  Sietlei ah vang khuol zin kahi 426    
  Sietlei ah vang solna leh khelna 96    
  Sietlei ka khuolzinna gam nun nopna in vot lou 352    
  Sietlei lungkham na leh luanhi nulna 385    
  Sietlei mihiem bang e Mangpa 87    
  Sietlei tungah khun aw 408    
  Sietna kulhpi lam ah khun pei jeiin 105    
  Sietna tuisuo giet gal ah 387    
  Simjin hing beiin kagam nuam juon vang 128    
  Sim lei Aigupta gam a khun 8    
  Simlei angaituo jalin 172    
  Simlei a ngui siengta 79    
  Simlei in sum leh suong mantam 120    
  Simlei ka inn hilou 334    
  Simlei sietmiel ah khun 185    
  Simlei tuong nuasie lei sulhei kia nonlou ding 2    
  Solna dougal lien e Mangpa hing panpi in 367    
  Sunni tum lou Zion khopi 138    
  Suontu lung amawl jalin 130    
  T      
  Tam khovel ah khun gingtu atam ngei e 423    
  Tam lei tunga tomnou tang bang kadam sung in 320    
  Tam leitung damlai gamdai meipi bang jing nuoi ah 109    
  Tam lei tung gibang kikhenna gam hi 310    
  Tam nuai sietlei albang mang kuan 88    
  Tam nuai sietlei kumtawn gam ching zoulou 141    
  Tam nuai simlei ah Mang sangza 216    
  Tam sietlei ah aw hundampa 147    
  Tam sietlei ah khuolzin kahi 370    
  Tam sietlei a ka len laiin 159    
  Tam simlei daidam nga bang kalen laiin 150    
  Tanah hinna damtui a luong 35    
  Tanga Aigupta a lung khamte 119    
  Tanga Mosin kanan galin don 196    
  Tanglai hinlui lou bang tulnua 361    
  Tangmi pha thu kidang 73    
  Tang thupha gendia nei sawlna tenga Mangpa 285    
  Tawng selaw Pasain Belamnou 404    
  Thangvan laha law tuol koi a 245    
  Tom seng taluo ve aw simlei pallun zong 233    
  Tonsie kahi Mangpa hing ngaidam in 97    
  Tuan a Eden pallun nei a lungkham na  166    
  Tuan a ipi leh pu selung mawl jah in 239    
  Tu a tha kihepina gamnuam tah 83    
  Tu in buoina muolvum a ding in 201    
  Tu in Mangpa ka hing mu ta 20    
  Tung lam Jerusalem tha nuom 156    
  Tung nungpen a simlei miel in bom nanleh 294    
  Tung Pasian hing tuol kum aw 366    
  Tung sunni sang a zong vah thupi 157    
  Tung thangvan ah ka sau bawl san um 118    
  Tun hingpei chiet ta un 318    
  Tuon a pi leh puten Eden huong jol sung ah 148    
  U      
  Um muonmaw lung zuon in muol chin 389    
  V      
  Vangam loupitah tanchin 224    
  Van hagau siengthou hing ngai ung 261    
  Van inn shina luigal 48    
  Van Jerusalem khopi loupi ah 331    
  Van khopi tuollai a lengsa 6    
  Van khopi tuolnuom a sawlbang heisa 86    
  Vanlai ni leh hunhoi lai 430    
  Van mang nunnem Immanuel gam nuam 27    
  Van mang tongsie banna simlei 264    
  Van ney sietlei sodom bang in thuman louna 304    
  Vanney simlei sahmin sim in 248    
  Z      
  Zabawm puoh ding manghil lou 293    
  Zailan hing awi vang kahun mualliemsa 184    
  Zan havat um tah a I Mangpa Jesu in 124    
  Zan khanglai in Belampu 42    
  Zan khuo sawtta khen ding sim thu 270    
  Zan lungzin um Zion inndan sung ah 69    
  Zion kulh sung khu lung in gel di uo 402    
  Zion muol leh thangvan Alsi 143    
  Zion vangkhuo aw ken hingngai ing e 306    

 

Belamnou atha nua un 
                10,14,10,15,6 
    1.    Aw Nang ka Mangpa leh ka Pasian dei, 
        Loupinate, pahtawinate, silbawltheinate khu; 
        Na ginna jaal in mutah nana hi, 
        Nang in bangkim na siem a, 
        Na deina jaal a um leh siem; 
        Khu ahi sieng ngal a. 
            “Belamnou a tha nua un zong, 
            Mangtoupha a tou in; 
            Tam simlei vai khu ahawm diing”, 
            Angel vamte’n chi uh. 
    2.    Mangtoupha a tou leh A silsiemte’n, 
        “Belamnou sieng ah khun guoljawlnate, pahtawinate; 
        Loupinate leh vaihawmnate khu, 
        Taangtawn in na um den tahen” 
        Achi uh khu ka thei a; 
        Sil ganhing liite khu. 
    3.    “Tam puonvaam silte khu koite ahei? 
        Hei apat a hing pei ahi uoi?” chiin hing dong hi; 
        Keima’n a sieng ah Na thei kana chi, 
        Ama’n ka sieng ah, 
        “Genthei um nasatah apat pawtte, 
        Khu ahi” chiin ei hil.   
_________________
Sulhei kia nawnlou diing  
                11, 6, 8, 6 
-Saihnuna 
    1.    Simlei tuong nungsie lei sulhei kia nawnlou in, 
        Nuom a pei masate’n; 
        Pieugal gam nuom ah hing ngah uh, 
        Taangtawn nopna gam ah. 
            Kana gam lungngaina,
            Simlei ka tenna mun; 
            Lungmuonna Zion muol tung a, 
            Lenkaal haibang ngahla’ng. 
    2.    Envawi Mangpa ka leenna gam lungkhamna mun, 
        Gamdai genthei ahi; 
        Phamna in guolngai gibang khen, 
        Na gam tuong ka tun ma’n. 
    3.    Van Mang Immanuel khopi Zion ah khun, 
        Gibang khenna umlou; 
        Khunah liengvai vontawi zousie, 
        Dawnbang tuoh kaal ngahla’ng.  
_________________
Damlaai Tuipi Kinawng
                10, 9, 10, 9
-C. Z. Huala 
    1.    Damlai Tuipi Kinawng chieu gallam ah, 
        Ka lungkham gam vaah hoi khu a um; 
        Haibang ngahla ing Hundampa sieng a, 
        I leen hun diing khu, guoldeite toh. 
            Tuong hing tun in ka Mangpa deipeen, 
            Lili pah hoina Na gam nunnuom; 
            Aw bangchih chieng in tuong ka tung diei? 
            Hundampa mun chiem khenlouna gam. 
    2.    Haibang ngahla’ng Mangpa lungkham ni in, 
        Ginna’n hing musah in khum gam nuom; 
        Aw kilawm sem in ka lungsim sung ah, 
        Khu’n ka baang diing naubang ka kana. 
    3.    Haibang hing ngah uh tu’n ka lungdeite’n, 
        Hundampa leenna gam Zion ah; 
        Aw bangchih chieng in tuong ka hing tung diei? 
        Khum khu zai-awipi vang, khenlouna. 
    4.    Sawnbaan hing kai in aw ka Hundampa, 
        Ka mauna gamdai a kipat in; 
        Ke’n zuon jel vang Belamnou Mang leenna, 
        Aw khenlouna gam taangtawn pieugal.  
_________________
Hundampa phamna mun
                13, 9, 9,. 9 
-Thanherha 
    1.    Hundampa lungkhamna Kalvari lam khu zuon in , 
        Hagau siengthou aw hing pui jel in; 
        Meel in mu nuom ma’ng e Hundampa, 
        A linglukhu leh a thuohna khu. 
            Aw naa saseng ing e nei tatna, 
            A khut, A keng, Anaah ah liemnate a thuoh; 
            Keidi’n Kross tung ah hinna a pie. 
    2.    Sunni chin in ka ngaituo Hundampa phamna mun khu, 
        Ginna’n simlei apat meel in mu’ng; 
        Migiloute kaal ah khaikaang uh, 
        “Ka dang ataah” Mang Jesu’n achi. 
    3.    Ngaai di uo Hundampa lungkham in huibang amau, 
        “Ka Pasian bang achia hing peisan;”  
        A thuumsah Ama khenbehte di’ng, 
        Kross tung a A shi kuon diing mama’n. 
    4.    Aw Mangpa amau dia Na thuohna Kalvari ah, 
        Namchin zata Na meel musah in; 
        Hekhuo Na tuodaan theisiam le-uh 
        Mang Jesu lambang paah chim sia uh.  
_________________
HUNDAMPA NA MANGPA’n
                8,8,8,8 
    1.    En in Hundampa na Mangpa’n,
        Sing hansie dong tung ah hing ngah:    
        Kei zong Hundampa’n hing ngah in,
        Ka peina tuonglam ha nanleh. 
            Tuonglam simzing dougal laai ah, 
            Aw Mangpa ku’ng ngillouna di’n;
            Van Angel lungtuoh muon-umte,
            Ka ngai niin hing tung thei lengleh. 
    2.    En in guobang hinna tuonglam,
        Zui aha tunlou diing zau ing;
        Mangpa van hagau puilou in,
        Koi ahei hing tung thei tadiing,.
    3    Bangchih chieng in ka hing mu diei?
        Haibang ngahla’ng nuoi simlei ah;
        Don zel vang ka luo diing gam nuom,
        Aw Mangpa hepina jaal in. 
    4.    Tongse baanna tulsing piendang, 
        Lungkham thuoh a Na hing tatna; 
        Ka hinnapeen tulsing Nahi, 
        Chi in hing tawisaang jel leng vang.  
_________________
Van Khopi Tuollaai a 
                8, 8, 8, 11 
-Saihnuna 
    1.    Van khopi tuollaai a leengsa, 
        Lei lungkham thuoh in a mau hi; 
        Ka Pa hing peisan sin achi, 
        Panpia ngaai ahi ameel ka et in. 
            Mangpa ka mu chieng phat in zai-awi vang, 
            Simlei genthei hi keidi’n nopna hing hivan in; 
            Van ka zalenna diing gam nuom, 
            Nisim ka galdot. 
    2.    Israel namchin lungmawlte, 
        Salem kul sung gallien suo uh; 
        Mang sisan namchin diing a luong, 
        Kei mawnei silsiengna lui siengthou ahi. 
    3.    Hundampa tatna sisan luong, 
        Kalvari hansie dong sing ah;
        Vuohna lingphan a khuh lai in,
        Mel munuom mang e, aw Van khopi tha tuol.   
_________________
Hallelui Non Hen
                11, 10, 8, 8, 6
-Patea 
    1.    Ngaai vawi Kalvari a na lungkham da ni’n, 
        Melma simsengloute hing pungkhawm uh; 
        Koi hei na lungkhamna leel nuom,  
        Thangvan ngoumei in ahing bawm,
        Kalvari a hing liep. 
            Amen, Amen, Halleluiah, Amen, 
            Lei leh van-te’n Amen lem hen; 
            Tuisuogiet leh nuoi simlei in, 
            Hallelui non uhen. 
    2.    Ngai vawi shina zou in thelbang thoukiata, 
        Shina suun a khopi nguui albang da; 
        Kalvari pahtawi in leeng uh, 
        Thuohna suun in, zawna lawm uh; 
        Buoina um nawnlou diing. 
    3.    Shina lui gal a aw Salem khopi khu, 
        Lalna gam paallun jem in abawm e; 
        Khunah Phaiphuleeng alem uh, 
        Guolzou Mangpa pahbang tawi uh; 
        Phatna dai nawn tasia. 
    4.    Aw ka Laukha na khopi galdot jel in, 
        Hundampa leh Angelte tuollenna; 
        Shina, lusuun, huibang mauna, 
        Um nawnlou diing Laukha vangkhuo’ah; 
        Naubang ka baang tadiing.  
_________________
Simlei Aigupta Gam ah 
                8, 8, 8, 10 
-Suma 
    1.    Simlei Aigupta gam ah khun, 
        Muonna leh nopna ka sui a; 
        Guobang hin sung man sieng tum in, 
        Kana leh lungkham buoina bou ahi. 
            Aw i pienna gam in a zil nawnlou, 
            Muonna leh nopna sui nanleng;’ 
            Mu zou sia’ng e, amun hilou, 
            Ka Mang Khrista gam hilou jieh in. 
    2.    Albang mang diing gam a leengte, 
        Tatna sisan mantam jaal in; 
        Taangtawn hinna tang sam diing in, 
        Michin-namchinte diing in a hongta. 
    3.    Aw khum mun a ngabang leeng di’n, 
        Mangpa na hatna’n hing puui in; 
        Simlei nunnop mang sieng diing khu, 
        Ngaai in don kia tasia’ng nunluui gam khu. 
    4.    Hepina gam lam juon diing in, 
        Ka Hagau na’ng zong sui inlen; 
        Simlei hoina’n hing han nanleh, 
        Lili pah Mang nunneem in hing ngah hi.  
_________________
Aw Na Sisan Luong Khu 
                8, 6, 8, 6 
-Upa Zasiama 
    1.    Aw hei ah hei ka Hundampa’n, 
        Lungkham genthei athuoh; 
        Ameel dei-um mu nuom veng e, 
        Hepi sisan luonna. 
            Aw Na sisan luong ka mu chieng, 
            Ka siet vompeen a silsieng diing; 
            Lungkham mangbat a bei tadiing, 
            Aw Na sisan ah khun. 
    2.    Aw hing ngaai ing Mangpa tu in, 
        Ka maw sawpsieng diing in; 
        Simlei tung ah Nangma loungal, 
        Tuibang sienna umlou. 
    3.    Ka laita hun ahing tun chieng, 
        Hepi in hing puui in; 
        Zau nawn tasia’ng shina luipi, 
        Nuom in hing galkaai vang.   
_________________
Na Hagau In Hing Luodim In
                8, 6, 12, 12, 12, 8 
-Lianvela 
    1.    Nuoi simlei a liengvai vontawi, 
        Sah, hang, sim, mal a mi; 
        Meel kimu ni’n Mangpa Jesu’n hing nuompi in, 
        Lungguoltah a Na hepina khu donkhawm in; 
        Simlei kana zong beisah in. 
            Na Hagau in hing luodim in, 
            Simlei kalaai baang in; 
            Hing pahtawi ung, Aw Na hepina khun, 
            Hambang a nuolsa uh; 
            Aw loupi in hing leeng taven. 
    2.    Ka sut, ka gen chimtheiloute, 
        Na jaal a leengkhawm uh; 
        Kaal a simthu hoi khu leel uh na sisan in, 
        Muolchin leh taangchin gam apat hing peikhawmte; 
        Aw leeng inlen pawl siengthou in. 
    3.    Tam nuoi simlei lungkham kana, 
        Mun in na guot nanlei; 
        Hagau siengthou loupi leh guoljawlna lul khu, 
        Michin adi’n nuomna leh lungmuonna hihen; 
        Hagau siengthou pe chiet taven. 
    4.    Aw Mang Jesu liengvaitah in, 
        Hing umsah sin Mangpa; 
        Aw Na jaal a lawmguol ngaiteng akim chieng in, 
        Taangtawn a sietlei pah hoina khu heisan in; 
        Michin sinlung ah teng ta in.  
_________________
Sisan Lul Aluong
                10, 8, 10, 9 
-Upa Zasiama 
    1.    En un Pasian Belamnou siet popa, 
        Amin Kalvari taang ah khun; 
        Sing hansie dong tung ah a khaikaang uh, 
        Kei di’n A sisan lul ahing luong.  
            Hundampa nah siengthou ah khun, 
            Sisan leh tui ahing luongkhie; 
            Ka lungsim in sumil sinlen, 
            Mawnei tuibang sienna. 
    2.    Hepina lui siengthou aluong khunah,
        Hundampa phamna mun ah khun; 
        Sun-zan in khunah khun valeeng inlen, 
        Ka laukha na Hundampa sieng ah. 
    3.    Koi zong khum sisan lui a kibuolte, 
        A siet vuabang in vam van in; 
        Aw na siet ninpen khu hing silsieng in, 
        Hing pei naw ven Hundampa’n achi. 
    4.    Hing vahmang san tasia’ng sietlei tung ah, 
        Ka hepi ka Mang Hundampa; 
        Aw Na Hagau siengthou in hing pui in, 
        Na mel dei-um khu hing musah in.  
_________________
Albang Mang Kuon
                13, 13, 13, 13 
-Lianvela  
R. Sankey 975
    1.    Albang mang kuon nuoi sietlei, 
        Van nuom hing lang diing hi; 
        Don leng vang khum gam ngai in, 
        Hing lang diing gam nunnuom; 
        Sietlei simbang jing nanleh, Loupina Vangam nuom; 
        A naita suongmantam tuol, Immanuel gam nuom. 
    2.    Aw Jeu tuikhuh Nahi, 
        Hepina tuipi lien;
        Ka chiem leng tam simlei ah, 
        Van ah a uong sem diing; 
        Hepina tuisuogiet ah, Ka teng diing Na jal in; 
        Van loupina kim a dim, Immanuel gam ah. 
    3.    Hing hepi van Vaihawmpa’n, 
        “Kei a nahi” hing chi; 
        Siet genthei mun neilou di’n, 
        Aphal Vanmang inn khu; 
        Zou nuom veng Na sat vangkhuo, Tangtawn mun diing umlou; 
        Gam ni tumlou Belamnou, Vahna gam loungal.
    4.    Mou in Mouneipa bou, 
        Amu nop bang ke’n zong;
        Mu nuom ing vangkho sang zong, 
        Hepina mang mel khu; 
        Tan diing Manglukhu sang in, Ka ngaina hing pepa; 
        Vangkho nuom a loupina, Belamnou ahi. 
    5.    Van Mang ta hepina in, 
        Lei mun  zong anuomsah; 
        Lungkhamna ahing tung leng, 
        Hepina Mang mel khu;  
        Mangpa khu phat sem va ui, Tan guollou Mangtouna;
        Hing tangsah ngunn suongkolkhum, Salem kullpi sung. 
_________________  
Itna Piendang
                8, 6, 9, 6 
-Patea 
    1.    Aw Kalvari tulsing tung ah, 
        Ka  Mangpa a mau a;
        Jerusalem  Kanaan gam zousie,
        I Mangpa hilou i? (2vei)
            Aw kagen theilou, Aw  ka sutsiem lou,
            A hepina piendang e, 
            Itna thuh dan kagen theilou, 
            Hing itna kidang seng sang.
    2    Puonzah loupi ahing keha,
        Suongpi hing pawkeh in, 
        Lungsiet Pasian sinlai lungsung ah,
        Bangchin ana tadiai? (2vei)
    3    Nuoi simlei zong a hing mielta, 
        Zilpi a hing ling a, 
        Zau in sietlei a taimangta a,
        Misiengthou a thouta. (2vei) 
_________________
Hagau Siengthou hingpei in
                11, 9, 10, 5 
-Siamliana 
    1.    Pentikos ni bang in aw Hagau siengthou, 
        Hing peikia in namchin zatamte, 
        Kumtawn pieugal lam mang in avai uh,
        Puidoh kia ta in.
            Buoina gam lungkhamna  salvah diing in, 
            Hing tawi ta in Na siemna loupi; 
            Mawna kang sieng diing in, Meikuong bang in, 
            Hagau hing pei in. 
    2.    Shina mulkimhuoi thuoh a Na tatte, 
        Sietlei pallun zou a muongte khu; 
        Nang in pui in Na kumtawn gam lalna, 
        Lam theiloute khu. 
    3.    Hagau siengthou nunnem hing pei kia in, 
        Hundam ngai ung Na ta taimangte’n; 
        A kumtawn hinnau lampi theilou in, 
        Beimang diingte khu. 
    4.    Ngil sawt seng ung e sing a Na thuohna, 
        A lungsim sietmiel uh salvah in; 
        Hing thengsah in aamna simlei pallun, 
        Na pui theina di’n. 
_________________
Lei Mihing Achi Diing Uoi? 
                8, 7, 8, 7  
-Pastor Thangur 
    1    Bethlehem muol sunni tum kuon, 
        Sietlei namchin kisuikhawm; 
        Khunah lemna Mang hing piengta, 
        Lei Mihing achi diing uoi? 
            A phatna ging khu ngai un, 
            Mi siengthou tongluong lawmnou; 
            Tungnungpen ah loupi tahen, 
            Lei ah tamna leng tahen. 
    2.    Gilou liengvai saltangte leh, 
        Shina lym a toute di’n; 
        Pieugal sunni ahing  tangta, 
        Sietlei miel hing tanvahta. 
    3.    Hing vah kia in Jingsol Alsi, 
        Thangvan vah toh hing zop in; 
        Aw hing vah in phatna zaila, 
        Van mipi sinlai phawng hen. 
    4.    Hing vah kia in Bethlehem muol, 
        Hundam Mang Jesu pienna; 
        Mite’n simmaw nanleh uzong, 
        Minthang tungnung Bethlehem.  
_________________ 
Hagau Siengthou Nunnem 
                8, 7, 10, 8  
-Upa Zasiama 
    1.    Hagau siengthou khuva nunnem, 
        Hing leng kia in hing ngai ung; 
        Hing suhal kiata in mipi nguiite, 
        Muolliemlou in hing kia maita’n. 
            Aw kahing ngai uh Hagau nunnem, 
            Nang tellou in mipite selung mawl; 
            Hing pui kia ta in Jingdam Solnou Zion, 
            Nopna lam siengthou ah. 
    2.    Ngai in Mangpa Na tatsate’n, 
        A kumtawn tuonglam ngil uh; 
        Lei Belampute’n lah a pui theilou, 
        Bangchiin ahi tadiei Mangpa? 
    3.    Hagau siengthou Nang na umleh, 
        Simlei lungkhamna a nem; 
        Siet huipi leh buoina gal lien nanleh, 
        Na min pahtawi zaila’n sa vang. 
    4.    Jesu nunnem hing mau kia in, 
        Lungkhamtah a Na thuohna; 
        Theisah ta in aw Na linglukhu toh, 
        Na lungkhamna ngil theising e.  
_________________
Gam nuom Lam Juon 
                9, 8, 9, 9  
-R. Sankey 992 
    1.    I kuong un gam nuom lam khu juon hen, 
        Mangpa thu khu puongjah diing in; 
        Midang pua diingte khu pui diing in, 
        Khawlna mun nuom tun dong a sem di’n. 
            Khawlna nunnuom ah khun luonhi ahul diing, 
            Khum tangtawn khawlna gam nuomtah ah khun; 
            Tatsate’n nop la sa kikou khu i zah diing, 
            Khum Mangpa nopna ah hing peikhawm in. 
    2.    I kuong un gam nuom lam khu juon hen, 
        Zaulou in i pei jel diing uh; 
        Kuongkhawlna mun nuom khu i naita, 
        Khawlna vah noptah khu imu diing. 
    3.    Gam nuom a tang hoi kilawm leh vah, 
        Khum khu pahpe lun in abawm; 
        Khunah hing Tanpa leh Hepipa, 
        Phat in nunnuom zaila i awi diing. 
    4.    Gam nuom a kipat in huikhi hing laang, 
        Khum mun ah khun khuo navah diing; 
        Chia Hundampa mel khu ka mu diing, 
        Khunah shi leh natte a bei diing  
_________________
Hinna Luipi a Luong 
                8, 7, 8, 7, 10 
-Anon 
    1.    Hinna luipi a luong zing hi, 
        Shina lym a toute di’n; 
        Lungkham leh thawmhaute di’n zong, 
        Nunnop leh kipahna hi; 
        Kalvari hinna tuikhuh ahing luong. 
    2.    Chiin khum muol ah khun vapei in, 
        Hinna tuichiim na mu diing; 
        Khunah khieltengteng ngaidamna, 
        Ka mu hun chieng ka nuom diing, 
        Khum mun ah khun ka khel ngaidamna a um. 
    3.    Hinna luipi luong khu ka mu, 
        Hepina in libang ching; 
        Kei di’n a luong khum muol ah  khun , 
        Dangtah a ka balouna’ng; 
        Khrist bou khu kei di’n hinna tui hing ahi. 
    4.    Tang dang zousiete sang in zong, 
        Ka Hundampa thuohna khu; 
        Golgotha ka ngai thupipen, 
        Na Hundamna tang kilawm; 
        Kalvari tang hing ngil nawn vawt tasia’ng.   
_________________
Zion Khopi Tha khu 
                8, 7, 8, 7  
-Hleia 
    1.    Ka ngahla Zion khopi tha, 
        Mang lenna vangam loupi; 
        Lunghel kaan in gal in don ing, 
        Lei genthei nunglam hei ing. 
            Aw gam siengthou hinna gam vah, 
            Mang gam nunnuom mu nuom ing e; 
            Tuong ka tun ma’n aw Mang nunnem, 
            Halou in in hing pui jel leng in. 
    2.    Tunglam a leng in ha a zah, 
        Natna leh lungkhamnate’n; 
        Phamna muol vum a tuong kahi, 
        Hinna gam gal in don vawi. 
    3.    Damlai simlei khu don vawi uh, 
        Lungkham ngoumei jing leng hi; 
        Sietlei pel a hin tha ngai in, 
        Ka kap Mang nunnem ma’ ah. 
    4.    Phamngai hing nem in aw Mangpa, 
        Shina vontawite nuomna’n; 
        Phamngai lenkawl a sieng zouta, 
        Zion gam gal in don vawi. 
_________________
Mangpa Kahing Muta 
                8, 6, 8, 7 
-Kamlala 
    1.    Tu in Mangpa kahing muta, 
        Min dang ngai nawn tasia’ng; 
        Nangma aangsung ah ka teng diing, 
        Hepina tui suogiet ah. 
            Ka Mang  Na hi ka hing mu diing 
            Ka hing mu diing ka Mang Nahi; 
            Aw nei hepina ka thei in, 
            Na thuoh e Kalvari ah. 
    2.    Aw Na thuohna Kalvari, 
        Galdot vang sietlei pan; 
        Na hepina in ka mu diing, 
        Aw Na vahzaw ni sang in. 
    3.    Mipi leh mangloupite’n, 
        Musit in sangbang naw; 
        Nang zong gentheite Mangpa bou,. 
        Kei di’n Na hun e ka Mang. 
    4.    Na pienna lei mun ngiempen, 
        Na phamna lugu mun; 
        Na gentheina ka tang tei diing, 
        Aw ka nuom hi Na jal in.   
_________________
Hundampa Thelbang Thouta 
                8, 6, 8, 10 
-Siamliana 
    1.    En vawi khaikaang uh melmate’n, 
        Lemna simthu lel diing; 
        Vanmang vontawi ngei ahing hi, 
        Kalvari sing hansie thuoh a pham khu. 
            Thelbang thouta, thou kiata e, 
            Phat un ka Hundampa thelbang thouta; 
            Loupi in a melma a zouta, 
            Tangtawn in misiengthoute toh Vaihawm di’n. 
    2.    A luong silpuon nem in tuom uh, 
        Pasian gam lam-ette’n; 
        Huon ah kulsin haibang ngah in; 
        Zawna loupi toh thelbang thoukiata. 
    3.    Han apat in thoukiata e, 
        Hundampa Mangpen khu; 
        Han simjing apat in thou in, 
        Khovel siet leh shina a nuoisieta. 
    4.    Shina ngei khu a zouta a, 
        Zoupa Mangpa phat un; 
        Halleluijah ka Hundampa, 
        Phatna’n sietlei nopna’n hing dim tahen.
_________________
Kumtawn Khuo Ahing Vah E 
                13, 11, 13, 11 
-Suakliana 
    1.    Hossanna chi jel in aw, Halleuijah Amen, 
        Mang Khrist mimbang hing pieng e Bethlehem ah khun; 
        A tongluon siem hepi thu namchin damna ahi, 
        Nuomtah in kikou vai Hosanna chi in. 
            Aw Bethlehem muol tung ah, 
            Tangtawn khuo ahing vah e, vagen kawi ta un; 
            Koi in zong khum hinna vah nuomtah a aginleh, 
            Lungkham ka leh buoina thuoh nawn tasia’ uh. 
    2.    A loupi in limdang e, i damna Mangpa khu, 
        Hepina ahing luong e khovel gamchin ah; 
        Sietna apat a i taidoh thei zing na diing un, 
        Hepi gam lunmang i Mangpa Jesu khu. 
    3.    Pa hunchiem tuong tungta, ei dia’ damna ahi, 
        Hepina a luonglet e Kalvari ah khun; 
        A piendang koi in gen thei nuoi sietlei vannuoi ah, 
        A hepina gam ah tuong hing tunta va. 
    4.    Zion loupina Mangpa, beimangte suipa khu, 
        Van khopite’n it nanleh palbang nanglaa uh; 
        Bangkim a bangkim tung ah Mangpen tahen, Amen, 
        Hing hepina khu koima’n a nuol theilou. 
_________________
A Loupi Uh 
                8, 7, 9, 9
    1.    A loupi uh sil hing chinteng, 
        Tang chin nuom a lungguol in; 
        Zaila’n Vanmang awi in sietlei ah, 
        Aw Mang loupipen chiin zai-awi uh. 
            Aw Halleluijah tungnungpen, 
            Lei mun genthei leh Na sulnua gamdai ah khun; 
            Genlieng a mau in Nang hing ngai uh, 
            Hing leng in loupipen Mang Jesu. 
    2.    Ka damsung sietlei simjing ah, 
        Ka thum jel diing Hundampa; 
        Tun kal ka ngahla hin tawplou gam, 
        Hing vahin tangtawn gam nunnuom nou. 
    3.    Damlai ni kawl ah liem nanleh, 
        Ka ngah Kanaan khopi tha; 
        Ahing vah diing ni tumlouna gam, 
        Nuomna kim tadiing Manglukhu toh, 
    4.    Mang lenna Zion gal muonna’h, 
        Aw lei leh van Mangpa khu; 
        Halleluijah chia zai-awi in, 
        Angel toh Mangtoupha kimvel in. 
_________________
    Hundampa Pahbang Tawi Vang 
                7, 6, 8, 7 
-R. Sankey 629 
    1.    Ka Hudnadampa pahbang tawi vang, 
        Nangma a mai kahi a; 
        Sisan in hing silsieng jal in, 
        Belamnou loupi tahen. 
            Loupi Jesu’n hing hundamta, 
            Amin siengthou thangvel hen; 
            Sisan in hing silsieng jal in, 
            Belamnou loupi tahen. 
    2.    Khawlna kim nopna tang diing in, 
        Kum tamtah ka sui nua in; 
        Ama khu nuomtah a ging in, 
        Guoljawlna khu ka muta. 
    3.    Mitphet kallou zong ka ging diing, 
        Sisan lulpen luong ah khun; 
        Hinna tuikhuh ah khawldam vang, 
        Ka Hundampa sieng ah khun. 
    4.    Na nasem a kimang zou in, 
        Nang di’n hing in ka shi diing; 
        Hundamna khantan nuom-um khu, 
        Nuomtah in ka puong jel diing. 
_________________
Lungkhamna In Hing Tuom
                10, 6, 9, 7
-Lalthangpui 
    1.    Lungkhamna siet chinteng in ahing tuom, 
        Shina a pui diing in; 
        Ginna in nunglam sulhei kia ing, 
        Ka Hundampa’n ahing sui 
            Ka kipah mama hi tu in vang, 
            Hundampa nunnempen leh hepipa’n; 
            Ka Hagau a hundam kiata. 
    2.    Nopna tahmai sinlung a ka nei khu, 
        Jesu hing pieh ahi; 
        Lei nopna sang a nopna loupi, 
        Van nopna in ka dim hi. 
    3.    Belamnou Mang lenna tang ka galdot, 
        Nuomna in hing lamtuo; 
        Shina Jordan ka kai hun chieng in, 
        Van nopna in ka dim diing. 
    4.    Kalvari a hepina ngil zou in, 
        Sietlei nunnopna ah; 
        Mangpa Na hepina banjal in, 
        Lamkhielte hing pui kia in. 
_________________
Teng Zing In Mang Jesu  
                12, 10, 10, 10
    1.    Na hepina jal a nuom a kikhawlkhawmte, 
        Gibang ka kikhen chieng un aw Mangpa; 
        Henem diing um vawtlou sietlei tung ah, 
        Aw Mang Jesu ka sieng uah hing leng in. 
            Aw teng zing in Mang Jesu ka sieng uah, 
            Hing umpi in genthei, lieng vontawite;         
            Na Sahmel ah nunnopna kim, 
            Ka ngai baang theilou diing. 
    2.    Tam simlei vang kap a gibang kikhenna hi, 
        Aw Mang Jesu Na hepina jal a; 
        Na tangtawn gam nunnuom ka tun chieng un, 
        Gibang kikhen nawnlou diing gingtute. 
    3.    Lunghel in Mang Jesu tu in malbang kou ing, 
        Hing leng taven aw ka sinlung sung ah; 
        Thangvan Alsi sang in na vah hoizaw, 
        Na mel ah nunnop leh muonna kim um. 
_________________
Immanuel Gam Nuom 
                10, 8, 10, 10
                Thupil. 7  
-Pastor Rova 
    1.    Van Mang nunnem Immanuel gam nuom, 
        Ngai in don ing sun-zan chin in; 
        Simlei loubang tul nua a khawlna diing, 
        Donchim lang e tangtawn gam nunnuom nou. 
            Gam hing tung diing ka gel chieng, 
            Sietlei pallun tul kal haibang ngahla’ng; 
            Gam hing tun kal haibang ngahla’ng, 
            Khensa guolngai toh laituol lenna diing. 
    2.    Simlei ah hambang vai in kap nanleng, 
        Van Mang nunnem sieng va tung tei navang; 
        Ka lungkham luonhi hing nulsieng van in, 
        Naubang nui siusieu in leng tei tavang. 
    3.    Lungkham banna diing um vawtlou, 
        Simlei lungkhamna’n a dim zouta; 
        Hing pui inlen tangtawn gam nunnuom ah, 
        Naubang ka luonhi nul a hulna diing. 
    4.    Thangvan gan nunnuom tuong ka tun chieng in, 
        Ka Mang nunnem in naubang hing pom va’n; 
        Damna lui tui sieng ah hing sil van in, 
        Tangtawn hinna tang in ka nui tadiing. 
_________________
Ka Siet Vang a Na Thuohna 
                9, 5, 8, 6 
    1.    En vawi Hundampa khu pui ta uh, 
        A linglukhu toh; 
        Melma simsengloute’n pui uh, 
        Kalvari tang dong in. 
            Ka siet vang a Na thuohna khu, 
            Na ul sisan in a luong hi; 
            Na aw nem dei-umtah mai khu, 
            A tham leng ka lungsim sung ah. 
    2.    Ka en ngamlou ka Mangpa deipen, 
        Melmate’n vuo uh; 
        A thuoh natdan leibang lel maw’ng, 
        Kei di’n a hinna pie. 
    3.    Shina mulkim huoi a thuoh lai in, 
        Koi in hei panpi; 
        Ka Pa ka Pa chiin a thum, 
        Sing hanse dong tung ah. 
    4.    Aw ka Hagau Hundampa phamna 
        Zion juon inlen; 
        Khunah ngaidamna mu vateh, 
        A sisan luonna ah.
_________________
Ginna Ha A Leeng In 
                6, 9, 8, 10 
-Lianvela 
    1.    Ginna ha a leng in, 
        Kalvari muol lam vajuon talei;
        Ka Mangpa phamna mun ah khun, 
        Ka tenna diing tung Salem tha muvang. 
            Ka lei lungkham naubang ka baang tadiing, 
            Nuomna pah hoi pahna ka galdot. 
    2.    Kalvari tang tung a, 
        Sisan luongkhie Hundampa nah ah; 
        Namchin tuibang a sienna hi, 
        Aw ka Hagau khunah vabuol in. 
    3.    Jerusalem vangkhuo, 
        Alatna tang dang a umlou e; 
        Gal in don vawi Kalvari ah, 
        Khunah alang Hundampa nah ah khun. 
    4.    Aw ka Hagau leng in, 
        Vabuol in na Hundampa phamna; 
        Nangma vang a a phamna khu, 
        A sisan luong ah vabang vabuol in. 
_________________
Mouneipa Kikou Aw 
                8, 8, 8, 8 Mt. 25:6 
-Anon 
    1.    Ngai vawi Mouneipa kikou aw, 
        Hing thang dehta lummey lai ah; 
        Tatsaten nuom la’ndawn uhen, 
        Hossanna chi a zai-awi in. 
            Hing pei diing ka hita, 
            Chiin Mangpa’n namchin ahil; 
            Hing kiging un miza namchinte aw, 
            Ahing peina diing anaita. 
    2.    Aw tangtawn khuo hing vah naw ven, 
        Hundamtate’n sietlei ningta; 
        Na gam loupi jingsol Alsi, 
        Toh hing vah in aw Mang Jesu. 
    3.    Aw tangtawn khuo hing vah naw ven, 
        Tatsate liengvai sawt sengta; 
        Luonhi nullouna gam nunnuom, 
        Hing kihong in Salem khopi. 
    4.    Miel leh vah in hing tuom sung in, 
        Nunnopna mawngmawng nei theising; 
        Aw nuomna Mangpa hing pei in, 
        Na gam pah Lili hing hieh in . 
    5.    Aw tangtawn muolvum apat in, 
        Hing pei kia teitei diing hi’ng chi; 
        Tatsate’n nuom lan dawn uhen, 
        Hossanna chi a zai-awi in. 
_________________
Pasian Belamnou 
                8, 6, 8, 6 
-Patea 
    1.    Aw phat un Pasian Belamnou, 
        Kalvari a shi khu; 
        Nangma leh keima a tatna’n, 
        A sisan aluongta. 
            Sisan in.....Sisan in, 
            Hing tanta Belamnou sisan in ; 
            Hing tanta....Hing tanta, 
            Belamnou Helluijah phat un. 
    2.    Aw Mangpa hepi loupi khu, 
        A hausat liin guollou; 
        Sang nempi a peta kei zong, 
        Guoljawlna khu hing pie. 
    3.    Halleluijah loupina khu, 
        Ama’n nei kumtawn hen; 
        Vanney khiel leh kei khu Khrista, 
        Sisan lul khun hing tan. 
_________________
    Bethlehem Vangkhuo ngai um
                8, 6, 10, 6 
-Patea 
    1.    Mang lung-awi kum hun nuom-um khu, 
        Tu in tuong tung kiata; 
        Galdot jel lei Bethlehem dai mun khu, 
        Vanmite zai-awina. 
            Aw nang Bethlehem vangkhuo hing ngai na’ng e, 
            Na tangtung a puipa Alsi vah khu; 
            Kap in ka hing sui jel diing hi, 
            Ka Mang pienna lei mun ngiempen khu. 
    2.    Ngailou um diei maw khum mun khu, 
        Ka Mang sieng a lawina; 
        Kaisar lutlai sun nisa kai nuoi ah, 
        Ka Mang naubang kap e. 
    3.    Galdot vawi un Angelte aw, 
        I ngahla Mang Jesu; 
        Mimbang piengta liengvai vontawi nuomna’n, 
        Pahbang in tawisang vai.  
    4.    Taam lai ve un Belampute, 
        Gamdai nuasielou in; 
        Lungkham umlou Alsi khen gam nuom ah, 
        Laituol lengkhawm tavai.
_________________
Van Angelte Zai-awi Gin 
                8, 8, 8, 8, 
-Upa Zasiama 
    1.    Lei ah mimbang pieng thangvan Mang vontawi, 
        Angel in phat uh nuom la loupitah in; 
        Tungnungpen ah loupi tahen, 
        Lei mihing di’n tamna leng hen chi uh. 
            Aw van Angelte zai-awi gin in, 
            Bethlehem vangkhuo hing thawn e; 
            A kipahna la aw git in, 
            Immanuel Mang tungnungpenta hen a chi uh. 
    2.    Lemna Mang siengthoupen khu ahing piengta, 
        David suon Alsi vah hoi tangtawn a di’n; 
        Tangtawn in a lal zing diing hi, 
        Amin loupi tangtawn in pahtawi uh. 
    3.    Aw van Angelte’n zai hing awi kialeh, 
        Bethlehem mun sun khosawt a ka len lai in ; 
        A ginglawm leh a thawmte khu, 
        Ka lunglai ah tangtawn in thamta hen. 
_________________
Aw Loupipen Halleluijah 
-Kamvela 
    1.    Aw loupipen Halleluijah, 
        Hing pahtawi ung Immanuel; 
        Pahtawina leh lalna tengteng, 
        Tangtawn in Nang a ana hi. 
            Halleluijah, Halleluijah, Amen (2vei). 
    2.    Leitung mihing namchin vontawi, 
        Angel vam toh lung kituoh in; 
        Na tatna sisan luong jal in, 
        Salem tha tuol ah lengkhawm ung. 
    2.    Aw tuibang thuh gamsing bang sang, 
        Na pilna, leh Na hepina; 
        Hagau leitung a ginglawmte, 
        Leh van hamten genseng sih uh. 
    4.    Aw hing hil in tui bang thuhdan, 
        Gan annkuong leh sing hansie thuoh, 
        Van manglukhu toh a kizop, 
        Lei Eden leh Van Salem tha.
_________________
 Hinna Damtui aluong 
                8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7 
-R. Sankey 287 
    1.    Tanah hinna damtui aluong, 
        Kalvari a hing luong hi; 
        Mi zatam suhdamna di’n luong, 
        A dawn nuom tapou dawn di’n; 
        Nang Eden umlai veipa aw, 
        Hing pei in vadawn kin in; 
        Chiin Kalvari damtui chiimtah, 
        Na lungsim ah aluong diing. 
    2.    Chiin damtui khu thei zing inlen, 
        Midang zong theisah ta un; 
        Mi koi in zong adawn uleh, 
        A dam ngeingei diing chiin; 
        Jesu loupina hivan in , 
        Van Angel siengthoute khun, ; 
        Nuom la piendang tangkoupi in, 
        I Pa Pasian masang ah. 
    3.    Tana pat in tangtawn dong in, 
        Tam hinna damtui aluong; 
        Thoukia tate’n a tui siengthou, 
        Tangtawn in dawn tava uh; 
        Belamnou hinna siengthou in, 
        Hundam tate buol va un, 
        Eden sil lui um nawnlou in, 
        Hintha in leng den va uh.
_________________
Kei adin athuoh zouta 
                8.6.8.6 
-Puna
    1    Hundampa khu ka siet tan di’n 
        Lei ah a vahvai a;
        Mawnei hingtahloute bang in, 
        Tulsinglel ah hing thuoh,
            Aw hinna Mang siengthoupen in, 
            Kei din a thouh zouta; 
            Lungkham shina dia lawm thuoh in; 
            Kei ahing tan zouta.
    2    Ka Hundampa’n ka dang a tah,
        Chi a athum lai in;
        Mipi tulzatamte lai a,
        Ape ding um vawtlou.
    3.    Atuonglam khu galdot zellei .
        Kalvari tang dong in;
        Mangpa nasul zui ngam sih ung
        Gingtute’n a chi uh.
    4    A lungkham a genthei lai in, 
        Panpi a ngai mama;
        A deilam sil bawl zel ding in,
        Ka theina tuibang tawm. 
_________________
Nopna ni loupi 
                8.8.8.8. 
-Kamlala  
    1    Nopna ni loupi khu a vah, 
        Zanlam chieng kawlmong a atum;
         Lei Bethlehem mun daidam ngah, 
        A sahmin Mang Immanuel. 
            A tungnung, a tungnung,
            Tungnungpen Mang loupi;
            Sietlei ah kumkhuo in,
            Lem leng hen Haleluiah.
    2    A melin simmaw huoi nanleh, 
        Van leh sietlei Mangpen ahi;
        Lei a lalte’n dou nanle uh,
        A gam aza deudeu ding hi.
    3    Tua kawlmong ate hing thou un, 
        Chingtang leh phaiphuleng lem in, 
        Tungnungpen ah loupi tahen,
        Chi in Angel zai awipi vai.
    4    Liengvaite leh Lal di’n mun um,
        Lei Bethlehem leh thangvan ah;
        Sinlung ah lam na hon ta lei,
        Gou sildang  ngai nawntalouding.
_________________
Tungnungpeng ah loupi tahen 
                8, 7, 8, 7 
-Kamlala 
    1.    Ngai vawi Angel tongluong lawmnou, 
        Ni loupi hing tung lawm in; 
        Khovel siet leh solna tung ah, 
        Lem leng hen chi in sa uh. 
            Tungnungpen ah loupi tahen, 
            Tungnungpen ah loupi tahen; 
            Chi in chingtang ginglawm toh,. 
            Lem leng hen chi in sa uh.  
    2.    Tuon a Aigupta gam bang in, 
        Jubilii a hing tungta; 
        Loupita hen tungnungpen ah, 
        Salem tha kot hing hongpa. 
    3.    Mel theilou vang lah mi ahi, 
        Mangpa phat a zai-awite; 
        Kumsawt lemna Mangpa phat in, 
        Lem leng hen chi in sa uh. 
    4.    Etlawm sang e silpuon loupi, 
        Amel uh nibang in tang; 
        A silpuon vam duong a baat in, 
        Lem leng hen chi in sa uh.
    5    Hing hildi uo Angel te aw,
        Thangvan Mang Immanuel; 
        A Mang touna loupi nuasie’n
        Mikhielte di’n ahing pei. 
    6    Hing vah kia ven ka kungtung ah, 
        Chiemtena Zingdam solnou;
        Lemna leng hen mun gam chiin a,
        Chi in zai-awipi va-ui. 
_________________
Kumtha tuong hing tungta  
                8, 8, 8, 8
    1    Kumtha khu tuong hing tung kiata.
        Ngaitam sielna gam sing bang sang; 
        Nua chieng muolliem galkhuo dawnlei,
        Simlei guol ngaite kimu va.
            Aw hei ah hei guolngaite khu,
            Mangpa haibang ngah gamnuam ah;
            Hingpei unlen hinna pahhoi
            Namtui khu va lou chieh va-ui.
    2    Hun leh nite muolliem tasia,
        Sana vangkhuo tuol nunnuom ah,
        Lungkham liengvai luonhi nulna,
        Bei tava kumtawn gam nuom ah.
    3    Mubang ngaiveng lungsietna gam,
        Galdot vai khovui kai nuoiah,
        Alsi khel van salem tha khu,
        Lungdeite tuol lenna gam hi.
    4    Ngahleng veng aw khum gam nunnuom,
        Dachieng a tuong i tunna ding,
        Guolngaite gibang khen nanlei,
        Khunah nuom in lengkhawm tavai.
_________________
Mang pien hun 
                10.9.8.79.
-Ralngama 
    1    Mangpa pienhun kipah um tung kiata,
        Nunnuom zaidei awi in pahtawi vai,
        Shina mielnuoi a buolte din,
        Vahna loupi hing tungta;
        Haleluijah chi in pahtawi va-ui.
            Amin lamdang  kilepna Mangpa,
            Kumtawn Pa kilepna Mang loupi,
            A gam in tawpni nei ta sihvan,
            Lien deudeu tava tangtawn dong in. 
    2    Tu in zong Bethlehem vangkhuo zuon in,
        Ginna ha zah a vabang leng in,
        Tun lieng Maritawi lei leh van,
        Mang liengvaite’n imu ding’
        Inei gousil zousie peva ui.
    3    Ginnan ka galdot a katung vangkhuo,
        Lemna Mang vontawi mimbang pien ni’n
        Khennan simthu lem a aw hoi,
        Thangthawn in sietlei tung ah,
        Ka tung thangvan sang khu a thawn vel,
    4    Hing tanpa Mangpen vontawi hing pieng khu, 
        Asahmin lun Mang Immanuel;
        Hossana tungnungpen a khun,
        Loupitah in umta hen; 
        Lemna thu leng hen tam sietlei ah.
_________________
Aw ka Mang Nunnem 
                10.10.10.8. 
-Patea 
    1    Mangpien kipah nikhuo hing tung kiata                        Selungliengvaite lung a hing kaithou, 
        Vannuoi hil un Bethlehem muol tung ah, 
        Ginna ha in leng galkai vai, 
            Aw kaMangnunnem nang in hingpui zelin,
            Natun leh juo ngai a; 
            Senlai naubang na kana mun khu kangai.
    2    Bethlehem Alsi hing vah kiata, 
        Eden dawngkot khah miel avah kiata; 
        Khang un thou un Eden taikhuo vahta, 
        Lungtup gam nuom zuonta va-ui. 
    3.    Ngaina venge aw Bethlehem muol khu, 
        Thangvan kawlni lenmuol a khum kiata; 
        Bawnginn sung a genliengthei Hundampa, 
        A tun Mari’n Sennaubang pom. 
    4.    Nuom seng sang e Mangpa na gam khu, 
        Kei di’n Bethlehem khuo avah kiata; 
        Tang a pi leh pute’n a muphah lou, 
        Saron pah hoi phat in leng vang.
_________________ 
Van a Aw Ging In 
                7, 8, 7, 6 
-Pastor Thangur 
    1.     Zankhang lai in Belampu, 
        Bethlehem zau a giehte khu; 
        Van a aw ging in hing phawng, 
        Ngai diing in a thou uh. 
            Nunnopna huikhi lang hiuhieu, 
            Angel siengte aw gin khu; 
            Mizatam ding a nunnopna, 
            Mang Jesu pien thu hil in, 
            Lei ah tamna leng hen. 
    2.    Van Mang ta va-en di uo, 
        Bethelhem bawnginn sung ah khun; 
        A tun liengnu Mari in, 
        Gankuong sung ah lumsah. 
            Jingsol Alsi hing tang singseng, 
            Gankuong a lupna jawn ah; 
            Khosah mipilte’n hing sui uh, 
            A goubawmte uh tawi in, 
            Mangpa sumbang bie uh. 
    3.    Tami ahi Van thugen, 
        Namchin zata hundam diing in; 
        A khut leh keng a kil in, 
        Anah teipi’n sun uh. 
            Hinna damtui in hing luong van, 
            Aw Kalvari tang tung ah; 
            Tam sietlei ah hing luong van in, 
            Jawlneite genlawh bang in, 
            Namchin thoidamna di’n.
_________________
Bethlehem khuo ka tun man 
                8.9.9.6.10.11. 
-Patea 
    1    Gam siengpen a Mang hing pieng khu,
        Thangvan Alsi vah in azuon hi,
        Mipil Ama sienglam juonte khun
         Alsi khu a en uh;
        Kei zong khum Alsi vah khu vazui leng, 
        Mang pienna Bethlehem vangkhuo hing tunva.
            Aw Bethlehem khuo ka tun masien,
            Khawllou in pei zel vang;
            Thangvan Alsi emm in hing pui van in,
            Mari pomlai nausen mel va mu tavang.
    2    Tangtawn nopna dawngkot minthang
        Kei a ding in a kihong kiata 
        Gamdaidam a ngabang na lengte,
        Vangam gouluo ding in,
        Kipah in zai-awi va-ui Mang hing pieng,
        Nuoi sietlei zaila ngaiin dimta hen.
    3    Koi hei pahtawi lou ding Mangpa,
        Van misieng tulzan zawng zai-awi uh,
        Mangpa ngai in van dawngkot kihong,
        Kap in simlei en uh;
        Thangvan alsi zousien zong hing zui uh,
        A pienna Bethlehem a hing tutta.
    4    Tung leh nuoi mihing kidong tuo’n,
        Mangpien sil lui zousie hingpuongta ,
        Tungchieng nopni nuoi a pawt dohna,
        Van leh lei kituona,
        Van lentawm ging in sietlei dawngkhon hen,
        Sietlei mizousien sennau pahbang tawi in.
_________________
Nunnop luipi hing luong in 
                12.7.12.9. 
    1    Ka hundampa gitlou dana simlei tung a,
        Laukha hambang hing huoi in;
        Na sisan a na tatsate sietna liemin,
        Nunnop luidung a umbang khawl uh. 
            Nunnop luipi’n hing luong in, 
            Sietlei gimna mun ah;
            Van Mangta ka Hundampa,
            Ka masang ah pahbang hing pah in.
    2    Mangpa Na silpieh masa loupi simlei hi,
        Na lungsietna gen chimlang;
        Vanmun loupi na lungsiet chinteng kigawmna, 
        Kalvari muol a nahing tatna.
    3    Silsiem dang sang na loupi hi ka Hundampa, 
        Na khutsuoh hoi kipahna; 
        Zingsolnou sang in na hoizaw ka hundampa,
        Na lungsietna ke’n genchim lang e.
_________________
Halleluiah Amen 
                10.8.8.8.8.
Pastor Thangur 
    1    Eden huan a, suonte lungmawlzal in,
        Gitlou shina’n vai hing hawmta’
        Shina halim simzing nuoiah,
        Mipi sangtam kap in mau uh’
        Hundampa pieh chiem khu ngai in.
            Haleluijah, Amen, Amen,
            Thangvan Alsi hoi mel in kilangta;
            Nuom in kaha zaidei awi in,
            Albang mangsa pieugal ah;
            Khun hingpui kia ding hi.
    2    Mangpa lungkham tanpa hing pei ni ding khu,
        Abraham, Mousi Leeng David in;
        Ngai in don uh gal gamla pan, 
        A Hundampa uh hi chi gingta’;
        Mel a mu’n kipah seng uh.
        Thangvan Alsi sietlei tan mellawm khu,
    3    Zuiven ka ha lungkhamlou in; 
        Phamna’n a ha hingzah khumva,
        Khiel dougal khuoi bang hang van;
        Nanleh bit in ei huoi ding hi.
    4    Gilou a siemmaw tan zaunawn vawt sia’ng,
        Mang sisan lul ka gin zal in;
        Thangvan itna tui libang ching,
        Kalvari a hing luongkhie khun;
        Ka kimvel hing tum taveh  aw.
_________________
Sawt nawn tasia 
                11.10.11.11. 
-Patea 
    1    Hinlai luipi dung vasui kawile nanleng,
        Machieng khuonuom Kanan galdot zel in;
        Ka nunnopna Mang lukhu ding anaita hi,
        Kap in tam simlei ah umsawt nawnta siang.
            Sawtnawn tasia damlai lungkham lungzin;
            A hing hatna aw nem kazah in;
            Mangtouna ma’a hing ngahlana aw in,
            Lungsiette kana khau bang sauseng chi uh.
    2    Ka vahvaina luipi dung khu sau nanleh,
        Lamkai valpa Alsi khu don leng vang;
        Kuongkaina tang siengthou hing tut tei van in,
        Khunah lawmguolngai leh itteng kimta va.
    3    Galdot zelvang tangtawn gam huisieng lanna,
        Belamnou leh van pahhoi lenna tuol khu,
        Tullou in pahhoi khu ana umvan in; 
        Sisan zal in khunah tuong hingtut teiva.
    4    Vangkhaw nuom minthang kigen a kalen chieng,
        Simlei gentheina ngai kia nawn vawt sia’ng,
        Mangpa lenna gam nuom lungmuonna mun ah,
        Tawplou in tangtawn vah in salvah tava.
_________________
Donchim lang e 
                8, 6, 9, 6 
-Kamlova
    1.    Donchim lang Salem vangkhuo nuom, 
        Lei lungkhamna gallam; 
        Damlai lungkham simjing ney ah, 
        Pel tavang kana gam. 
            Lei lungkham luonhi hul van in, 
            Naubang ka ka ni bei van; 
            Mangpa mel mu kal ngahla ing, 
            Albang mang hen nuoi simlei. 
    2.    Hing it Mangpa’n Kalvari ah, 
        Thangvan dawngkot hong hi; 
        Khunah vapei in ka Hagau, 
        Alang hi Vangam nuom. 
    3.    Albang mang hen ka leh mauna, 
        Jordan lui gal gam nuom; 
        Lei gentheina ka pel chieng in, 
        Ngai sia’ng kana simlei. 
    4.    Kei bangchih tuong tung diing ka hei? 
        Jordan lui gal gam nuom; 
        Mubang ngai ing it leh ngaite, 
        Pei tavang khum gam ah.
_________________ 
Kipah in laam ven 
                6, 10, 8, 8, 9 
-Pastor Thangur 
    1.    Van inn shina luigal, 
        Gamlatah a mangte sui diing in; 
        Giloute tang a shi diing in, 
        Van Mang ta ngei hing sawlsuh in; 
        Midang a theisiem umlou amah? 
            Kipah in laam ven ka Ha liengvai, 
            Manthaina in hing vua nanleh; 
            Paradise ahing tunta hi, 
            Gamlatah a hing na suipa khun. 
    2.    Ka khel in a shita, 
        Aw ka khel in liemna hing thuohta; 
        Dan botsete bang a ngai in, 
        Mi kizenpi thuohsahta uh, 
        A phamna jal in kei ka hingta. 
    3.    Mi genthei gen talei, 
        Mang Jesu khelkhie um diing amah? 
        Ahing lungsiet sengseng jal in, 
        Khosa sisan bang a luong in; 
        Sim leh mal ah vasui tavawi in. 
    4.    Sisan pha, sisan pha, 
        Van Mang Tapa ngei sisan pha khu; 
        Sietna leh dougal kikaal ah, 
        Hinna khopi hing kisiemta; 
        Van in a minthan asuota hi.
_________________ 
Van Mang Jubili 
                8, 9, 9, 6, 6 
-Pastor Thangur 
    1.    Adam suon khiel nuoi a tangte, 
        A puidoh diing koi hing pei diing hei? 
        A lungkhamna uh henemsah in, 
        A luong a shi diing in; 
        Van Mang Ta hing pieng hi. 
            Halleluiah kipah in pahtawi vai, 
            Van Mang Jubillii khu; 
            Bethlehem leh Kalvari muol tung ah, 
            Sal pawtna dah a ging. 
    2.    Sheol ney a Mansawl khopi, 
        Sal pawtkhiehna lummei hing jing in; 
        Nouma diing in Van Mang Belamnou, 
        Sisan a kithuom in; 
        Dougal khopi asim. 
    3.    Nungchieng dougal thelthoukiata, 
        Gitlouna’n ha a jahkhum hi; 
        Jehojire taang a hing kai in; 
        Hossanna hing sam in, 
        Salem puonlap ney ah. 
    4.    Salem puonlap ney ah bitna, 
        Salem Mangpa vang a kipahna; 
        Jehojire muol a mite khun, 
        A tan chiet diing uhi; 
        Halleluiah Amen.
_________________ 
A Halim Ney ah Teng Vai 
                8, 8, 12, 5 
    1.    A hepina halym nuoi ah, 
        Hundamte kitawldam tava; 
        Ama uah tangtawn hinna amu chieng unleh, 
        Nuomsatava uh. 
            Teng va un teng den tava uh, 
            Hepina Pasian pahtawi in; 
            A tangtawn in hal zingtava uh, 
            A hepina halym nuom ah. 
    2.    A hepina halym nuom ah, 
        Ka leh mauna um nawn vawtlou; 
        Solna lummei leh zauhuoi gallien, 
        Bei tava khopi nuom ah khun. 
    3.    A hepina halym nuom ah, 
        Gentheina zousie nuasie in; 
        Hinna luitui ah kisilva un,
        Vua sang in ngouzaw tava uh. 
    4.    Aw khuna ngabang leengte khun, 
        Simlei gentheina nuasie in; 
        Van semguo dah ginngai tum va un,  
        Van khopi khu vel tava uh. 
_________________
Kiem Bai Seng Sang E 
                10, 9, 8, 6 
-Upa Zasiama
    1.    Kiem bai seng sang e, ka leitung hinna hi,
        Ka noplai niten muolkhum siengta; 
        Nisim muong in umthei vawtsiang, 
        Ngai in don nanleng zong. 
            Aw ka lawmguol ngaite, 
            Gibang kikhen nanlei; 
            Kipahtah leh lung khat puo in; 
            I Sietlei hinkhuo tom nanleh, 
            I Mangpa na sem chiet va-ui. 
    2.    Zan khomiel leh sun khosawt gentheina ah, 
        Sietlei buoina’n eina dal leng hi; 
        Ka gentheina nopna suoh hen, 
        Ka ka ni beitava. 
    3.    Mangpa hing pui ven ka lawmguol ngaite toh, 
        Na lenna gam nuom melmu diing in; 
        Kikhen kianate bei tava, 
        Sietlei buoina gal ah. 
    4.    Luonhi nul in gibang khen zau nawn vawtlou, 
        Alsi khel gam nuom a lengte khun; 
        Aw ngaih suo in zaila sa uh, 
        Loupina vangkhuo ah. 
_________________
Ka Mang Kross ka ngai thupi
                8, 8, 8, 8 
-Kamlala 
    1.    Ka Mang Kross ka ngai thupipen, 
        Leitung sum leh paai ngaineep ing; 
        Khunah michin namchin diing in, 
        Nopna kipahna kim um hi. 
            Aw ka ngai Nahi hing pahtawi jel vang, 
            Ka Mangpa Kross sing ka hinnapen; 
            Liengvai tate Nangma vang a, 
            Ka machieng ua kipahna’n khuo hing vah. 
    2.    Leitung hoina leh loupina, 
        Et in lungkhamna a juol deu; 
        Tangtawn a Hagau khawlmun leh, 
        Kipahna ding dang mu vawt sing. 
    3.    Solna huipi leh simzing ah, 
        Leh galma a ka din chieng in; 
        Ka kullpi leh ka bitnapen, 
        Kalvari sing ngainapen ing. 
    4.    Tuisuogiet van leh tam sietlei, 
        Belamnou hing phamna thupi; 
        Phat in zai-awi vang kumtawn in, 
        Hallellui, Halleluiah Amen.
_________________ 
53        Hinna Tuikhuh 
                8, 10, 6, 10 
-Pastor R. Tanga 
    1.    Na gam loupi hing tun chiengleh, 
        Misiengte leh Vansawlsiengte haw toh; 
        Mikhiel hing chien va un, 
        Kei zong hinna tang zou na diing kamah? 
            Aw sietnaa liem hi ung, 
            Hing pui ven Hundampa; 
            Hinna tuikhuh ah hing pui in, 
            Ka maw sawpsieng diing in; 
            Khuchieng Na gam, 
            Nuom tung thei tava ung. 
    2.    Vangkhuo nunnuom ngai puldouna ‘n, 
        Tung sunni tum zou vawtsia’ng simlei ah; 
        Guolngaite lenna khu, 
        Mangpa tuong hing tun kal ngahla seng ing. 
    3.    Na gam loupi hing tun chiengleh, 
        Tam simlei a huibang ka maunate; 
        Ngai in don kia tasia’ng, 
        Khunah nuom in laituol leng tava ung. 
    4.    Tam simlei lungkhamna gam ah, 
        Kipah thanopna diing um vawtlou hi; 
        Mangpa Jesu chilou, 
        Ka lungkhamna henem diing dang umlou. 
_________________
    Mu Nuon Ing E 
                11, 11, 9 
 -Pastor R. Khuma Biate 
    1.    Jerusalem kullpaam Kalvari muol ah, 
        Hundampa lungkham a A mauna mun ah; 
        Aw Hagau Siengthou Nang hing pui ven. 
            Mu nuom ing e ka Mang Hundampa, 
            A khut, Akeng, Anah ah liem a thuoh; 
            Migilou ei diing a a phamna.
    2.    Juda mipite leh Siempu Mangte khun, 
        Elkan in a pui uh Zion huong sung ah; 
        Kross tulsing lel ah a khehbeh uh. 
    3.    Genthei machie izaw ka Mang Hundampa, 
        Sietlei gitlou jieh in Van Mang ta hing thuoh; 
        Vangsiet get senglou in kha na’ng pham. 
    4.    Hing pei kia’n aw Mangpa tunbang hing ngai ung., 
        Genthei chiteng thuoh a Na tatsate; 
        Gilou hesuo jal in nguii siengta. 
    5.    Penticost ni bang in aw Hagau Siengthou, 
        Hinna tui hing puon len mei leh hui bang in; 
        Hing kihawmjah kia tan ka tung uah. 
_________________
Hing Kia Ta’n 
                10, 7, 12, 11  
-Ngulsang 
    1.    Adam suonte sietna’ albang mangsa, 
        Van Mang Ta tangkiata hai; 
        Hing un Biehinn sung a van hinna thu um khu, 
        Lawmguol lungtuoh nunnuom in machieng suon vai. 
            Aw ka ta mel a ngilmaw, 
            Du-amna jal in maw sim leh mal natung a; 
            Hing kia taven, ka ta lungsiet sengseng, 
            Na sieng a Hundamna um in hing nuasan va. 
    2.    Tam sietlei khu tangtawn gam chingzoulou, 
        Muonna mun hi vawtlou hi; 
        Tangtawn khuo hing vah chieng bangchiin i um tadiei? 
        I tan ding a kiguot khu ka ngaingam sih. 
    3.    Tam sietlei pawtsan ni hing tung taleh, 
        A um dan diing zauhuoi sa’ng; 
        Solna galhat jal in mi zatam albang mang, 
        Kei khu aw Mang nunnem ka ban ah hing kai in. 
    4.    Aw Mang Jesu hinna lampi Nangman, 
        Hing huoi jel in Mang Jesu; 
        Na hamuonna khut hat a nahing pui chiengleh, 
        Na van khopi nuom a zaidei aw tavang.  
_________________
Pa Thununna 
                12, 8, 9, 10  
-Rev. Thangngur 
Heb. 12:6; Job. 5:17 
    1.    Pielgal sunni ka lungsung ah hing vahta hi, 
        Ka hamuon jal a pei jel in; 
        Ka gimthuohteng nuomna’n hing pahta, 
        Pa thununna ka thuoh muolsuo zou in. 
            Pa thunnunna ka thuoh lai in, 
            Lungkham luonhi’n aw ahing buol sun chin in; 
            Theisiem ngai vawt sing ka Pa hepina. 
    2.    Thununna lawlou kholai ta lah hi vawtsing, 
        Ka pienna Mang Sisan ahi; 
        Siet nasem a um leng diing kamah, 
        Kumtawn a gou diing ka Mang nna loungal. 
    3.    Keima diing a ka hin lai in nuom thei vawt sing, 
        Ka Mangpa hing hatna bang a; 
        Isak maitam a ka kilat in, 
        Guoljawlna luipi nuomna’n ahing luong. 
    4.    Mansawl khopi ah khun mun leh gam nei vawtsing, 
        Ka Mang Khrista a musitna’uh; 
        Puo in khopam lam ah pei tavang, 
        Salem tha tuol ah mun vatang tavang. 
    5.    Nang a hing e hing sumil sin aw Mang Jesu, 
        Na hinna in hing musah in; 
        Damlai gamdai a ka zin sung in, 
        Ka pheiphung suon chin na thu hi tahen. 
_________________
Aw Ka Nuom Hi 
                9, 10, 9, 9  
-Rev. Chhawna 
    1.    Pielgal gam nuom tuong ka tun chieng in,
        Sietlei albang mang diing tuong nungsie in; 
        Tahsa hinna khu ngai nawnlou in, 
        Hinna sing leh Mangpa khu bel vang. 
            Aw ka nuom hi pielgal gam nuom, 
            Thoukia tate laituol a lenna; 
            Phamna lusuun kana a bei diing, 
            Aw pielgal kei di’n na kihong in. 
    2.    Khum gam ka et chieng ka lung a leng, 
        Belamnou leh a tatsate lenna; 
        Tam simlei ngai nawnlou in leng uh, 
        Khum gam tuong tung thei nai tadi sing. 
    3.    Dachieng in taikhuo hing vah van in, 
        Chi ka thei in naubang kap ka baang hi; 
        Lei gentheina meybang hing bawmte, 
        Pel tavang khum gam tuong ka tun chieng. 
    4.    Khuna ma a thuoh a liemsate, 
        Nunnuom in leng uh genthei vontawite; 
        Hundampa leh a tatsate toh, 
        Aw khenlou a tuol i lenna diing.  
_________________
Hinna Singlim Dam Ney Ah 
                8, 8, 6, 7, 6, 6, 8
                Thupil 22:2    -Pastor V.T.Kappu 
    1.    Pielgal ka ngai ka Mang lenna, 
        Lungkham umlouna gam nuom khu; 
        Bangchih chieng ka tung diei? 
        Ka lungkhamna luonhi nul, 
        Bangchih chieng a hul diei, 
        Chi a ka ngaituo chieng, 
        Ka ngai Mangpa Nang hing pui in. 
            Hinna singlim dam ney ah khun, 
            Hing khawlsah ven aw Mang Jesu; 
            Solna tung sunni dou zou vawtsing; 
            Hinna singlim dam ney ah khun, 
            Hing khawlsah ven aw Mang Jesu. 
    2.    Tam lei gimhuoi thuohzoute tung, 
        Silpuon nem in Na jahkhum maw; 
        Kei zong hing jahkhum in, 
        Khawldamna diing a umlou; 
        Tam lei gamdaidam ah khawlna dailim umlou, 
        Solna tung sunni saseng e. 
    3.    Tam nuoi simlei gam daidam ah, 
        Khawldamna mun ke’n ka sui a; 
        Khawlna mun hi vawtsih, 
        Kumtawn gam diing hi vawtsih; 
        Tam lei gimhuoina mun, 
        Hi chia ka ngaituo chieng, 
        Hinna singlim dam nuoi ngai ing. 
    4.    Hinna singlim dam nuoi ah khun, 
        Misiengthoute kikhawldamta; 
        Kei khu bangchi ka diei? 
        Tawldam theilou a ka um, 
        Ka sietlei tahsa hing danglam ni tuong tungleh, 
        Kei zong kitawldam tavang maw?  
_________________
Mangpa Bawlsa Khopi Nuom 
                8, 7, 8, 10 
-Patea 
    1.    Ni loupi hing tung diing hita, 
        Ngahzing Mang Immanuel; 
        Gitlou zinmang bei ni diing khu, 
        Hundam tate laituol lenna diing hi. 
            Khumi hun chieng nuom in zaila sa vang, 
            Mangpa bawlsa tangtawn vangkhuo, 
            Tuong i tun chieng; 
            Aw bangchiin a nuom tadiei, 
            Bangchi nunnuom hidiing, 
            Nop kiemlou in leng tava ui. 
    2.    Zawna ni ka melmuna diing, 
        Bangchih hi tahei Mangpa; 
        Leng in Jordan hing kai vang in, 
        Na gam nunnuom ah ngabang leng tavang. 
    3.    Hima e izaw aw Mangpa, 
        Na khopi sat tha tuol ah; 
        Na sisan a na tatsate, 
        Hing un Ka sieng ah hing un Nachi hi. 
    4.    Khopi tha hoi va -ia tei chie, 
        Na tuol a galzoute leng; 
        Zawna zaila a sa diing uh, 
        Sietlei albang man nua chieng hidiing hi.  
_________________
Khovah Leh Gam Nuom 
                9, 9, 8, 7 
 -Rev. Thangngur 
    1.    Ka nuomna pahbang a vul siengta, 
        Guolngaite shina’n a puita e; 
        A sulnua gam daidam ah khun, 
        Kap in kei hambang vai ing; 
        A lenna diing khu ngil thei vawtsing e. 
    2.    Ka hatleh kinunghei vawtsih uh, 
        A tongluong un lenmuol khumta e; 
        Mang Immanuel gam juon uh, 
        Suongmantam salvah khopiah; 
        Khunah nunnuom in ngabang lengta uh. 
    3.    Simlei ah naubang nuina umlou, 
        A sung ah sunsawt naubang ka kap; 
        Van khopi Salem tha tuol leh, 
        Guolngaite ka mu mateng, 
        Naubang ka tapuon bang baang theising e. 
    4.    I kal ah Jordan tuipi kinawng, 
        Lei mihing kuong in galkai theilou; 
        Miel nuoi ah kap in hing ngah ung, 
        Mang Jesu hing nai in; 
        Van kuong ah Jordan galkai nuom ta’ng e.  
_________________
Lungdei Khenna Gam 
                7, 7, 7, 7  
-Pastor Thangler 
    1.    Aw u leh nau it umte, 
        Gibang khenlou theisih hai; 
        I lenna lei gim-um khu, 
        Kikhenna gam ahi hi. 
    2.    Gibang i kikhen ni chieng, 
        Khenlouna gam en ngai hai; 
        Bangchih chieng i tungkhawm diei? 
        Lungdei gibang khenlouna. 
    3.    Khenlouna gam en ngai hai, 
        Lungdeite laituol lenna; 
        Bangchih chieng tuong i tung diei? 
        Mangpa sat Salem tha ah. 
    4.    Tu in kikhennanlei zong, 
        Tangtawn khuo hing vah chieng in; 
        Nuom in kimukhawm kia vai, 
        Khenlouna gam nunnuom ah.  
_________________
Lung In Gel Chim Mawng 
                10, 9, 10, 10 
    1.    Lailung a juon niin ka don kimvel a, 
        Muonna ding umlou simlei tung ah; 
        Aw Kalvari singkung lim dam diidiei, 
        Genthei liengvai nunnuom ngabang a leng. 
            Aw lung in gel ing gel chim mawng e, 
            Mipite leh lalte’n simmaw nanleh; 
            Namchin damna singkung, 
            Aw ken mubang ngai veng. 
    2.    Pasian lungsietna Kalvari muol ah, 
        Vanmi leh leimi ahing zop niin; 
        Van Mang thum in ka dang atah a chi, 
        Hagau mubang ngai a dangtah ahi. 
    3.    Kei zong vapei vang Kalvari muol ah, 
        Jesu sisan kei dia a luonnah; 
        Anah a sisan leh tui ahing luong, 
        Tangtawn guobang hinna tuinah ahi. 
    4.    Kalvari pal zou in ngabang ka leng, 
        Hinna tulsing kung nalim nuoi ah; 
        Hing pui jel in Zion gal muonna ah, 
        Salem vangkhuo nunnuom ka luona di’n. 
_________________
Gal in don leng ing 
                1.2.8.6.10. 
    1     Ginnan galin dawn ing Van mite lung guolna, 
        Bethehem leh Kalvari muol;
        A kaal ah gou kiphum, 
        Tangtawn limna leh-hinna hamuonna .
            Hagau siengthou a pilna neiten,
            A muthei giap Pasian gouphum;
            A Pienna leh A luong lupna,
            Mu tuten thuin a puong senglou.
    2    Hagau Siengthou nang hing tengin kalung laiah,
        Kalvari a na hepina;
        Siet miel nan lie zouta 
        Hagau hingpui in Zion galmuon nah.
    3    Kalvari muol tungah ka hundampa thuoh nan,
        Hagau saltang a puidoh ta;
        Haleluijah chiin,
        Lei leh vanmin pahtawina in zai-awi vai,
    4    Pahtawi nan zai awivai in min tungnung Jesu, 
        Eden dawngkot ahing hongta; 
        Asung ah kilutta, 
        Halleluiah Mangpa min loupi hen.
        Sietlei gamdai ah  
_________________
Ka buoina simlei gamdai ah 
                8.8.8.8.  
-Kawlthuom.
    1.    Ka buoina sietlei gamdai ah,
        Ka Mang ka tanpa mel dei um;
        Luigal gam nuom a guotsa khu, 
        Ngai in ka selung leeng na e.
            Khum gamnuom ah khawldam ta vang,
            Mangpa tenna gam nuom ah khun;
            Khawldam tavang buoina gal ah,
            Keidin tangtawn gaal muonna ah.
    2.    Munsiem ding hiing Mangpan a chi,
        Gingtute nuom a khawlna ding;
        Ngai nawn tasiang sietlei pallun,
        Aguotsa gam ka tun hun chieng.
    3    Lei ah liengvai mun neilou in,
        Gamdai gamgaw nawh kimvel ing;
        Mangpan kei ding a aguot sa,
        Khawldam tavang luipi gal ah.
    4    Zai-awi va-ui Mangpa phat in,
        Belamnou pham hing thoukia khu;
        Pellou in hing peikia vang chi,
        Nuom un lungkhamte nunnuom un. 
_________________
Hun muol liemsate 
                12.12.11.12 
-Upa Ngama 
    1.    Hun muol liemsate nung khu pammai hi Mangpa.
        Na khotuona zal in kahan kia thei diei?
        Hatkia thei nawnlou kata hun liemsa khu, 
        Lungsietna thu kigen lai in hei a um? 
            Ka gen thei diei Mangpa ?
            Ka gen thei diei Pa aw? 
            Setan vanzah a thupipen hilou kama.
    2.    Bethehem a salpawtna dah ging khu hei nagen,
        Kalvari tatna dah ging khu hei Pa nagen;
        Ahi kata lungsiet um mi liengvaipa,
        Sietlei siet nopna na nan zoulou zieh in. 
    3    Tam lei khel nopnan hing tum buoi nanlehzong 
        Na tate khiel kisia na ngaidam leng maw Pa?
        Ngaidam leng e ka ta liengvai lungsiet um,
        Ka hamuonna khut tuzing in ta lungsiet um.
    4    Na khut zietlang ahi diei Mangpa na veilang, 
        Hing tu phot mai vang na veilang hinanleh; 
        Ka tuhna khut khu ka zietlang hing hivan, 
        Ka’ng deisahna khut siengthou khu kituh zing tan.
_________________ 
Hagau Hundam diing in 
                8.8.8.8 
-Rev. Thangngur 
    1.    Hundampa khu ka melthei ma’n, 
        Midang Pasian hiva ka chia; 
        A tangmipha ka hing simleh, 
        Ka Pa ka mansuo khu ahi. 
            Ka manna’uh zauhuoi a ahing suina khu, 
            Gimhuoi zatam ahing thuoh a; 
            Ka Hagau hundam diing in. 
    2.    A tanchin gen jel nangawn in, 
        Selung naubang a taisah hi; 
        Hagau ameltheina vang in, 
        Luonhi luonglou thei vawtlou. 
            A bukim a mu diing lunggul seng ing, 
            Ka maw sawpsiengna diing sisan; 
            A luonna mapawn ngel khu. 
    3.    A pham diing kuon inzong Jesu’n, 
        A melma di’n a thumsah a; 
        Aw Pa amau khu ngaidam in, 
        A silbawl theisiemlou hi uh. 
            Hekhotuona di’n zong a tawpkhawh vawt hi, 
            Pasian hepina Kalvari; 
            Kan a hing hil thei diing umlou. 
    4.    Mikhiel koute a diing bep in, 
        Kipe phal nalawm chie Jesu; 
        Na silpuon zong tang zoulou maw, 
        Na puon a di’n dawi-ai san uh. 
            Hinna pe khop hiel a hing lung siettu khu, 
            Phamna dawnbang tuoh dong, Mangpa; 
            Hing manghil nawn vawt sia’ng e.  
_________________
Tung Pasian Hepipa 
                8.8.8.8.8. 
-Upa Ngama  
    1.    Aw tung Pasian hing hepipa,
        Kalvari a nei hepina 
         Lungsim a ka ngiljaw nua un.
        Na hepina thu siengthou in,
        Ka lunglai ah gubang ei zen.
    2.    Na hepinan lei na khu a,
        Silbawltheinan  na domkaang a;
        A tung ah kei zong ka leeng hi,
        Ka siet zal in ka Mang Jesu;
        A hingphamta Kalvari ah.
    3.    Kei zong Mangpa ka siet tan din,
        Nata neisun nahing sawl a;
        Kei zong theitawp suo’n hingpang vang,
        Ka nei zousie hing nuasie in;
        Ka pum in hing kipe tavang,
    4.    Ka damlaini a beima in,
        Na Hagau in hing puizel in;
        Nangma a dingin hingta vang,
        Ka hinkhuon hanmuol a liem chieng;
        Ka ha nangsieng ah leng tava.
    5.     Kei zong Mangpa ka siet tan ding,
        Na ta nei sun na hing sawl a,
        Kei zong katheitop hing suo vang,
        Ka nei zousia hing nuasie in 
        Ka pum in hing kipeta vang.   
                _________________    
Mang sisan kai puonlap
                12.8.7. 
-Laithangpui.
    1.    Dougal satdin hing pui inlen Mangpa Jesu,
        Tuilien bang a lien mielna gaal;
        Gehen galmi tawnsete.
            Mang sisan kai puonlap galma ah leh un,
            Zausia ui Mang galsat i hi uh;
            Solna tuipi kinawng nanleh.
    2.    Zinmang dougal mite sang in i loupizaw, 
        Zinhem chinthu zatam dougal;
        Kaap vai Zion galkapte’n. 
    3.    Gehen dougal sisan vang a izaw chieng un, 
        Lentawm leh chiendal toh thuo vai; 
        Van Zion khopi nuom ah. 
    4.    Manglukhu hoi isan chiet diing galkap zousie’n, 
        I aai diing lentawm chiendal toh; 
        Van Zion khopi nuom ah.  
_________________
Nou Jerusalem Mite 
                10.8.10.9 
-Patea 
    1.    Zan lungjin um Zion inndan sung ah, 
        Ka Mangpa’n a sisan ahawm a; 
        Khuchiin lungkham meipi ahing jing hi; 
        Ka Mangpa lungkham in naubang kap. 
            Aw nou haw Jerusalem mite, 
            A hepina tan uh theizing un; 
            Na natnau chinteng a damsah jal in, 
            A khotuona khu manghil key sin. 
    2.    Jerusalem kullpi kullpaam lam ah, 
        Siemgau shidan hi vawtlou chi in; 
        Nanleh envawi Kalvari muol lamkhu, 
        Ka Mangpa mipi lai ah ka mu. 
    3.    En vawi Kalvari muol tung diing hita, 
        Bang bawl diing ihita uoile? 
        Aw Mangpa hing pei kia siateh izaw! 
        Na mun diing khu Kalvari amah? 
    4.    Hing manghil sih vang e Mangpa Jesu, 
        Kalvari lam hing don leng navang; 
        Kei diing a Na thuohna ka lungsung ah, 
        Ka laita tanpha’n theizing navang.  
_________________
Mang Liengvai 
                8.10.10.5  
-Hrangkapa
    1.    Belam siet popa khu envawi, 
        A shina diing muollam juon in pui uh; 
        A lungkham panpi diing um vawtlou hi, 
        Sietteng popa khu. 
            Aw ka Mang liengvai panpi diiing neilou in, 
            Kalvari muol juon diing in puita uh; 
            Nu-naute selung juong, 
            Kap in nuakiata uh. 
    2.    A shina muol diing a tungta, 
        A bawldan uh khu va-en vawi un chia; 
        A puoh sing ah khun etnop in bawl uh, 
        A en zata nui. 
    3.    Va-en nanleng nui thei vawt sing, 
        Ashi piendang khu lungnat um sa’ng; 
        A mel siengthou sisan puonbang in tuom, 
        Hing en chiet vawi un. 
    4.    A sisan tuibang luon jal in, 
        Siemmaw a tang khiel a vahvai zousie’n; 
        Hinna tuonglam diing khu ahing hongta, 
        A vonte jui di’n.  
_________________
Ka Pa Nahi 
                10.10.10.8  
                Late 18:2     -Rev. Thangngur 
    1.    Ka pa Nahi ka Pasian ngei Nahi, 
        Tam lei jinmang sala ka taan lai in; 
        Na lungsietna thupieh ahing tung a, 
        Hing kiatan hundamna Ka siem zouta. 
            Na hepina thupieh zop khu, 
            Kisia um ngai vawtlou maw Mangpa; 
            Tam leimi leh Vanmi tanpha’n. 
    2.    I aw Mangpa na guoljawlnate khu, 
        Nang sang in mi nempi’n a ngaizaw uh; 
        Tahsap vang a luonhi a nailai zong, 
        Na gam leh na belna’n hing nai jel in. 
            Nang bou Mangpa kahing neileh, 
            Bang dang ngai nawn tasia’ng maw Mangpa; 
            Bangteng a ka bangkim Nahi. 
    3.    Mi tul nempin tam lei nopna sui in, 
        Mel mulou in phamna hanmuol liem uh; 
        Thupina liim adel uh meylim bang, 
        Mu a tangten zong a nei den sih uh. 
            Jesu Nang bou neitah Nahi, 
            Kumtawn dong a loupi leh hoi deudeu; 
            Lei len Van a vangpiehna lul.  
_________________
72         Lilipah leh Loupina 
                12.9.9.8 
-Upa Zasiama 
    1.    Jingdam solnou Hundampa lenna gam nuom ah, 
        Simlei lungkham lungjinna zousie; 
        Hinlai lungkham meipi jing tasia, 
        Kap a kikhen kia vawtlou diing. 
            Lilipah leh loupina vah kimvel, 
            Belamnou leh A tatsate lenna; 
            Van tuolnuom leh Vansawlsiengte, 
            Melmu ut seng in. 
    2.    Gal in don vawi loupina mun a tungte khu, 
        Nunnop semguo toh zaidei aw uh; 
        Lei lawmguol ngaiten han nanleh uh, 
        Ngai in nuachieng hei tasia uh. 
    3.    Jingtai khovah tanpa Jerusalem nuom ah, 
        Aw a leng uh khum gam nuom tuol ah; 
        Selung vabang phawng zai tongluong in, 
        Ka lunglai ah vaibang a thaam. 
    4.    Buoina gal a Mangpa tenna tung thangvan ah, 
        Ni, Ha, Alsi vah ngainawnlou diing; 
        Muikhojin lungkhamna um nawnlou, 
        Belamnou sunni bang tang zing.  
_________________
73         Tu In Kitel Khawl Tan 
                6.5.8.6.7.11.6   
                Mt. 12:3         -Rev. Thangngur 
    1.    Tangmipha thu kidang (3vei), 
        Na zata amah; 
        Ahi damsung sil ngaituo diing, 
        Poimaw leh kuul ahi; 
        Khiel ngaidamna simthu hi, 
        Shi nualam thawkia simthu kipah um khu, 
        Aw hun kikhelpi sin. 
    2.    Tu a kum za nua chieng (3vei), 
        Heisung um diing nahei? 
        Ahi damsung sil ngaituo diing, 
        Poimaw leh kuul ahi; 
        Nuasie tadiing sietlei khu, 
        Van leh gawtmun hoipen na tang diei deizawh, 
        Tu in kitel khol tan. 
    3.    Zata lel Thangvan inn (3vei), 
        Mun na tang tai mah? 
        Ahi damsung sil ngaituo diing, 
        Poimaw leh kuul ahi; 
        Khumna mun na tanlouleh, 
        Shina leh gawtmun nang di’n pellou hizing, 
        Aw hing kingaituo vawi. 
_________________ 
74         Lilipah Bang Diing  
                8, 6, 11, 10
    1.    Na lungsiet seng diing kasa a, 
        Tambang bep diing amah?  
        Lili bang pallun diing kasah lai igam, 
        Simkhuo jingta taikhuo vah nawn tasia. 
            Galili gam tuipi tung a na thugen khu, 
            Hing gen nonsah kia ven aw Mangpa; 
            Buoina tui in atai laiteng, 
            Puipa ka ngai uh. 
    2.    Na nuoisie zouta kasa a,
        Tachi khop in bawlthei; 
        Na Belam Na huong a lawikhawm khu khelnan, 
        Deljah ven in taimang tum siengta uh. 
    3.    Gosen gam a a mau bang un, 
        Ka mau uh ngai sam ven; 
        Tuipisan gallam tuntheina khut hat in, 
        Hing pui inlen Zalenna/hing tun in. 
    4.    Miel lal siemna akim chieng in, 
        Mel hing musah sam vang; 
        Khahkhum sunggil a saltang bawn ka hathei, 
        Keima ate ngil talawm diing kamah?  
_________________
75         Abul leh Tawp 
                9.10.8.11  
                Isai 55:1; Kih. 22:        -Siamliana 
    1.    Amau khu Asieng ah teng va un, 
        Amau khu Amite hi tava uh; 
        Pasian ma in umpi van in, 
        A luonhite uh khu nulsiengsah tava. 
            Dangtah poumate sieng ah, 
            Hinna lui a damtui aman bei in pevang; 
            Aw Hagau dangtah zousien, 
            Hing dawn uhen. 
    2.    Shinate um kia thei talou diing, 
        Lungkham luonhi nulna natnate zong; 
        Um thei nawn vawt tasih van in, 
        Sil masa zousie zong khu a bei siengta. 
    3.    Ngaiven sil bangkim Ka bawl thata, 
        Giel vawi tami thudih ahi chi in; 
        Hinna Ka sieng ah hing tungta, 
        Kei Alpha leh Omega Abul leh tawp. 
    4.    Sil masapen leh a nukhiapen, 
        Hinna tulsing ah thu nei tava un; 
        Vankhuo a luttheina diing un, 
        Tuibang sieng a buolte’n nuom sa tava uh.  
_________________
76         Ka Lung Juon  Chieng 
                6.9.6.6.6.9.  
                Kil. 7:17        -Siamliana 
     1.    Ka lung a juon sun chieng, 
        Mangpa hing leng ven ka lungsung ah; 
        Liengvai tate khawlmun, 
        Nangma lenna tuol ah; 
        Hing hil vawi a simthu, 
        Tam nuoi simlei a ka lenlai in. 
            A vangletna simthu, 
            Lel chim lang keiman aw; 
            Van Semguo dah gin ngai, 
            Pahtawina dah kei dia ginna khu. 
    2.    Tam sietlei gentheinah, 
        Liengvai in kap in maumau nanleng; 
        Shina Jordan ka kai, 
        Chiengleh hing it Mangpa’n; 
        Aw hing na dawn van in, 
        Lungkham luonhi nulna bei tava. 
    3.    Khuna ngabang lengten, 
        Gibang khenna simthu lel vawtlou; 
        Khosieng nuom leh Belam, 
        Nou khu tongdam zailan; 
        Misiengthou Serafim, 
        Te toh pahtawi chim nawn talou diing. 
    4.    Aw khuna ka len diing, 
        Sietlei buoinan ahing na dal leng; 
        Aw ngahlang Na Van gam, 
        Nuom mel a mu diing khu; 
        Zawna tumna tawi a, 
        Salem tha mukal ngahla seng ing.  
_________________
77     Mangpa Ken Sang Nuom Ing 
                8.7.8.10.  
                Lk. 19:8        -Upa Ngama 
     1.    Hun liem lengte Mang tellou a, 
        Hei kuom tuong tung sieng atai? 
        Sui kia guollou muolkhum siengta, 
        Hun um sunteng bang chia mang diing katai? 
            Mangpa ken sang nuom ing, 
            Ka hin leh sil batte; 
            Hagau in hing panpi’n len, 
            A leli’n ken sang vang. 
    2.    Mang hing juon ing kei giloupa’n, 
        Nang mulou siet nasem in; 
        Ka hun sauzaw ka man sieng nua’n, 
        Hun tawpmong ah pahbang nahing pah maw. 
    3.    Mangpa Jesu hatna suong in, 
        Adam suon siet miel nuoi ah’; 
        Keima bang a sietna’n Hagau a khahkhumte, 
        Puidoh ka ut seng hi. 
    4.    Aw ka Hagau khahkhum sung ah, 
        Mang Kristan hing tandohta; 
        Nang zong thou in Mangpa a diing, 
        In bou hing tan tangtawn dong a diing in.  
_________________
78         Zinmang Solnan Aman 
                8.7.8.8.7.7.  
                Mt. 27:27-30     -Pastor V. T. Kappu 

    1.    Aw Mangpa simlei mawna puo,  Zinmang solnan aman hi; 
        Misiengte leh Mangpa Jesun,  Bangchi tuh in angai di - uoi? 
        Na sang e ka Mang nunnem,  Taini himhim nei vawt sia’ng. 
    2.    Aw Simon Peter leh Martha,  Ashi hi ka Hundampa; 
        A lennau Kanaan gam nguuisieng, Khopi sung leh Biehinn sung khu, 
        Hing tuon ngamna diing kamah? Ka Mangpa toh ka lenna? 
    3.    Na sang e na taluo sang e, Ka vahvaina Kanaan gam; 
        Bei thei vawtsih ka lungkhamna, Simeon genlawh ma bang in, 
        Ahing tung hi tu ma’ma’n, Ka sinlai gubang ei zen. 
    4.    Kanaan a na moulop lai uh, Ka ngai hi ka nunnop ni; 
        Tun lah pahbang in vul siengta,  Na mel hoi pahbang in vulta; 
        Galili na lenna gam, Bangchia tuonsuoh diing kahei. 
    5.    Aw ngai ing e khopi sung a, Hossanna achi lai uh; 
        Nat chinteng a na leh dammaw, Kipah nopna umsah kiapa; 
        Apham  ka gitlou jal in, Noplai ni muolkhum siengta. 
    6.    Aw tu in ka Mang Hundampa, Na Vangam Na tun chiengleh; 
        Linglukhu hi ngai nawnlou in, Na thupina Manglukhu hoi; 
        Na khuh chieng liengvai kouma, Hing en ven misiengte toh. 
    7.    Kei diing a ka hamuonna leh,  Ka lunglai hing henempa; 
        A phamta Kalvari tang ah, Zion tate a liengvai uh; 
        Solna lummei hing jing in, Tul ni nei kia talou diing. 
_________________
79         Simlei a Ngui Siengta  
                6.7.10.12. 
                John. 14:2     -Rev. Thangngur 
    1.    Simlei a nguui siengta, 
        A sung a mihingte zong; 
        Gitlouna leh buoinan a dim siengta; 
        I mi ngai-umte leh, 
        Guolngaite muolkhum sieng. 
            Aw ka Mang nunnem in, 
            Gam tha a vasatna; 
            Aw ka Hagau nang zong, 
            Khum gam lam hing juonta’n; 
            Sietlei nuasie chieng a, 
            Na tangtawn gamlei diing. 
    2.    Dihna gam bawlzouta, 
        Aw i tangtawn tenna diing; 
        Simlei gimna miimbang hing chim nanleh, 
        Khrista na gin pouleh, 
        Gam tha ah leng vateh. 
    3.    Tuon a pi leh puten, 
        A muphahlou uh gam khu; 
        Sisan jal in keiman kahing muta; 
        Khumi zotna lampi, 
        Mang Khrista khu ahi.  
_________________ 
80         Khenlouna Gam Khu 
                8.8.8.6. 
                Kil. 21:1     -Pastor V. T. Kappu 
    1.    Gal in don vawi Thangvan khopi, 
        Gibang khenlou gam khu alang; 
        Khenna diing ni tuong hing tungta, 
        Ngai ing kikhenlouna. 
            Tom seng sang e lei kipahna, 
            Pahbang in a pulkia leng; 
            Kikhenlou thei hi vawtsih hai, 
            I lennau a dan jieh in. 
    2.,    Aw ngai ing kikhenlouna gam, 
        Nuom a i len nang uh gam khu; 
        Bangchih chieng tuong tung diing kahei? 
        Kikhenlouna khopi. 
    3.    Genthei thuoh a i kikhennau, 
        Bangchih chieng i kimukhawm diei? 
        Simlei gimna i khen chieng un, 
        Nuom in lengkhawm va ui.
    4.    Ngai ing kikhenlouna khopi 
        Simlei ah i kikhennaulung; 
        Kham tutna diing um vawtlou hi, 
        Simlei gentheina hi.  
_________________
81         Kanaan Gam Tha 
                8.6.8.7.8. 
                Heb. 11:10     -Rev. Thangngur 
    1.    Kanaan gam tha hing juong diing in, 
        Gamdai ah ka zin a; 
        Ka vah kawileh gammang tang tu’n; 
        Mey leh meikuong hing lang in, 
        Ka ma’h Nang nibang hing taang ven. 
            Aw ka Hundampa hing lamtuo ven, 
            Kanan gam taan diing lungzau veng; 
            Lungkhamna meipi ney ah, 
            Kap leh lungdong in ka mau hi. 
    2.    Dangtahna gam suongpi sung ah, 
        Hinna tuisieng pul hen; 
        Kanaan gam juon dangtah dawn diing; 
        Sietlei a ka lenlai in, 
        Aigupta gam ka ngilna di’n. 
    3.    Ka ma sang za a lutta hi, 
        Kanaan gam nuom ah khun; 
        Aigupta gam ngai kia tasiang; 
        Shina gamlei nuasie in, 
        Hinna khopi lam juon tavang. 
    4.    Alsi khel Innpi vanjawl ah, 
        Hundampa pahtawi uh; 
        Lei a genthei manghil sieng in; 
        Kipahna latha sa in, 
        Khuna len diing ngahla seng ing.  
_________________
82         Lungkim Maw uh 
                9.10.8.8.5.9.
                Lk. 23:23      -Pastor V. T. Kappu 
    1.    Siet galdouna aw Van Mang Tapa, 
        Linglukhu akhuh diing khu a en a; 
        Lungkham in Apa sieng ah thum, 
        A ul sisan bang a luong in; 
        Getsimani ah, 
        Elkan in pui uh Israelte’n. 
            Lungkim maw uh (2vei), 
            Israelte lungkim maw uh; 
            A tung ah suonlam diing sui uh, 
            Mipin vaihawm in, 
            Pilat in pekhie khetbeh diing in. 
    2.    A Mangpa huo uh Israelte’n, 
        Kalvari muol tung ah a khenbeh ua; 
        A tun genliengthei Mari in, 
        A von dawng hoilai khu taan niin, 
        “Lai ah na sang a chi”, 
        Nopna gam nuasie i Mangpa khu. 
    3.    Khumi lungkham huoi simjing ney ah, 
        I Mang nunnem Hagau a muolkhum niin; 
        Jerusalem Biehinn sung a, 
        Puonjah lienpi kibotkeh in; 
        Sietlei jilbang liing; 
        Misiengthou laukha kia siengta uh. 
    4.    Hunta e sietgaldouna tawp ven, 
        Sietlei Thangvan Mangpa leh Khrista gam; 
        Siet douna galzoupa Mangpan, 
        A sisan in tanzouta veh; 
        Kalvari muol ah; 
        Khumin kilepnan Mangpa mel muol. 
83         Dachieng Nunnuom In 
                10.6.10.6.         -Kamlala 
    1.    Tu a tha kihepina gam nuomtah, 
        I Mangpa mun thupi 
        Khunah nunnopna pah hoi apah hi, 
        Tulkia talou diing hi. 
            Dachieng nunnuom in lengkhawm va ui, 
            Tung Thangvan a misiengthoute toh; 
            Sietlei buoina a i kana sie, 
            I Mangpa mai a kipah la diing. 
    2.    I damlai ni a muolliem masangsien, 
        Ei din lummei jing leng; 
        Dachieng khumi gam nuom ka tun chieng in, 
        Ngai kia tasiang sietlei. 
    3.    Khum van khopi vah hoitah khu juon in, 
        Lei nuasie tavai in; 
        Tun agim namtui neunou chiemkha tang, 
        Aw nopna va-ia e. 
    4.    I Hundampa mel dei-um liemsa khu, 
        A Mangtouna tung ah; 
        Vaihawm van in tatsate kipahnan, 
        Halleluiah, Amen. 
84         Hing Puikhawm Kia Ven  
                9.9.10.10.         -Patea 
    1.    Aw Halleluijah Mangpa loupipen, 
        Gamchin ah Ama pahtawi va ui; 
        Michin Mang lienpen leh za-umpen in, 
        Mihing lunglai ah thu hing gen kia in. 
            Hing puikhawm kia ven vahmangsate, 
            Ihmute khu kaithou kia unlen; 
            Simlei lamkai valpa thupipen, 
            Lungkhamna leh lungjinna gam salvah in. 
    2.    David Mangpa leh lamkai Mousi khu, 
        Thangvan vangkhuo nuom a tungta uh; 
        Tu in Mang Khrista leh Hagau siengthou, 
        Siempu lienpen leh lamkai thupipen. 
    3.    Lei leh van tuisuogiet kisiem ma a, 
        Na um theiphahlou Pasian ahi; 
        Ni leh Ha leh Thangvan Alsi zousie, 
        Nangma vang a vah hoi nei ahi uh. 
    4.    Thuneina leh pahtawina sangpenpen, 
        I Mang Khrista tung ah kinga hi; 
        Lei kisiem chiil a gawsa Belamnou, 
        A sisan in sietlei hundam tahen. 
85         Hing Kidaw Ven 
                9.9.9.9.             -Zampau 
    1.    Jakob lawm hoi leh a leisang khu, 
        Ka Pasian ka bangkim Nang Nahi; 
        Shina tuipi kinawng tung ah zong, 
        Aw van lei sang hing kidaw kia ven. 
            Hing kidaw ven Jordan lui tung ah, 
            Lungkhamlou a ka hing lenkai na’ng; 
            Aw nang Jingsol hing pui jel inlen, 
            Shina tuipi lien tung ah zong. 
    2.    Mangpa vanlei a Na kidaw leh, 
        Na ta galzau a hing ngaite khun; 
        Muong leh dam in Na Van Kanaan khu, 
        Hing galkai thei bep diing kahi uh. 
    3.    Ginnan lei pielgal kaina loungal, 
        Lei dang bangma um vawtlou hi maw? 
        Khujieh in aw palai Mang Khrista, 
        Ginglelte lung leh vanlei zop tan. 
86         Aw Nopna Ni Loupi 
                10.10.10.10.10. 
    1.    Van khopi tuolnuom a sawlbang heisa, 
        Ahing kum sietlei siet simjing neyah; 
        Van mipi sm senglouten ginglawm in, 
        Phat zailan Bethlehem muol a awi uh. 
            Aw nopna ni loupi Bethlehem muol tung ah, 
            Ahing piengta michin a diing in; 
            Lei leh van mi zousien Ama pahtawi va ui, 
            A phat zaila noptah in kikoupi vai. 
    2.    Khosah mipilte leh Belamputen, 
        Lemna Mang hing pieng phat in a awi uh; 
        Aw ka ha sui jel in hing tanpa hi, 
        Hambang avai nangma sietna vang in. 
    3.    Kanaan gam ni tum kuon ka et chieng in, 
        A kap gankuong sung ah i Hundampa; 
        Ama pahtawi ding koima hing peilou, 
        Hing pei un Ama pahtawi di’n kuon vai. 
    4.    Eden kotkhah Salem Mangpan hing hong, 
        Vanleng Mang min phat in pahtawi va ui; 
        Halleuijah chiin Ama pahtawi vai, 
        Damna Mangpa hing piengta ei diing in. 
87         Sietlei Mihiem Bange 
                8.8.10.8.  
                John. 3:16     -N. Chinlang 
    1.    Sietlei mihiem bang e Mangpa, 
        Thangvan nuasie Na Ta ning sawl; 
        Na itna thuh Na itna sang Mangpa, 
        Mihing chitnan lung in gel mawng. 
            Gelmawng e, gelmawng e, gelmawng, 
            Mihing leh Na itna simthu; 
            Mihing chitnan lung in gelmawng Mangpa; 
            Laukhan lailung ah hing gel in. 
    2.    Sietlei mihiem bang e Mangpa, 
        Van Mangtoupha nuasia ning tat; 
        Na hepina lien in thuh e Sianmang, 
        Sietlei mihiem lung in gelmawng. 
    3.    Sietlei mihiem bang e Mangpa, 
        Kum sangzatam na lungkhamna; 
        Agawl han alei solna hilou i? 
        Naubang Na kana kaan sang sang. 
    4.    Sietlei mihiem bang e Mangpa, 
        Van gou luo dia Na hing lungsiet; 
        Itna sang hi gupna lien hi Mangpa, 
        Mihiem simthu zailan gelmawng. 
88         Mangpa Na Simthu 
                8.8.8.8.8. 
    1.    Tam nuoi simlei albang mang kuon, 
        Sung ah ngabang ka lenlai in; 
        Aw Mangpa na simthupha leh, 
        Na hepina banjal hat in, 
        Hing huoi jel ven aw tung Pasian (2vei) D.S.
    2.    Sim leh mal a solna huipi’n, 
        Nuachieng machieng hing imm kimvel; 
        Sawlbang ka heina diing gelmawng; 
        Jingdam solnou hing Tanpa aw, 
        Ka ma’h Nang nibang hing taang in (2vei) D.S.
    3.    Albang mang kuon nuoi sietlei ah, 
        Jinmang in phamnan simthu lel; 
        Van Hagau Nang hing huoilou in, 
        Zatam Hagau hanmuol liemta, 
        Nuoi simlei gibang khenna ah (2vei) D.S.
    4.    Tung Thangvan vangkhuo i tun chieng, 
        Mangpa toh dawnbang kituoh in; 
        Simlei da leh kana khen in, 
        Albang mang hen tam nuoi simlei; 
        Lawm guol lungtuoh gibang khenna (2vei).D.S.  
89         Ka Damna Mangpa 
                8.8.11.11.7. 
    1.    Nuoi sietlei tuisuogiet tung ah, 
        Ka damna Mangpa Nang nahi; 
        Aw Nang hing puipa mal Alsi vah kilawm, 
        Solna khopi niim lai ah zong hing taang in, 
        Sietlei siet buoina jing nuoi ah. 
            Aw Van khopi hoi ngoumei khel ah, 
            Lili pah bang lutna gam ah; 
            Kipahna huikhi bang alang, 
            Tuong hing tut in khu gam nuom ah. 
    2.    Enchim mawng e aw Zion muol, 
        Tatsa lungtuohte lenna gam; 
        Lungmuonna tuipi bang in a luong kimvel, 
        Van Mang Belamnou Mangtoupha ma ah khun., 
        Buoi leh shina um nawn vawtlou. 
    3.,     Gal in don vawi Zion muol khu, 
        A thupi dan ka sut siemlou; 
        Aw Van Angel tongluongten zaila sauh, 
        Nang na loupipen Halleluijah chiin, 
        Belamnou thasa kung tung ah. 
90         Hing Thuom in Imanuel
                8.8. 8.9         -Shangkunga 
    1.    Ka galthuomnna tuolkoi ngam lang, 
        Aw ka tenna gal zauna mun; 
        Nichin solna in hing dou leng, 
        Aw ka Hundampa heisan diing in. 
            Aw hing thuom in Immanuel, 
            Na Hagau in hing galthuom in; 
            Tam sietlei shina miel kullpi 
            Nang din kahing dou jel diing hi. 
    2.    Baa leh nguuitah a ka um in, 
        Nang dia taimel ka puoh chieng in ; 
        Doutute dia Van Manglukhu, 
        Aw na chiem khu hing hilsawn jel in. 
    3,.    Hing galdot vawi ka Hundampa, 
        Na sisan a Na tatsate; 
        Tam sietlei miel kullpi sung ah, 
        Aw tang uh Mangpa simsengloute. 
    4.    Nang nahing puileh melmate, 
        Na zou jel diing sisan jal in; 
        Na kumtawn gouluopi diing in, 
        Aw siet miel apat hing puidoh ven. 
    5.    Dachieng taikhuo ahing vah chieng, 
        Ka Hundampa mel muvang in; 
        Khunah galvan tuolkoi tavang, 
        Aw puonvam loupi hing silsah va. 
91         Ka Pa Sienglam Zuan Vang 
                12.8.12.8. 
    1.    Aw thou vang in ka Pa sienglam juon kia tavang, 
        Ka ma meipi bang in jing veh; 
        Ngaikhuo hing tuo diing umvawtlou sietlei tung ah, 
        Ka Pa loungal ka dougal hi. 
            Siet vang tuong nungsie nanleng, 
            A nopna tul theilou; 
            Kisia a ka sui kia leh, 
            A sieng ah leng tavang. 
    2.     Ka Pa inn ah keima diing in sum leh siel um, 
        Mi liengvai kei he hing nem diing; 
        Kei migilou sunggilkiel a shi diing hitang, 
        Bang dia mawh vah kawi le kadiei? 
    3.    Aw a sieng a ka ten lai in khum bang a nuom, 
        Sietlei nopna zousie zong kim; 
        Tu’n ka gelleh ka Pa inn nuom ngai tabou ing, 
        Tongdam nem in juon kia tavang. 
    4.    Kei migilou mi tawnsie leh Pasian jalou, 
        Kei diing a mun a phal jal in ; 
        Tam sietlei paal ka dougal hi ngai nawn vawt siang, 
        A pallai ni tom seng taluo. 
92         Genthei Thuoh Nanleng 
                12/.10.12.9. 
    1.    Sietlei thupina leh a nunnopna sang in, 
        Mel mu nuom ing Hundam Mang Khrist mel khu; 
        Simmawna puon sil in linglukhu khu nanleh, 
        Etlawm sang sietlei lunmang sang in. 
            Aw ka kipahna Ka Hundampa, 
            Selung muonna leh ka nunnop zaila nahi; 
            Pahtawinan dim hen ka lung sung ah, 
            Aw tul ngailou diing ka Hundampa. 
    2.    Hundampa lungsietna singta’n lel zoulou diing, 
        Ngaikhuo hing tuo nan genthei hing thuoh; 
        Bethlehem leh Kalvari muol ah hing sui in, 
        Hing pui kiata lungsietna huong ah. 
    3.    Aw Mangpa ngaikhuo Nang tuona mel mu nuom ing, 
        Lungkham liengvai genthei vontawite; 
        Nuoi sietlei gam daidam mubang ngai nawnlou diing, 
        Na ang sung ah naubang hing pom in. 
    4.    Hing pei kia diing thupina toh Thangvan jawl ah, 
        A tatsate hing puikhawm diing in; 
        Lei genthei tuong nuasiena diing ni naita, 
        Halleluijah kipah ung Mangpa. 
93         Ka Hagau In A Zomta 
                8.5.8.6.7.6.8.6. 
    1.    Ka Hagau in a zomta a, 
        Khrista Grep hing khu; 
        Sawtpi kana nuasieta a, 
        Nanleh ka nei kiata; 
        Pasian ah mituom ka nahi, 
        Jesu hing lah ma sie; 
        Zau um ah ka ha a tandoh, 
        Ka mawna ngaidam thuoi. 
    2.    Ka nei tengteng toh ka juon a, 
        Tatna sisan luong ah; 
        Hagau siengthou ahing lut a, 
        Pasian ta ka hita; 
        Ka khelna a ngaidam zouta, 
        A sisan ka na thei; 
        Thangvan tanphan ka jui diing a, 
        Khrista ka chin pouleh. 
    3.    Mey leh tuilien in hing tuom vel, 
        Nanleh hing dal zoulou; 
        Nuoi sietlei a sil thupite’n, 
        Hing subuoi nawnlou diing; 
        Khrist hundamna ka nei pouleh, 
        Bangma eng nawn vawt sing; 
        Siemmaw tan diing zau nawn vawt sing, 
        Ka Pa lung a awita. 
94         Mangpa Hing Hepina  
                7.8.7.6. 
    1.    Mangpa hing hepina khu, 
        Van dangkatah gam nuasie in; 
        Siet tate hing sui diing in, 
        A thuohta Mang Jesun. 
            Lungkhamna Sing Kross khu kei din apuo a, 
            Baa in a pua a; 
            Kilna sia khet kei din ana taluo, 
            Aw ka gen theilou. 
    2.    Tenna ngailou gamvan khu, 
        Puonsan leh lingkai diel khu in; 
        Genthei zousie thuoh zou in, 
        Belamnou Mang Jesun. 
    3.    Etchim theilou Mang Jesu, 
        Mikhielte dia Kross khu puo in; 
        Kalvari lam juon diing in, 
        A baa ahi ka Mang. 
    4.    Aw kei diing a thuoh zou in, 
        Kalvari muol Sing Kross tung ah; 
        Ka mawnate pokawm in, 
        Hing tanta Mang Jesun. 
95         Kahing Juon Uh 
                8.5.8.8.8. 
    1.    Hundamna dawngkot kihong e, 
        Kalvari muol ah, 
        Lungdon liengvai mun neilou di’n; 
        Kipah a i tenkhawmna diing, 
        A kisiemta Vanmang sau nuom. 
            Ka hing juon uh hi ka Mangpa, 
            Na mun siem khu; 
            Lungkhamna dougal hat nanleh, 
            Nangman hambang hing huoi jel in. 
    2.    Ka laukha Na hundampa phamna Kalvari ah, 
        Sun leh jan ngabang valeng ven; 
        Khuna na tenna diing gam nuom, 
        Galdot ven lungdon he hing nem. 
    3.    Siamsil lui zousie bei sieng in ahing tha kiata, 
        Sietna phamsa thoukia unlen; 
        Tenna diing a a siem gam nuom, 
        Kipah a i tenkhawmna diing. 
    4.    Immanuel lei leh van tha khopi mun nuom ah, 
        Aw bangchih tuong ka tung tadiei? 
        Mubang ngai veng tangtawn gam nuom, 
        Guolngai lungdei teng kimna mun. 
96         Ka Khel Na Ngaidam in 
                13.9.10.5 
    1.    Sietlei ah vang solna leh khelna bei vawtlou diing, 
        Nisim in sol in ka um leng a; 
        Ka mitmu leh bil a ka zahte khun, 
        Khelnah hing puilut. 
            Nanleh ka Mangpan hepina vanglien in, 
            Khiel kisia a ngaidam; 
            Kisia’n kahing juon hi aw Mangpa, 
            Ka khelna ngaidam in. 
    2.    A hepina vang a hing in dam in ka um a, 
        Nanleh a hepina ngil leng ing; 
        Kalvari a tatna theilou bang in, 
        Lei pah ka sui leng. 
    3.    Sieltei a pallun zousie tangtawn gam ching zoulou, 
        Nanleh a hoina ka sui leng a; 
        Sietlei ah nunnuom in leng nanlengzong, 
        Vahmang hibou ing. 
    4.    Vahmangte sui a hundam diing in Mang Jesu in, 
        Hepinan hing sui lieng vontawite; 
        Siet shina miel a na mang zousiete, 
        Thoukia tava ui. 
97         Mangpa Hing Ngaidam in 
                6.4.6.4. 
    1.    Tawnsie kahi Mangpa, 
        Hing ngaidam in, 
        Thupha kahing tawi hi; 
        Na kengbul ah. 
            Ka sieng a na um louleh, 
            Sietlei kei dia shina; 
            Van zong ka kana mun diing, 
            Aw hing umpi in. 
    2.    Muonna dang um vawtlou, 
        Tam sietlei ah; 
        Nang bou hing masuon vang, 
        Dougal maa ah. 
    3.    Sawtpi gamdai a, 
        Ka manthai nua in; 
        Tun vang na tongdam za’n, 
        Ka hing nai hi. 
    4.    Tu in Mangpa Nangma’n, 
        Hing sawpsieng in; 
        Na gam huol in melma, 
        Ka dou leng diing. 
98         Hinna Siengthou Siempa 
                11.12.12.12.12.12.     -Rev. Thangngur 
    1.    Hinna siengthou siempa dei sih uh Zion ah, 
        Minsiet leh lungkhamna puo in a mansah uh; 
        A tanghou nete khu dougal a suoh zou in, 
        A sulnua hing jui uh mipi simsenglouten, 
        Juda in ma a pui maw a matsah tum in. 
    2.    Khuchin a manta ua Siempu lal innsung ah, 
        Thuchiem dettah chiem uh linglukhu khu diing in; 
        Linglukhu khusah uh ka Mangpa lu ah khun, 
        Khut in ahing beng ua sisan kai niinieu in, 
        Ka Hundampa pui uh Kalvari lam juon in. 
    3.    Singphelna lemkhawm un Kalvari tang tung ah, 
        Kilna koikholsah uh ka Mangpa kilna din; 
        Ka Mangpa khaikaang uh sahmel ngui ngiungieu in, 
        Anah ah a sun uh sisan leh tui apawt, 
        Zion huongjawl sung ah jingvai bang hawmkhiel uh. 
    4.    Jingvai a hawm bang un Hundampa a thuohta, 
        A chiemtah mabang un Hundampa a phamta; 
        Van misiengthoute khun a tongluong ging uh toh, 
        Phamsa Hagau hing thou piellei a jalsate, 
        Hundampa suon diing in khosiengthou ah leng uh 
    5.    Na thuohna ngil diing in khelna lummey hing jing, 
        Singta maimit hing tuom Na vah hoi lie diing in; 
        Tu in hing thengsah in Na vah ngoubang laang hen, 
        Na mel a hepina luonhi tuibang luong in, 
        Ka sinlung miellai ah Mangpa aw hing leng in. 
99         Kross ah Khun 
                8.6.8.6.         -Old Sankey 88
    1.    Kross ah khun sisan lul a luong, 
        Kross siengthou khu ka mu; 
        Sisan khu Jesun hing theisah, 
        Keima diing a luong khu. 
            Aw sisan loupipen khu, 
            Jesun a thuohna khu; 
            Kross tung ah sisan lul a luong, 
            Ginna in ka muta. 
    2.    Kross khu aw Kross gihtah mai khu, 
        Jesun kei din apuo; 
        Lungkhamtah a a thuohna khu, 
        Kalvari ah ngakhie. 
    3.    A jang ei Kross lientah mai khu, 
        Kross khu ka hing dawn diing; 
        Ka pokaang zou sam diei izaw? 
        Tun van Manglukhu khu. 
    4.    Manglukhu loupi pentah khu, 
        Zoupa Manglukhu khu; 
        Van a Jesu ka mu hun chieng, 
        Ken zong ka khu tei sam diing. 
    5.    Ka luonhi a luong nawn sih diing, 
        Hepina gam nuom ah; 
        Sietlei a pat hing puidoh leh, 
        Nopna mun a hing tun diing. 
100         Piendang Tuom Sih Uh 
                11.13.10.5. 
    1.    Jerusalem Zion khopi khu don vawi un, 
        Aw mi tam uh Belamnou Mang lenna diing mun umlou; 
        Aw lungkhamna leh nopna Kalvari, 
        Taang ah hing lang e. 
            Aw namtengteng leh, 
            Chichin hamchin in; 
            Van Mang naubang a kana Kalvari ah, 
            Piendang tuom sih uh. D.S.
    2.    Jerusalem khopi tha nuom khu don vawi un, 
        Aw mi tam uh Belamnou Mang lenna mun nuom ah khun; 
        Aw Kalvari a Pasian hepina, 
        Don akul nah e. 
    3.    Halleluijah sut siem hilei Halleluijah, 
        Aw hepina dai tuom ngailou nopna hinna pah hoi; 
        Sut siem um diei gen siem um tadiei maw, 
        Aw hepina thu khu. 
101         Aw Jesu Ka Hundampa 
                8.10.8.8.8.  
    John. 19:             -Rev. Thangngur/Suakliana 
    1.    Mangpa Na min za in um hen, 
        Na gam loupitah in hing tung tahen; 
        Envawi Na gam suhsiet tum in, 
        Lei thuneina sietnan azou; 
        Na min hoi kipahtawi tahen. 
            Aw Jesu ka Hundampa, 
            Na min hing tawisang ven; 
            Phaijang pah lili khomuol ngui ah khun, 
            Sietna subei diing in Nang hing pah in. 
    2.    Gingtu lah ah sietna jal in, 
        Ahi Mangpa min a kigense leng; 
        Amin siet diing i phal dieimah? 
        Amel siet diing i phal dieimah? 
        I Hagau liem damna ahi. 
    3.    Jesun Ka min a gensiet uh, 
        Ka sinlai lung na taluo e achi; 
        Amin siengthou pahtawi diing leh, 
        Abelna puon a sil diing in, 
        Tatsa mihing umlou amah. 
    4.    Khelnan taluo aneisih hi, 
        Hagau simsengloute a puimang zou; 
        Van Mang Tapa siengthoupen zong, 
        Simlei a ahing len lai in, 
        Sisan kai niunieu in a thum. 
            Siet vang in lah mun umlou, 
            Simlei genthei mun ah; 
            Vangam  ka ngai e ka Pa inn nuomnou, 
            Sietna lummei jing nawn tasia chi uh. 
102         Aw Jerusalem Dai 
                8.8.9.5. 
    1.    Ka gam tul diing ka tenna gam, 
        Aw bangchih tuongnung kasie diei? 
        A ngelvamte leh ka Mang mel khu, 
        Mu kal ka ngahla. 
            Aw Jerusalem dai, ka Mangpan, 
            Lungkham in angah; 
            Hansie dawng tullel ah thuohsah uh, 
            A linglukhu toh. 
    2.    Na thuohna leibang lel mawng e, 
        Siet thoinan Van Mang Belamnou; 
        Na hing pieng mun genthei Bethlehem, 
        Bawnginn daidam ah. 
    3.    Mang Jesu gal in donchim la’ng, 
        Kalvari lam ka hing sui diing; 
        Simlei siet puo a Na lungkhamna, 
        Ngilni um tasia. 
103         Aw Ka Hagau Thou In 
                6.6.6.6.8.8.     -Charles Wesley 
R. Sankey 154 
    1.    Aw ka laukha thou in, 
        Na mawna peisan in; 
        Tatna sisan lul khu, 
        Kei di’n ahing luongta; 
        Ka luong in Mang mai ah a ding,
        Ka min a khut ah a tuong e (2vei). 
    2.    Ka kung ah a um leng, 
        A tatna hepi thu; 
        Leh a sisan lul khu, 
        Keima ahing pieh hi; 
        Kei din a sisan hoi nah e, 
        Hepina jieh a luongkhie khu (2vei) 
    3,    Liem nasatah a thuoh, 
        Kalvari tang tung ah; 
        A thumnate ah khun, 
        Kei din ahing ngetsah; 
        Ngaidam in aw ngaidam ta in, 
        Tatsa mawhna shi phal sinlen (2vei). 
    4.    Ka Pasian ka muta, 
        A von diing in hing dei;  
        A aw neem khu ka za;
        Ka zau nawn tasih diing, 
        Nangma ging in kahing nai hi, 
        Ka Pa guol hing jawlpieh ta in (2vei). 
104 Aw Guoljawlna Ni 
                7.5.7.5.         -Kamlala 
    1.    Lungkhamna meipi kal ah, 
        Keima ka leng e; 
        Nopna nivah ahing jing, 
        Khuo a vah theilou. 
            Aw guoljawlna ni hing ngai ing e, 
            Ka tung ah hing vah in; 
            Mielna dougal in hing nang vel e, 
            Aw hing vah in na tangtawn gam, 
            Nopna pielgal ah hing puita in. 
    2.    Adam han simjing ney ah, 
        Aw na vah ngai ing; 
        Tatna sisan lul jal in, 
        Nang ka hing han hi. 
    3.    Mauna in simlei adim, 
        Namchinteng a di’n; 
        Aw Eden nivah tang nuom, 
        Ngai a um jel hi. 
    4.    Chiin dachieng Hagau sietlei, 
        Nopna tul hun chieng; 
        Miel leh sietlei pahte vang, 
        I nuasie tadiing. 
105         Aw Jesu Keilam 
                10.10.10.8. 
    1.    Sietna kulpi lam ah khun pei jel in, 
        Khum lam ah khun muonna ka sui lai in; 
        Khum lui miel a mau thawm khu kazah in, 
        Zau in ka um kiata thuoi hi. 
            Aw Jesu keilam hing hei kia ven, 
            Mangpa Na lammang in ka vahvai hi. 
    2.    Siet man khu shina ahing hita a, 
        Ka kai ngamlou shina luipi lien khu; 
        Nanleh peina diing a umlou Mangpa, 
        Hamuonpa Nangma hing ngai ung. 
    3.    Kum nempi ka na vahmangsan nua in, 
        Hepina in Nahing na veng jel a; 
        Bangkim a ka bangkim Nahi Mangpa, 
        Sietlei phatna zailan dim hen. 
106         Gam Ngai-um 
                9.10.6.9.8.6. 
                II. Kor. 5:2     -Pastor V. T. Kappu 
     1.    Ginnan Kalvari muol tung ah khun, 
        Gam ngai-um leh kho siengthou ngoubang lang; 
        Misiengthoute lenna, 
        Khum khopi a tuong ka tun chieng in, 
        Damsung buoina leh kanaten; 
        Hing tum pha nawn tasia. 
    2.    Hing tum pha nawn sia chi ka thei in, 
        Halleluijah chiin Mangpa ka pahtawi; 
        Ahing tatdoh jal in; 
        Siet gih puo leh siemmaw tangsa nua, 
        Sisan in siem ahing tangsah; 
        Gam nuom a leng diing in.
    3.    Gam nuom a ngabang ka len chieng in, 
        Simlei gim-um gal in don nawn tasia’ng; 
        Hambang ka vaina gam, 
        Khuchieng luonhi nulna bei tavan, 
        Ka Mangpan hing umpi van in; 
        Nuachieng ngai talou diing. 
    4.    Mangpa ngai a ka thumna gam hi, 
        Ka Hagau in tuongnung a sie chieng in; 
        Mangpan hing pui van in, 
        A hajah lim ney ah hing huoi van, 
        Jordan tui kinawng leh zauhuoi;
        Hing lenkaipi tava. 
107         Bethlehem muol tung a 
                6.10.9.6.   
                Lk. 2:10         -Pastor Thangngur 
    1.    Bethlehem muol tung ah, 
        Vanmi siengthoute tong hing luong ging in; 
        Michin a din khantan hoi nuom um, 
        Ahing tung chiin hing hil (2vei). D.S.
    2.    Ka gimthuoh luong hing thuoh, 
        Bethlhehem leh Kalvari muol tung ah; 
        Gimhuoi chinteng thuoh muolsuoh zou in, 
        Ashi Kalvari ah (2vei). D.S.
    3.    Aw a min Kalvari, 
        Sietlei Hundampa a phamna mun khu; 
        Tangtawn la ngai in thang kimvel hen, 
        Halleluijah Amen (2vei). D.S.
    4.    Thu in gen seng sing e, 
        Keima diing in gimhuoi zousie hing thuoh; 
        A lungdonnate thuohpi diing in, 
        Khopaam lam ah pei vai (2vei). D.S.
108         Jinmang Henkol Bulsa 
                6.9.9.6.  
                Eph. 2:5             -Sumi 
    1.    Jinmang henkol bulsa, 
        Mang Jesu in ahing tansuohta; 
        Ka hinnan Mangpa pahbang tawi hen, 
        Ka laukha Hundampa Mangpa khu (2vei). 
    2.    Lungsiet siem ka Mangpa khun, 
        Hing hingsahta hinna tha in; 
        Van khopi tuong tun theina diing in, 
        Hepi sisan mantam jal in (2vei). 
    3.    Vankhuo tuong ka tun chieng, 
        Tangtawn gam nuom ka Juo sau nuom ah; 
        Ka Hundampan naubang hing pom van, 
        Sietlei ngailou in leng tavang (2vei). 
    4.    Ginnan galkhuo don ing, 
        Mubang ngai ing Juopa siem sau nuom; 
        Aw Hagau siengthou hing pui inlen, 
        Tuong hing tun in hepina gam (2vei). 
109         Khantanhoi Kei Dia Damna 
                13.12.16.12. 
    1.    Tam leitung damlai gamdai meypi bang jing ney ah, 
        Siet chinteng leh lungkhamnaten hing  tuom kimvel; 
        Hinanlehzong ka Hundampa, 
        Na khantanhoi kahing mu in, 
        Ka lungkhamna tengteng nopna ahing suohta. 
            Khantanhoi kei dia nopna, 
            Khantanhoi kei dia damna; 
            Ka Mang thuchiem thupipen ahi, 
            Aw kei dia damna. 
    2.    Siet huipi leh gamdawiten hing imm kimvel nanleh, 
        Ka Hundampa Na hepina kullpi sung ah; 
        Ka Hagau liem a pui diing a, 
        Ka tanpa thuchiem dettah khu, 
        Bangma in a dal zoulou aw A hepina. 
    3.    A hepina min lunpen sang a lienzaw umlou, 
        Kei mikhiel liengvai genthei hing tahloute di’n; 
        Tangtawn pielgal kot hing honsah, 
        A sisan lul hoi leh siengthou, 
        Lungsim in hing musah in aw ka Mang Jesu. 
110         Kipah Va Ui 
                11.9.11.11.        -Taisana 
    1.    Eden tulsa guobang hin kiana diing in, 
        Sietlei Hundampa ahing piengta; 
        Pielgal gam nuom tuong itun theina diing in, 
        Mangtungnung pen in mun niempen ahing tel. 
            Kipah va ui Hundam Mang hing pieng khu, 
            Pahtawi zailan Thangvan dong khawn hen; 
            Ei a diing a kipahna Mang hing pieng khu, 
            Pieng tasa hing pieng kia nawnsia kumtawn in. 
    2.    Tang a miten mel ana mu nuompen uh, 
        Mulou in mi zatam albang mang; 
        Mang hing pien kipah um Hundamna ni khu, 
        Mel a mu zousien pahtawi zaila sa vai. 
    3.    Nuoi sietlei ah mi sangza na pieng nanleh, 
        Hundam diing in koima pieng vawtlou; 
        Tanglai misiengthou Simeon ma bang in, 
        Melmu a kipahte vangneipen ahi. 
    4.    Lei leh van a simsenglou miza lai ah, 
        Hoipen sang e i Mang Hundampa; 
        Israelten Mang loubang a paisa uh, 
        Vanleng Mang gou pielgal suongmantam kei a. 
111         Bangkim a Bangkim 
                10.10.10.10.         -Kamlala 
    1.    Aw Van hui hing ngai ing e hing leng in, 
        Ka sinlung lummey hing jing thengsah in; 
        Miel leh lungkhamna’n kei hing tuom kimvel, 
        Ka manaw tangtawn pielgal khu alie. 
            Aw Mangpa kei dia bangkim a bangkim, 
            Hinna tuikhuh Nahi ka hing ngai uh; 
            Loupina leh van mun ke’n ngen tuomlou, 
            Van khu nangma Nahi e hing umpi’n. 
    2.    Malai in Eden paal zou a lengsa, 
        Vai ing e tam sietlei leh miel nuoi ah; 
        Nanleh Kalvari muol a lengte khu, 
        Guolngaite Eden tha nuom ah leng uh. 
    3.    Lei pahpe apahte zong a vuoi leng, 
        Nop zaila leh ginglawm zong adai leng; 
        Aw ka Mang Na mel in tul ni neilou, 
        Hing nem in tangtawn heisa bang pal di’n. 
    4.    Na min theibang lou in simzin kihong, 
        Gamdai gam khu zaila’n ka awi hi; 
        Ka nop zaila tha jel ka gensenglou, 
        Kei di’n khuo hing vahta Na vah jal in. 
112         Ngilni Lah Um Tasia’n 
                10.8.8.10. 
    1.    Gal in don vawi kholen ngoumei jam ah, 
        A lennau Zion muol ah khun; 
        Laituol leng uh houlung tuoh in, 
        Sietlei loubang tulsa ngai nawnlou in. 
            Ngil ni lah um tasia’n kap veng, 
            Mangpa Na gamngai in; 
            Leng vadiem uh houlung kim in, 
            A awi uh Mang nunnem. 
    2.    Hing ngailou in leng uh gam siengthou ah, 
        Nuachieng heilou machieng suon uh; 
        Tam sietlei nuasie diing gam hi, 
        Paallai zou pahbang muol hing heidangsan. 
    3.    A hun tuong hing tung diing ngahla seng ing, 
        Nuomna pielgal hing puikai van; 
        Aw khenlou in lungdeite toh, 
        Kumtawn pal zou in Mang pahtawi va ui. 
113         Ka Pasian Aw 
                8.8.8.8. Sam. 22:4 
    1.    Ka Pasian aw ka Mang Pasian, 
        Bang diing a hing taisan nahei? 
        Ka thumnan ahing nuajui hi, 
        Ka thumna beh hing ngai vawi chia. 
            Ka thumna sumil hitava, 
            Ka thumna beh theipi hileh; 
            Midang vang han vawtsia’ng Mangpa, 
            Hekhuo tuo siem Nangma loungal. 
    2.    Nuoi sietlei ah mi tampi um, 
        Van ah mi simsenglou zong um; 
        Ka thumna koi sieng ka tun diei? 
        Nangma loungal tutna’ng umlou. 
    3.    Solna gal hat chieng kang ngai hi, 
        Dougal khuoibang hang khawllou in; 
        Na dan lambang tuonkhielsan di’n, 
        Nisim solna’n ahing tuom. 
    4.    Na aangsung dougal muonna ah, 
        Ka mi teng uh muontui dawn uh; 
        Mubang nahing ngaina diing ua, 
        Na zalah ua buol dap hing e. 
            Na thumna suhmil hiven i? 
            Na thumnate ka  theizing hi; 
            Ka thuchiem ah ka um zing hi, 
            Ka dan siengthou a humbit di’n. 
114         Kipahna Khristmas 
                11.9.11.5.6.6.11.5.     -Rev. Thangngur 
    1.    Aw kipahna Khrismas ka pahtawi lai un, 
        Muol hing liem diing kumlui jui tum a; 
        Na ban a tu a nuachieng hing hei kia di’n, 
        Hing ngai nalai ung. 
            Khongai ven,(2vei) hing ngai ung khongai ven, 
            Seinou guol na pahtawi zai sa’n nunnuom ung; 
            Kipahna Khrismas. 
    2.    Kum muolliem diing ken juilou thei hivawtsing, 
        Ni khat zong taam thei diing hi vawtsing; 
        Na kipahnau tu’n peimang diing ka hita, 
        Damta un mangpha. 
    3.    Tung Pasian jal a mel kimu kia diing in, 
        Na ngah leng uh kumtha kia masie; 
        Kinepna ga pha tawi in hing kia vang in, 
        Dam ta un mangpha. 
    4.    Na hing pei chia maitai a kimu kia di’n, 
        Kipah nopna toh hing kia inlen; 
        Na gensa kipahna ga hing puoh inlen, 
        Kipahna Khrismas. 
    5.    Nunnuom lamtaang kai kichim man nailou a, 
        Khen tadiing zata sinlai a vei; 
        Nang pahna zai tongluong lawm lung ah thaam den, 
        Kipahna Khrismas. 
115         Hundampa Lenna 
                9.8.6.8.10.6  
                Job. 14:         -Rev Kappu 
    1.    Hundampa lenna Zion gam khu, 
        Ka lung a zuon  niin galdot ing; 
        Ngabang leng nuom ing e, 
        Ka lungkhamna tam simlei gam; 
        Tom kal a beimang pai diing ana hi; 
        Ka Pa gam siem ka ngai. 
    2.    Ka Hundampa nunnem ngai ing e, 
        Amel mulou a ka umleh; 
        Ka Ha hambang vai veh; 
        Sietlei buoina dougal hat toh, 
        Ka sieng ah nang nahing um zing pouleh, 
        Bang di’n ka lungngai diei? 
    3.    Simlei gimthuoh in huibang mau veng, 
        Ka Mang nunnem in hing enleh; 
        Hing khotuo ta mava; 
        Chi ka thei in ka ha a muong; 
        Dachiengleh a gam ah hing pui van in, 
        Naubang in nui tavang. 
    4.    Simlei ah lalieng mimbang pieng ing, 
        Hinanleh lungkham nawn tasiang; 
        Ka Pa Mang nunnem in, 
        A halim ney ah hing huoi van, 
        Tam lei ah hambang in vai nanleng, 
        Na sisan lul nuom ing. 
116         Suongmantam Khopi 
                8.11.9.8.5.  
                Kih. 21:18-21     -Rev. V. T. Kappu 
    1.    Aw ngai veng e kumtawn gam nuom, 
        Leh lumsuong mantam khopi a khumvum khu; 
        Nisa sang in a vahzaw chi uh; 
        Mu nuom ing e Mangpa sau nuom, 
        Van misieng lenna. 
    2.    Zata tuonglam van inn zotna, 
        A gei lumsuong kenlieng a manding jau ing;
        Kei ka mawl a ka hatmaw jal in, 
        Van Kanan gam hoi leh loupi, 
        Tunlou lung zau ing. 
    3.    Mangpa Na ha sieng puilou in, 
        Koi ahei hing tung thei diing tam sietlei pan; 
        Hagau albang a manna gam hi, 
        Na vontawite khu aw Mangpa, 
        Sietnan ha zah khum. 
    4.    Guolzoute khu apau gam ah, 
        Sunni tang leh tuibang sieng laituol leng uh; 
        Tam sietlei lungkhamna leh buoina, 
        A kipahna uh hing pah va’n, 
        Tul kia talou diing. 
    5.    Leng nuom veng aw Van sau nuom ah, 
        I kumtawn tenna diing khu hoi seng sang e; 
        I Mangpa’n a siem Salem khopi, 
        Ngabang leng lei namchin vontawi, 
        Albang da nawn sia. 
117         Immanuel Gam Nuom  
                7.6.12.10  
                Kih. 22:2     -Rev. Khuanga 
    1.    Khenlouna gam ka ngai e, 
        Immanuel gam nuom; 
        Khenna diing tung sunni kawl ah hing suoh kiata, 
        Ka ngai khenlouna Zion tang kilawm. 
            Ka ngai van pahpe pahna, 
            Aw khenlouna khopi; 
            Mangpa mel leh hinna tulsing, 
            Van heisa pal ahi. 
    2.    Thangvan Jerusalem ah, 
        Hinna damtui a luong; 
        Mit a muphahlou leh hinna tulsing hieng lah, 
        Salem vangkhuo nuom ah hing puilut ven. 
    3.    Manna gam khopi nuom ah, 
        Van Belamnou a leng; 
        Muikhozin lungkham leh naubang kana umlou, 
        Pielgal gam nuom i tunna diing gam uah. 
    4.    Manna vangkhuo tangmi ngai, 
        Simthu zailan lelmawng; 
        Ka Mang Hundampa leh van misieng tuollenna, 
        Hundampa lenna Zion tang nuom nou. 
118         Len Kum Sawt 
                9.9.7.7.10. 
    1.    Tung Thangvan ah ka sau bawlsa’n um, 
        Ana ngaituo di’n Mangpa peita; 
        Tatsate gam nunnuom ah, 
        Hundam a lungsiette toh; 
        Buolkhawm a pahtawi zaila sa zing diing. 
            Len kumsawt um ngailou, 
            Kipahna gam nuom ah; 
            Gim genthei um talou, 
            Khum mun ah dachieng in iteng diing. 
    2.    Kei a di’n Hundampa hing phamta, 
        Ka laukha khu ahing tanzouta; 
        Tam sietlei gimna mun ah, 
        Keima um sawt talou diing, 
        Vangam nunnopna ah teng zing tavang. 
    3.    Hun sawtpi a kipat in Mangpa’n, 
        Keima naubang hing don chi ka thei; 
        Mangpa ngei in manglou in, 
        Gam nunnuom tuong hing tut van, 
        Miza namchin kitam a buolkhawm di’n. 
    4.    Ngunn kham sana khopi tuolnuom ah, 
        Luonhi nul gentheina um nawnlou; 
        Nunkho nopna ngen hidiing, 
        Gimna bana umlou diing; 
        Nop tawp um nawnlou a laituol leng diing. 
119         Aigupta a lungngaite
                9.8.10.10. 
    1.    Tang a Aigupta a lungngaite, 
        Tungnung khut in a puidoh a; 
        Ngai nawn vawt sia’ng tulsa Aigupta khu, 
        Nunnopna Kanaan gam nuom juon tavang. 
            Lummei diing kama pui in, 
            Nang hing jui jel va ung; 
            Na chiem gam Kanaan vangkhuo ah, 
            Hing pouilut tei in, 
            Kanaan pallun zou in lengnuom veng. 
    2.    Simlei buoina leh kana pat in, 
        Luonhi toh Zion  ka don a; 
        Ka lung a leng galdot in don chim mawng, 
        Kei sang a ngaizaw mi a um diei mah? 
    3.    Paran gam daidam kahing tungta, 
        Pheiphung suon lang hin kimuong lang; 
        Hinna sing kung na hieng kilawm nuom nou, 
        Nang loungal lunglai hing nem diing umlou. 
    4.    Tunna diing naita ka zot gam nuom, 
        Salem vangkhuo git khu ngai un; 
        Kanan lenkawl vah khu a zam kimvel, 
        Hundamte lungngailou in a leng uh. 
120         Sum leh Suongmantam 
                8.7.12.8.7.  
                Kila. 21:21    -Rev. Thangngur 
    1.    Simlei in sum leh suongmantam, 
        A hoi chiin sui kimvel in; 
        Hinanleh a hoinan pielgal kai zou vawtlou, 
        Van hoina pielgal hing tanvah, 
        Khumi khu hi ka gen nuom. 
            A simthu sut siem leng aw khum van khu, 
            A hoi dan hil siem leng aw ka Mang lenna; 
            Michin in lung in hing gul van, 
            Van Inn ah hing lawikhawm diing. 
    2.    Sietlei thupina leh hoina, 
        Ni tampi muolkhum zouta; 
        Hinanleh van hoinan, 
        Mi sang zatam bei nua’n; 
        Atha in hing hoi ta deudeu, 
        Khumi khu hi ka gen nuom. 
    3.    Van Inn hoi thupi leh innsang, 
        Kot khu kun a lut ahi; 
        Aw Kalvari muol leh Bethlehem bawng-inn ah, 
        Jal diing leh Kross a puoh lai in, 
        Koi ahei Mang puon se diing. 
    4.    Hambang vaina gam leh kana, 
        Bangchih chieng in a bei diei? 
        Aw vangam thupi leh. 
        Hoi gensenglou gam khu, 
        A nopna teng toh hing tung diing, 
        Mubang bang ngai huibang mau ing. 
121         Na Sa Seng Ing 
                8.6.12.10     -Rev. V. T. Kappu 
    1.    Mangpa thuohna ka ngaituo chieng, 
        Kaplou thei hivawt sing; 
        Amai abehnau leh avuohnau aliem khu, 
        Ka geldoh ni chieng ka la’n ka awi leng. 
            Na sa seng ing ahing tatna (2vei), 
            Sietlei Hundampa khu kai uhi muollam ah, 
            I Mang nunnem ahi genthei nanleh. 
    2.    Judate’n siem tangsahlou di’n, 
        Ngaituo nanleh uh zong; 
        Ke’n vang ka ngaina hi ka Mang nunnem ahi, 
        Eite gitlou jal in siemmaw a tang. 
    3.    Lei lal shi ni’n zata’n suun uh, 
        Van Mang shi suunlou in; 
        Shina in naubang awi i Mang nunnempa khu, 
        Han sung a jalna’h koiman en ngamlou.  
    4.    Thelthou kiata i Mangpa khu, 
        Khawlna gam juon diing in; 
        Olive tangtung ah meypi in a tuom a,
        Khawlna gam manawta i Mangpa khu’n. 
    5.    Khawlna gam na manaw phet in, 
        Nuoi simlei nguui zouta; 
        Hing sulle kia maita’n simlei gimna mun ah, 
        Na tatna thu gen in nunnuom ta ning. 
122         Hagau Hing Sawl in 
                8.7.11.11.8 
    1.    I lungsim siet miel jing ney ah, 
        Van hinna chi kiphum hi; 
        Pah diing leh ga ngei diing a enkol diing in 
        Thupieh ihi, 
        Hinna Manglukhu law diing in. 
            Mangpa Jesu Hagau hing sawl in, 
            Nang a diing a pahnamtui hing hithei diing in; 
            Na Manglukhu zepna diing in, 
            Ka hinna susiengthou in. 
    2.    I gam lungsiet um miel nuoi ah, 
        Damna Gospel tangmipha; 
        Pah diing leh ga ngei diing a enkol diing in, 
        Thupieh ihi, 
        Belna Manglukhu law diing in. 
    3.    Mangpa Hagau a loungal in, 
        Pilna siemna, chitnate; 
        Hoina dan leh belna dante lungsung a, 
        Hing pahte khu, 
        Siet dougal in khuombang luo thei. 
    4.    Hepina’n kot lienpi’n ahing hong, 
        Van Mang nasepna diing in; 
        Tui tah khat leh sing hal khat sil musit um, 
        Chitengte khu, 
        Vangam a di’n sesum tang thei. 
123         Van Mang Ta Ahing Liem 
                8.6.10.11     -Rev. Thangngur 
    1.    Ka khel jal in aw ka Mangpa ahing liem, 
        Thuohna genseng hilou; 
        Liemna gen seng hilou, 
        Aw Amel dei-um sisan a dim siengta. 
            Van Mang Ta ahing liem \(2vei), 
            Aluong pum a pawm in; 
            Kilna sia zum leh nah aliem thuoh in, 
            Chiin Mangpa’n hanmuol aliempita. 
    2.    I Mangpa liemna sietlei ah genkawi un, 
        Sim leh mal a mi’n zong; 
        Na thei chiet uh henlen, 
        Aw Mangpa chiin kala’n hing awi uhen.
    3.    Mangpa liem havai thum aw gin kilawm nou, 
        Sietlei a thong kimvel; 
        Phamsa thelbang thousah, 
        Aw khahkhum sung gil a sietlei tangsa khu. 
    4.    Gim-um simzawlou thuoh in ahing tanta, 
        Sisan man hi ing e; 
        Buh a tatdoh ka hi, 
        Aw ka Pa gam lam a hing pui kiata in. 
    5.    Ka hinna tulsing leh ka muonna nahi, 
        Na hieng ah leng va ung; 
        Na aang ah hing awi in, 
        Aw Salem tha ah naubang in hing awi in. 
124         Zan Havat Umtah Ah 
                12.12.12.6     -Rev. Tahngngur 
    John. 14:13; 15:19 Lk. 22:19,20 
    1.    Zan havat umtah ah i Mangpa Jesu in, 
        A tahsa ahawm a, A sisan ahawm a; 
        Nei thei zingna diing un tam khu dawn un achi, 
        Lungkham luonhi pum in. 
            Simthu leibang lel uh Zion huongjawl sung ah, 
            Gel ching in um tava chi’ng; 
            Simthu leibang lelmaw uh, 
            I Mangpa tung ah khun
    2.    Huon lam juon in pei uh dougalte tuoh diing in, 
        A lawite lungkham in ana ngui siengta ua; 
        Mangpa’n Amatang in a ul sisan luong in, 
        Lungkham in a thum hi. 
    3.    Roman galkapte khun a tung ah engbawl uh, 
        En vawi uo kotzing khu sisan kai niunieu in; 
        Khodung leh khovai ah elkan in apui uh, 
        I Mang nunnempa khu. 
    4.    Tawp diing simthu lellou atung ah engbawl in, 
        Kross a posah ua ama lungahna di’n; 
        Kalvari muollam ah mipi’n sangbang naw uh, 
        Et ngam guol hilou hi. 
    5.    Tang khu a tungta ua a khai ua singdawn ah, 
        A nuoi a mipite’n nunnop zaidei awi in; 
        Tui ahing dawnsah ua alu ahing kunn in, 
        Khapham laukha khenta. 
125         Van Mang ahi 
Cor. 2:8         8.6.8.8.6.10.     -Rev. Tahngngur. 
    1.    Ka henkol bu gitlou henkol, 
        Sutna’n ka Hundampa; 
        Linglukhu toh Salem dai ah, 
        Sisan kai niunieu in pui uh; 
        Siempu lal innchin ah, 
        Shina mulkim huoi a thuohsahta uh. 
            Aw Van Mang ahi, 
            Genthei chinteng thuoh khu; 
            Israel leh tam sietlei ah, 
            Vaihawm liente’n theisiem uleh, 
            Loupina Mangpa khu, 
            Sing Kross tung ah koima’n khaisanglou diing. 
    2.    Mi a phamleh phungguol in suun, 
        A juo sausuon sung ah; 
        Van Mang liengvai sausuon tan in, 
        Giloute di’n kha hing phamta, 
        Kalvari muol tung ah, 
        A dougalte hanla sa in laam uh. 
    3.    Aw tung Thangvan nang hing mau ven, 
        Van Mang Ta suun diing in; 
        Sietlei nguui in kala’n awi hen, 
        Tuisuogiet luonhi bang luong hen; 
        Simlei nguui zilpi’n ling hen, 
        Van Mang dawnglai lungkham a a pham niin. 
    4.    Gitlou kullpi shina khuh miel, 
        Zou in thelthoukiata; 
        Tatna jal a liengvai tate, 
        Hinna tha pahbang in lawm uh; 
        I Hundampa vang in, 
        Hinna khopi tuolnuom a luota uh. 
126         A Tanghou Nete 
Mak. 14:50        9.12.10.11.8     -Pastor Kappu 
    1.    Lei a Nahing len lai in Mangpa, 
        Dougal khuoibang hang e panpi diing neilou in; 
        Jerusalem khopi sung Na velsuoh, 
        Nangma mai a panpi diing neilou in maw; 
        Na lungkham henem diing ngai in. 
            Na lungkhamna henem diing koima umlou, 
            Na sulnua juite’n zong sul hing heisanta; 
            Bupi Pilat thutanna ma ah, 
            Melma dougal tam e siemtang thei diing hilou. 
    2.    Tuipi leh gamchin Na vahkawi lai, 
        Na nuajui diing tam e Mang na thu jal in; 
        A natna teng uh Na suhdamsah jal in, 
        Na pham na’ng ni leh dah ahing gin phet in, 
        Mangpa nuajui ngam um vawtlou. 
    3.    Mangpa phamna’ng nichiem hing tungta, 
        A nuajuite zousie hei a vaibang tham hei; 
        Kalvari muol lam ah sangbang naw uh; 
        Alu ah sia linglukhu khusah va uh, 
        Kalvari muol zotpita uh. 
    4.    A nuajuite teng hing peikhawm un, 
        Mangpa panpi di’n bangchi jingvai hawm diing; 
        Kalvari lam ah sielbang in tai uh, 
        A genthei dan maimit suon ngam diing hilou, 
        Mangpa hing itna na seng e. 
127          Van Khopi Eden Tha 
                7.7.7.6.6.7.7.6.  
                -Suakliana 
    1.    Ngahleng ven ka Hundampa, Tam sietlei simjing ney ah; 
        Na hing suina Salem tuol, Aw ke’n tunbang ngai ta’ng; 
        Sietlei gentheina leh, Miel nuoi ah leng nanlei zong, 
        Hing khotuo a hing suipa, Ka ngai bang theilou diing. 
            Van khopi Eden tha tuol nuom, 
            Lungkham umlouna gam nuom khu; 
            Khunah bangchi tung diing kahei, 
            Na kumtawn nopna gam, 
            Vah hoi nuompen ah. 
    2.    Aw hing nai ven Hundampa, Sietlei ah gal hat sengseng; 
        Sisan a Na tatsate, Lungkham in a kap uh; 
        Lei a Na lenlai a, Na hingphamna Kalvari; 
        Na dougal ahing nai hi, Na gam dou diingte khu. 
    3.    Aw heisung ah Hundampa, Zion muol galmuonna mun; 
        Maw silsieng a hing khotuo, Kei diing a Na thuohna; 
        Gitlou shina kulpi, Na tangtawn vangkhuo leh tui; 
        Hundamte Na liim nuom a, Ngabang a lenna uh. 
    4.    Aw hing mangvan tam sietlei, A thupina zousie toh; 
        Mi hing khawm van Hundampa’n, Ke’n lei nuaise tadiing; 
        Krista itna tangte’n, Mang loupina tang va un; 
        Lungsietna a kinawng hi, Nuom un Halleluijah. 
128         Thawkiana Ni Loupi 
                10.10.10         -Patea 
    1.    Simjin hing bei in ka gam nuom  juon vang, 
        Nuoi simlei ah selung muong zou lang e, 
        Mangpa siem Salem tha va khuol le vang. 
            Aw thawkiana ni loupi shi leh zoutu
            Kho siengthou ah tuong hing tun in, 
            Lui gal gam nuomzaw ah, 
            Lungkham shina zou in zaila sa vang. 
    2.    Ka kap hi  Mangpa na mel mulou in, 
        Selung juong in sunni ka tum zoulou; 
        Zion kulpi heisung a um namah? 
    3.    Pielgal ni vah hoi ka lam simjing ah, 
        Hing tanvah in Mangpa kei gammang tang; 
        Buoi leh hankhuh miel in hing nang kimvel. 
    4.    Ka damlai ni hi han ah pel tavang, 
        Juon tavang Hundamte hing na ngahna; 
        Tuipi luong gin sipna ah khawl tavang. 
129         Leppipa Hagau 
John. 14:26         11.11.8.12     -Upa Chungah 
    1.    Kalvari a Na hepina tuibang a hing lien in, 
        Kei mawnei gamdai gamgaw sietna mun ah; 
        Dam dildiel in ahing luong a, 
        Atung ah ginna kuong lep dan siem thei vawt sing. 
            Leppipa Hagau ka ngai, 
            Leppipa Hagau ka ngai e! 
            Noah kuong leppipa Hagau ka ngai. 
    2.    Mangpa Zion zotna tuonglam Hagau puihuoilou in, 
        Kouma hatna muong in koi hing tung diing hei; 
        Mangpa kei vang hing pei thei sia’ng, 
        Na pilna leh ka siemna a kikal jal in. 
    3.    Mangpa Na khut loupi ngai ing solna tuipi tung ah, 
        Don diing neilou nausen bang in ka um a; 
        Na lungsietna ahing tung a, 
        Guobang ka hinna ding tu in tuong hing tungta. 
    4.    Ka Hundampa ka Mang Krista ngoumei bang hing lang chieng, 
        Ka gimna leh ka buoina taimang tava; 
        A hepina’n hing na dawn van, 
        A sieng a khawl diing in hing puilut tei tava. 
130         Ngai ing e Kumawn Gam 
Gen. 3:6        8.8.7.7.7.     -Pi Rosiem 
     1.    Suontu lung amawl jal in, 
        Shina leh lungkham danate; 
        Namchin tung ah hing leng in; 
        Kei tung ah zong hing tu in, 
        Lungkham huiva bang mau ing. 
            Ngai ing e kumtawn gam, 
            Ka ngai e ka Pa gam nuom; 
            Laukha aw hing huoi in; 
            Lawmguol ngai umbang khawlna, 
            Tuong hing tun in. 
    2.    Tam lei hinkhuo ka gel chieng in, 
        Lungkham meipi’n mangbang hing bawm; 
        Phamsa lenmuol a khum chieng, 
        A sulnua ngai lai na e, 
        Lungkham huiva bang mau ing. 
    3.    Lungdei muolkhum gal in don ing, 
        Phamsa ngai huiva bang mau ing; 
        Nuachieng heilou in leng uh; 
        Mangtoupha khu kimvel in, 
        Halleluijah chiin leng uh. 
    4.    Thangvan khopi ka tun chieng in, 
        Gibang khenna um nawn vawt sia; 
        Lungdei chibang a kimna; 
        Angel sieng Serafim toh, 
        Mang nunnem pahbang tawi vai. 
131         Ka Mang Naubang Kap 
Mat. 8:20         6.6.6.6.6.6.6.     -Pastor Thangler 
    1.    A lalna gam nausie’n, 
        Van Mang ta ahing pieng; 
        Bethlehem bawnginn ah, 
        Gan kuong sung ah jal in; 
        Ka Mangpa naubang kap, 
        Lalieng sa seng ing e, 
        Ahing khotuo jal in (2vei). D.S. 
    2.    Ahing khotuo jal in, 
        Mang vontawi lalieng e; 
        Lu ngahna neilou in, 
        Ka hinna diing in maw,
        Genthei chinteng a thuoh; 
        Kalvari muol tung ah, 
        Kha a hing phamsahta (2vei). D.S.
    3.    Aw Kalvari muol khu, 
        En chim thei vawt sing e, 
        Ka Mangpa phamna khu; 
        Tuolthatte bang in maw; 
        Kross tung ah khaisang uh, 
        Tambang in mi a pham, 
        Ngai ei hing en vawi un (2vei). D.S.
    4.    Singta kha pham khu aw, 
        Sausuon sung ah jal in; 
        Phungguol in haibang ngah. 
        Mangpa kha pham khu aw, 
        Kalvari muol tung ah; 
        Phungguol lambang theng in, 
        Migiloute kaal ah (2vei). D.S.
132         Nuomna Kim khu 
Late 4:6-7         7.7.7.7.7.7.     -Rev. Thangngur 
    1.    Nuomna jingdam Sol Mangpa. Nopna lumsuong Mang Jesu; 
        En vawi sing vontawi liengte, Simlei nunnopna sui in, 
        Manthaina mun lam manaw, Ama uah nang hing ding in. 
            Na mel a nuomna kim khu, 
            Nangma nei a lungmuonna; 
            Michinteng in na theisiem tamaleh, 
            Ko’n siet nopna sui ven i? 
            Albang manna diing bep in. 
    2.    Shina gu a nat hing hil, Khiel hansie a hang hing hil; 
        Hinanleh ka Mang Jesu, Hambang vai eite vang in; 
        Linglukhu leh hankhuh miel, Kalvari ah hing sutkhie. 
    3.    A thuhdan leh a sandan, A saudan leh a letdan; 
        Lei leh van  a sil zousie, Ginglawm leh ham chinteng in, 
        Na hepina thuhdan khu, Nuom in puongjah le tau hen., 
    4.    Ka lunglai Biehinn sung ah, Amun sangpen tang lechin; 
        Thupina thupi tung a, Nopna tung ah Van nopna, 
        Kei a hi tava izaw, Khum bou nangma khu nahi. 
    5.    Ka lungsim lungkham nawnsuo, I Mangpa’n mel in thei na; 
        Lungkhamna leh gim-umna’h, Kap a mau a na umleh, 
        Nuoilam leh na tunglam ah, Khotuo in hing en zing hi. 
133         Kanaan Phaijawl 
Late 2:1         8.9.11.11.10.     -Rev. Thangngur 
Solomon La 
    1.    Kanan phaijawl Saron pah hoi, 
        Tanglai Rom mite’n ana susie; 
        Simkhuo hing jingta Saron pah pul jal in, 
        Tun leh von liengvai limbel diing neilou in, 
        A damnau Saron pah a pul jal in (2vei). 
    2.    Sharon pah hoi pulsa nung khu, 
        Ama lungkhampite sieng ah khun; 
        Lilipah bang a lungsung ua hing pah in, 
        A lutung jawn uah jingsol Alsi hing tang, 
        A kim uah nuomna gimtui in jam hi (2vei). 
    3.    Sharon pah hoi zou nai vawtsih, 
        Sim leh mal leh Zougam jing ney ah; 
        Lummei hing jing e Na pah hoi lie diing in, 
        Nisa’n hing vah in Na mel hoi hing lang hen, 
        Tuachiin Na hoidan theisiem tava uh (2vei). 
    4.    Kanan phaijawl Sharon pah hoi, 
        Juda gam ah hing sel tha kiata’n, 
        Silsiem chinteng zong zalen nuom siengta uh, 
        Ngai in hing don uh liengvai lei mihiemte’n, 
        Isarelte’n zong hing pahtawi tava. (2vei). 
    5.    Sharon pah hoi mel mu nuom ing, 
        Van mun loupia Nahing pah diing khu; 
        Kitamna sing a Nahing phamna mun ah, 
        Hing kithuom vachin zalenna thupi in, 
        Sa leh mihiem dougal a baang tadiing (2vei). 
134         Kumtawn Gam Nuom 
                8.9.10.10. 
    1.    Mimbang pienna tam nuoi sietlei,
        Albang mang ding gam i lenna khu;
        Kumtawn suongpi Mang Krista a kinga’n,
        Mei leh tui kinawngte tupphahlou diing.
            Kumtawn gam nuom kumtawn gam nuom,
            Ding a Mangpa sau nuom;
            Sesum tui luon vang kholai,
            Melmu nuom ing ka lungkham banna di’n.
    2    Jerusalem Jerusalem,
        Mangpa sau nuom ah leng nuom ing e;
        Aw van Hagau sieng khaltui bang hing lan,
        Tamlei lungkham gim huoi palbang nang lang.
    3    Suongmantam vangkho nunnuom ah,
        Sianmang vontawi laituol ngabang lenna’h
        Khunah kei zong hing kitawldam tavang in,
        Simlei lungkhamna puonbang baang tava.
135         Jesu ka laukha itpa
Rome 8:22.        8.9.8.6.        -Upa. Thangsung 
    1.    Jesu ka laukha itpa, Na aangsung ah hing pom in; 
        Solna ahing nai lai in, Nang hing hum hing domsang in; 
        Hundampa’n hing pui jel in, Tangtawn nopna’h hing tun in; 
        Solna ahing nai lai in, Nangma’n ka laukha kem in. 
    2.    Kei hing hundampa Nahi, Ka laukha tanpa Nahi; 
        Aw Jesu hing nuasie sin, Hing tungding in hing pui in; 
        Nangma bou ging thei diing in, Ka shi ni a tun dong in; 
        Mangpa aw hing pui jel in, Na Vangam nuom hing tun in. 
    3.    Sietna’h pua in khupdin ing, Hepina in hing huoi ta’n; 
        Tuikhuh hoi luongsah inlen, Khunah hing sil in Mangpa; 
        Nang tuikhuh hoipen nahi, Taitah in hing dawnsah in; 
        Ka lungsung ah naah nei in, Tangtawn dong in luongsah in. 
    4.    Ngaipen ing e I Mang Khrist, Ka deitengteng Na hing pie; 
        A zawng abaite phong in, Mittawte mitvahna pie’n; 
        Nangma min a siengthou hi, Kei vang siemmaw tang hing e; 
        Kei hatlouna’n dim nanleng, Nangman hing panpi jel in.
136         Aw Pasian na ta hi
                6.6.8.6.
    1.    Pasian in lei mihing,
        A lungsiet seng jal in;
        A von khattang bawnginn sung ah,
        Gankuong ah hing lumsah.
            Aw Pasian Nata hi,
            Gankuong sung ah hing lum;
            Thangvan gambang dai uh amah?
            Gankuong dawn uh a mah?
    2.    Aw Mangpa kou a din,
        Gankuong  ka gel chieng un,
        Nunnop leh dana luonhi khu;
        Teutui bang in hing luong.
    3.    Aw vansin nuoi a min;
        Gankuong hing en uh hen;
        Tuhtui bang in a luonhi uh,
        A bieng uah luong ding hi.
137         Mindang zousie sang in
                6.7.6.7.5.
    1.    Min dang zousie sang in,
        A ngai pen Mang Jesu min ;
        Mawna a pat hing tan,
        Envawi Vanmang touna ah,
        Vai a hawm zing hi.
            Ginnan galdot le hai,
            Kipahna leh a itna lummei jamah,
            Tun guolngai teng kim tava maw?
    2.    Aw ka hagau vahvai,
        Na Mang mukha lou namah?
        Envawi Zion tate,
        Kumtawn gamloupi juonin,
        Pheiphung suon zing uh. 
    3.    Siet mielna’n gam thupi, 
        Leh ka Mang mel hoi lie veh; 
        Pielgal zot lam hai tang, 
        Hagau hing huoi in lungzin, 
        Tui kinawng lai ah. 
138         Ngai namang e 
Kil. 21:22,23    8.10.10.10.     -Pastor Lienrum 
    1.    Sinni tumlou Zion khopi, 
        Ngai in ka mau ka kap sun nisim in; 
        Puon loupi sil in a leng tatsate, 
        Kei di’n mun a um diei khum gam ah khun. 
            Ngai namang e, ngai namang e, 
            Amun loupi a hoina  teng sang in; 
            Milungsiet Mang Krista mel etlawm nou, 
            Munuom veng ka lungkham banna diing in. 
    2.    A hoi dan gen senglou gam khu, 
        Sisan in a hongta zalenna gam; 
        Ka Hagau khum gam hoi khu don leng in, 
        Sietlei gam loubang a tul diing ahi. 
    3.    Lungdei Hundampa lenna mun, 
        Tun theilou zau mang e aw Mang Jesu; 
        Sisan in hing sil in Hagau in hing huoileh, 
        Mang nunnem gam nuom khu ngai namang e. 
139         I Ngahla Kumtha 
                10.7.6.6. 
    1.    I ngahla kum tha tuong ahing tungta, 
        Nun nuom in zaidei awi vai; 
        Kumlui muolliem ngailou, 
        Machieng gal in don vai. 
            Pahtawina’n zai-awi ung, 
            Nang hun leh kumtha hing tung; 
            Lei mihing te’n na pallai hing zou va ung, 
            Tangbang dam leh nunnop theitawp in. 
    2.    Nang mulou zatam kawllai ah a liem, 
        Nuoi sietlei guobang hinna; 
        Kumtha mel mu manlou, 
        Kumlui in peipita. 
    3.    Kum lui muolliemsa ka ngilna diing un, 
        Kum tha nang hing pahtawi ung; 
        Nop pallun chin suo ven, 
        Sietlei mihingte di’n. 
    4.    Kumtha nang vang laituol leng tava ung, 
        Tangbang dam nun khonuom in; 
        Na pallai zou va ung, 
        Tangbang ka damsung un. 
140         Lai ah na sang 
Isai 53:4,5         8.8.11.        ­-Ngursang 
    1.    Nopna leh kipahna Nang a, 
        Ka nopna leh ka kipahna; 
        Van Mang Jesu Nangma hing pieh ngei ahi. 
            Lai ah na sang Pa Kalvari muol, 
            Na thuohna liem mitsuon ngamlang, 
            Na phamna sing kung. 
    2.    Mi sang tampi in mel in ma, 
        Israel vontawite’n nuol uh; 
        Zentel Hattuomte’n Kalvari ah lampah. 
    3.    Zentel Hattuomte’n vang nei hai, 
        Lei silthawnpieh bou hilou in, 
        Hutdamna leh Van Manglukhu tanbe hai. 
    4.    Pienthana Hagau nanglou in, 
        Tung zou sih vang Van Gam Inn nuom, 
        Aw Van Hagau Sieng nang in ei pui leng tan. 
141         Kumtawn Gam Chinglou 
                9.10.8.5.         -Zailuaia 
    1.    Tam nuoi sietlei kumtawn gam ching zoulou, 
        Lungkham naubang kana gam hi Mangpa; 
        Kipahna’n lenmuol khum siengta, 
        Nopna pah a vulta. 
            Gal in don ing Thangvan sang khu, 
            Angel lenna gam loupi ah khun; 
            Hundamte khawlna gal muong ah, 
            Sietlei albang mang hen chi uh. 
    2.    Ngai in gam nuom pahpe zekim pahna, 
        Vadon diing Mang nunnem in a siem gam; 
        Sawnban kai in hing pui jel in, 
        Kaplai hing nem in. 
    3.    Belamnou lenna Zion ka tun chieng, 
        Lungdei khenna mun ngai nawn ta sia’ng e; 
        Namchin ki-it sungkuon tenna, 
        Nunnop kim mun ah. 
142         Hundampa Lenna 
I. Thes. 4:17     10.9.9.9.        -Pi Runchong 
    1.    Aw ngahlang e Hundampa lenna gam, 
        Tangtawn gam nuom tuong hing tung diing khu; 
        Tuong tunna diing sunni nai henlen, 
        Tangtawn gam nuom khu tuongtung tahen. 
            Tuong tung henlen ngabang leng lei, 
            Khum khopi a Hundampa leh Angel siengte toh; 
            Salem tha nuom Tangtawn pallutna, 
            Khunah simlei khu ngai nawn tasia’ng. 
    2.    Pahbang vul diing sielei genthei ah khun, 
        Na gam nunnuom ngai in ka mau a; 
        Hing huoi inlen aw ka Mang Jesu, 
        Khunah sietlei khu ngai nawn tasia’ng. 
    3.    Tu in sietmiel ney ah mau nanlengzong, 
        Da chieng Tangtawn khuo hing vah van in; 
        Khunah lungzin buoina umlou diing, 
        Asung a Belamnou alen jal in. 
    4.    Van khopi simthu khu ka geldoh ni’n, 
        Ka lunglai nuomna in a dim leng; 
        Salem tha nuom ah hing pui sam ven, 
        Khunah kei nuom in leng tavang e. 
143         Zion Muol 
3 Alex. 29         8.6.8.6.        -Patea 
    1.    Zion muol leh Thangvan Alsi, 
        Mangpa’n kei dia a siem; 
        Dachieng khumi gam ka tun chieng, 
        Kipahna’n zai-awi vang. 
            Bang hun in ahei tu a hing dal, 
            Sisan jal a kei dia Zion muol; 
            Aw bangchih chieng tuongtung diing kahei? 
            Hundampa siem sunni tumlou gam. 
    2.    Tu in phamna Jordan gal ah, 
        Ka ngah hi Hundampa; 
        Khum Alsi khel gam nuom tuol ah, 
        Bangchih chieng ka tung diei? 
    3.    Hun in pei in Zion tate, 
        Gam thupi i ngahla; 
        Ka lenna gam daidam ahi, 
        Ke’n nuasie pai tavang. 
    4.    Guol tungtuong Mang Immanuel, 
        Na gam tuong ka tun chieng; 
        Lungsietna Mangpuon sil vang in, 
        Tangtawn in leng tavang. 
144         Aw ngai ing e 
                8.8.9.7 
    1.    Hun muolliemsateng ka don in, 
        A vul in muol a liem zouta; 
        Van pahpe hoi nopna tullou khu, 
        Tul ni mawng nei kia nawnlou. 
            Aw ngai ing e khum gam tullou khu, 
            Kumtawn a dia Mangpa bawlsa gam; 
            Tatsate leng uh tul ngailou in, 
            Belamnou thupi phat in. 
    2.    Khum gam thupi gam ka don in, 
        Ka umna lei pahpe bang in; 
        Kumtawn adia ching zoulou hie, 
        Aw ngai ing gam luo diing khu. 
    3.    Lei kipah leh nopna tan zong, 
        Ka leh lungkhamna bou ahi; 
        Hing tung tha kia ven Hagau Sieng aw, 
        Nopna tullou sangzaw in. 
    4.    Hagau Siengthou pal zoute khu, 
        Ka don in muol a liem siengta; 
        Aw ka Mangpa hing pui kia inlen, 
        Tanpa phat in zai-awi vang. 
145         Aw Mangpa Davida 
                11.11.11.11. 
    1.    Aw Mangpa Davida leh asuon Alsi, 
        Na hoina gam diing a na hing na guotsah; 
        Ka nuomna Tuisuogiet bang in a lien a, 
        Shina lui gei ah na min zaila’n phat vang. 
            Aw Mangpa Na min zaila’n hing phat vang, 
            Sietlei a Na siem zousie’n sahen; 
            Mangpa lambang pahna’n zai-awi un, 
            Sietlei phat zaila’n hing luo tahen. 
    2.    Mihing kahi ma in zong Mangpa Jesu, 
        Sisan a bou man diing in na hing tanta; 
        Theisiem in va sui siem hi tamaleng aw, 
        Sietlei a dimsah di’n keima’n ka sem diing. 
    3.    Mangpa heisung ah e mun nei bawlpiehna,
        Danial bang in kotta pan gal in don vang; 
        Suongmantam a siem leh amun thupi, 
        Gentheina mun ah zong thum in galdot vang. 
    4.    Aw Immanuel lei leh van tha siem khu, 
        Adung leh vai a khun va suile henlen; 
        Genthei hesuoh thuoh a Na tatsate khu, 
        Van loupina in Na mel hoi ka mu diing. 
146         Kum lui Mangta 
                11.10.11.11. 
    1.    Kum lui mangta ni leh ha kum kikhelta, 
        Tu jing kumtha nivah emm suohta; 
        Laikhun pan in hing thoudoh un nunnuom in, 
        Kipah in pahtawi vai ninou vah siel toh. 
            Hing un, hing un Mangpa pahtawi va ui, 
            A lungisetna sumil diing  imah; 
            Tangtawn a hing enkol zing pa khu ahi, 
            Tangtawn, tangtawn in Amin loupi zing hen. 
    2.    Dam kum ching a pei masa lawmguol ngaite, 
        Tu in Vangam nunnuom ah leng uh; 
        Eite’n khumte pul idou uh sietlei ah, 
        Kumtawn a ei chingpa Pasian pahtawi vai. 
    3.    Kipahna thu leh sepga keng in hing un, 
        Tu in Pa ahing pei vang hawm di’n; 
        Huhhingpa’n na tawndan thupuon a ngai nuom, 
        Kumtawn a mawsiet pieng in lungiset baangta. 
    4.    Kumlui ha vai kumtha manna’n la sa vai, 
        Na bawn un na siensung hing han un; 
        Tun leh juo vangpieh zousie kisia hing hi’n, 
        Nuisieu in pah va ui Pa leh Hundampa. 
147         Hing Puikai In 
                9.8.8.5.        - Upa Zasiama 
    1.    Tam sietlei ah aw Hundampa, 
        Liengvai in sawlbang hei veng; 
        Nei pui in Na tuonglam sieng ah, 
        Aw ka Mang Jesu. 
            Shina luigal nei puikai in, 
            Ka leh mauna gallam ah khun; 
            Lungdei gibang khensate toh, 
            Nuom in laituol leng vang. 
    2.    Lungdon puldou leh luonhi luonna, 
        Genthei thuoh naubang ka kana; 
        Loubang tul hen mauna simlei, 
        Lungkham ka kana. 
    3.    Mubang ka ngai Hundampa sieng ah, 
        Khen diing chinthu lel nawnlou in; 
        Belamnou ei dia a phamna, 
        Zaila’n awi va ui. 
    4.    Thangvan Alsi Hundampa Mangpa, 
        Ka lungsim siet simjing ney ah; 
        Hing vah inlen Na tuonglam sieng, 
        Nuom ka mu theina’n. 
148         Khawh nah e 
Genesis 3:15-19     12.6.12.12.    -Hrangkapchin 
    1.    Tuon a pi-le-puten Eden huongjawl sung ah, 
        Dougal ahat jal in; 
        Phamna leh lungkhamna mawpuo in apawta, 
        Kana theilou diing khu Kapnau ahing tangsah. 
            Khawh nah e, khawhna lawmlawm e maw, 
            Tu tanpha in; 
            Lungsiet kul sung a mi a suoh a um diing in, 
            Zehotna vang in maw henkol ahing bul hi. 
    2.    Soldan siempa Setan galhangpa bawldan khu, 
        Eite’n theisiem lehai; 
        Solna Hagau namsau Pasian thu hiem zang in, 
        Dougalte zou diing in simthu chiemsa ahi. 
    3.    Tam sietlei tul nua a ngabang ka len lai in, 
        Ka ban ah hing kai in; 
        Lungkhamna khuh miel a hambang ka vai lai in, 
        Aw Hagau Siengthou na’ng hambang hing huoi jel in. 
149         Kalvari muol tung ah 
John. 9:2,3         9.7.7.7.    -Pastor V. T. Kappu 
    1.    Kalvari muol tung ah Mangpa khun, 
        Singlamte linglukhu toh; 
        Mipite nuisan diing in, 
        Tulsinglel ah khaisang uh. 
            Aw lai ah na sang ka Mangpa thuohna khu, 
            A khut a keng a lu en un; 
            I siet jal in a sisan siengthou khu ahing luongta. 
            Lungsiet a um ngei e!
    2.    Ka dang a tah chia aka lai in, 
        Zu thuapi a dawnsah ua; 
        Zu thua in pha vawtlou diing, 
        Hagau ngai a tau ahi. 
    3.    Ashi kuon a dangtah lai in, 
        Koima’n tui a penuomlou; 
        Melma simzawlou lai ah, 
        Dangtah ngawingawi in ashi. 
    4.    Ka Hagau na Tanpa natdan, 
        Keima’n vang hilthei vawt sing; 
        Pei inlen Kalvari ah, 
        Na Mangpa khu va dongtan. 
150         Muolliem lou aw Tunlieng 
    1.    Tam simlei daidam ngabang ka len lai in, 
        Albang da luonhi toh lungkham meipi’n hing bawm; 
        Aw daluot nem di’n Van Mang Laukha ngai veng. 
            Muolliem lou aw tunlieng, 
            Sulkia lel ven tun aw, 
            Na von henem diing in; 
            Albang da luonhi nul in tam simlei, 
            Ah vonliengte’n sangbang hing sui ung. 
    2.    Albang da lusuun umlai vei bang na e, 
        Na vontawi naubang kap na vang mubang ngai ing, 
        Aw hambang huoi di’n Van Mang Hagau ngai ung. 
    3.    Aw Mangpa simlei lungkham dana’n hing bawm, 
        Daluot he hing nem di’n Van Mang Hagau ngai veng, 
        Aw nuoi simlei gibang khenna gam daidam ah. 
    4.    Aw Mangpa ka lungkhamna he hing nem di’n, 
        Mubang hing ngai veng aw simlei gam daidam ah, 
        Albang da luonhi toh huiva bang mau ung.  
    5.    Kulsin manaw a tun aw pheiphung na suon, 
        Albang da luonhi toh galsielbang don leng veng, 
        Umlai vei bang ka duong tham gubang ei zen. 
    6.    Lahlieng naubang kana simlei gam daidam, 
        Na pallai loubang tul albang in mang taveh, 
        Van khopi tuolnuom ah ngabang leng nuom ing.
151         Kalvari Tang ngai ing 
John. 19:18         9.8.7.        -Pi Runchong 
    1.    Aw ngai veng e Kalvari tang, 
        Hundampa sisan tuibang luong; 
        Tam lei mawna silsieng di’n. 
            A phamna Kalvari muol tung ah, 
            Ka Mangpa’n sunsawt haibang ngah chi uh, 
            Mubang ngai veng lungkham mey zing nuoi ah. 
    2.    Solna lummei zing ka lenlai, 
        Simlei lungkhamna’n dim siengta, 
        Mangpa ka hing tung thei diei? 
    3.    Tua mun khu bang a sienna gam, 
        Ka Laukha nang zong va sui ven, 
        Gimtui pahpe’n imm kimvel. 
    4.    A sisan a i sien pouleh, 
        Agam nuom ah khawldam tavai. 
        Tuoilou pahpe bang pah vai.
152         Simthu zaila’n lelmawng 
Luk. 23         13.7.9.8.         - Pastor V. T. Kappu 
    1.    Na pienna ni leh na shina ni mulkim huoi sang, 
        Aw ka Mang ka Hundampa; 
        Bawnginn sung Na jalna ka et in, 
        Tam lei mawpo di’n na hing pieng. 
            Simthu zaila’n lelmawng, ka Hundampa, 
            Na pienna leh Na shina tangmi khu; 
            Sing hanse dong tung ah, 
            Paradise ah Na mang. 
    2.    Van Misiengte’n bangchiin ana ngai ta diing uoi maw? 
        Amau henempa Mang khu; 
        A pienna gimhuoi bawnginn se nuoi, 
        Kha a phamna Kalvari tang. 
    3.    A pien ni nuom in A shina mun va-en lehai, 
        Bethlehem leh Kalvari; 
        A pien ni’n Van mite’n zaidei awi, 
        A shini’n Israelte nuom. 
    4.    Ka nopna leh ka kipahnapen ka Mangpa khu, 
        A pien nia pat genthei in; 
        Aw amin Kalvari muol tung ah, 
        Linglukhu phan khu in kha pham. 
No. 153. Salem Huong Sung 
8.6.6.5.8.8.     -Rev. Thanggur 
Mark. 14:65 
    1.    Salem huong sung khu en ve un, 
        Mi zatam umbang khawl; 
        Nunnop ningbang zou in zaidei tembang tawi uh, 
        I Mang Hundampa khu en vawi; 
        Gethsimani huon sung ah khun. 
    2.    Mel a mate’n Mangpa pui uh, 
        Siempu lal innsung ah; 
        Nuijat bawlnan nei uh i Mang Hundampa khu, 
        Jing taikhuo ahing vah phet in, 
        A phamna diing muol khu juonta. 
    3.    I maw jal in Kalvari ah, 
        Lungkham sengseng in maw; 
        I Mang nunnempa khu gimhuoi chinteng thuoh in, 
        A thuoh diing mel a theisa in, 
        Ahing peita i Mang Jesu. 
    4.    Kalvari muol lam ka etleh, 
        Mangpa Jesu mel mu’ng; 
        Sisan kai niunieu in Van Mang Belamnou khu; 
        A lungkham man A Pa a han, 
        Hing peisan sin aw Ka Pa chi. 
    5.    Ajalna hankhuh miel nanleh, 
        Van misiengte’n tamlei; 
        Zilbang lingsah in Ama thelbang thousahta, 
        Lei mite leh Van mite khu, 
        Hossanna chiin kikou va ui. 
No. 154. Ka Tenna Diing 
8.8.8.8.8.8.8.5.  
    1.    Ka tenna gam sietlei simzing, 
        Gamdai mangbat lungkhamna ngen; 
        Khumi lam ah teng tavang in, 
        Belamnou Mang Jesu sieng ah; 
        Ka tenna diing aw ka gam khu, 
        Ka ngai e lungtuoh a lenna, 
        Tatsate nunnuom a lenna, 
        Gal in don jel vang. 
            Gam nuom ka tup ka tenna diing, 
            Lei ah genthei in vai nanleng; 
            Ka Hundampa’n liengvaite di’n, 
            Kipahna tuikhuh siengthou hong. 
    2.    Kei hing tanpa na thuohna teng, 
        Hepina in melmu thei leng; 
        Bangkim a ka bangkim Nahi, 
        Ka Hagau di’n bangkim Nahi; 
        Sana khopi tuol a leng di’n, 
        Na thuohna in a man zouta; 
        Aw nei hepina khum ahi, 
        Kei migenthei di’n. 
    3.    Aw Mang Jesu mel mu theileng, 
        Lungdeite laituol a lennau; 
        Kalvari hepina jal in, 
        Chiteng namteng ngabang leng uh; 
        Kei zong Na gentheina jal in, 
        Mangbatna gam peisan tavang, 
        Ka Pa Mangpa hing pui jel in, 
        Hepina gam ah. 
    4.    Sietlei thupina leh nopna, 
        Albang mang van a hoina toh, 
        Hundampa sieng ah khun teng vang, 
        A vangletna zekim nei a, 
        Lei nopnate ngai nawnlou in, 
        A hepina sung ah teng in, 
        Tangtawn phatna la sa tavang, 
        Belamnou ma ah.  
No. 155. Hun Tuibang Kiem 
12.10.12.12. 
    1.    Hun tuibang kiem jel e sietlei nunnopna bei, 
        Nuoi sietlei ah nunnopna kim vawtlou; 
        Van Mang hing tuolkum in nunnopna sunni toh; 
        Genlieng vontawite’n sietlei tuong nungsie nuom ung. 
            Aw Eden tha sau nunnuom ah hing tun in, 
            Da leh kap gibang khensate toh lengkhawm in; 
            Nunnopteng kim in lambang hing pah va ung, 
            Nuoi sietlei mubang ngai sia ung Na gam ah khun. 
    2.    Nang diing a thuohte khum gam ngai in kinem ung, 
        Sietlei ah nunnopna kim thei vawtlou; 
        Zion mi zata leh ki-itna Mangpa mel, 
        Minthang sunni tuong hing tun kal ngahla seng ung. 
    3.    Simlei dana kana buoina meipi ney ah, 
        Gingtuten nunuom in zaila awi uh; 
        Muoldawn sunni hing suoh aw Salem nunnuom ah, 
        Guitangbang na khopkhawm hun diing ngahla seng ung. 
No. 156.  Tunglam Jerusalem 
8.8.12.11.     - Patea 
    1.    Tunglam Jerusalem tha nuom, 
        Van misiengte tuollenna hi; 
        Tung Thangvan Immanuel vaihawmna gam hi, 
        Lungtup Zion gam nuom vang mubang ngai ing. 
            Tam nuoi seitlei sang in, 
            A nuomzaw hi tangtawn gam; 
            Nisim in a tung hachin in tam, 
            Kumteng in pung jel; 
            Zion muol tung ah, 
            Belamnou phatna’n zaila sa uh. 
    2.    Immanuel Na sisan pha, 
        Ka kumtawn la hing hivan in; 
        Zaila’n sa vang misiengthou gam ka tun chieng in, 
        Tangtawn pah hoi Belamnou melmu tavang. 
    3.    Halleluiah aw Hundampa, 
        Sietlei thangvan Nang a ahi; 
        Na sisan in hing silsieng in Nang a hi’ng e, 
        Hing ngahleng ing Jordan meipi jing nei ah. 
    4.    Hing pei naw ven ka Hundampa, 
        Ka gam buoina meipi’n abawm; 
        Kanan gam leh Na vang ngai kei tawp thei vawtlou, 
        Jing nisuoh sim in khosieng ah leng nuom ing. 
No. 157. Guoljawlna Ni 
9.6.9.6. 
    1.    Tung sunni sang a zong vah thupi, 
        Ka lung sung ah a vah; 
        Sietlei vah sang a zong vahzaw khu, 
        Jesu ka vah ahi. 
            Aw guoljawlna ni ahing tangta, 
            Muonna leh nuomna in ahing dim; 
            Mangpa mel hoi ka et sung in, 
            Ka Laukha nuomna’n a dim. 
    2.    Mangpa ka pawl leh ka lung sung ah, 
        Hamuonna tui aluong; 
        Ka lungsung ah nuomna aw ging khu, 
        Hoina in a pah kia. 
    3.    Ka lungsim sung a nuomna um khu, 
        Kinepna leh phatna; 
        Tun guoljawlna in ahing vua a, 
        Van nuomna hing theisah. 
    4.    Thangvan khopi nuom sunni bang tang, 
        Ka tenna diing ahi; 
        Kei zong khum mun nuom ka tun chieng in, 
        Van muontui dawn tavang. 
No. 158. Ka Nuom Tadiing 
7.7.8.7.7.7.     - Upa Ngama 
    1.    Ka pienna Zinmang kulsin, 
        Na vah mu di’n aw Jesu; 
        Na vontawi siet sal a tangsa, 
        Na bawltheina khut hat in, 
        Nopna zekim gam nuom ah, 
        Lungsietna hing tungsah in. 
            Khun kipah tavang Mangpa, 
            Khun nunnuom tavang Jesu; 
            Simlei gim-umte nuasie san in, 
            Angel lenna siet um nawnlouna’h, 
            Khunah khawl kumtawn tavang. 
    2.    Khum gam khu tung thei diing in, 
        Theina bangma ka neilou; 
        Nangma theina bou ahi Pa, 
        Vah muna diing lampi khu; 
        Kei zong hing tang sam vang e, 
        Hing siem muolsuo tei diing in. 
    3.    Ka sung a umte lai ah, 
        A mengpen khu Nang Nahi; 
        Hinanleh zong ka Mang liengvai, 
        Vaihawmpa hatpen diing in; 
        Tun vang hing chiel tavang e, 
        Bangteng Na thu hi mai tahen. 
    4.    Siengthou tavang Nangma thu’n, 
        Sietlei na don nawnlou in; 
        Nangma zotna lampi keima’n, 
        Na Laisiengthou thu hoi khu; 
        Tu ni apat aw Mangpa, 
        Ka thupipen himai tahen. 
    5.    Nuom thu sutsut mai diing khu, 
        Ka Hagau nang bou na hi; 
        Khelna zousie mauna kal ah, 
        Pei inlen Kalvari ah; 
        Kumsawt hinna natan khu,
        Khawl lou in genleng mai ta’n.
No. 159. Mel hing musah in 
    10.8.8.8. 
    1.    Tam sietlei a ka lenlai in, 
        Nisim buoina in hing bawm; 
        Shina lui chieugal ka galkai ma’n; 
        Mangpa lungkhamna’n meibang hing bawm. 
            Mel hing musah in Na siem Salem, 
            Lungdei misiengte lenna, Khenlouna gam nuom; 
            Leitung lungkham tuong nuasie in, 
            Aw bangchih chieng tuong ka tung tadiei? 
    2.    Genthei leh albang date khu, 
        Mun nuom tuong a tun chieng un; 
        Tuong tung masa leh Angel sieng toh, 
        Aw Salem Mangpa phat zai-awi uh. 
    3.    Kumsawt nunnop zaila sate’n, 
        Malbang hing han guol ngaite’n; 
        A tongluong lawmnou uh ka jah in, 
        Gam nunnuom ngai in naubang ka kap. 
    4.    Aw hing ngai veng Immanuel, 
        Na siem Salem tha nuom khu; 
        Ngabang ka lenna gam daidam hi, 
        Aw Hagau sieng hambang hing huoi ven. 
No. 160. Mangpa Hatna Muong In 
    1.    Machieng vangkhuo nunnuom tung Thangvan a, 
        Tuong ka tun kal ngahla’ng Mangpa; 
        Sietlei ah galmuonna umlou, 
        Mangpa sieng tuong tun masang sie. 
            Aw peilai ihi tutkhawllou in, 
            Mangpa hatna muong in, 
            Van Mang sieng juon tani. 
    2.    I tung Thangvan vangkhuo lam manaw in, 
        Khawllou in juon va ui khum gam; 
        A gam nunnuom tuong hing tun diing, 
        Nunnop pallai lutna gam ah. 
    3.    Theisiem ta malei aw phat chimlou diing, 
        Gal zau-um ah leng nanlei zong; 
        Thangvan gam nuom tuong i tun chieng, 
        Phatna la dai di’n ka ging lou. 
    4.    Aw tung chieng Thangvan Hagau hing leng in, 
        Lailung simjin tanvah diing in; 
        Na gam nuom ah tuong hing tun in, 
        Nunnop libang chinna gam ah.
No. 161. Phamsa Guol Kim In 
7.6.7.7.8.     Pi Lalnu 
Kil.7:17 
    1.    I pienna tam lei gimhuoi, 
        Hambang vaina gamdai; 
        Phamna’n jingvai hing hawm in, 
        Ka von dei en chim la’ng e; 
        Phamna in lenmuol khumpita. 
            Aw a tun-le-juo genliengthei ung, 
            Puikhawm ni atun chiengleh; 
            Ka vondei ka et chimlou, 
            Amel lambang in pahtawi tavang. 
    2.    Thangvan Saunuom zata lel, 
        A thupi dan hing hil; 
        Phamsa lawmguolte leng uh, 
        Hundam Mang limbang bel uh; 
        Ngai ing e phamsate lenna. 
    3.    Kanaam gam nuom zalente, 
        Sungkim laituol leng uh; 
        Kei ka lenna simkhuo bang jing, 
        Ka von lungdei kha phamna; 
        Ka gel chieng lailung tai zou la’ng. 
    4.    Ka lungdei khu aw Mangpa, 
        Na aangsung ah pom in; 
        Na lungsietna’n thuom inlen, 
        Hin damtui dawnsah inlen; 
        Etchimlou ka von lungdei khu. 
No. 162. Kiem bai seng 
8.9.9.6.9.10. Rev. Thangngur 
I.Peter 1:24 
    1.    Kiem bai seng sang e maw, 
        I sietlei damlai sunnite khu; 
        Nunnopna pah vul kia diing hita, 
        Gibang khenna diing in; 
        Kawlni sielbang ahing suoh kiata, 
        Gibang khenlouna gam en ngai hai. 
            Kikhenlouna zata lel gamnuom ah, 
            Ami vannuoi vakhawl vai in; 
            Hambang huoi Mang Krista, 
            I Hundampa sieng itun chieng un; 
            Lungkhamna bei tadiing. 
    2.    Simlei daidam ah aw, 
        Kap in mau in liengvai nanleizong; 
        Buoina gallam ah gamnuom a um, 
        I Hundampa Mang Krista, 
        Jui a i hinnau i phal samleh; 
        Khum gam nuom ah naubang in nui tavai. 
    3.    Nopna pallutna mun, 
        Hundampa ngabang alenna mun; 
        Ngai in nisim in gal in don ing, 
        Van sawlsieng mite leh; 
        I guolngai gibang khensate toh, 
        Bangchi bang nunnuom in i khawlkhawm diei? 
    4.    Ami zata zousie’n, 
        Sem va ui ninglou in i Pa na; 
        Hun hoi nisim in muolliem leng hi, 
        Jingdam Solnou Mangpen; 
        A latna diing nai deudeuta hi, 
        Nasem zou a i khawldamna diing ni khu. 
    5.    Aw ka Mang Hundampa, 
        Ka nunnopna heisa’n hing pal in; 
        Simlei nopna pal a vul siengta, 
        Na sahmel nou ah aw; 
        Nopna zekim nibang hing tang e, 
        Nopna pallun Saron pah hoi nahi.  
No. 163. Bulah Diing Nem
12.8.6.6.9.6.6.9.6.6.  
    1.    I kim uah bu lah diing nempi a minta hi, 
        Amau va-at diing in kuon un; 
        Mangpan hing pui van in, 
        Na hatna suonglou in, 
        Mangpa hatna khu muong jel inlen; 
        Na chithe hing pou van, 
        Mangpa’n hing pui diing hi; 
        Na Tangtawn mun na tun theina di’n; 
        Na hatlai in sem in, 
        Mangpa hatna muong in. 
    2.    Na seplou jiehin nempi mangthai siengta hi; 
        Mangpa itte mang khielta uh; 
        Amau panpi diing kuon diing nahei? 
        Pui diing ngai mama uh, 
        A manthai sieng ma un; 
        Kuon inlen vasem in, 
        Amau di’n ni kiem hi; 
        Laukha mangthai diing simsengloute, 
        Khu hepilou namah; 
        Khat beh hing pui taven. 
    3.    Dahkhien len enkawi vawi tatna theiloute khu, 
        Mangpa’n atat lam theilou in; 
        Muong in tou nalai uh, 
        Apui diing in koima um vawtlou; 
        Hundampa theisih uh; 
        Amau vapui diing in, 
        Mangpa’n nang hing dei hi; 
        Bangchih jesu mai a kun diing uoi, 
        Ka Tanpa chi thei in, 
        A lalna min phat in. 
No. 164. Kei Di’n Ashi ahi 
8.6.8.6. 
    1.    Mang Jesu min a sangpen hi, 
        Sietlei leh Thangvan ah; 
        Angel leh mihing in bie uh, 
        Gamhuoite’n zong zau thuoi. 
            Nuolna himhim nei nawn tasia’ng, 
            Min dang ngai nawn tasia’ng; 
            Mang Khrist ashi a hunta hi, 
            Kei ding ashi ahi. 
    2.    Mang Jesu min mawnei diing in, 
        Mawnei dia a pieh khu; 
        A siet puohgih a dawnzangsah, 
        Gawtmun van a suohsah. 
    3.    Jesu’n sietna kulpi phel in, 
        Nuoi zinmang a zouta; 
        Hatloute di’n hatna a tun, 
        Mishite hinna toh. 
    4.    Aw vannuoi in thei in chiemleh, 
        A hepina let dan; 
        A hepina ban nemnou in, 
        Mi zousie zong pom va. 
    5.    A thupina va-ensah in, 
        A Hundam thu ka puong; 
        Ka bawl diing tamte khu ahi, 
        Belamnou ensah in. 
    6.    Nuomtah in Amin ka puong diing, 
        Shikuon laita dong in; 
        Michin kung ah tangkou vang in, 
        Belamnou ensah in. 
No. 165. Aw  Kalvari, Aw Kalvari 
9.9.9.9.9.     Pastor V. T. Kappu 
Sam. 55:6 
    1.    Kawlva bang a len siem hileng kei, 
        Ka Mang shina muol va kanle vang; 
        Khuchiin ei tatna vamu vang in, 
        Amel a sisan kai niunieu khu, 
        Lungsiet puon nem in vanul sieng vang; 
            Aw Kalvari, Aw Kalvari, 
            Na tung a na Mang a khaisang uh; 
            Thou inlen a kilna botdoh in, 
            A sisan luong khu vanul sieng in. 
    2.    Kidron luidung nang zong hing thou in, 
        Na Mangpa dangtah va dawnsah in; 
        Zuthua in a dangtah phalou diing, 
        Pei inlen amun sieng nei ah khun, 
        Dam diidiei in aw valuong ta in. 
    3.    Kei hing ngai a dangtah hileh vang, 
        “Kidron chiin” kei hing han tava; 
        Khun amuol ah khun va dawnsah tang, 
        Nang hing ngai a dangtah hibou e; 
        Pei in Hagau tui va dawnsah in. 
    4.    Vapei nanleng bang ka law tadiei? 
        I Mangpa dangtah a phatna di’n; 
        Bawlthei bangma ka nei vawtloupi, 
        A pei vang vapei vang Kalvari ah; 
        A sisan tah beh vanulsieng vang.  
    5.    Kalvari leh aw Jerusalem, 
        Ka Mang nunnem khu ei kapi un; 
        I khel jal a liemna thuoh ahi, 
        Thou unlen kap in hi vanul vai; 
        Van Belamnou kha a pham ni khun.
No. 166. Nuom in Leng Vang 
13.14.8.13 
    1.    Tuon a Eden pallun ney a lungkhamna leng hing, 
        Tu in van Saron pallun ney ah sawlbang ka heita; 
        Asung a lut in ka lengta, 
        Mang Khrista sieng a muonna kim khu kei a ahita. 
            Sisan in van pielgal kei di’n kihong, 
            Genthei vontawi liengvai tuollenna diing in; 
            Manglukhu pahbang zem jiljiel in akhu in, 
            Nuom in leng vang Mang Khrist lym ah kei zong leng tavang. 
    2.    Nuoi Simlei lungkham da leh kana gam ahi, 
        Muonna leh nuomna gam hilpa kumsawt hambang vaina; 
        Pielgal dawngkot hing kihong in, 
        Genlieng vontawi nunkhonuom laituol ka lenna diing. 
    3.    Ka tangtawn tenna diing ka Pa umna gam khu, 
        Aw ngai ing Vanmi tuollenna, Vangam ngai in mau ing; 
        Lungkham genthei umlouna gam, 
        Manaw va ui i tun chieng thupina tang tavai. 
    4.    Pielgal gam nunnuom nou tuong i vatun chieng un, 
        Ama bang in um tavai in lungkhamna bei tava; 
        Lungkham genthei um nawnlou diing, 
        Tunkal ngahlang Mang Khrista Lalgam khu hing tung taven. 
No. 167. Nuomlou thei hising 
6.6.6.6.     -Kamlala 
    1.    Ginna’n don siem hilei, 
        Tam sietlei apat in; 
        Phat nuom veng Hundampa, 
        Na lungsietna deihuoi. 
            Nuomlou thei hising e, 
            Nuomlou thei hising e; 
            Hundampa na sieng ah, 
            Tatna sisan luonna; 
            Envawi ei tatdan khu, 
            Lai ah na sang e. 
    2.    Amanna tangtawn gam, 
        Nuasie in sietlei ah; 
        Ka gimthuoh luong a thuoh, 
        Hanse dong singlel ah. 
    3.    Tuon a pi-le-pute’n, 
        Deilou in van pielgal; 
        Aw na sisan jal in, 
        Keiman kahing muta. 
    4.    Angelsiengte lenna, 
        Sunni tumlou gam khu, 
        Aw na sisan jal in, 
        Keima’n kahing muta. 
No. 168. Gina’n Vangkhuo 
8.8.8.8.8.8.     Rev. V. T. Kappu 
II.Kor. 5:2 
    1.    Ginna’n vangkhuo gal in don ing, 
        Simlei gim-um thuohzoute khu; 
        Naubang nui siusieu in ka mu, 
        Anuom la uh ging kilawm nou; 
        Nisim ngil lai ka nei theilou, 
        Tun kal ngahla theisam ing e. 
            Hing en di vawi Van Mang Siengthou, 
            Lungsiet um leh mi hatlou hing; 
            Sietna’n henkol ahing bul hi; 
            Na gam hing tun diing nuom maleng, 
            Mielna leh lungkham danate’n, 
            Nisim in ahing bawm. 
    2.    Utman vang a tun thei hilou, 
        Chi a nahing theisah jal in; 
        Lungmuonna in ahing vua leng; 
        Tun kal ka ngahla man ahi, 
        Mangpa na gam siengthou nuom khu, 
        Ngai in kaa la’n ka awi leng hi. 
    3.    Bangteng lunglai a ka gel chieng, 
        Ka genthei dan ka thei leng a; 
        Ka kani sauna diing bep in; 
        Kalai naubang ka nuina diing, 
        Tam simlei ah muzousing e, 
        Ngailou thei mawng hi vawtsing e. 
    4.    Kaplai naubang nui thei vawt sing, 
        Mangpa aw nahing pui masang; 
        Ka lungkhamna van ah bei va; 
        Ka umdan diing ka theitel ma’n, 
        Vangam tunkal ngahla nanleng, 
        Mangpa hing tungthei sih vang maw!  
    5.    Sietlei nin-um lai ah khun aw, 
        Mangpa aw Na hing umpileh; 
        Bangdi’n hambang ka vai dieimah! 
        Na hing umpi chi ka thei in, 
        Kaplai nausen bang a nui in, 
        Simlei gim-umna atawm leng.    
No. 169.  Tuong nuasie lou aw 
11.7.7.8.     Pi Lalnu 
Kihl.7:17 
    1.    Hun kidang ven vaihawmna ni thupi, 
        Nisim ka nai deudeu; 
        Solna leh lungkham buoinate, 
        Ka dougal khuoibang hang veh aw. 
            Khattang tuong nungsie lou aw, 
            Ka sieng ah um leng ven; 
            Zion muol tuong ka tun masie’n, 
            Ka Hundampa hing pui jel in. 
    2.    Ka machieng solna dougal hat, 
        Albang man diing zau ing; 
        Tam dougal palbang nanglate, 
        Tangtawn gam nuom tung sih va uh. 
    3.    Noah damlai a sil umdan bang in, 
        Sodom vangkhuo bang in; 
        Sietlei nunnopna ngaituo in, 
        Mangpa hing heidang santa uh. 
    4.    Na Lai Siengthou a gel bang in, 
        Sietlei lungkhamna’n bawm; 
        Kilungsietna dai deudeu veh, 
        Buoina leh lungkhamna’n jelsuoh. 
    5.    Simlei lungkham tuong nuasie in, 
        Pa mel mu nuom veng e; 
        Zion tate tuollenna diing, 
        Kawl ninou suoh kal ngahla’ng e. 
No. 170. Dougal Lien e 
8.12.8.12 
    1.    Dougal lien e sietlei ah vang, 
        Setan dougal nichin in khuoibang hang deudeu; 
        Na Hagau a nei huoilou leh Na min kilawm, 
        Mangpa hing suong ngam sih va ung. 
            Malai nuajuite Na thuom bang in, 
            Na Hagau in hing galthuom in; 
            Ginna’n Na mel hoi hing musah in, 
            Nuom in Na min hing pahtawi vang. 
    2.    Kalvari muoltung ah Mangpa’n, 
        Ka khel jal in lungkham genthei chinteng hing thuoh; 
        A lungkhamna ngil guollou khu, 
        Siet jal in aw a lungkhamna i ngil zouta. 
    3.    Hing ngaidam in aw Mang Jesu, 
        Kei di’n Na lungkham gentheina ngil nanleng zong; 
        Nangma hing hepipa Nahi hing ngai mama’ng, 
        Mangpa Na mel hing musah in. 
    4.    Na gam hing tung diing in Mangpa, 
        Na tatsate siet sal a tang puidoh diing in; 
        Siet dougalte dou kia diing in Ka tai jel leng, 
        Immanuel ma pui kia in. 
No. 171. Eden Tha Ngai ing 
10.8.10.9.     - C. Z.Huala 
    1.    Eden lui hi ka nuasie diing gam hi, 
        Nisim malam gal in don ing; 
        Buoina lummei theng di’n kilawm nailou, 
        Kap a luonhi nul bailam nah e. 
            Aw Eden tha, kahing ngai man in, 
            Sunni chin in ginna’n kahing galdot; 
            Aw malai ka lawmguol lui peisate teng, 
            Naubang nui siusieu in ka mu. 
    2.    Lungjuon ka kani in ka don vel a, 
        Buoina mei gal lam hing lang khu; 
        Aw kilawm e lawm guolte tuollenna, 
        Mang Immanuel gam nuom ahi. 
    3.    Sietlei vang nunnopna a umlou, 
        Kap in guoldei kikhen leng ung; 
        Eden tha tuollai a na lengsate, 
        Kaplai naubang a nui kiata uh. 
    4.    Ngai nanlengzong Na gam tunma in vang, 
        Ka kana in muikhuo jing e; 
        Na sat tha gam siengthou hing tun sam in, 
        Kaplai zong puonbang ka baang tadiing. 
No. 172. Mangpa Hing Suina 
7.7.7.7.7.7.7.7.7.     - Pastor V. T. Kappu 
    1.    Simlei a ngaituo jal in, 
        Lei ah gim-um a thuoh a; 
        Sietlei min agel lai un, 
        Bethlehem bawnginn sung ah; 
        Hundampa ahing sui a, 
        A umdan sulamdang di’n; 
        Bethlehem bawnginn sung ah, 
        Gankuong sung ah hing lumsah;
    2.    Herod in a sui kawi a, 
        Ka Mangpa thatlum diing in; 
        Hinanleh Vansawlsieng in, 
        Joseph sieng ah a hil a; 
        Anu leh naungeh pui in, 
        Igupta gam lam tai uh; 
        Chi in Mangpa’n ahil a, 
        Ahing lungsietna jal in. 
    3.    Mangpa hei ah a um e, 
        Chi in sui kawi le va ui; 
        Aigupta gam lam manaw’n, 
        Ka laukha in sui jel in; 
        Nangma a ngaituo jal in, 
        Gimhuoi chinteng thuoh diing in; 
        Hundampa a hing piengta, 
        Sietlei mawteng po diing in. 
    4.    Ka Mangpa’n ahing sui a, 
        Getsemani huon sung ah; 
        Aw suongpi khu en vawi uh, 
        Atung ah ka Mangpa khu; 
        Lungkham in ahing thum a, 
        A ul sisan bang a luong; 
        Nat chitengte’n ahing bawm, 
        I Mang lungsiet umpa khu. 
    5.    Pilat in theisiem vawtlou, 
        I Mangpa hing suidan khu; 
        Jerusalem kull sung ah, 
        Elkan in a pui kawi ua; 
        A lu a linglukhu leh, 
        A tung a Kross gihtah khu; 
        Kingah in Kalvari muol, 
        Lungkham in manaw sah uh. 
    6.    Kalvari na tungta maw! 
        Sietlei khelna teng puo in; 
        Ka khel vang a na thuohna, 
        Khu manghil vawtsia’ng Mangpa; 
        Ka dang atah nachi khu, 
        Manghil thei vawtsia’ng Mangpa; 
        Bangchiin kahing bawl diing uoi, 
        Na dangtah subei diing in. 
No. 173. Aw Sisan Pha 
10.6.10.10.6.10. 
    1.    Selung juon niin ginna’n gal in don lei, 
        Alang Van gam thupi; 
        Lei a lungkham tate tuollenna khu; 
        Belamnou leh hinna sing pal zou in, 
        Guoldeite lengkhawm uh, 
        A thupina nuom in zaila’n awi vai. 
            Aw sisan pha zaila’n pahbang tawi vang, 
            Hing hepina thupi; 
            Kalvari a tatna sisan, 
            Zaila’n pahbang tawi vang. 
    2.    Lungjuon siel in sawlbang vahei talei, 
        Nopna ahing nai leng; 
        Hepipa sisan jal a nopna khu; 
        Hampha ma’ng e Pasian ta hidiing in, 
        Khristan hing tangsahta, 
        Nopna kim hi nasepna khu ahi. 
    3.    Ka tan diing a nopna thupipen khu, 
        Hepi siengthou ahi, 
        Pasian Ta leh nasem mi hinna toh; 
        Hing humbit in keima ah bou sem in, 
        Aw ka Mangpa itpen, 
        Hing zang inlen Hagau hundam diing in. 
No. 174. Phamsate Vangkhuo 
13.11.11.14.     - Upa Lientlungvel 
John 14:2 
    1.    Ka ginna’n phamsate vangkhuo khu ka galdot chieng, 
        Alah uah lungtailou mel puo um vawtlou; 
        Hundam tate hinkho nuom in a leng uh, 
        Kei zong khum mun a leng diing in haibang in hing ngah             uh. 
            Ngai naveng e gam loupi, 
            Lungdeite laituol a lennau; 
            Tuong tun diing kal ngahla na’ng e, 
            Phamsate a vangkhuo uh. 
    2.    Hundampa nunnem in mun ahing sat tha tuol khu, 
        Tuong ka tung thei diei kei mikhiel liengvaipa; 
        Tung thei e ka ta lungsiet um liengvaipa, 
        Milungsiet um leh liengvaite a diing a siem ahi. 
    3.    Sietlei ah khun gentheina chinteng thuoh nanlengzong, 
        Lungkham vawtsiang ka Mangpa’n ahing puileh; 
        Bangchih chieng sietlei gimhuoi khu taisan in, 
        Ka lungdeite toh lungkhat puo’n ka kidawn tadi uoi!
    4.    Aw khum mun ah khun i mingaite tung siengta, 
        Mishi ngai kap lungkhamna zong um nawnlou; 
        Khum mun khu tuong tun kal haibang ngahlang, 
        Ka Mangpa’n linglukhu khu a vankhuo a siem ah khun.  
No. 175. Buoina ngoumei khellam
7.8.8.10.     - Ralngama 
    1.    Aw a pallai muol a liemta, 
        Aw a sahmel pahbang a vul; 
        Kap in kou ing nualam hei ing, 
        Sunsawt lungjuonteng aw puonbang baang mawng. 
            Aw gal in don ing buoina lummei khellam, 
            Khunah nuom in laituol leng uh; 
            Lungkham, liengvai, genthei Mangpa, 
            Lallai pal zou in laituol leng uh. 
    2.    Munuom ing e lungkham vangkhuo, 
        Gal in don lei hinna muol ah; 
        Khunah ka von khu leng va maw? 
        Atun leh juo lam vang khu hei vawtlou. 
    3.    Hinna sihtui sieng dawn uh e, 
        Tullou pah pallai a hieh uh; 
        Hing ngailou in muolliemta uh, 
        Ahepi Hundampa sieng ah leng uh. 
    4.    Hing pui sam ven ka Mang nunnem, 
        Na lenna Thangvan sang ah khun; 
        Ka von dawnglai khensate toh, 
        Nunnop pal zou in laituol lengkhawm vang. 
No. 176. Hundampa jal in 
8.8.7.8.     - Kamlala 
    1.    Damsung in Hundampa jal in, 
        Nunnuom in buolkham nanleizong; 
        Kap in gibang khen kia leng hai, 
        Aw ngai ing khenlouna gam khu. 
            Hundampa mun sat tha ah khun, 
            Tam lei a gibang khensate; 
            Tangtawn Mangtouna kimvel in, 
            Aw bangchih chieng i kikhawm diei? 
    2.    Ngoubang alang Kalvari ah, 
        Gal in don vai khenlouna gam; 
        I lenna muolte dang nanleh, 
        Ginna in aw lengkhawm va ui. 
    3.    Malbang kou lei i Mangpa mai, 
        Sunkhosawt liengvai henem di’n; 
        Ama loungal hing nem umlou, 
        Aw tom seng sang e lei nopna. 
    4.    Tam sietlei ah zong khu Ama’n, 
        Ahepina hajah ney ah; 
        Nunnuom in hing puikhawm kia va’n, 
        Kap in kikhen tadi nanlei. 
No. 177. Aw Nopna luigal 
11.9.11.11. 
    1.    Nisim ka sieng uah um zing inlen Mangpa, 
        Kei zong na sieng ah um ka chimlou; 
        Ka ngai ni in khawlna gam hing donsah in, 
        Zaila’n awi vang lungkhamna meipi ney ah. 
            Aw nopna luigal tuong ka tun chieng, 
            Huibang mau gibang khensate toh; 
            Ka Mang mel liemsa khu zaila’n awi vang, 
            Khunah van pielgal pah a pah zing tadiing. 
    2.    Kiembai seng sang e i nunnop lai sunni, 
        Aw Kalvari hing kihong kia in; 
        Zaila’n awi vang Na nopna pal zou diing in, 
        Nuom in gam siengthou lam hing juon tava ung. 
    3.    Malaai  i nopnan pielgal taan naleizong, 
        Kalvari ah khuo a vah kiata; 
        Zion gam nuom kihong kiata achi uh, 
        Thou va ui nunnop lenna diing khuo vahta. 
    4.    Tu in lungtuoh in ngabang valeng talei, 
        Lungkham ni a lenguol ka ngaite; 
        Nuom a Mang maa a zai ka awipi hun diing, 
        Gal ka don ni chieng aw ke’n mubang ngai veng. 
No. 178. Khenlouna gam nuom 
10.10.10.12.     - Ngurtawna 
    1.    Aw lungkhamna kei di’n a na taluo, 
        Lungsietpa Mang dei-um kiemsah inlen; 
        Ka ngilmaw Salem tha khu hing don vang, 
        Haibang ngahlang nopna pah hoi lutna gam nuom. 
            Aw ka ngai khenlouna gam nuom, 
            Ka mi ngai-umte toh zaila awi in; 
            Nunnop sut senglou mel mu vang, 
            Ka nuomna pen ka Hundamna. 
    2.    Siet lummei jing thengmaw diing bang, 
        Jingsol Alsi Mangpa hing nai kia ven; 
        Nuom in hing juon jel vang lalna gam nuom, 
        Miel in hing imm kimvel ka leh lungkhamna toh. 
    3.    Kap in hing ngahleng ing Immanuel, 
        Hinna luipi sietlei ah hing luong in; 
        Namchin di’n Saron pah hoi hing phut in, 
        Buoina meipi kal ah Mangpa hing ngah zing ung. 
    4.    Lawmguolte taikhuo vah diing hita, 
        Hepi gam nuom mel in ahing langta, 
        Miel silbawl pai in vah thuom a ngaita, 
        Halleluiah ka Mang dei-um hing umpi in. 
No. 179. Pielgal gam nuom 
8.6.8.5. 
    1.    Pielgal gam nuom leh ka Mangpa, 
        Hepina tung diing khu; 
        Galdot jel vang solna huipi, 
        Leh siet miel jing ney ah. 
            Dachieng a solna huipi leh, 
            Simzin a then hun chieng; 
            Hing lang jel van A hepina, 
            Nuomna tuikhuh lul khu. 
    2.    Sietlei buoinate peisan in, 
        Hepina Mang mel khu; 
        Phat kal ngahla’ng nopna tullou, 
        Van zaila nuom sa in. 
    3.    Sietlei buoina ney ah Mangpa, 
        Na hepi min thupi; 
        Hing phat seng sing aw Hundampa, 
        Ka khelna in hing dal. 
No. 180. Hing pui in Damlai 
8.8.8.8.     - Patea 
    1.    Ka ummuonmaw lunghel kan chieng, 
        Ka don vel tam sietlei gam hi; 
        Lungkham meipi’n muolchin abawm, 
        Ka Hagau lungkham in a vai. 
            Aw hing huoi in damlai, 
            Lungkham meipi bang jing ney ah; 
            Hing umpi’n len aw ka Mangpa, 
            Kaplai ka baang tadiing. 
    2.    Aw ka lungkham Alsi khen gam, 
        Angel vam lungtuoh a lennau; 
        Kei lunghel liengvai ka kana, 
        Lungkham meipi jing ney ah khun. 
    3.    Aw ka Hagau na lungkhamna, 
        Tam lei nin-um khu peisan in; 
        Khuva bang in ha in leng in, 
        Nunnopna gam khopi ah khun. 
    4.    Khunah lungkham ka leh buoina, 
        Um nawn tasia Kanaan gam ah; 
        Aw Hundampa hing huoi jel in, 
        Shina luigal gam nuom ah khun. 
No. 181. Hing Donsah in 
8.8.8.8. 
    1.    Lungkham melma um nawn vawtlou, 
        Angelte laituol lenna ah; 
        Simlei lungkham thuoh a maute’n, 
        Kalai bang in Mangpa bel uh. 
            Mangpa khum gam mel hing musah in, 
            Tam simlei a ka lenlai in; 
            Lungkham thuoh a ka kanate, 
            Aw nemtah in hing thuoh vang e. 
    2.    Aw khum mun a na lengte khun, 
        Khensa guoldeite ngai nawnlou; 
        Hinna damtui luong a dawn uh, 
        Tuachiin nopna heisa pallun. 
    3.    Don jel lehai mun loupi khu, 
        Angel sieng leh jingsol Alsi; 
        Lummei kai in selung juongsah, 
        Belamnou laituol lenna ah. 
    4.    Khum mun loupi tuong ka tun chieng, 
        Kei zong Mangpa’n hing umpi va; 
        Angelsiengte lai ah buol in, 
        Tangtawn in Mangpa pahtawi vang. 
No. 182. Damlai ni ABei ma 
8.8.8.8. 
    1.    Ka tahsa lungkham nanlezong, 
        Vangam ah ha in leng tavang; 
        Tu in baa in mau nanlengzong, 
        Dachieng in ha in ka leng diing. 
            Damlai ni a bei ma Mangpa, 
            Guobang hin chinthu lel mawng e; 
            Tangtawn Zion khuo hing vah tava’n, 
            Buoina tengteng nuomna’n tang tahen. 
    2.    Siet shina miel jing nuoi ah, 
        Tangtawn vah lam khu ka sui a; 
        Kei genthei maw leh saguoh hi, 
        Nopna in hing dimsah ta in. 
    3.    Khopi hoi ngunn tui luon gam nuom, 
        Tung talei pielgal khopi khu; 
        Nunlui gam gal in don tavang, 
        Ka kana gam ngai nawnlou diing. 
No. 183. Semgimte khu Khawl va 
8.5.12.8. 
    1.    Lungkhamna leh buoina khel ah, 
        Shina lui gal ah; 
        Tangtawn Saunuom thupitah khu ahing vahta, 
        I Mangpa’n a sat tha gam ahi. 
            Khunah semgimte khu khawl va un, 
            A Hundampau’ vanglien phat in; 
            Van kotzing ah Angel vam toh laituol leng uh, 
            Aw a ginglawm un selung hing phawng. 
    2.    Aw Hundampa lungsiettah in, 
        Hing huoi jel ta in; 
        Na hajah lim dam ney ah khun lungkham tate, 
        Aw a khawlna uah hing khawlsah in. 
    3.    Ka damsung in na Hagau in, 
        Hing huoi jel ta in; 
        Ka maa ah hing tang jel ta in na gam siengthou, 
        Aw ka Mangpa hing pui kia ta in. 
    4.    Tuonglam zotna hing pui diing in, 
        Nang hing ngai pen ing; 
        Simlei lungkham buoina teng khu ka peisan diing, 
        Aw Na gam siengthou ka tung tei diing. 
No. 184. Zaila’n Awi vang 
10.8.8.10. 
    1.    Zaila’n hing awi vang ka hun muolliemsa, 
        Sangtam zaw dia nopna ni thupi; 
        Simsenglou di’n kana ahi, 
        Lungkham nunnuom in Mang thupi maa ah. 
            Mel mu vang nunlui muolliemsa, 
            Peh chin gielnah tuong nanleh mielna gallien; 
            Na belna jal in ka lungkhamlou diing. 
    2.    Eden miel ney ah naubang in ka kap, 
        Na gam nuom Van ka tun chieng in; 
        Mawna vua sang in vamzaw va’n, 
        I Mang Immnuel gam nuom ah khun. 
    3.    Hepina tha jel diing lam galdot ing, 
        Hunlui muolliem ni a thata; 
        Hagau siengthou hing suhal in, 
        Phamngai hing nem in khuo vahsah kiata. 
No. 185. Thuohgimna gensenglou 
6.6.6.5. 
    1.    Sietlei siet miel ah khun, 
        Na hepina khantan; 
        Hagau in hing puileh, 
        Gen ka nuom nah e. 
            Thuohgimna gensenglou, 
            Sing hansie dawng tung ah; 
            Kei di’n na hing thuohta, 
            Hing pahtawi jel tavang. 
    2.    Jesu Na hepina, 
        Sietlei munteng ah khun; 
        Gen diing in hing pui in, 
        Nang dia vahna ah. 
    3.    Zion kulpi gei ah, 
        Melmate’n hing imm kimvel; 
        Aw ka Hundampa khu, 
        Liengvai khel nachie. 
    4.    Na hepina khantan, 
        Nang nahing puilouleh; 
        Mikhielte bil ah khun, 
        Ka gensiem thei lou. 
No. 186. Gal in Don Ing 
13.9.9.9. 
    1.    Ginna’n gal in don ing ka tung vangkhuo alang e, 
        Mangpa sat tha Salem tha ah khun; 
        Martalte leh Angelvamte toh, 
        Tu in Mangtoupha ah hing ngah uh. 
            Khumnah hing ngah khenlouna ah, 
            Hepi tate a kimna uah; 
            Lungkham genthei thuoh a maute zong, 
            Khawl tava uh chi Mangpa’n ahil. 
    2.    Tu in kap in khen nanleizong i lawmguol ngaite, 
        Agen Suongmantam Sana tuol ah; 
        Khenna simthu mawng lel a um nawnlou, 
        Khenlouna ni hing zou tava. 
    3.    Aw tu in lei lungkhamna tengteng abei hun chieng, 
        Belamnou leh Mangtoupha vah khu; 
        Ami siengthoute toh tangtawn in, 
        Zingsol Alsi bang in tang va uh. 
    4.    Bangchih chieng Hundampa tangtawn mun ah tuong tung             in, 
        Lungkham simthu mawng lel nawnlou in; 
        Khenna lungkham thuohzoute toh, 
        Nuomna la sa’n a kikhawm tadiei? 
No. 187. Hun leh kum tuibang kiem 
7.7.9.11.
    1.    Hun leh kum tuibang kiem jel, 
        Nun i nopna sunni zong; 
        Khovel hoina leh pallun zousie, 
        Kei di’n huibang mau leh kana gam ahi. 
            Aw ka kumtawn vangkhuo dougal muonna, 
            Hundamte lenna vangmu bang ngai veng; 
            Lungkhamna leh huibang mauna, 
            Um nawn vawtlou kana bei tava. 
    2.    Nuoi simlei lungkhamna leh, 
        Luonhi nulna gam ahi; 
        Ka lennau gamdai leh ka mauna, 
        Pel in lungsiette toh laituol leeng nuom ing. 
    3.    I noplai ni tuibang kiem, 
        Nuoi sietlei pallun lai zong; 
        Sietlei nopna puonbang tul kia leng, 
        Pahbang pahna kumtawn gam nuom en ngai hai. 
    4.    Hing nem inlen aw Mangpa, 
        Liengvai genthei ta kahi; 
        Hing pui ven Nangma lenna tuol ah, 
        Lungkham buoina simlei ke’n ngai talou diing. 
No. 188. Na Vangam ah hing pui in 
10.8.10.7. 
    1.    Mangpa Na Hagau in hing puihuoi in, 
        Simlei lungkham kana gam hi; 
        Hundamna kullpi sung a leng diing in, 
        Na mite pui leng jel ven. 
            Na van gam ah hing pui in, 
            Simjin lungkhamna nuasie’n; 
            Ka dougal sietgal khu zou tei vang, 
            Na vah nuom ah leng tavang. 
    2.    Mangpa Hagau ka sieng a a umleh, 
        Ka maa meipi a theng jel hi; 
        Simlei lungkhamna ka nuasie chieng in, 
        Leng tavang Na vah nuom ah. 
    3.    Mangpa Hagau puihuoina loungal in, 
        Sang tampi manthaina gam hi; 
        Bittah in gam siengthou hing tun van in, 
        Mangpa Na hatna suong in. 
    4.    Genthei zousie kipahtah in thuoh vai, 
        Hatloute Mangpa’n panpi van; 
        Lei tawp ma’n Hagau in hing pui jel in, 
        Thangvan vangkhuo ka tun ma’n. 
No. 189. Ka lungsim sietna Dimsa
8.7.8.7. 
    1.    Ka lungsim sietna dimsa khu, 
        Na Biehinn suohsah inlen; 
        Hing teng leng ta’n aw ka Mangpa, 
        A sung ah kumtawn dong in. 
            Na umnateng, Na umnateng, 
            Kumtawn nunnopna suoh leng (2vei). 
    2.    Sietlei hoina zousie sang in, 
        Se tampi a na hoina; 
        Ka masang ah ngoubang lang in, 
        Khatvei beh melmu nuom ing. 
            Ka kiphal hi, Ka kiphal hi, 
            Na sieng tengkhawm kumtawn di’n (2vei). 
    3.    Hawhkhe sieng in ka gitlouna, 
        Ka Hagau hundam ta’n tu’n; 
        Ning taseng ing miel a um khu, 
        Hing vah in van vah loupi. 
            Na hing vah chieng, Na hing vah chieng, 
            Ka lungsung kipahna’n dim (2vei). 
No. 190. Lili pahlun Mang Jesu 
9.9.11.9.     - C. Z. Huala 
    1.    Lei lal puon thupi khu hing tul van, 
        Sietlei pallun zong sawlbang heu van; 
        I hinna uh zong tomnou kal in pulsieng thei, 
        Hinanleh Mangpa Jesu kei a. 
            Lili pallun Mang Jesu kei a, 
            Kei diing a pah kumtawn gam nuom ah; 
            Genthei liengvaina’h Aman hing nem leng van, 
            Lili pallun Mang Jesu kei a. 
    2.    A lungsietna vangam tuollai ah, 
        Ama kumtawn jingdam solnou hi; 
        Genthei thuoh nanlei zong tami simlei tung pan, 
        Hing tut tei va a vangam nuom ah. 
    3.    Tu in kap in maumau nanleizong, 
        Shina in i mit a siin chieng in; 
        Zaulou in shina khuhmiel pan hing kaithou van, 
        I luonhi hing nul hulsah tava. 
    4.    Lawmguol ngaite’n tam ney sietlei ah, 
        Ei nuasie chieng un ka lung ahel; 
        Nanleh ka lungkham lou khattangi n kahei zong,                                                         
        Lili pallun Jesu’n hehingnem.  
No. 191. Kap in Mau tasia uh 
12.10.12.7.     - Kamlala 
    1.    Kap in mau tasia uh, Buoina dougal thengta, 
        Van Salem nunnuom a ngabang lengte’n; 
        Sietna gal nuasie uh, shina zau nawn vawtlou, 
        Aw nuom in zaila sa uh. 
    2.    Aw sietlei ka et chieng, lungkham meipi’n abawm, 
        Genthei liengvai tate huibang mauna; 
        I kipahnau sunni lenkawl ah hing liem veh, 
        Aw ka gam nuom ngai na’ng e. 
    3.    Aw sisan pha jal in khum khopi khun ei nem, 
        Luigal a guolngaite kimna gam khu; 
        Hing pui galkai ngei va van misiengte lenna’h, 
        Aw zaidei awi nuom veng e. 
No. 192. Hundampa Tuol Lenna 
8.8.8.9.     - Lianvela 
    1.    Albang mang hen i nuoi simlei, 
        It leh ngaite gibang khenna; 
        Natna leh lungkhamna zousie, 
        Kumsawt nunnopna hing hi tahen. 
            Lungkham buoina um nawnlou diing, 
            Hundampa lenna vangam ah; 
            Sietlei lungkhamna tuong nuasie’n, 
            Ka Hagau khumnah khawl den tava. 
    2.    Ngai vawi un ka hing kiana diing, 
        A hun leh ni tung diing hita; 
        Silsiem lui zousie a thata, 
        Aw ka Hagau nuom in khawl tava. 
    3.    Lawm guol ngaite’n nunbang nuom in, 
        Zion Mangpa pahbang tawi uh; 
        Mangpa kei zong tatna jal in, 
        Hambang hing huoi in na vangam ah. 
    4.    Tam simlei a albang date’n, 
        Zion Mangpa pahbang tawi uh; 
        Mangpa Jesu tatna jal in, 
        Nunkho nopna gam ah hing pui in. 
No. 193. Hing thou chiet un 
13.11.9.11.    - Upa Ngama 
    1.    Enven Mangpa Na sisan a Na tatsate khu, 
        Tam lei thupina pahpe bang a tul diing; 
        Misang zatam in hing delsan uh, 
        Tangtawn gou diing van Sharon Nang donlou in. 
            Aw hing thou chiet un damlai ni a beisieng ma’n, 
            Lungchingtah in Mang nna sem va ui; 
            Tam lei thupina albang mang diing khu, 
            Tuong nuasie’n len tangtawn gam nuom del naw vai. 
    2.    Tam lei siemsilbawl leh van siemsilbawl mipite’n, 
        Lei gou sui a van gou taisan na tup khu; 
        Tam sietlei albang hing mang henlen, 
        Kumtawn khuo hing vah chieng bang na suoh tadiei? 
    3.    Mang nasem diing dachieng sem vang chichi nawnlou in, 
        Gen kawi chiet vai Zion tate’n i ma jawn; 
        Kulsin vangkhuo pan hinna khopi, 
        Hagau mangte siem hatna’n nua puikia vai. 
    4.    Hing puikhawm tan namchin zata tam sietlei a mi, 
        Sim-le-mal a mi’n Van Mang Belam sui in; 
        Tam lei thupina khu taisan in, 
        Hundampa a pahtawi kal uh ngahla’ng.  
No. 194. Gal in don leng vang 
10.9.10.9.     - Patea 
    1.    Ka thupina ni leh ka hinna di’n, 
        Gal gim huoi leh zauhuoi umlouna; 
        Gam daidam apat mel ka muphahlou, 
        Khum gam tuong tung diing khu ka kinem. 
            Gal in don leng vang tuong ka tun masie’n, 
            Ki-lungsietna gam vah leh nopna; 
            Mite’n khum mun khu lui in gel nanleh, 
            Etchim theilou pallun in a bawm. 
    2.    Khumi hun chieng in chichin namchin in, 
        A thupina pallun lai nuoi ah; 
        Hundampa mel hoi leh a thupina, 
        Amu chieng un zaila’n awi va uh. 
    3.    Ka Laukha lungkham leh genthei kung ah, 
        Kilungsietna Khrista thu hinna, 
        Kei diing a zong kinepna thupi hi, 
        Halleluiah pahtawi chim lang e. 
    4.    Nuoi sietlei gamdai vahmangthai hi’ng, 
        Sun nisim lungkham dana’n hing bawm; 
        Hundampa ang a tuong ka tun chieng, 
        Ka lungkhaSÀÌ!”$c À$aÀT$­CÀÌM”$c À$/aÀ ´$ CÀÌ°    $c À$aÀT$ CÀÌo    $c À$aÀT$!CÀÌ®
$c À$aÀT$ SÀÌ@
$c À$aÀT$!CÀÌÛ
$C Àÿ$    S À?/$c À$aÀÜx$,CÀÌ%$c À$aÀT$!CÀÌþ”$c À$aÀT$)SÀÌË/$c À$aÀT$cÀÌ$+SÀp/‘‑$c À$aÀT$cÀÌ$’CÀp/†/$c À$aÀT$cÀÌ$CÀp/¯”$c À$aÀT$cÀÌ$ CÀp/Q$c À$/aÀ ´$+SÀÌL‑$c À$aÀT$*CÀÌ*‑$c À$aÀT$*CÀÌ4‑$c À$/aÀ ´$-CÀÌ®‑$c À$aÀT$’CÀÌ//$c À$aÀT$)CÀÌ/$c À$AÀ‰$—C À$c À$/aÀ ´$%CÀÌP
$c À$aÀT$$CÀÌ

$c À$/aÀ ´$(CÀÌÚ/$c À$aÀT$#CÀÌö
$c À$/aÀ ´$”CÀÌ—
$c À$aÀT$­CÀÌÕ“$c À$/aÀ ´$(CÀÌ//$c À$aÀT$*CÀÌ ‑$c À$/aÀ ´$$C9.10.10.9.     - Rev. Thangngur 
    1.    Mangpa Jesu aw Nang kahing ging hi, 
        Ka lungkham niin hat diing dang nei vawtsing; 
        Na sisan jal in nang kahing nai hi, 
        Gimhuoi chinteng a tat kahi jal in. 
            Ka gimthuoh lai ka sieng hing leng in Mangpa, 
            Ka havai ni chieng ngai in hing don veng; 
            Ka gimthuoh lai ka sieng hing leng in Mangpa, 
            Nang liengvaite henempa nahi. 
    2.    Mangpa koi sieng dang ah ka pei diei? 
        Nang Tangtawn hinna nei hilou namah; 
        Na zangaina damtui libang ching in, 
        Ahing sawpsieng kei mawna dimpa zong khu. 
    3.    Mangpa hunta e na phatna khu? 
        Na gimhuoi thuoh lah mang di’n kahing ngen; 
        Hatmawna ah na silbawltheina khu, 
        Hing kilah diing khu na kipahpi leng. 
    4.    I Mangpa Jesu’n lul achi khu, 
        Amin a gimhuoi thuohna khu ahi; 
        Kammei a sana haltuisa nung khu, 
        A hoi khopteng hi a kipahpi. 
No. 198. Kumsang Vaihawm Ni 
8.9.10.10.     - Pastor Lienpum 
    1.    Kum sang Vaihawm ni hing nai ven, 
        Keibang lahlieng albang a vai; 
        Silsiem chinteng leh lei hattuomte khun, 
        Ngai in hing ngah ung Mangpa hing nai ven. 
            Mangpa vaw hing kum ven hing ngai ung, 
            Salem Zion muol Mang thupipen; 
            Tun leh zuo phungguol muolkhum siengta, 
            Aw ka Mang nunnem hambang hing huoi ven. 
    2.    Phamngai huibang mau ing Mangpa, 
        Tam lei daidam ah hambang vai veng; 
        Mangpa guoljawlna thupi ka mu khu, 
        Pahbang tawi ma’n lenmuol khum kiata. 
    3.    Phamngai naubang ka ka lai in, 
        Hundamte laituol ngabang lenna;
        I tung Thangvan vangkhuo galdot leng veng, 
        Lungdeite lailenna Zion mel mu’ng. 
    4.    Ngai ing Jerusalem Zion, 
        Jawlnei Martar Hundam tate khu; 
        Phamsa thel thoukia leh Thangvan Saunuom, 
        Mel mu nuom ing phungguol chibang kimna. 
No. 199. Hing Pei Mai Ven 
9, 7,  8, 8, 12 
    1.    Ka gam tulsa simlei Aigup, 
        Ta leh ka vaina siet gimhuoi; 
        Nuasie chieng a lungmuonna leh, 
        Van nopnate ke’n ka luota, 
        A sung a ka lawm luite zong hing hadoh ta’n. 
            Hing pei mai ven Mangpa sieng ah, 
            Aw hing pang ven, Mangpa sienglam; 
            Mang nasemte kichinglou hi uh, 
            Theitawp suo a sem di’n nang zong hing chiel uh. 
    2.    Aw simlei a Mang tellou a, 
        Sum zatam khawl a maute khu; 
        Abeina ni diing ngaituo vawi, 
        Laibu Siengthou in ei hil khu; 
        Dei-umnateng toh albang mang sieng diing chi hi. 
    3.    Sietlei nunnopna’n ei nuasie, 
        Tu’n gibang khen diing hita hai; 
        Ka Mangpa hing hatna jal in, 
        A nasem diing in kiguongtang, 
        Khantan hoi khaubang sut di’n ke’n guolngai chiel vang. 
    4.    Khai e i Mang na sem chiet vai, 
        Nuoi a Hattuom a mi sangza’n; 
        Siet dougal zatam sietlei ah, 
        Hagau Hundamna khu ngai in, 
        Hing ngah uh koute zong hing pui naw ven chi in. 
No. 200. Na Pammai, Na Pammai 
10.7.6.6. 
    1.    Kum lui beita i nunnopna teng toh, 
        Nua chieng hing hei kia lou diing; 
        Muolliem kumlui ngai ing, 
        Nunnuom a ka lenna. 
            Na pammai, na pammai, 
            Nang hun leh kumlui muolliem; 
            Na lungsiet jal a namchin nuomsa teng toh, 
            Huibang mau in galsiel bang don ung. 
    2.    Hun kipah um aliem aw mi tampi, 
        I damlai pallun a tul; 
        Hun muolliemsa ngai in, 
        Zata thum in kap uh. 
    3.    Hithei leh hou ning aw kum kipah um, 
        Muol nung liemsanta mai maw; 
        Ngai veng kumlui ngai veng, 
        Nuachieng hei kia vawi chia. 
    4.    Kumlui toh i kikhen hat kia theilou, 
        Guolngai kikhenpite zong; 
        A hinkhuo bei chieng in, 
        Kumlui toh jawhkhawmta.
No. 201. Buoina Muolvum ah 
9.8.9.7.     - C. Z. Huala 
    1.    Tu in buoina muolvum a ding in, 
        Ngahlel in vangkho nuom don veng; 
        Kumsawt a ka ngillou lungdeite’n, 
        Nunnuom a, a lenna’uh. 
            Hing ensan sin aw ka Mangpa, 
            Naubang ka kana gam daidam; 
            Tatsate’n tawplou a zaiawina, 
            Dougal muonah hing tun in. 
    2.    Sietlei gamdai a ka lenlai in, 
        Kumsawt taikhuo hing vah chieng’n; 
        Buoina zousie lummei bang thengva, 
        Haibang ngahlang nopna ni. 
    3.    Khaubang sauseng kei diing a buoina, 
        Loubang tul hen sietlei pallun; 
        Mu nuom veng e tatsa tuollenna, 
        Lungdeiteng a kimna uh. 
    4.    Damlai gamdai i nuasie chieng in, 
        Vanmite nunnuom a lenna; 
        Aw khenlou in khawlna singlim ah, 
        Tawplou in zai-awipi vai. 
No. 202. Ka Gam Ngai Khu 
8.9.11.5. 
    1.    Lungjuong in muolchin galdot ing, 
        Lungmuonna um vawtlou simlei ah; 
        Aw ka tenna gam nuasie in pei tavang, 
        Ngai kia nawnlou diing. 
            Aw ka gam ngai khu pahpe hoi in abawm e, 
            Migenthei hing umpi’n Na sieng ah, 
            Lalna pah hoi gam nuom ka tang tei diing. 
    2.    Huiva bang a leng thei hileng, 
        Leng tavang Thang Van sang lam juon in; 
        Kalvari muol tung hansie dawnna singtung ah, 
        Vabuol zing tavang. 
    3.    Heisung ah buol lei guol kim in, 
        Sunsawt lungjuon abei tadiei maw; 
        Ahisih guol kim in lunglen a baang dieh lou, 
        Ka lah baang diehlou. 
    4.    Awleh thuohkhawm chiet vai lungjuon, 
        Tung Pasian ven jal in dam chiet vai; 
        Immanuel khopi tuolnuom ah lengkhawm vai, 
        Sietlei ngailou in. 
No. 203. Hambang hing huoi in 
9.7.10.6. 
    1.    Solbang hing suoh Na simthu pha in, 
        Tam sietlei tung jelsuoh hen; 
        Mi sangza’n Jesu a mu theina di’n, 
        Sian Mang hing tuolkum in. 
            Aw Mang Jesu hambang hing huoi in, 
            Pi leh pu dungsun in sietlei miel nuoi ah; 
            Hambang vai veng e. 
    2.    Hinanleh Mang vontawi Jesu in, 
        Khiel a shisa hundamte; 
        Sietlei misieng guitang bang khawm diing in, 
        Van Mang hing tuolkum in. 
    3.    Tung Vangam nunnopna gam vah ah, 
        Hambang vaite ngabang leng; 
        Van Mang Jesu hambang hing huoi diing in, 
        Sian Mang hing tuolkum in. 
    4.    Jesu sieng juon in nisim pei ing, 
        Sunchin ngai in galdot ing; 
        Albang da luonhi a hulna diing in, 
        Sianmang hing tuolkum in. 
No. 204. Muot theilou a thou di’n 
6, 6, 8, 8.     - Pastor Khawnga 
    1.    Muot thei a tu’n i um, 
        Muot theilou a thou di’n; 
        Pahtawilou a tu in i um, 
        Thupina toh kaithou diing in (2vei). 
    2.    Hatlou a tu’n i um, 
        Silbawlthei a thou di’n; 
        Tahsa a tu in i umta, 
        Hagau a thou kia di’n i um (2vei). 
    3.    Lei tahsa a piendang, 
        Van tahsa zong kidang; 
        Lei loupina a danglam a, 
        Hagau loupina a kidang (2vei). 
    4.    Mangpa khu aw gin in, 
        Vansawlsieng loupi toh; 
        Pengkul ging in hing han tava’n, 
        Mangpa sieng a tutkhawl diing in (2vei). 
    5.    Shina um kia tasia’n, 
        Kana um kia tasia; 
        Shina gu in hing zou tasia, 
        Melma nukhia khu zouta hai (2vei). 
No. 205. Hepi Pasian Ahi
8.7.8.7. 
    1.    I Pasian hepina thuh dan, 
        Jangaina in a dim a; 
        Buoina zousie hing dawn jangkhai, 
        Mal a hing jawlpieh leng hi. 
            Hepi Pasian ahithuoi (2vei). 
    2.    Sil hing um in a mang kia leng, 
        Mihing a mang kuonte toh; 
        A hepina pen angaingai, 
        Tangtawn a zong dang ngailou. 
    3.    Vangsietna ichite zousie, 
        A hepina theisahtu; 
        Nanleh lungkham mangbat buoina, 
        Nuomna’n a bawl zouta hi.  
No. 206. Kalvari ah, Kalvari ah 
8.8.8.8.8.8. 
    1.    Ka Hundampa khu puita uh, 
        Kalvari ah, Kalvari ah; 
        Kross gihtah khu a posah uh, 
        Baa mama in a puapi a, 
        En un Pasian Belamnou khun, 
        Sietlei mawna a po zouta. 
    2.    Mikhiel toh khun a khaisang ua, 
        Kalvari ah, Kalvari ah; 
        Engbawlna lukhu khusah in, 
        Sing hanse dawn ah amau a; 
        Tu tan in zong ka mawna in, 
        Ling sa’ng zong a sun naazaw hi. 
    3.    Nuomna tuipi chim ka dawnta, 
        Kalvari tang a luongkhie khu; 
        Van Manglukhu khuh theina di’n. 
        Ama’n linglukhu ana khu; 
        Hing hepi dan ka gen theilou, 
        Mangpa phatla’n ka pahtawi diing. 
    4.    Ka Hundampa khu ashita, 
        Kalvari ah, Kalvari ah; 
        A thuohnate khu ka thei in; 
        Ka mawna lummei jing thengsah; 
        Sisan lul in ahing tanta, 
        Mawna pat pawt in ahing chi. 
    5.    Dangkatah Manglukhu sang in, 
        A linglukhu a etlawmzaw; 
        Sietlei hoinapen sang inzong, 
        A melsiet lai khu a hoizaw; 
        A loupina a kijem khu, 
        Bangchi lawm in a kilawm diei? 
No. 207. Gibang khenlou diing 
8.8.8.5. 
    1.    Mou leh mounei annbang ki-it, 
        Houlungtuoh a sumbang tuosa; 
        Gibang khenna um nawnlou diing 
        Simthu chiemsa hi. 
            Nang na khen diing maw?
            Hinna khat suohsa; 
            Mangpa dan in, 
            Gibang khenlou diing. 
    2.    Mang vontawite sumbang tuo in, 
        Ngabang lenglai thuchiem ahi; 
        Lie leh tang pallai hing kilou, 
        Gibang khenlou diing. 
    3.    Lungmuonna vondei zatam toh, 
        Mangpa’n lumbang in hing sung hen; 
        Banjal a siakuol a khamsa, 
        Gibang khenlou diing. 
    4.    Houlungtuoh a sumbang tuoh in, 
        Seiniem, seisang, lie leh tangte’n; 
        Simthu leh zaila piendang in, 
        Lambang pahtawi vai. 
No. 208. Sawlbang baang theilou 
12.12.10.12. 
    1.    Ahing hepi Mang vontawi in he hing nem in, 
        Sietlei dougal hing hat lungkham meipi’n hing bawm; 
        Hambang hing huoi di’n hing naw ven Hagau, 
        Nuoi sietlei gam daidam ah vaibang tham sih vang. 
        Aw ka ngai sawlbang baang theilou Thangvan gam nuom, 
            Gal in don vang tam sietlei simkhojinna ah; 
            Ka ngai semsem etlawm vangkho nunnuom, 
            Khum gam nunnuom sisan jal in. 
    2.    Khuoi mubang hing leng ven sietlei gam daidam ah, 
        Liengvai seng ung na tatsate nuoi simlei ah; 
        Hambang hing huoi in mang sawt nawnlou di’n, 
        Na satsa gam nuom tullou a tuong tung diing in. 
    3.    Ahing lungsiet Mang Jesu aw ka damnapen, 
        He hing nem in lungkham liengvai Na tate khu; 
        Na ban hat in hing kai in Mang Jesu, 
        Nunbang nopna sunni bang tanna gam nuom ah. 
    4.    Thangvan gam nuom tuong tung nuom in aw Mang Jesu, 
        Sangga liengte’n Mang jesu pahtawi uh khumnah; 
        Ngabang leng nuom ing e Jesu sie’ng ah, 
        Pahpe bang lun gam nunnuompen Thangvan tuol ah. 
No. 209. Ngai in Galdot ing 
11.9.11.10.     - C. Z. Huala 
    1.    Adam suon shina han miel jing nuoi ah khun, 
        Simlei namchin vontawi kap in mau; 
        Kei bang a vangsie umlou khuo vanuoi ah, 
        Ka tuoidawng pal lunlai sing bang tanta. 
            Ngai ing ka juo Sau nunnuom gal in don veng, 
            Lungkham lusun naubang kana um nawn vawtlou; 
            Lungdei ka ngai tuong tung masateng khun, 
            Nunnopna Mang nunnem pahbang tawi uh.  
    2.    Gel sau ngam lang e i tan diing shina khu, 
        Bang ka suoh tadiei ka lungkham veh; 
        Phamngai kap he nem diing umlou simlei ah, 
        Ka Mang nunnem nopna pallun nanglou. 
    3.    Lungkhamna leh buoina meipi kinawng kal ah, 
        Don veng nuachieng hei kia talou uh; 
        Hepi Mang lenna Zion tang loupi khu, 
        Juon in kalai silpuon bang baangta uh. 
    4.    Kei zong ka damlai ni ahing bei chieng in, 
        Lalna gam nunnuom tang tavang in; 
        Lungdei guol ngai phamsate toh lengkhawm in, 
        Belamnou phamsa zaila’n awi tavang. 
No. 210. Buoina Tuipi 
8.8.8.6.6.6.7.7.     - Upa Ngama 
Mat. 8:25 
    1.    Lei hanse dong na kungtung a, 
        Solna lummei ahing jin chieng; 
        Ka Mang mel dei um lie zouta, 
        Jing tai khovah ngah in. 
            Miellai ah kei tou ing, 
            Jing taikhuo hing vah in; 
            Miel ney ah kap in vai ing, 
            Pielgal sunni hing sal in (2vei). 
    2.    Buoina tuipi na tung ah khun, 
        Galili tui kinawng bang in; 
        Ka melma dougal hang nanleh, 
        Guo leh huipi ney ah. 
            Lungkham leh gimthuoh in, 
            Hing imm kimvel nanleh; 
            Kuongmei ah ka Mang Jesu, 
            Hing panpi diing anai hi (2vei). 
    3.    Simjing a taikhovah ngahte, 
        Tu tan inzong thawn diehlou hi; 
        Kei zong ka Mang Jesu ngah in, 
        A thuhun a ding in. 
            Mang David meivah khu, 
            Ka peina diing tuonglam; 
            Ka lu hing liekhu diing in, 
            Mangpa mei hing vah kiata. 
    4.    Na sulnung hing jui in Mangpa, 
        Gim-um ka thuohnate teng khu; 
        Hepina silthawnpieh ahi, 
        Zan miel khu khenta hai, 
            Khuo ahing vah kiata, 
            Thou un Zion vontawi; 
            Gam lun diing na sem va ui, 
            Lummei jing ahing thengta. 
No. 211. Beaulah Gam Nuom  
8, 8, 8, 8
    1.    Gilkiel dangtah um nawnlouna, 
        Gam nunnuom penpen ka tungta; 
        Tua gam nuompen nibang a taang, 
        Mielna himhim umlouna gam. 
            Aw Beaulah gam nuom Beaulah gam, 
            Muol sang tung pan galdot leng ing; 
            Kei a di’n bawl zou sieng mun, 
            Tuipi etlawm gal ahing lang; 
            A kilawm dan etchim theilou, 
            Thangvan sau nuom ka tenna diing. 
    2.    Tua gam nunnuom tuong tung nuom ing, 
        Hundampa’n ka ban ah hing kai; 
        A banjal in hing huoi, hing pom, 
        Tungvan gam nunnuom ahing tun. 
    3.    Gim namtui in hing jam ziiziei, 
        Pah namtui hui sieng bang laang in; 
        Vul ngailou pahpe hoinou pah, 
        Luong tawntung e hinna tui sieng. 
    4.    Vansawlsiengte zaila awi ging, 
        Lungsim in zong kei hing han uh; 
        Silpuon minthang a kijem in, 
        Sal pawtna zaila ngai awi uh. 
No. 212. Hepipa Pasian in 
7.6.7.8.     - Chawngkunga 
    1.    Aw hepipa Pasian in, 
        Ka lungsim sung ah khun; 
        Hing pieh Hagau nuomna khu, 
        Van leh simlei ah adim e. 
            Mihing leh mipilna in, 
            A geldoh zou vawtsih va uh; 
            Ka Hundampa na thuguh khu. 
    2.    Aw hepina a sang e, 
        Simlei pilna sang in; 
        Hagau hinna hing pieh khu, 
        Aw ka hinna Mangpa phat in. 
    3.    Aw kei mikhiel mangsa khu, 
        A hepina vang in; 
        Hagau nuomna hing pieh khu, 
        Simlei pilna’n a zoulou e. 
No. 213. Hinna Singba Kuui 
9.10..10.6.6.     - Rev. Thangngur 
Rom. 5:12 
    1.    Adam hah leh suon lenna sietlei, 
        Mawna gu in a jelsuoh kumchin in; 
        A hoilai ni leh a hatlai ni zong, 
        Pahbang pah manlou in; 
        Hun in muolliempita. 
    2.    Hun muolliemsa sulhei kia tasia, 
        Pahpe vulsa hing pah kia nawn tasia; 
        Pienthana Hagau tam sietlei ah, 
        Khantan hoi in hing hil, 
        Khrista ngaidamna khu. 
    3.    Puipa ka ngai khu melmu diing in, 
        Jordan lui gal a hing puikai diing in; 
        Hagau Siengthou nang hing leng inlen, 
        Buoina mey thengsah in, 
        Khrista hing musah in. 
    4.    Thangvan jawl a Jingsol Alsi khu, 
        Lei a saron pahpe sang na hoizaw; 
        Na mel a van hepina pa in, 
        Hiip in lei mihingte, 
        Van khopi hing tun in. 
    5.    Van khopi tha a ngabang lengte, 
        Simjing nuoi ah liengvai um ngai vawtlou; 
        Hinna tulsing jam ziiziei ney ah, 
        Hinkho tha a leng in; 
        Sihtui sieng a dawn uh. 
    6.    Hithei henlen hat kia thei hileh, 
        Hun muolliemsa khu han kia jel tavang; 
        Ama sumil a ka vai lai in, 
        Ana sepna diing in, 
        Akim a pieh ka nuom. 
No. 214. Hing hil vawita 
10.10.9.10.     - Upa Ngama 
John. 19:33 
    1.    Ahing hil zou thei koi a um tadiei? 
        Sun leh zan in mi zatam ka dong a; 
        Hil siem leh theisiem tampi um, 
        Hinanleh hil zou thei mi um vawtlou. 
            Hagau Siengthou nangma’n hing hil vawita, 
            A pienna Bawnginn leh a shina Kalvari; 
            Lei mihiem lungmawlte’n, 
            Joar hing tunpa khu; 
            Hil zou thei um vawtlou, 
            Hin khopi luo di’n. 
    2.    Bethlehem ah van bungpi a phut ua, 
        Khosah mi leh Belampute puipa; 
        Jingsol alsi kei zong hing pui in, 
        Mu nuom ing Mang vontawi sambang jalna. 
    3.    A pienni’n Herod gal ahing lien a, 
        Khapham diing Judate’n jingvai hawm uh; 
        Ka khelman din sieng di’n ka Mangpa, 
        Mikhielte’n phamsah uh khopi paam ah. 
    4.    Mi chinteng in hing en di uo Mangpa, 
        Jerusalem nunaute dinmun ah; 
        Hanse dong Singlamte ah khai uh, 
        Lungkham luonhi luonglou thei hi vawtsih. 
No. 215. Kilel Minthang 
16.17.17. 
    1.    Kilel minthang mihing tapa, 
        Dougalten Kalvari muol ah; 
        Ka laukha a lungsiet jal in gilou khut ah a kipekheta, 
        Mihiem thuoh guollou shina athuoh in simjing in jil a kiling. 
            Ahun a naita ka laukha guobang hinna din, 
            A thupi tan nichiem khuleh tahsa solna dou zouloute khun, 
            Van en in kap ta nanleuhzong ngaidamna khu, 
            Tang thei tasia uh. 
    2.    Van lam en in aPa kung a thuohlouna diing ngaidam a thum, 
        Pa vaw hitheileh tami nou khu kei a kipat tawlmang in; 
        Ahinlah keima deithu hilou in, Nangma thu thu hizaw hen. 
    3.    Nai kuona diing dawn in Jesun Eloi,Eloi lam a Sabak thani, 
        Chi in hapen in a peng sun kim apat ni hing kai dong in; 
        A Pasian ni leh ha Alsi zong anguui in akapta uh. 
    4.    Lungsietpen Tapa tangkhat khu Golgotha a chi mun uah khun, 
        Uaiin thua toh a kihal khu a dawnsah un a dawn nuom tasih, 
        Khumin singlamte ah a kilbeh ua anah teipin a sun uh. 
No. 216. Kipah vai, Kipah vai 
12.12.12.12.     Lk. 2:8-11 
    1.    Tam nuoi simlei ah Mang sangza ana piengta, 
        Hinanleh Mang Khrista bang piengkha nai vawtlou; 
        Hundampa ahing pieng Bathlehem bawnginn ah, 
        Van Mang Ta pahtawi din lei leh van mi kikhawm. 
            Kipah vai, kipah vai, 
            Van Mang Ta pahtawi vai; 
            Apien ni in Vannuoi kipahnan luo dim hen; 
            Van Mang Ta ahing pieng Manglukhu hawm diing in, 
            Van misiengte zousien zong hing kipahpi chiet un. 
    2.    Van Misiengten pahtawinan kipah la sa uh, 
        Khumi Belamchingten a thei un gam nuoi ah; 
        Hundampa umna khu kichientah in hil uh, 
        A belam uh nuasien Mang chibai vabuh uh. 
    3.    Suolam mipilten thaunamtui keng in hing pei, 
        Thangvan Alsin amau uh ahing pui jel a; 
        Gankuong a atun Marin apom vamu uh, 
        A goubawmte hong in Mang chibai abuh uh. 
    4.    Leng Herod in tam thu athei in lungjinpi, 
        Chibai buh a kilep in mipilte dong in; 
        A galkap hangsante khawm in Juda gam ah, 
        Chibai buhna mulkimhuoi pediing in kuon uh. 
    5.    Aw Jesu tu in ka lungsim bawnginn sung ah, 
        Hing pieng tha kia inlen ka kumtawn Mang diing in; 
        Ka khut sienglou na tun Mari khut in geel in, 
        Kumtawn in kipah in Nang pahtawi leng va ung. 
No. 217. Tangtawn Pielgal ah 
6.9.6.6.8.9     - Pi Kimnu 
Kil. 21:4 
    1.    Lungkham genthei thuoh a, 
        Naubang kana nuoi simlei nin-um; 
        Bangchih chieng a bei diei? 
        Chia ka vadohtahleh, 
        Kei chinthun albang mang thei siang;  
        Chinthu neitu tong hing kum un chi. 
            Aw kumtawn pieugal ah, 
            Leng nuom ing e (2vei); 
            Kumtawn pieugal ah, 
            Phamsa thoukia leh, 
            Angel sieng ngabang lenna, 
            Mang von sieng ah lungkham umlou ding. 
    2.    Gamdai gamgaw mun hi, 
        Setan gal hatna nuoi gam zau-um; 
        Ngabang len lunglel ing, 
        Ka von liengvai von lungsiet um; 
        Lungkham sengseng sih ven aw, 
        Khum ni chieng tahsa misiengte toh. 
    3.    Van mite nop zailan, 
        Khum ni chieng in van thawn kimvel van; 
        Khum ni a tun chiengleh, 
        Lei a na lungkhamna luong; 
        Hituibang luong hing nulsieng vang chi, 
        Sian Mang vontawi nunnem in achi. 
    4.    Khumi mun nop diing dan, 
        Mangpa ngahla in galdot leng veng; 
        Simlei ka leh mauna, 
        Gam ka pel chieng van Belam, 
        Nou toh pahtawi zaila sa diing;  
        Ka gel chieng nuom in naubang nui ing. 
    5.    Ka nuomna leh ka ngai, 
        Tawptheilou khu phamsate jal in; 
        Hing na nuasieta uh, 
        Pieugal a khawldam diing in, 
        Mubang ngai galdot chim theilou, 
        Van khopi tuolnuom ah lengta uh. 
No. 218. Kulsin a khaubang chie 
11.11.12.11. 
    1.    Kulsin a khaubang chie aw hing ngai tasiang, 
        Lungkham simjing in kulsin mangbang bawm zong; 
        Na masang uah Mangpa Jesun nusie zouta, 
        Ahing hepina banjal in hing huoi diing. 
    2.    Kulsin a sambang na jal melmulou in, 
        Na manaw Khrist loungal lamdang umlou hi; 
        Ahing itna banjal in hambang hing huoi diing, 
        Khielneiloupa pham nua’h khielten lam-et di’n. 
    3.    Kulsin lamjawt chia sietlei tuong nuasie in, 
        Na laukha lungzau in jilbang kiling zong; 
        Selung na muonna thangvan sunni hing tang diing, 
        Serafte nunnop zaila awina mun ah. 
    4.    Kulsin sung juon lungdei aw hing ngai tasiang, 
        Tung Sian Mang vontawi in lumbang hing sung diing; 
        Hing piein hing pui aw hing thasah kia ding hi. 
        Mangpa pham nua’n phamna gubang um nawnlou. 
No. 219. Aw Mihang 
7.9.6.6.6.6.    V. T.Kappu 
Joshua 24:29-30 
    1.    Aw mihang muolkhum siengta, 
        Sietlei lungjinna gam nuasie in; 
        Kanaan gam nuom juon uh, 
        Lungkhamna thupi khu; 
        Ginna ha a jah ua, 
        Mubang in lengkai uh. 
    2.    Aw mihing a kim nawnsih, 
        Khelna gallien khuombang dou diing in; 
        Laukha sulhei kia ven, 
        Lungkhamna gam ah khun; 
        Khelna gal ahing lien, 
        Liengvaite dou diing in. 
    3.    Aw jingvai hing hawm kia in, 
        Zion kul sung a na hawm bang in; 
        Jingvai hing hawm kia in, 
        Mielna gal hing lien e; 
        Zawna Hagau Siengthou, 
        Ka tung uah hing leng hen. 
    4.    Aw manlang in aw Mangpa, 
        Na lungsiet huong sung ah gal alien; 
        Gam taan zaulou nama, 
        Zion bitna kulpi; 
        Zawna hiem hing keng in, 
        Tuibang in hing lien in. 
No. 220. Lei Nuasieta uh 
13.9.12.12
    1.    Ngai vawi van Mang Ta khu Behlehem bawnginn sung ah, 
        Lei mihing bang in ahing pieng hi;  
        A thupina Van Mangtouna hing nuasie in, 
        Hing hundam diing in bawnginn sung ah hing piengta. 
            Pahtawi va ui Lei leh Van mang Ta khu, 
            Nunnuom in Mang phat la sa va ui; 
            Liengvaite leh gentheite Mangpa, 
            Tuanah Bethlehem ah nang din mun umlou; 
            Tun vang ka sieng uah nang din mun a um hi. 
    2.    A pienna mun genthei Bethlehem bawnginn lou khu, 
        Ama diing in mun a umsih hi; 
        Sambang jalta Bethlehem bawnginn daidam ah, 
        Lei mangte leh Ama miten sumbang nuol uh. 
    3.    Mang tungnungpen mun sangpen a um Mang Jesu khu, 
        Lei a mangten Ama dou nanleuh; 
        Kei a diing in vang Mang dei-umpen khu ahi, 
        Liengvai ka nuomna dia Mang thupi hing pieng khu. 
    4.    Tuana Bethlehem ah nang din mun ana umlou, 
        Nang misiengthou Van Mang pienna diing; 
        Tun vang tanah Nang din mun siengthou a um hi, 
        Jesu ka sieng uah teng inlen hing umpi tan.  
No. 221. Hing hunkhie in  
8.7.8.7.
    1.    Ka tahsa mawh hatlouna leh, 
        Gitlounaten hing subuoi; 
        Khelnate kideh zoulou in, 
        Ka nuasie thei nawnsih hi. 
            Hing hunkhie in (2vei), 
            Khovah mukal ngahla ing. 
    2.    Taikhuo vah diing ka ngahlel in, 
        Jing phal hing vah kal ngahlang; 
        Na kot hon kana ngahlel a, 
        Ka henkol bu hing sut diing. 
            Khovah ngah ing (2vei), 
            Zan khomiel lungkhamna ah; 
    3.    Khuo hing vah diing eng singseng e, 
        Lummei jing daibang theng diing; 
        Lummei leh guopi kikhawmte, 
        A then hun hing um diing hi. 
            Tua then hun diing (2vei), 
            Ginna in melin mu ing. 
No. 222. Ken vang Na Linglukhu 
9.6.7.10.7.7.    V. T. Kappu 
Mat. 27:29 
    1.    Ka Hundampa Nahing kum lai in, 
        Na Siemsate in maw; 
        Na linglukhu diing siem uh; 
        “Mang min a hing kum hiing” chi nanlechin, 
        Linglukhu ana siem uh, 
        Na Manglukhu diing in maw. 
            Ken vang Na linglukhu hi, 
            Manglukhu chiin malbang lou thei siang Mangpa; 
            Ahing engbawlna uh khu, 
            Na Manglukhu tahpen hilou i? 
    2.    Na Manglukhu en in kalung hilou, 
        Van Manglukhu lou maw? 
        Na len laivangel nou toh, 
        Kibang nawnlou maw Hundampa Jesu, 
        Na hing lungsiet jal in maw? 
        Simlei ah Na hing vai maw. 
    3.    Ka khel jal in maw ka Hundampa, 
        Genthei thuohlou diing khu; 
        Shi tan in na hing thuoh a, 
        Van Mang Ta ka hi chiin  na thum zong in, 
        Na chii Israelte’n Mang diing in, 
        Hing deisih uh. 
    4.    Kouma diing a na thuoh nat dan khu, 
        Na tatsate in maw; 
        Na theisiemta maleh uh; 
        Engbawlna linglukhu toh na peina, 
        Kap in hing sui jel va ung, 
        Kalvari muol tung dong in. 
No. 223. A Hagau Pui Ka Hi 
10.10.10.11.    - Rev. T. Sungte 
Kihil. 6:1 
    1.    Jordan gallam ngai a lunghel lai in, 
        Aigupta Sepaiten ahing imm uh; 
        Hinanleh ka Mangpan ahing phallou, 
        Malam a pei diing in ahing hil ahi. 
            A Hagau pui ka hi, 
            Hing nuasie lou diing heisung mun ah zong; 
            A thuchiem a von kim ma in, 
            Hagau in hing pui jel peh va. 
    2.    Tam sietlei dawngkot khu ka hing etleh, 
        Kouma pawl, Nouma pawl chi atam hi; 
        Kei vang khu Khrist pawl in ka lung akim, 
        Tam ma khu tangtawn gam hing tut galkai diing. 
    3.    Jordan tui kinawng ah khun zau lou in, 
        Mang Khrist masuon a galkai akul hi; 
        Gallam a miten malbang ahing han, 
        Hing kai inlen nualam ngai nawnsin achi. 
    4.    Shi leh hin zaulou in ka hing pei hi, 
        Buoina tuipi lien in ahing tuom hi; 
        Hinanleh ka Mangpa hatna jal in, 
        Hinna tui luonna gam ka galkaita hi. 
    5.    Khuchiin unau nang zong hing kai sam in, 
        Mangpa hausatna khu hing zou sam in; 
        Aloupi a nasat dan lamdang hi, 
        Vanney a ham chinteng in phuong zoulou diing. 
No. 224. Jerusalem tha 
7.7.11.14.11.    - Upa Zalawm 
Kih. 21:1 
    1.    Vangam loupitah tanchin, 
        Koi in ahing gen thei diei? 
        Lungkhamna tam simlei a i lenlai in, 
        Hundampa Jesu Khrista; 
        A zilsah lungsiet kung ah, 
        Vangam loupi dan khu a theisah ahi. 
            Aw vangam hoi nunnuomtah khu, 
            Lung kituoh a kikhenlouna gam ahi; 
            A itna gam hoi jamjiei, 
            Loupina vah hoi jamjiei, 
            Ka tung sam diing khun gam hoi leh kilawm ah. 
    2.    Khum khopi vah hoitah khu, 
        Amin Jerusalem tha; 
        A immna baang khu suongmantam atang hi, 
        Amin a gen dangka leh sanatui ataanna ah, 
        A immna tuikep suong a kijem ahi. 
    3.    Khum khopi nunnuom ah khun, 
        Nisa vah ngai nawnlou diing; 
        Ha leh Alsi tang zong khu ngai nawnlou diing, 
        Khum mun ah Mangpa Jesu, Ama mai be tavai in. 
        Mangpa Jesu phat in Ama be tavai. 
    4.    A hepina leh hoina, 
        Pahtawi in la sa vai in; 
        Lungkhamna leh khelna kidah umnate, 
        Kidouna um nawn tasia dawngkot ginglawm loupi ah, 
        Mangpa hepite bou khu lut thei va uh. 
No. 225. Siet sal a tangsa nua 
12.12.12.    - Thanher 
Gal. 5:1 
    1.    Eite hing sui in maw genthei chinteng athuoh, 
        Mang hina nuasie in Simlei ah ahing pei; 
        Lalieng a genthei in maw ka Hundampa khu. 
            Siet sal a tangsa nua Ahing tandoh kiata, 
            Shitan pha a thuoh in; 
            A sisan lul apawt aw ka maw sienna diing in. 
    2.    Zion inndan sung khu lungsim in galdot vawi in, 
        Aw ka Hundampa khun A sisan ahawm a; 
        Lungkham in adawn ua Ama nuajuite khun. 
    3.    Mang kumpi Pilat in Shi diin jingvai ahawm, 
        Apia a linglukhu leh a khetbehna ding; 
        Kalvari muol lam ah dougalte’n sangbang naw. 
    4.    A jalzoute haw khu hei sung a um uuh e? 
        Ka dang atah chi in Kross tung ah a mau a; 
        Ape diing um lou i Simlei maw pawpa khu! 
No. 226. Tamna Leng Hen 
6.6.8.6.
    1.    Zan sawt khangkim lai in, 
        Zalna maimit siing uh; 
        Belampute husa za in, 
        Bethlehem tang tung ah. 
            Tungnungpen ah loupi tahen, 
            Sietlei ah lem thu leeng tahen chi uh; 
            Tungnungpen ah loupi tahen, 
            Lemna leeng hen chi in sa uh.
    2.    Lungsiet tuipi kinawh, 
        Apang anawt let hi; 
        Aleet in simlei a tumsuoh, 
        Vanmiten zailan awi. 
    3.    Maimit hem in meel mu’ng, 
        Sinlai vabang hing phawng; 
        Tangtawn lemna Mangpa phat in, 
        Vanmiten zai-awi uh. 
    4.    Nouma vanmite aw, 
        Sietlei siet miel laai ah; 
        Lei ah lemna leng hen chi in, 
        Zaidei awilou diing maw. 
No. 227. Hing Henem in 
9.8.8.9. 
    1.    Aw Mangpa lungkhamnan ka dim zing, 
        Vangsietnate’n hing tuom kimvel; 
        Ka leh mauna gam daidam ah, 
        Luonhi pum in kahing sui jel hi. 
            Aw ka Mangpa ka lungkhamna zousie, 
            Na khut sung ah hing kemsah ing; 
            Nang lungkhamtate henempan, 
            Kei zong hing henem in aw Mangpa. 
    2.    Aw Mangpa ka lungkhamna nempa, 
        Nang loungal hing laina umlou; 
        Koi sieng lambang kahing sui diei? 
        Nang bou hing hepipa khu na hi. 
    3.    Lungkham meipi kei din a jing leng, 
        Mang David bitna kullpi in; 
        Kei zong lumbang in hing sung in, 
        Khiel liengvai ta kei zong hing pei ing. 
    4.    Malai kanaan gam dung leh vai ah, 
        Lungkham tate na henem leng; 
        Genthei taten na mel nuompi, 
        Kei zong ka nuomnapen khu na hi. 
No. 228. Hinna damtui a luong 
8.8.8.7 
    1.    Ka lenna gam dai nuasie in, 
        Van Jerusalem nunnuom ah; 
        Bangchih chieng tuong ka tung tadiei? 
        Na tangtawn pielgal gam ah. 
            Aw ka ngai kikhenlouna gam nunnuom ah, 
            Hinna damtui luong; 
            Hundam taten a dawn ua, 
            Tangtawn hinna tang uh. 
    2.    Belamnou lenna gam loupi, 
        Ngai in nisim in ka don a; 
        Aw Hagau Siengthou hing leeng in, 
        Na gam ah hing pui kia in. 
    3.    Dawngkot kilawm khu a hong a, 
        Aging lawm in selung aleng; 
        Misiengthoute lenna gam ah, 
        Aw kei zong len ka nuom hi. 
    4.    Khum mun ah khun ka Mang dei-um, 
        Amel sunni tang lai bang in; 
        Avahte khu ngoubang jam in, 
        Tangtawn a damna diing in. 
No. 229. Loupi tahen 
10.9.10.10
    1.    A pienna sausuon sung khu ka et in, 
        Van mipi gen angelte nuomlai; 
        I khel jal in ka Mang Hundampa khu, 
        Khennan simthu lel Angel lungtuohte. 
            Aw loupi tahen, i Mang Hundampa khu, 
            Jawlnei genlawh Mang Immanuel khu; 
            Ahing tung e tangtawn pielgal lampi, 
            Thou un leimite, en un i Mangpa khu. 
    2.    Theisen a na pienna bawnginn daidam, 
        Solna meipi jing nuoi ah ka hing galdot; 
        Ka sinlai na zen e Mangpa Jesu, 
        Hagau vaihawm ven Mangpa pahtawi diing in. 
    3.    Mang tamtah hing pieng nanle-uhzong, 
        Ka Mang Hundampa bang umlou diing; 
        Lahlieng vanney tanpa Belamnou khu, 
        Hing nuompi un Van Angel lungtuohte. 
    4.    Na sulnua hing sui in ka Mang nunnem, 
        Genthei lalieng liemna chiteng thuoh in; 
        Mihangsan dawng lilipah muol mu in, 
        Hagau hing leng in awi va ui Kalvari. 
No. 230. Thangvan Alsi Vah Hoi  
12.9.10.8.6
    1.    Aw Van Hagau sieng mei leh mei bang a lamkai, 
        Mang Immanuel hing nai kia in; 
        Tam simlei gamdai a ka lenlai in, 
        Hing vah kia in Thangvan Alsi; 
        Alsi vah hoipen khu. 
            Thangvan Alsi, Thangvan Alsi vah hoi, 
            Ka Hundampa leh ka Mangpa deipen na hi; 
            Zauhuoi tuipi kinawng in gal hing hat nanleh, 
            Ken bel tavang kumtawn hinna Mangpa. 
    2.    Thangvan Jerusalem dawngkot a hon chieng un, 
        Suongmantam tuollai ah leng tavang; 
        Gitlou jal a ka lungkhamna zousie, 
        Gam thupi tuong ka tun chieng in, 
        Pahbang a pah zing diing. 
    3.    Belamnou lenna gam sunni tumlouna ah, 
        Tatsa hundam tate lengkhawm in; 
        Belamnou pahtawinan zaila sa uh, 
        Hinna singlim dam nuoi ah khun, 
        Puonvam sil in leng uh.  
N0. 231. Na Lungsiet Kul sung ah 
10.10.10.10
    1.    Hagau hing leng ven Eden a sil lui, 
        Hing mang van in na gam nuom juon va ung; 
        Khuchieng Na loupina zousie mu vang, 
        Pahtawina zaila tuiluong bang ging va. 
            Immanuel Na lungsiet kul sung ah, 
            Solna dougal lien e hing nai kia in; 
            Hing kile kia in ka hinna na hi; 
            Na lungsiet kul sung ah, 
            Aw sol;na dougal lien e. 
    2.    Aw kipahna guoljawlna ni thupi, 
        Na hin tuonglam muonna ah hing pui in; 
        Jordan tuipi lien hing kinawng nanleh, 
        Kanan gam nuom luipi khu galkai vang. 
    3.    Tungleng vabang a leng siem hileng kei, 
        Ka hinna Kalvari tang vatung vang; 
        Khuchieng khum gam ka nuasie kia chieng in, 
        Sunni tumlouna gam nuom juon tavang. 
    4.    Aw ka damlai ni a bei nua chieng in, 
        Nopna khopi tuollai ah leng tavang; 
        Kalvari phamna phat a zai-awite, 
        Kipahna tul theilou in leng tavang. 
No. 232. Simlei gam zilza ah 
12.10.10.6
    1.    Kaplou thei ka hilou aw ka lainate khu, 
        Nualam sulhei diing lah gel nawnlou ua; 
        Pielgal gam nuom tuong a tung siengta ua, 
        Sulhei diing lellou in. 
            Ka kap simlei jilja ah, 
            Mun in gam lou galdot lunghel niin; 
            Loubang tulsa ngai in mau ing, 
            Thelbang thousah tang a hin luite khu. 
    2.    Up hasa he hing nem diingte lah sulheilou, 
        Ka kahna khuo khaubang sauseng Mangpa; 
        Laituol lenna mu nuom ing amel uh, 
        Angelte dungsun in. 
    3.    Zion liimvang bel uh hepi lungdeite toh, 
        Gal muonna tang tung ah zaila awi uh; 
        Haibang ngahlang e khum gam kilawm nou, 
        Laituol lengkhawm ta vai. 
No. 233. Tom seng taluo veh aw 
11.10.12
    1.    Tom seng taluo veh aw simlei pallun zong, 
        Hun in peimangpi in a tulkia leng; 
        Khenna diing tungsunni kawl ah sielbang suohta. 
            Damtah in unau ngai-umte kikhentani hai, 
            Hasieng pui a i tennau mun gam lam juon in; 
            Mang Jesun hing veng zing tahen kumtawn in, 
            Hing leh dam a dawnbang kituoh kia di’n. 
    2.    Tongsie kilaw atam man in nunnop kim theilou; 
        Khen tani hai i Mang nna sem diing in; 
        Gin jal Kalvari ah mel kimu khawm kia ni. 
    3.    Kingai man a kihou taang thei diing lah hisih hai, 
        A liemsa hun hat kia thei lah hilou; 
        Kikhenlouna khopi Salem tha e’n ngai hai. 
    4.    Kap a i kikhenna simlei hinanlehzong, 
        I ngah Mangpa ni loupi hing tun chieng; 
        Lungkhamna kipah suoh in naubang nui tani. 
No. 234. Thangsuoh naw hen 
9.10.8.8.
    1.    Kalvari a Na hepina in, 
        Thangsuoh naw hen sietlei namchin lai ah; 
        Nangma tatsa sietlei mite, 
        Shina hansie kaal ah leng uh. 
            Mangpa Jesu Na loupina leh hepina, 
            Thangsuoh naw hen namchin lai ah; 
            Mihing lungsim sietna dimsa, 
            Na min loupi phatna’n zai-awi hen. 
    2.    Gam lungsiet um leh buoina kaal ah, 
        Koi hei Mangpa nasem diing a kuon diing? 
        Sim leh mal ah Nangma min lun, 
        Panpi diing dang mi um vawtlou. 
    3.    Vanney khelna khu lummei bang in, 
        Ahing jing hi Mangpa ka lunglai ah; 
        Hing hawhkhien len van meikuong in, 
        Nang din pahbang ka al kia diing. 
    4.    Ka kap Mangpa Na gam nuom ngai in, 
        Tangtawn gam leh Na hepite lenna; 
        Bangchih chieng in lungkham mauna, 
        Pel in luonhi a hul tadiei? 
No. 235. Ka Pan ahing theita 
8.5.8.5.8.5.8.5. 
    1.    A hepina a ka khawl in, 
        Ka pan ahing thei; 
        A deilam na ka bawl chieng in, 
        Guol hing jawl leng hi; 
        Phatuom ngaina ka nei chieng in, 
        Kei din guoljawlna; 
        Lungngai a ka shina jieh in, 
        Hepina ka mu. 
    2.    Ata a ka um ma peh in, 
        Ka pan hing theita; 
        Gam daidam a ka len lai in, 
        Aman hing veng jel; 
        Tutan in hing na pui jel in, 
        Zau-um lai ah zong, 
        Nunnuom in keiman jui jel vang; 
        Zion tang dong in. 
    3.    Mangpa noutawi diing in kipien, 
        Len simlei tung ah; 
        Na sietna tengteng toh zuon in; 
        Hing na dawn diing hi, 
        Na nuomna tul kia nawnlou diing, 
        Mangpa ma ah khun;  
        Mangpa khu phat in zai-awi vai, 
        Zion tang dong in. 
No. 236 Hing pei kia diing 
8.8.8.6. 
    1.    Ngai vawi hing pei kia diing hita, 
        Loupina toh van mey tung ah; 
        Ka Mang Immanuela khu, 
        Vanney vaihawm diing in. 
            Namchin chichin a mangtoupha ma ah, 
            Khantan gen in kikhawm van; 
            Salem Mangpa ma khun aw, 
            Bang hei ka gen tah diing. 
    2.    Amel loupi nibang a vah, 
        Gamdawite leh dougal zousien; 
        Tatte naubang nui ni chieng in, 
        Zau in jilbang ling tava uh. 
    3.    Tam simlei lungkham genthei khel a, 
        Pei masa leh Angel vam toh; 
        Salem tha nuom a leng in, 
        Chim ni um nawn tasia. 
    4.    Lungkham leh ka um nawn tasia, 
        Van semguo dah ginglawm ngai toh; 
        Kalvari B elamnou phamsa, 
        Phat in pahbang tawi vang. 
No. 237 Shina Jordan 
6.8.10.5.12. 
Rev. Thangngur 
II. Samuel 3:31 
    1.    Lungkham kana goppi, 
        Buoina nempi ka thuohpiten; 
        Shina Jordan ahing kaisanta uh, 
        Khattang a pei in, 
        Anua uah lungkham leh genthei in ka liengvai. 
            Damlai gamdai khu bangchia zin diing kahei? 
            Van lilipah khopi hoi a tatte; 
            Phungkim a lengten, 
            Ka maban gamdai khu gentheinan lang siengsah uh. 
    2.    Gamdai ka pel ma in, 
        Buoina nempi tuoh diing kahi; 
        Lungkhamna tha hing tung diing toh tua, 
        A tungsate zong, 
        Van nuomnan khaltuibang in ahing nem thei. 
    3.    Gamdai ka zin sung in, 
        Nuachieng-machieng ka en vel a; 
        Mipi thumgingte a tam hi lungkham, 
        Mangbang kikou toh, 
        Van nuomna mulou in nempi liem siengta uh. 
    4.    Sietlei na tung gih me, 
        Miel in aha hing jahkhum hi; 
        Gawtmun meikhu gim na namsiengta uh, 
        Na na sem diing in, 
        Loupina meilum in ka laukha chiel nawnta sin. 
            Gam lun diing nasem din hingchielzawta uh, 
            Van lilipah khopi hoi a leng diing; 
            In na sung ah khun, 
            Mishi lai van hinna thu khu gen kawizaw tavang.  
No. 238 Vanmang Von Siengthou 
5.10.10.10.5 
Rev. Thangler 
Lk. 2:11 
    1.    Kei ka khel jal in, 
        Van Mang von siengthou simlei ah hing pieng; 
    :$:    Simlei a mihiem min a at lai un, 
        Bethlehem bawnginn sung ah ahing jal; 
        Kei ka hinna din DS (2vei). 
    2.    Michinteng adin, 
        Hundampa Jesu naungeh in hing pieng; 
    :$:    Van mipite khun nuom la hing sa uh, 
        Tungnungpen ah Pasian thupi tahen, 
        Chi in zai hing awi DS (2vei). 
    3.    Aw A min lamdang, 
        Lemguottu Mangpa Lemna Mang hing hi; 
    :$:    Lemna leng henlen simlei tung ah khun; 
        Suolam mipilten a sulnua hing jui, 
        Agam bei tasia DS (2vei). 
No. 239 Jalna Laikhun Simjing
11.9.8.6. 
    1.    Tuon a ipi leh pu suilung mawl jal in, 
        Eden huon pan jing daw-ai hing puo; 
        Khangsawn a jinbang ei la e, 
        Ka sau simkhuo jing e. 
            Jalna laikhun simjing, 
            Dai e i sau suon sung; 
            Heikuom sawlbang ka hei tadiei ngai, 
            Lusun ngailai na e na sang; 
            Khamkhan ka veilaw diing bang e. 
    2.    Selung gel ing huiva bang maumau ing e, 
        Khensa lenna si-al thangvan a; 
        Na lenna diing melmu nuom ing, 
        Juomang lumsun gamlei. 
    3.    Tun leh zuo tuong nuasie a khaubang chie diing, 
        Laitan khomuol na khum zou diei ngai? 
        Maumau diing lah daibang theng mawng, 
        Lungkham luonhin hing bawm. 
    4.    Ngilni um diei jing a taikhuo hing vah dia, 
        Singdang vontawi hing leng dia maw ngai; 
        Tou diing tuonglam in jawt mawng e, 
        Selung gel kidang e. 
    5.    Luonhi nul a sunkim naubang awi sang in, 
        Von zouzam nuachieng jui nuom ing e; 
        Na sahmel leh aw nem ngil mawng, 
        Damtah in aw Mangpha. 
No. 240 Lemna Mangpa 
10.10.11.9. 
    1.    Lemna Mangpa a pieng Bethlehem ah, 
        Amun gamlai niempen Kanaan gam nuom; 
        Namchin din a kung a hin theina ahi, 
        Khumnah hinna damtui sieng aluong. 
            Aw hing kipah in naungeh leng pien ni in, 
            Kipahna la sa in nunnop zai awi vai; 
            Chichin namching diing in damna ahi, 
            Nunnuom in pah vai Halleluiah chi in. 
    2.    Phalbi dap zan khosawt phuoinel nuoi a, 
        Belamchingten Belam a chin lai un; 
        Zankhang lai Gabriel in ahing hil hi, 
        Hin leh damna thupha ka hing puoh uh chiin. 
    3.    Belamputen khopi lang a juon uh, 
        Suolam mipilten zong khum khu juon uh; 
        Chibai buh in g entheiten aneisun uh, 
        Lun leh Mangten zong a goubawm hong uh. 
No. 241 Gamdai ka zin sung in 
9.9.13.8. 
Duma 
Sam. 23:23
    1.    Damlai gamdai a ka zin sung in, 
        Nichin sietna leh lungngainaten; 
        Nuomna a khawlsah ngai in Mangpa kap in ka han, 
        Tu in guoljawlna hing langta. 
            Aw a khawl diing phal sinlen (2vei), 
            Ngai in Mangpa khu han semsem vai.  
    2.    Babulon a sal a tangte khun, 
        Lungngai leh kap in Zion don uh; 
        A chingtang ginhoi khawl a lungngai a kapte khun, 
        A Mang Jeho in a puidoh. 
            Nunnop Zion laa lem in (2vei), 
            Nuom in Mangpa ma ah laam va ui. 
    3.    Hagau sem jel in hun nailou hi, 
        Buoi leh uong na gim-umnate khu; 
        Sem jel in Mangpa Na hatna leh na theina in, 
        Miel silbawlte hing kilang hen. 
            Miel silbawl lamang ta in (2vei), 
            Mangpa na min bep bou hing um hen. 
    4.    Hagau hing ngai ung hing pui jel in, 
        Sietlei albang manna gam ah khun; 
        Na lampi jui dan thei zou mawng e ka Mang Jesu, 
        Ka lamthuom chin ah ding jel in. 
            Gam loupi ka tun mateng (2vei), 
            Lungsietna khut in hing pui jel in. 
No. 242 Mangpa Hing Nai In 
12.12.11.10.9. 
Upa Ngama 
Late 35:22 
    1.    Gim-um ka thuoh lai in aw Mangpa hing nai in, 
        Lungngai a ka ka nin Mangpa nang hing saang in; 
        Simlei buoina tuipi bang in ahing lien hi, 
        Ka ngaiteng heikuom tuongtung atadiei? 
        Havai in kei kap in ka mau hi. 
            Aw haibang ngahlang Mang gam tun diing khu, 
            Hing tung henlen valeng ta lei; 
            Khunah Mangpa itte leh, 
            Mangpa deitelte khu kimta va maw! 
    2.    Gim-um ka thuoh lai in vaihawmpa nang hing hin, 
        Simlei na Belamte sietnan a deljahta; 
        Nangma Vansawlsieng Michael sawlkhien len, 
        Nuoi zinmang lai mi henkol hing bul in; 
        Lung liengvai in ei koi leng Mangpa. 
    3.    Gim-um ka thuoh lai in havai ma nanlengzong, 
        Van loupi apat belamnou aw za in; 
        Khum miel a na mite na puidoh bang in, 
        Miel thuneina nuoi a saltangte khu, 
        Puidoh diing in Mangpa vaihawm in.
    4.    Aw ka nuomna khu ka gimhuoi thuohna sang in, 
        Nangma na thei masah ahi khu ka nuomna; 
        Van inn loupi a um nang zong sietlei in, 
        Ahing lahkhieh mabang in Nangma’n zong, 
        Van inn nuom a lahlut diing gel in.
No. 243 Damlai Tuipi tung ah 
8.7.7.7.7.7. Rev. Thangngur 
Late 50:12 
    1.    Damlai tuipi tung ah ka vai, 
        Lai in aw ka Mang Jesu; 
        Ka lutung zawn a vah in 
        Ka ma chieng hing salvah in; 
        Phaikhi lang in khuo a niim, 
        Lungkhamna tuipi kinawng. 
            Lungngai simkhuo jing vai ing, 
            Selung zuong huibang mau ing; 
            Singgam ngabang lenlai in, 
            Ka keng veng inlen Jesu; 
            Ka ma’h Nang hing pei inlen, 
            Na ban nem in hing pom in. 
    2.    Sun leh zan umlou thei hilou, 
        Damlai tuipi tung ah khun; 
        Hinanleh ka Mang Jesu, 
        Siet mielnan Na mel hing lie; 
        Havai in kei ka mau a, 
        Nang a din lah miel vawtlou. 
    3.    Sieng leh siengloute kikaal ah, 
        Sietna leh mun zauhuoi ah; 
        Kalsuon dan siem mawng Mangpa, 
        Nang suondan hing zilsah in; 
        Mun nunnuom leh gim-um ah, 
        Na ban nem in hing pom in. 
    4.    I thuoh lai a a maunate, 
        Lungsietna ichi thei diei; 
        Hinanleh Van loupina, 
        A bukim itan chiengleh; 
        Damsung hun tomnoute khu, 
        Nunnuom in muolsuo tavai. 
No. 244 Lungjuon huoi sang 
Pautinkhup 
9.8.9.8. 
Late 130:5-6 
    1.    Lungjuon huoi sang e aw tam simlei, 
        Bangchih chieng in ka peisan diei; 
        Mubang ngai ing e kumtawn gam nuom, 
        Bangchih chieng tuong ka tung tadiei? 
            Dachieng nuom in tuong tung tavang, 
            Kei ka lungkham nawnlou; 
            Mangpa min suong pouleng, 
            Ka lung kham he hing nem diing. 
    2.    Guolngai zousie lah muolkhum siengta, 
        Kei bangchih chieng muol ka khum diei? 
        Ngahla seng ing e aw khum gam nuom, 
        Guolngaiteng toh buolkhawm ni diing. 
    3.    Aw Van Hagau sieng hing leng inlen, 
        Ka lung sim miel hing tanvah in; 
        He hing nem inlen Mangpa Jesu, 
        Genliengthei vahmang hibou ing. 
No. 245 Vanmang nang di’n lawmlou 
8.10.8.6. 
    1.    Thangvan lalna lawtuol koi a, 
        Zin henkolbu sietlei khaubang sut dia,  
        Thangvan pan a tuol nang kumsuh, 
        Lawmlou! Van Mang nang din! 
            Lawmlou! Lawmlou! Van Mang Nang din~! 
            Simlei mihing paidia lawmlou; 
            Simthu leibang lel mawng! 
            Sielbang lien e Nang khotuona. 
    2.    Bang talawm e sietlei mihing, 
        Tambang lawmlawm a hekhuo na hing tuo; 
        Na vontawi zong khotuolou a, 
        Henkol sut dia nang sawl. 
    3.    Na selung gel teng zong manta, 
        Na thuohnazousie zong valta bawn a; 
        Kalvari a nang pham nahlai, 
        Lawmlou! Van Mang nang din. 
    4.    Nuom tei ing e aw Tung Lunmang, 
        Houlunmang leh theisen lawmguolte toh; 
        Tambang lawm a hekhuo nang tuo, 
        Vondei nang chi nahlai. 
No. 246 Pisei-Pusei 
T. Thongpau 
12.14.12.8. 
    1.    Pisei-pusei lungmawlten ana theiphahlou, 
        Mallam huikhi hing lang in abanban a hing sem in; 
        Tun ei khangthate lai ah pah namtui bang in, 
        Ahing jelta lai;lung sung ah. 
            Bang pahnamtui adiei, 
            Mallam huikhin ahing sem? 
            Bethlehem bawnginn pahnamtui ahi; 
            Khum pahnamtui lut theina dia, 
            Na sinlai dawngkot na honleh, 
            Na mawna puonbang sawp sieng diing. 
    2.    Hambang vaina simlei tung a guobang hin sung, 
        Solna huipi sah, hang, sim-lemal a laang kawikawi in; 
        Pahnamtui tuomtuomte thelna bang sem kawileh, 
        Hondam siem in lailung dawngkot. 
    3.    Solna huipi lang in selung kammei bang sem, 
        Aw Bethlehem huikhi hing lang inlen hing sem mang in; 
        Na gim namtui sinlai lung ah vaibang tham heh, 
        Solna huipi lutlouna di’n. 
No., 247  Jordan lui ka kai chieng 
C. Z. Huala 
8.7.8.7. 
    1.    Jordan lui chieu gal ka kai chieng, 
        Kilungsietna gam nuom khu; 
        Hundampa leh a tatsate, 
        Maitaitah a kimu diing. 
            Aw Mangpa khun lung sietna gam emm nuom ah, 
            Khawlna asiemta hi sisanlul in; 
            Kei migilou sisan jal in ka hingta, 
            Sisan in hing sawpsieng in hing khawlsah in. 
    2.    Mangpa gamchiem nuom leh vah ah, 
        Ngahla ing khuna khawl diing; 
        Hinna singlim dam ney ah khun, 
        Bangchih chieng in ka khawl diei? 
    3.    Aw Van Jerusalem tha khu, 
        A hoi dan sutseng hilou; 
        Ka laita chiengleh Mang Jesu, 
        Khopi tha hing tungsah in. 
    4.    Hundampa sieng ka tun chieng in, 
        Ka lunghelna bei tava; 
        Gimna gal gam nuom a khawl din, 
        Ka lungkhamna bei tava. 
No. 248 Vanney Simlei Sahmin 
8.6.8.6. 
    1.    Vanney sietlei sahmin sim in, 
        Mangpen Kaisar ah khun; 
        Chiel kawi leh in namchin nunau, 
        Hambang vai siengta uh. 
            Aw Bethlehem hing ngai ung e, 
            Belampute gam kuonna; 
            Serafimte zaila awina khu, 
            Ka Mang pienna mun ahi. 
    2.    Genthei nah e Vanmang ta khu, 
        A jal gankuong sung ah; 
        Ahing pieng hi Mari vontawi, 
        Bawnginn daidam sung ah. 
    3.    Tungnungpen ah thupi tahen, 
        Vanney mi zousie diing; 
        Lei ah tangtawn tamna leng hen, 
        Lemna Mang a piengta. 
    4.    Jesu ka sieng uah hing teng in, 
        Zankhuo sawt nanlezong; 
        Nuom in taikhuo hing vahpiin, 
        Na min pahtawi diing in. 
No. 249 Kikhenna bei tava 
13.13.14.13. 
    1.    Luonhi \nul a kikhenna bei tava dachieng in, 
        Chin leh tuoi it leh ngai zousiete toh Thangvan ah; 
        Mangpa phat in la sa vai khunah luonhi nul umlou, 
        Albang dana nuasie in nunnuom laituol leng vai. 
    2.    Tung Pasian siem vangkhuo nunnuom tuong i tun chieng in, 
        Salem mangpa pahtawi in nunnop zaidei aw vai; 
        Bangchih  tung diing ihei sietlei tung pan gal in don ing, 
        Albang da leh huibang mau a gibang khenlouna. 
    3.,    Luonhi nul a gibang kikhen diing chin leh tuoite, 
        Don jel vang chin leh tuoi muol zatam in hal nanleh; 
        Mangpan hambang hing huoi hen i kimu kia masang in, 
        Tangbang dam in khen tavai Tung Pasian in huoi hen. 
    4.    Mangpa siem vangkho nunnuom a tuong i tun chieng in, 
        Chin leh tuoi guol it leh ngaiteng mel kimu kia vai; 
        Laituol ngabang leng tavai kumsawt gibang khenlou din, 
        Vangam a laituol leng in lengkum vei tava ui. 
    5.    Tam simlei khu gibang khen leh naubang kana dia, 
        Tui leh leilung pien ma a Mangpan a leelsa hi; 
        Tungchieng laukha vangkhuo ah laituol ngabang i len chieng, 
        Nungchieng sulhei lunggel lou in leeng kumvei tavai.
No. 250 Sianmang vondei 
8.8.6.6.6. 
V. T. Kappu 
John 19:17 
    1.    Sianmang von dei lai tam en un, 
        Ama a dia Kross puo in; 
        Lugu mun mana w in, 
        Linglukhu khu kawm in, 
        Melmaten pui uhi! 
            Aw ka mang kha phamna mun, 
            Maimit suon ngam lang ken; 
            A Kross hing tungding uh, 
            Mang nunnem khaikaang uh; 
            Aw lai ah na sang ken, 
            Maimit suon ngam lang ken. 
    2.    Rome Sepaiten a nuoisie ngei, 
        Aw ka Mang nunnem dei-um khu; 
        A bawldan uh en un, 
        A puonsilteng hawhkhien, 
        Saguoh in kilbeh uh. 
    3.    Ka et chieng in selung gel mawng, 
        Ka Mangpa hing tatna lawmlawm; 
        Ka umdan diing gelmawng, 
        Lungjuong galkhuo don ing, 
        Van Angelten suun uh. 
    4.    Ami zatam lung in gellei, 
        Tangbang damna i Mang nunnem; 
        Anah a sutna uh, 
        A sisan siengthou in, 
        A pum in jel zouta. 
No. 251 Pasian Phatna 
8.6.8.6. 
    1.    Pasian phatna selung ka dei, 
        Selung mawna kailou; 
        Selung sisan thei zing mi khu, 
        Kei din a luongta hi (3vei). 
    2.    Selung siengthou leh kipumpieh, 
        Hing tan loupipa hi; 
        Mang Khrista in vai ahawmna, 
        Ka selung sung ngei ah (3vei). 
    3.    Selung atha a um kim khu, 
        Hepi siengthou a dim; 
        Hoina leh sienthouna bukim, 
        Khu hing neisahta in (3vei). 
    4.    Na umdan sinegthou hing guon in, 
        Tunglam a kipansan; 
        Ka selung ah hing gielta in, 
        Nei hepina min pha (3vei). 
No. 252 Hambang hing huoi 
8.8.8.9. 
    1.    Hambang hing huoi Mangpa Jesu, 
        Simlei zatan lambang pah vai; 
        Nunkhonuom laituol lengkhawm diing, 
        Ahing hepinan hing veng zing leng. 
            Lambang pah ni juo tung Pasian, 
            A hing na ven zing jal in; 
            Gibang khensa guolngaite toh, 
            Nunkhonuom in laituol lengkhawm hai.  
    2.    Khrist min jal a u-le-naute, 
        Na mel uh mu diing kinem ing; 
        Na hing na lamdotna uleh, 
        Zaitongluong in ka selung juongsah. 
    3.    Simlei lungkham buoina lai ah, 
        Angelten i machieng huoi hen; 
        Thangvan hagau hing tuolkum in, 
        Selunglai vabang hing phawng tahen. 
    4.    Melmuphahlou gam chin apat, 
        U-le-nau mel kimu tuo hai; 
        Phatna zaila tung Pasian sieng, 
        Tung tahen, Thangvan khawn hen, Amen. 
No. 253 Tangbang dam in 
12.9.12.15. 
    1.    Lungdei gibang khenna nuoi simlei jilja ah, 
        Nunnuom in limnga bang leng nanlei; 
        Khenna diing tung sunii kawl ah hing suoh kiata, 
        Lungdei khenna simthu tangbang dam a i kimu kia ma’n. 
            Tangbang dam in lenmuol khumta unlen, 
            Tung Pasian in lumbang hing sung hen; 
            Kisumil sih vai len bangchintan in, 
            Thumna ah zong kithumpi zing vai; 
            Lenna tang dang nanleh, 
            Damtah a i kimu kia mateng. 
    2.    Tangbang damlai simlei gibang khenna diing a, 
        Tung Pasian in a chiemsa ahi; 
        Hinanleh nuoi simlei sang a mun nuomzaw a, 
        Gibang khenlouna thangvan gam nuom lam khu manaw hi hai. 
    3.    Tu in lunglai na in gibang kikhen nanlei, 
        Tung Pasian in lumbang hing sung van; 
        Dachieng in khenlouna thangvan gam itun chieng, 
        Lungdei gibang khensate toh  nunnuom laituol ileng diing. 
No. 254    Aw akhawh ngei! 
8.8.8.8.  -Rev. T. Khuma
    1.    Gilou mei in i gam akang,  
        Khelna in ha ajahkhum a; 
        Lungkham buoinan atuom kimvel, 
        Shinan aha ajahkhum a. 
            Aw a khawh ngei (2vei), 
            Gilou gal ahing lien; 
            Kalvari tatna theilou in, 
            Han miel ah sang tampi muolliem. 
    2.    Mangpa leh A gam a diing in,  
        Koi ahei galkap dia kipie? 
        Chiin vanmang in a dong kimvel, 
        Kei vakuon vang chi a dawng diing. 
            Lungdam huoi seng (2vei), 
            Gospel hing tun mite; 
            Thu kipah-um khantan gente, 
            A kalsuon khu kilawm nah e. 
    3.    Gilou gallien a beita e, 
        Lungkham buoina ahing thengta; 
        Bethlehem pah ahing lun a, 
        Jubilee dah ging kilawm ngei.  
            Halleluiah (2vei), 
            Gilou gal abeita; 
            Tungnungpen ah Mang loupi hen, 
            Hepina Mangpa Pasian khu. 
    4.    Mangpa leh Agam a diing in, 
        Eite zong kipe chiet va ui; 
        Setan kolbu khaubang sut din, 
        Gam chin ah Mangpa Kross puo in. 
            China, Bhutan leh Tibet gam, 
            Leitung gam zousie ah; 
            I kuon diing gilou galsat din, 
            Immanuel in a zou diing. 
No. 255 Van Mang Nna khu 
8.10.10.6. 
Rev. Thangngur 
II. Tim. 4:2 
    1.    Lei a tahsa vahna diing in, 
        Aju-asa nuoi a nasep angai; 
        Akulzaw Hagau vahna diing in khu, 
        Mang nasep khu angai. 
            Van mang nna khu hun leh hunlou, 
            Chilou a Sep diing ahi; 
            Van lungsietna Kalvari a hing lang in, 
            Ahing sui hi. 
    2.    Pulpit ah van thu i gen a, 
        Biehinn sung mai ah Athu i zop in; 
        Mun dang a zuou thu gen in um talei, 
        Mang na sem idieima? 
    3.    Bible thu nguntah a sut in, 
        Thei kisan midangte zong hilsawn in; 
        Thunuoilut a Mang Khrista juilou in, 
        Mang na sem ihi diei? 
    4.    Mang Khrista khantan hoi gen in, 
        Biehinn leh mun dang a thum kawmkawm in; 
        Thutah kingahna ban in um talei, 
        Mang nasem ihidiing. 
No. 256 Kidang seng sang 
8.8.12.12. 
    1.    Ka Hundampa vahmang san in, 
        Sawtpi ka taimang sietlei ah; 
        Sietlei melhoinate tangtawn ching zoulou diing, 
        Hepina in hing pui gamchiem khu juon diing in. 
            Aw kidang seng sang hing hepina, 
            Kei diing ahi a thuohna khu; 
            Hing pei un pahtawi vai, 
            Simlei Hundampa khu; 
            Ama phat mai loungal nopna dang um vawtlou. 
    2.    Simlei pallun hoi ka sui a, 
        Um den lou diing nuoi sietlei ah; 
        Ka sinlai nem diing umlou tam nuoi simlei ah, 
        Lungsietna in hing han hing kiata in hing chi. 
    3.    Tu in hing kia tang Hundampa, 
        Na aang sung muonna juon diing in; 
        Nang in Na tate thumna khu Na ngaikhe leng, 
        Ka lungsim sung ngei ah nuomna lul khu hing pie. 
No. 257 Ama Na mai sem in 
9.9.8.8.8. 
    1.    Mangpa Na nasem dia nei hatna, 
        Thei in khiel hatla na’n ei kai leng; 
        Zau leh ling in lam-etna in, 
        Phatuomlou leh thanghuoi, pui ngai, 
        Na hatna muong in ka hing pei. 
            Koima diing a hing nawnlou in, 
            Ama na mai sem in; 
            Kumtawn kullpi selou kihung khu, 
            Thuohna jal in kei a ahi, 
            Taisanlou diing ka hita hi. 
    2.    Nang toh zawhkhawm dan diing hing hil in, 
        Na thu hihen ka damsung a din; 
        Kalvari itna sieng hoi leh, 
        Itna thuchiem in hing thuom ven, 
        Na na sem zing theina diing in. 
    3.    Ka pei jel diing Aman hing umpi, 
        Vanneizawna khu kei a ahi; 
        Buoihuoina leh solnate in, 
        Hing tuom nanleh Tanpa ka nei; 
        Ama a hi’ng tangtawn Mangpa. 
    4.    Tangtawn bukimna mun i tun chieng, 
        Thupi natei veh Khrista jal in; 
        Liengvai, vahvai zawna lien tang, 
        Deituom pahtawina Manglukhu,  
        Sang a kei ka din mai diing khu. 
No. 258 Lei Manglukhute khu 
8.7.8.8. 
    1.    Dam sung in Mang nna i sem diing, 
        Khelna meipi jing ney ah; 
        Dachieng in Mang Jesu jal in, 
        Manglukhu loupi ikhu diing. 
            Aw lei manglukhute khu, 
            Tangtawn gam nuom tunglou diing; 
            Pielgal a hinna Manglukhu khu, 
            Aw thoukia taten khu tadiing uh. 
    2.    Tang a Eden huon siengthou ah, 
        Evi leh Adamte khu; 
        Selung ah ana mawl jal un, 
        Gitlounan a sulamdangta. 
    3.    Semgimte leh puohgihte khu, 
        Luigal ah nuasie tadiing; 
        Lummei lai a ahing hat chieng, 
        Ka lungkhamna a beita diing. 
    4.    Haibang ngahlang Immanuel, 
        Lungkhamna gam daidam ah; 
        Dachieng in kanaan gam nuom ah, 
        Lungdeite toh i lengkhawm diing. 
No. 259 Hoi hun laite 
8.9.8.8.8.8.10. 
    1.    Khel ni leh hun hoilaite khu, 
        Hun sawtlou in aliem mang pai hi; 
        Nuoi a i damsung nite khu, 
        Tomlou kal in abei mang diing; 
        Matheilou in hun khatna nei, 
        Na leibatte nasan na din; 
        Na huntawp khun nang hing peimangpi va. 
            Khelna mai in na hun mang zou sinlen, 
            Hun na nei khu sumang sinlen; 
            Tuoiguo bang in hing seltha in, 
            Dawn tha kia nawnsih vateh; 
            Na hinkhuo khu abei ni chieng, 
            Na hun neisun beina hing hita va. 
    2.    Mothuoi khelna leh lungmot velna mai a
        Hun mang nungah Tangval; 
        A ngaituona zong mi banglou, 
        Ahoi lungkham diing zong theilou in; 
        Zu-le-sa leh nopsahna a, 
        Ahun neisunteng mang zou in; 
        Hun hoi pammai taluo hing chi vateh. 
    3.    Lumlah lumlou, vot lah votlou, 
        Setan nou leh Pasian nou mangkhawm; 
        Ngie hang kelbuong vun sil bang in, 
        Na lungsim ngaituo lah hoilou; 
        Nitawp ni a vai ahing hawm chieng, 
        Na suhkhelna tengtengte leh, 
        Na khelnateng ngaituo in bang na gen diei? 
    4.    Tam ney hamsatna gam bawn khu, 
        Na lungsim a bawn hoi nasahleh; 
        Vantung gam noptah hoidan khu, 
        Na mang beh in man talechin; 
        Bangtan nuom in na lung-awi diei? 
        Vangam na ngaisut chieng inleh, 
        Ney khu pawtsan kal ngahla hiel vateh. 
No. 260 Hundamna Khantanhoi 
14.10.14.9. 
    1.    Shina lim nei a tou in mipi sangtampi mang zing, 
        Hundamna aw, hundamna theilou in; 
        Hinna lampi juilou in singbul suongbul abie uh, 
        Eima bang a tatsate hi uh. 
            Hundamna, Khantanhoi, 
            Gamchin ah puongjah diing in; 
            Mangpan tu in hing han hi, 
            Hing han hi, hing han zing hi; 
            Hundamna huong sung ah hing puilut in. 
    2.    Mangpan hing hepi jal in shitan in ahing thuohta, 
        Na khel leibat zousie ahing sangta a; 
        Na leibat na sanlouleh Mangpa sieng bang na gen diei? 
        Tu khu hundamna ni khu ahi. 
    3.    Amaute hing pui diing in unau bang dia muong nalai? 
        Hun a tom in ni aliem zing leng hi; 
        Gammiel a mangpa hepi laukha tampi mangthai zing, 
        Amaute pui diing mi a um sih. 
    4.    Mangpa kei ka um zing hi, Na hepite pui diing in, 
        Na dei bang in hing mang in ka kipie; 
        Nang a din ka hing diing a, nang a diing in ka shi diing, 
        Ka siemna ka pum in hing mang tan. 
No. 261 Hing ngai ung Hagau Siengthou 
8.7.8.11. 
    1.    Van Hagau Siengthou hing ngai ung, 
        Koute halna tha hing pien; 
        Baa sawt seng ung e hing ve in, 
        Michin lungsung hing luo in hing phawnghal in. 
            Nangma a Na mite a kipah theina diing un (2vei), 
            Hing suhal kia nawnlou diing maw Mangpa aw. 
    2.    Van Hagau Siengthou meikuong bang, 
        Hing leng ven ka lungsung uah; 
        Lungsim khelna simkhuo bang jing, 
        Hing halsieng in hing siengthousah chietta in. 
    3.    Van Hagau Siengthou huipi bang, 
        Hing laang in koute kung ah; 
        Khelna toh kidim mite sieng, 
        Penticost ni bang in hing kilah in aw. 
No. 262 Hundampa mimbang pieng 
12.9.13. 
Pastor V. T. Kappu 
Lk. 2:14; 7:6
    1.    Hundampa mimbang pieng eidin nunnopna hi, 
        Lunglai ka siel in Thangvan miten; 
        Anbang a it uh Mangpa, 
        Gibang khennan zai-awi. 
    2.    Na von khat tawi nunnopna teng tuong nuasie in, 
        Lungkhamna thuoh guollou na’ng thuohsah; 
        Hekhuo nei tuona Mangpa, 
        Ko’n a lel thei tadiei? 
    3.    Aw Mangpa kou diing a Na ta na it mama, 
        Bethlehem bawnginn ah na’ng piensah; 
        Khotuona bukim Mangpa, 
        Tangtawn in nang Na hi. 
    4.    Humdanpa mimbang pieng heisung sawlbang hei e? 
        Bethlehem bawnginn daidam sung ah; 
        Sangbang sui din khaubang chiah, 
        Hing un Mangpa sieng ah. 
    5.    Sui taven ka laukha na Mangpa mimbang pieng, 
        Nang hing tan diing Mangpa khu ahi; 
        Angel ven Thangvan vangkhuo, 
        Tuong hing tun diingpa hi. 
    6.    Van saunuom hing tun chieng Vanmang von dei-um khu, 
        A nunnopna ningbang zoupi vai; 
        Lunglai ka gel chieng in aw, 
        Nun hing nuom sahpen hi. 
No. 263 Ka Kumtawn Inn Diing 
9.10.9.10
By: Rev. Liankhopau 
    1.    Ka Kumtawn inn diing lemta vang e, 
        Kumtawn suongpi Mang Khrist tung a lem in; 
        A hun lai in theitawp in sem vang, 
        Ka umna lei inn khu hing mang diing hi. 
            Kumtawn hinna in kip, 
            Mang Khrist khu ka neita e; 
            Damlai huipi leh guopi hing kinawng nanleh, 
            Mang Khrist jal in hing tuumpha nawnlou diing. 
    2.    Aw en kawi vawi gamtul sietlei khu, 
        Lungkhamna leh natnan a dim zouta; 
        A tung ah lungmuonna um nawnlou, 
        Sietna tuipi a kinawngtah jieh in. 
    3.    Aw shina tuipi ahing lienta, 
        Zion taten innsang lemtouta vai; 
        Hagau Siengthou hinna kivon in, 
        Hinna sangpen innsang tungnung ahi. 
No.264 Vanmang tongsie banna 
8.8.8.8. 
Rev. Siahkhohau 
    1.    Vanmang tongsie banna simlei, 
        Huibang ka mauna gam daidam; 
        Bangchih tuongnung ka sie tadiei? 
        Haibang ngahlang Vanmang sau nuom (2vei). 
    2.    Aw ka ngai e Van mang sau nuom, 
        Lungdei chibang a kimna mun; 
        Khuna len diing haibang ngahlang, 
        Galsiel bang in don chim lang e (2vei). 
    3.    Sangga lieng naubang in kap veng, 
        Ngaikhuo nei tuona lien seng sang; 
        Lahlieng vontawi khuombang luo diing, 
        Vang nei huol Na sau nunnuom nou (2vei). 
    4.    Singkhuol zinbang ka thamna gam, 
        Sanggan khuom bang ka douna mun; 
        Vanmang na Hagau hing huoi in, 
        Ka zinna tuonglam ngillouna’ng (2vei). 
    5.    Tang dang lenna sing dang lai ah, 
        Ngaikhuo nei tuona lien seng sang; 
        Dawn sengsing e vang nei huolna, 
        Na lel chinthu piendang sengseng (2vei). 
No. 265 Gospel Itna in 
10.9.10.7. -Songrolal
    1.    Mangpa nasem diing in sietlei ah khun, 
        Ka pei jel diing ka puohgihteng toh; 
        Ka taisan sih diing aw ka Mang Jesu hi, 
        Melma dougal hatnanleh.
            Gospel lungsietnan ka pei jel diing (2vei), 
            Ka Mang Jesu min ngai khu phat in; 
            Zaila sa vang sietlei ah. 
    2.    A nasep sunzom diing koi hei a um? 
        Kei hing tel hi ka Mangpa Jesun; 
        Kipah in Mangpa na sem jel vang in, 
        Shitan a gin-um diing in. 
    3.    Ka maban sep diing a hing guotsah hi, 
        Gospel na khu sem tou jel diing in; 
        Siet dougalte khu nawmang peh vang in, 
        Ka pei jel diing miel nanleh.
    4.    Aw lungsietna, aw lungisetna lamdang, 
        Hing pui jel hi ka peinateng ah; 
        Muonna umlou hasa tna mun ah zong, 
        Ka pei jel diing miel nanleh. 
No. 266 Salem Vangkhuo 
7.8.8.8. 
    1.    Hing juon veng Salem vangkhuo, 
        Lungkham umlouna gam nunnuom; 
        Mangpa kei din mun a um nai? 
        Sunkim galsielbang don leng veng. 
            Dana leh lungkhamna thuo in, 
            Hambang vaiveng tam simlei ah; 
            Hambang huoi din mubang ngai veng, 
            Sianmang nunnem ei nuasie lou jen aw. 
    2.    Tangtawn hinna limliep ah, 
        Vansawlsieng lungtuoh ngabang leng; 
        Hambang vai veng tam simlei ah, 
        Lunglai hing ngillou aw Mangpa. 
    3.    Manaw phamna chieu gal ah, 
        Agal Kanaan gam em singseng; 
        Tuongtung nuom veng gam nunnuom ah, 
        Paibang hing kop ven aw laukha. 
    4.    Sisiel bang hing juon veng Mangpa, 
        Ka masang dougal khuoibang hang; 
        Albang dana vansin ney ah, 
        Banjal hing huoi jel in Mangpa. 
No. 267 Mang Jesu tellou in 
8.8.8.8.8.8.
    1.    Hing galdot vawi lei hinkhuo khu, 
        Mi chinteng leh sil hing chinteng; 
        Siet gal lien in a man siengta, 
        Lei khu manthaina gam ahi; 
        Khovel a sil hing zousie zong, 
        Bangmalou mai ahing hi hi. 
            Aw Mang Jesu tellou in sietlei zong khu, 
            Bangmalou mai ahing hi e. 
    2.    Simlei hausat leh nunnopna, 
        A thupina leh hoinaten; 
        Hamuonna hing tun thei tuonlou, 
        Tam sietlei hamsie dong ney ah; 
        Lungjinpi diing tam nanlezong, 
        Bangmalou mai ahing hi e. 
    3.    Simlei a thahatna teng toh, 
        Vanglai leh hatlai nite zong; 
        Tomnou kal a diing bou ahi, 
        A zauhuoi hi abeinan; 
        Mihing taten i tan diing khu, 
        Bangmalou mai ahing hi e. 
    4.    Simlei hinkhuo vangtahuoi hi, 
        Nopna leh muon mun in ngai hai; 
        Sianmang Vontawi Mang Jesu bou, 
        Mangthaite din hinna ahi; 
        Ama sieng lam hing juon lechin, 
        Tangtawn hinna na nei diing hi. 
No. 268 Halleluijah Amen 
10.10.10.9. 
Kamlala 
    1.    Halleluijah, aw Hallelui, Amen, 
        Kalvari hepina sisan jal in; 
        Lungdon kana leh simlei zan miel gam, 
        Nopna van pielgal in ahing tan. 
            Nunnopna tullou diing, 
            Halleluijah, Halleluijah; 
            Phat in um jel tahen Belamnou khu, 
            Ahing itna in lungkham hing nem. 
    2.    Aw hing leng taven Vanmang Hagau Sieng, 
        Halleluijah chiin sietlei daidam ah; 
        Nuom in hing awi va ung genthei taten, 
        Nang na umleh lei van a tang thei. 
    3.    Kumtawn gam leh tangtawn a bei mateng, 
        Nopna vah loupi van Saron pah hoi; 
        Aw na pallai ni tul kia talou diing, 
        Nang bou hing ngai ing he hing nem in. 
    4.    Tam sietlei in na theileh ka Mangpa, 
        Van Angel sieng toh nunnop zai-awi in; 
        Kalvari a Belamnou hing itna, 
        Nuom in hing awi va uh tangtawn in. 
No. 269 Gel zing in Ni loupi 
10.10.10.10. 
    1.    Ni loupi hing tung diing ni a nai ta,
        Lemna Mangpa leh tatsa guolngaiten; 
        Thangvan jawl sil ging kilawm chinteng toh, 
        Hing han diing uh tatsa guolngaiten. 
            Gel zing in ni loupi, 
            Kimansa in um unlen; 
            Mangtouna sieng a ding diing in, 
            Mangpa na i sem chiet diing. 
    2.    Malai Noah, damlai nite khu, 
        Geldoh unlen sietna nuasie ta un; 
        Hing mang van i tenna nuoi simlei khu, 
        Namchin Jordan luigal kai tava uh. 
    3.    Khum gam loupi khu ahing tun chieng in, 
        Lei a Hattuomte hutdam tang tadiing; 
        Lungkhamna leh kanate nuasie in, 
        Hundam tate nunnuom in leng tavai. 
    4.    Lei ah genthei liengvai gel zing unlen, 
        Khum gam loupi hing tunna ni diing khu; 
        Leng zousie Leng leh Mangpa loupipen, 
        Damsung in pahtawi vai Mang Khrista khu. 
No. 270 Zankhuo sawtta 
11.8.9. 
    1.    Zankhuo sawtta khen diing simthu lel tavai, 
        Hun pei jel in lawmguol lungdei; 
        Sambang khenna diing ahing naita. 
            I heina tang a dang, 
            Aw ka buolna siensung khat hilou; 
            Sietlei ah khun Mangpa, 
            Ei hing puikhawm kia in. 
    2.    Ahing tungta lungdei lawmguol kikhenna, 
        Ka donvel a solkhapi leh; 
        Thangvan alsi aliem siengta e. 
    3.    Hagau siengthou nang in hing umpi inlen, 
        Ka ngai seng hi lungdeite toh; 
        Selung tuoh a i lenlai nite. 
No. 271 Mangpa Nang umna ah 
10.9.9.8.  
    1.    Mangpa Nang umna nuom nava ia-e, 
        Nang umna ah simkhuo jing ngailou; 
        Na sieng ah ngabang leng nuom ing e, 
        Nuoi zinmang in palbang hing nang. 
    2.    Mangpa na sieng ah hing leng nuom veng aw, 
        Simkhuo jing e sil hingten hing phat; 
        Kei zong Mangpa Na umna ngai veng, 
        Zion Pasian ma a khupdin in. 
    3.    Mangpa ka thumna Nang hing ngaikhie in, 
        Sun nisim in Nang ka hing han hi; 
        Galkapte Mangpa Nang hei a um? 
        Galdouna ah hing panpi in. 
    4.    Simkhuo hing jing Mangpa hing umpi in, 
        Ka hinna basam nang hing pui in; 
        Khelna puon inn a ka um lai in, 
        Aw Jesu sawnban hing kai in. 
    5.    Mangpa galzou a Na sieng kang pei chieng, 
        Na dihna inn vah nuomtah ney ah; 
        Belamnou phamsa thoukiapa khu, 
        Angel sieng toh phat kal ngahlang. 
No. 272 Kimanta un gingtute   
12,12,12,10
    1.    Kiman ta un gingtute vaw na vaigei ma’n, 
        I hinna khu tomnou kaal a diing bou ahi; 
        Sietlei loupina leh a hoina zousie khu, 
        Tomnou kaal a hing vul pai diing ahi. 
            Ka umna lei inn khu se nanlehzong, 
            Van ah Inn nuomzaw khu ka nei; 
            Tam sietlei ah khomun det i nei ngalsih ua, 
            Khuo hing um diing khu i ngahzaw uhi. 
    2.    Na nei na lam na guoljawlna zousiete khu, 
        Kiletsah leh ki-uohsahnan mang kha vateh; 
        Sietlei ah khun bangma i lutpi theisih ua, 
        Bangma zong pawtpi kia dieh sih va ui. 
    3.    Aw liengvai Mangpa aw nem in ahing han hi, 
        Pasian in sietlei sil a gentheite khu; 
        Ginna a hausa diing leh a khotuote, 
        Kung a a siem gam khu tang sam diing in. 
    4.    Sietlei ah vang gentheitah in ina um leng, 
        Galdot va ui Hagau kha wlna mun nuom gam khu; 
        Lungkhamna leh buoina g am khu i pel chieng in, 
        Mangpa sieng ah nuomna a kim tadiing.
No. 273    Ka kipah hi  
10.8.10.6.
Mr. Lalzarlien
    1.    Aw Kalvari tang khu ka galdot a, 
        Ka Hundampa thuohna tang khu; 
        Mi giin minthang tang havai um ah khun, 
        Ka thuoh luong in a thuoh. 
            Ka kipah hi Mangpa ka kipah hi, 
            Tambang lawm a itna lamdang; 
            Ka sutsiemlou hoi va-ia tei chie maw, 
            Hing phat chim thei sia’ng e. 
    2.    Tambang lawmlawm a itna lamgdang khu, 
        Siet tuipi a tumsa nuate; 
        Itna in na hing puidoh kiata hi, 
        Nang bou hing jui tavang. 
    3.    Na sisan in hongta zalenna gam, 
        Khum mun a hing puitung diing in, 
        Na Hagau a na hing na thuomna khu, 
        Ka lung a kim seng hi. 
    4.    Gen chim thei sia’ng e na hing khotuona, 
        Sietlei thupina genlou in; 
        Na lungsietna thu bou ken sut tavang, 
        Mangpa hing panpi in. 
    5.    Halleluijah Amen, Halleluijah, 
        Amen, Amen, Halleluijah; 
        Mangpa guoljawlna bukim hing pepa, 
        Na min loupi tahen.  
No. 274     Ngahla ing puikhawm hun diing 
8.6.9.10
    1.    Aw ka Mangpa tenna gam diing, 
        A sattha mun ah khun; 
        Pahtawina lasa a lengkhawm in, 
        Lungdei gibang khenna um kialou diing. 
            Aw ngahlang e nang puikhawm hun diing, 
            Simlei ngailou a Zion Mangpa phat leh; 
            Lenguol ngai kim hun diing khu. 
    2.    Khunah lungkham kana beita, 
        Khopi tha nuom ah khun; 
        Shina lui kai nua a i tenna, 
        Diing ngai in naubang kalai baang thei sing. 
    3.    Dachieng taikhuo hing vah chieng in, 
        Leng va uh guol ngaite; 
        Khunah Mangpa hing pangsah inlen, 
        Ngailou in simlei tuong nuasie nuom ing. 
No. 275    Aw Hinna Sing Lim 
    1.    Damlai meypi jing ka pel zaw chieng, 
        Ka Mang Hundampa mel khu mu tavang in; 
        Khunah nunnopna a tullou diing; 
        A mel ah van pahpe alun zing ta diing. 
            Aw hinna sing nalim nei ah, 
            Van Angel lungtuoh in leng uh; 
            Kei zong khum mun ah khawl vang in, 
            Israel tang siengthou nuom ah. 
    2.    Khum khopi hoi ngai a ka mauna, 
        Lungkham buoi kanate um nawn talou diing; 
        Tatna sisan jal a lungdeite’n, 
        Simlei lungkhamna puon bang a baang tadiing. 
    3.    Machieng suon va ui Zion tate, 
        I nunnopna diing gam loupi hing naita; 
        Kap leh mau a i lungngainate, 
        I kipahnau pahpe bang in lun tadiing. 
    4.    Khum khopi hoi tuong ka tun chieng in, 
        Ka mauna simlei khu ngai nawn tasia’ng in; 
        Belamnou leh a Mangtoupha khu, 
        Nunnop piendang leh ka nuomna kimna khu.
No. 276 Vanmang saunuam ngai ing 
9.9.9.9
     1.     Ka zinna tuonglam sulnua gamdai, 
        Luonhi nul a sunsawt ka heina; 
        Sangga lieng thei hing henem diing in, 
        Van Mang laukha vabang hing leeng in. 
            Aw ka ngai e aw, Van Mang sau nuom, 
            Lungdei khensa chibang a kimna; 
            Haibang ngahlang galkhuon hing don ing, 
            Tuong tung nuom veng aw khum mun nuom khu. 
    2.    Haibang ngahlang e Mangpa Jesu, 
        Lungdeite sulnua gam daidam ah; 
        Khenlouna taikhuo hing vah tahen, 
        Naubang kap luonhi ka baang diing. 
    3.    Khum mun ah khun lungdei puldouna, 
        Um nawn tasia Kanaan gam ah khun;
        Mangpa phatna zai tongluong lawm in, 
        Halleluiah chiin phat chim lou diing. 
    4.    Ei hing pui in aw ka Mang nunnem, 
        Hambang vai a naubang ka ka lai; 
        Na pielgal sunniin hing tanvah in, 
        Na sieng tuonglam ka ngillouna diing.
No. 277 Na Hing sawlna teng ah 
12.12.12.10
    1.    Na ngaidamna ni thupi kei diing hing vahta, 
        Mi khiel shi diing bangma theilou ka hilai in; 
        Na sisan pha mantam in kei na hing hanta, 
        Khut guoh in na sienglam ka hing juon hi. 
            Pei vang Mangpa na hing sawlna teng ah, 
            Na ut bang in hing zang in ka shi ni tanphan; 
            Zinmang dawh-ai ka nuasie theina diing, 
            Ka tahsapte hing guon in banjal hing huoi in. 
    2.    Ka hinna nang kepsahna pen ka ngil vang in, 
        Laukha saltang mi sang nempi mangthai siengta; 
        Ka hun tamzaw athawn in ka mang siengta, 
        Hing ngaidam in Mangpa hing ngaidam in. 
    3.    Na masang ah nuomsa in Mang hing kikhawm ung, 
        Na hutdamna leh loupina lambang pah in; 
        Nanleh nang hing thei nailou leh ginglou mite, 
        Khelna saltang hunkhe diing don umlou. 
    4.    Gamchin ah pei unlen Tangmi pha gen kawi un, 
        Namchin a mite nuajui in siem unlen; 
        Ka thupiehte mal khat zong imlou in gen un, 
        Kap kawm a kuon kipah in na tung diing. 
No. 278 Mang Pien Ni 
7.5.7.6.9.7.6.
    1.    Mang pien ni lenmuol khumsa, 
        Kawl ni suoh kiata; 
        Bethlehem vang ngai tulsa, 
        Pah bang a lun kiata; 
        Thangvan zai-awi in ma hing pui hen, 
        Bethlehem machieng suon din, 
        Mang hing pieng lawm diing in. 
            Tungnungpen ah, tungtungpen ah, 
            Pasian loupi zing tahen; 
            Amen,Amen. (2) 
    2.    Khristmas ni ahing tun in, 
        Pethlehem ka ngai; 
        Mu ka nuom singkhuol vontawi, 
        Van Mang ta hing pieng khu; 
        A lopna Angelte tongluong in, 
        Ka sinlai ah a thaam hi, 
        Ngilni um talou diing. 
    3.    Nang Bethlehem vangkhuo aw, 
        Hoi va-ia tei chie; 
        Na min loupi Vanney ah, 
        Tul ni um talou diing; 
        Na sung a Vanmang ta hing pieng khu, 
        Tun liengthei Mari vontawi, 
        Mang Immanuela. 
    4.    Mang Immanuel lawm diing in, 
        Mipilte hing pei; 
        Gou sil phate hing tawi in, 
        Immanuel mai ah; 
        I Mang Hundampa diing hing pieng khu, 
        Pahtawi zaila thang vel hen, 
        Helleuijah, Amen. 
No. 279 Aw Hundampa 
9.7.6.6.
    1.    Hundampa Khrista nang tellou in , 
        Mangpa nang sieng bep lou khun; 
        Dam zou sia’ng sietlei ah; 
        Na sieng ka hing juon hi. 
            Aw Hundampa Khrista tellou in, 
            A hing vul jel nopnapente zon g; 
            Hepitu dang mu zou sia’ng e,
            Nanglou khu ka Mangpa. 
    2.    Sietlei ah nopna ka sui a, 
        Hing hepipa sumil in; 
        Nanleh tun ka hing muta, 
        Tangtawn nopna pen khu. 
    3.    Laukha vahvai Jesu sieng ah, 
        Hing kia in ahing ngah hi; 
        Nang a din ka nei zousie, 
        Ka hing pie aw Mangpa. 
No. 280    Lungmuonna Kim 
8.8.8.6 
    1.    Lungmuonna kim nunnopna kim, 
        Hepina vah Mangpa meel in; 
        Lungkhamna leh dana hing nem, 
        Liengvaite di’n nuomna. 
    2.    A umna mun chin Thangvan suoh, 
        A kengbul a um zong nuom hi; 
        Lungkham meipi nei a lengte, 
        Nuom in akhawldam sah. 
    3.    It leh ngai peisate mu ing, 
        Ki-itna tullou in leng uh; 
        Lungtuoh a lenkhawm a nuom hi, 
        Hing un chiin hing han uh. 
    4.    Luonhi nul a i khensate, 
        Puonvam sil in leng dieldiel uh; 
        Lungkham kanateng beisiengta,
        Angelte dungsuun uh.
    5.    Tam simlei ah selung muong lang, 
        Nanleh hing it Mangpa jal in; 
        Luonhi nul a khensate toh, 
        Dawnbang kituoh kia diing. 
No. 281    Aw Itna lamdang 
10.10.10.10
    1.    Ka khel sawp sieng diing, Ka maw sawp sieng diing, 
        Kalvari Kross ah Jesu kil in um; 
        Angelten ensuh lamdang sa uhi, 
        Mikhiel kei a diing a kipumpiehna. 
            Aw itna lamdang, aw tatna manpha, 
            Ka khelna beisah diing Aman pieh thupi; 
            Tam thu hoi gen un Hundamna man bei, 
            Mikhiel kei a diing itna lamdang hi. 
    2.    Ka khelna zousie Jesun apuo hi, 
        Ka tatna bangkim athawn in pie hi; 
        Kalvari Kross ah ahinna pie hi, 
        Mikhiel kei a diing itna lamdang hi. 
    3.    Linglukhu khusah Ama peipi uh, 
        Tua ni mulkim huoi Lugu mun tun uh; 
        Khuo ahing miel zong Miteng in mu uh 
        Mikhiel kei a diing a kipumpiehna. 
No. 282    Khatvei chieng thei vateh
11.11.11.9 
    1.    I Mangpan van a, a katou diing kuon in, 
        Noute la diing in hing pei kia vang achi; 
        A tongsuo tapouma a dihlou umlou, 
        Unau aw bang diing a niel nalai 
            Mangpa tongdam nem ngiingei na deilou lai maw, 
            A aw neem na jahlaipet na deilou lai maw; 
            Khatvei chieng thei na va chie (2vei) 
            Na pom nuom vevawlou, khatvei chieng thei na va chie. 
    2.    I Mangpan nang a din thusie gen ngailou, 
        Na sietna diing in bangma gen ngailou hi; 
        Nanglah a simthu lelte pom nuomlou in, 
        Nang diing a, a thuohna naa taluo. 
    3.    Nisim in na shina diing hun nai semsem, 
        Bangchih chieng na hun abei diei kitheilou; 
        Nanglah lungmuongtah in ki-um hithietteh, 
        Kingaisun in na hun abei man. 
    4.    Tangtawn a nopna mun umna pi a, 
        Tangtawn a gawtna mun na tun mai diing khu; 
        Na Mangpa a diing in hing kipie mai in, 
        Tangtawn a nopna na nei ding hi.
No. 283    Hepi Pasian khu 
10.10.10.5
    1.    Mangpan sietlei hi ana it jieh in, 
        Mi zousie a din ahinna apie; 
        Keima a din zong a sisan manpha, 
        A hing luongsahta. 
            Hepi Pasian in (2vei) 
            Tangtawn in vai ahawm; 
            Hepi Pasian in (2vei), 
            Tangtawn in vai a hawm. 
    2.    Ka Mang a khaisang uh Kalvari ah, 
        Anah a pawt khu ka hinna ahi; 
        Na seng sang e ka Mang ahing shi dan, 
        Et ngam din lawmlou. 
    3.    Kalvari tang lam khu galdot vawi un, 
        Mikhielte kaal ah ahing phamna khu; 
        Ka hinna tuonglam hing siemsahpa khu, 
        Balemnou ahi. 
No. 284    Hei lampi na jui diei? 
12.14.11.13
    1.    Lei mihing hinna khu bangchiin ahing hi diei? 
        Meipi tomnou hing kilang a mangkia bang mai ahi; 
        Aw sietlei pah hoi vul kia bang mai ahi, 
        Mihing hoi lai pah vul in lenmuol akhum pai jel. 
            Aw na lei hinkhuo abei chieng in, 
            Hei lampi na jui tadieimah? 
            Na taangtawn mun diing na gel chieng in, 
            Na lung a awi naimah? 
    2.    Hun leh tui luong in mingah diing simthu leellou, 
        Mitphet kaal zong khawl diehlou in muol a liem jel jel a; 
        Aw sietlei ah vang leng sawt diing umlou hi, 
        Khuolzin tham bang mai ihi tam nuoi simlei ah khun. 
    3.    I hatlai leh hoilai hun khu bangchih in zong, 
        Khrista nuol in sietlei pahhoi delin mang nanlechin; 
        Aw shina luidung simjing na kan chiengleh, 
        Jesu lou a lungmuong a tun diing na kingam nai? 
    4.    Hing pah zing van sietlei hoina jem hoi diing in, 
        Khantawn hinna i man theina diing in ahing sawl leng; 
        Jui in pielsan ta lechin i van lampi, 
        Tul kia tavan itan lungngai kana leh mauna. 
    5.    Nuoi simlei ah nopna limna sui nanlechin, 
        Lungsim leh ngaituona mang in na tha nei zousie toh; 
        Bangchih leh nopna tullou na mu thei diei? 
        Musih vateh Kalvari Tuisieng na tun mateng. 
No. 285    Kuonkhie inlen sem in 
12.12.10.10
    1.    Tangthupha gen dia nei sawlna teng ah Mangpa, 
        Muolsangpi leh tuipi kinawng tung hinanleh; 
        Na thu leh Kross etlawm in hing thuom in, 
        Na itna thupha ken gengen jel diing. 
            Kuonkhie inlen sem in hun tuibang kiem  jel hi, 
            Kalvari tatna thu thei nailoute hil in; 
            Na peina munchin a na gam ahing hidiing, 
            Hattah leh hangtah in um phot mai in. 
    2.    Lungke lou in Setan gallien daibang nawh in, 
        Tangtawn in na kung a um diing in hing chiem hi; 
        Keiman ka hing sawl ahi jau vawt sin,
        Ponthawtah leh hangsantah in ding in. 
    3.    A pel ngailou ka thuchiem suongpi bangin det, 
        Bangma in dal zoulou diing chiin thu ka’ng chiem zing; 
        Na peina teng a nang kang pe diing hi, 
        Pawnthawtah leh hangsantah in ding in. 
    4.    Ka Hundamna muol Zion ah hing puikhawm in, 
        Amau diing in tangtawn khawlna nuom ka bawlsah; 
        Pawnthawtah leh hangsantah in ding in, 
        Na thaman diing Manglukhu etlawm hi. 
No. 286    Gamchin Namchin amite 
14.11.14.10
    1.    Mangpa Jesu’n ahing it, ei mikhiel a shisate, 
        Hing Hundamta lamdang lamdang hing itna; 
        Tangtawn hinna Gou manpha za nailou mite sieng ah, 
        Theisah diing in koite hei kuonkhe diing? 
            Gamchin namchin a mite sieng ah, 
            Hundamna thu koi in tangkoupi diing e; 
            Kei kuonkhe vang Mangpa aw, Nang itna thu                     tangkou diing, 
            Mangpa na Ha sieng in ma kai jel in. 
    2.    Mangpa a diin na sem vai izaw chieng khawlmun nuom     ah, 
        Manglukhu manpha i tan theina diing in; 
        Mangpa min a misiengthou, pei masate thei zing in, 
        Zau lou in gen jel vang a tangmi pha. 
    3.    Daigam leh Arakan gam Tedim gam leh Matupi, 
        Khantan hoi gen diing in Mangpan nang hing han; 
        Tun kitheimaw bawl sinlen, Hing kuon ven mang nasem din.
        Nang leh kei i sep ding in hing ngah hi.
    4.     Hagau mangthai mi khatbeh, ka hingpui theina ding in,
        Hagau siengthou namsau toh nang hing thuom in;
        Shina hankhuh miel mite puikhe ding in aw Mangpa,
        Kou khangnoute hing zang in Mangpa aw.
No. 287 Aw a thuuh in a saang hi!
8.8.9.9.
    1.     Mangpa Jesu lungsietna in,
        Mangthai tate malbang hing han;
        Kei din a sisan lul hing luong,
        Mangthang tate hing hundam ding in.
            Aw a thuuh in  a sang nah e,
            Giloute kaal ah kikhaikang,
            Bangchin ahei maw Van Kumpipa
            Mikhiel kei dia ahing shi tahmai.
    2.     Mikhiel pen zong hing hundamta,
        Liengvaite leh a deite din,
        Sietlei khelna teng zong asawpsieng,
        Adei zousiete hing peikhawm un. 
    3.     Mikhiel eite ahing tatna.
        Bangchin ahei Van kumpipa;
        Gankuong leh sing Kross tung a hing thuoh,
        Aw a thuh in a sang nah e.
    4.    Chichin namchinte hing pei un,
        Hamuonna leh nuomna lul khu;
        I Mang Jesu’n ahing pedohta,
        A gam nunnuom ah hing pui ngei va. 
No. 288    Khanglai Hun leh ni thupi
9.9.10.6 
    1.    Khanglai hunte leh ni kipah um, 
        Aw tu in tuong i tung kiata ua; 
        I hun leh nite abei ma ngei in, 
        Mangpa na i sem diing. 
            Awleh i hinna Mangpa sieng ah, 
            I pe ding uh khanglai tengteng in; 
            Muoldawn ah kal in i thaumei vah uh, 
            Gam miel i tanvah diing uh. 
    2.    Tambang a hun hoi leh hun manpha, 
        I damsung in i mu nawn sih diing; 
        I hun leh nite a bei masang in, 
        Mangpa na i sem diing. 
    3.    Ahing it Mangpa awle tu in, 
        Na khangnoute hing guoljawl inlen; 
        Na thu bang jel a bangkim sem diing in, 
        Nang in hing panpi in.
No. 289    Lungdon Meipi jing 
13.12.10.11
    1.    Getsmani huon ah Mangpa Jesu ahing thum a, 
        Mipi hing kikhawm in i Mangpa khu man diing; 
        A tung thu lel dan khu a siem sih uh, 
        Siempu Lal innsung ah shi diing simthu lel uh. 
            Lungdon mey a jing (2vei), 
            I Mangpa a hing bawm Kalvari tang tung ah; 
            Linglukhu leh hamsie dong sing Kross puon, 
            A bel diing um talou i Mangpa Jesu. 
    2.    Aw Simon Peter leh sawltah lungdongte hing thou un, 
        I Mangpa khu kai uh a shina diing juon in; 
        Van ah hing kumsuh Van Mang genthei khu, 
        A lungdon nem diing in koima um talou. 
    3.    Sietlei leh Thangvan ah tangmipha hing gen Hundampa, 
        Kha pham diing simthu lel uh Zion huong sung ah; 
        Ei dia a phamna sumil diing imah? 
        I nopna hilou maw idamna uh Mangpa. 
    4.    Aw Seraphimte leh Angelsiengte hing en vawi un, 
        Panpi diing neilou in i nuomna Mangpa khu; 
        Vanney khelna puo alungdon lai in, 
        A pa a han lungkham luonhi luong kawm in. 
    5.    Et ngam diing guol hilou i Mangpa Jordan kai diing khu, 
        A tha a hing ngui in a lu ahing kai kun; 
        Laukha sambang hing khen simkhuo hing jing, 
        Sietna dougal zou in Jordan lui kaita. 
No. 290    Hinkhuo tha mel 
8.6.8.7. 
    1.    Hinkhuo tha mel a lamdang hi,
        Hundampa ka mu ni’n;
        Ka lungsiet hundampa dei um,
        Ka muta Kross phung ah khun.
            Lungkham mangbat umta lou ding,
            Jesun simjing salhvah ta
            Thangvan gam nuam a naita,
            Hundampa ka mu ni’n.
    2.    A lungsiet tongdam nem kaja,
        Humdampa ka mu ni’n;
        Ahundamna simthu pha in,
        Tun keima hing tandoh ta,
    3.    Hundampa malbang kou ja ing,
        Min loupi ka tangta;
        Banjal in naubang hing huoi in,
        Humdamna khu ka tang ta.
    4.    Banjal naubang in kei hing saang,’
        Hundampa ka mu nin;
        A Mangtoupha lim liap ney ah,
        Hing hundampa ka muta.

No. 291    Kumtawn gam loupi
8.8.8.7.
    1.    Hing ngai veng aw Na gam loupi, 
        Din tha lei ahing tung diing khu; 
        Kum sang vaihawmna ni loupi, 
        Sunni bang hing tang tahen. 
            Tangtawn gam ka gam loupi, 
            Aw ngai in huibang mau ing; (2vei) 
    2.    Gam thuhla diing ah Van a pei, 
        Gam hing chiem ka Mang a thaam sawt; 
        Zaila’n malbang hing han jel vang, 
        Tam sietlei a nguui siengta. 
    3.    Lei lunmangte sieng ah Mangpa, 
        Ka lungngaina ken sut thei sing; 
        Aw Mangpa mi zatam lai ah, 
        Ka hing ngai thu gen theising. 
    4.    Ka hing ngai hi ka Mang nunneem, 
        Mil sih vang taang a Na thuohna; 
        Na Hagau in khum hinna tha, 
        Khovah ah kei hing pui in. 
No. 292    Bethlehm ah hingpei un 
8.8.8.8. 
    1.    Bethlehem ah hing pei chiet un, 
        Lemna Mangpa pienna mun ah; 
        I lungsim gou bawmte hong in, 
        Mangpen chibai i buh diing uh. 
            Nuom leh kipah a laa sa in, 
            Lemna Mangpa khu pahtawi in; 
            Hossanna chi a kikou in, 
            Tungnungpen ah loupi tahen. 
    2.    Mipilte leh Belampute, 
        Tunglam Alsi in a pui a; 
        Bethlehem Mang tha pienna ah, 
        Nunnuom gimtui toh i juon diing. 
    3.    Van mipite phatna zaila’n, 
        Tungnungpen ah loupi tahen; 
        Leitung a mi zata sieng ah, 
        Lem thu leng tahen achi uh. 
    4.    Khuolbuh tanglou liengvai nanleh, 
        A thupina lien semsem diing; 
        Mangteng sang Mang tungnungpen leh, 
        Vanney Hundampa khu ahi. 
    5.    Tu in zailan lambang pah vai, 
        Lemna Mangpa hing piengta hi; 
        A phat lan sietlei thawnsuoh hen, 
        Loupi tahen Halleluiah. 
No. 293     Zabawm puoh diing
7.7.7.7.7.7.7.7. 
    1.    Zabawm puoh diing manghillou, 
        Manghil chieng lah kia teitei; 
        Sumpi diing manghil tawntung, 
        Manghil chieng lah kia ngailou; 
        Bible ken diing donlou in, 
        Vangam tun diing na sawm a, 
        En vawi in na laukha khu, 
        Hasie in naubang a kap. 
            I itleh a meel a hoi, 
            Muda lei a meel a sie; 
            Phal lehai pieh diing um a, 
            Phal sihlei pieh diing umlou; 
            Pei utlei nainou hi a, 
            I utlou chieng gamlapi; 
            Ki-itna in ahumpen a, 
            Mudana a khaat in kha. 
    2.    Na deiteng leina diing in, 
        Sum leitawi diing na zau sih; 
        Pasian a diing khatvei beh, 
        Sum leitawi din pei ngailou;  
        Pasian a dia phallouten, 
        Phal hun chi nei ngailou hi;
        Nei man a pieh hilou in, 
        Phal man a pieh hizaw hi. 
    3.    Pasian nasep diing chieng in, 
        Kei ka tehta na chi a; 
        Nangma tuom sep diing chieng in, 
        Koima zau tuom sing na chi; 
        Pasian nasep tumlouten, 
        Man hun chi nei ngailou hi; 
        Ka man chitchiet sih chi in, 
        Chitchiet in hun beisah hi. 
No. 294    Tungnungpen ah.
7.7.7.7. 
    1.    Simlei miel in bawm nanleh, 
        Van vah in simlei hing tan; 
        Van a lahoi hing ging in, 
        Lem leng hen chi in sa un. 
            Tungnungpen ah Pasian khu, 
            Loupitah in um zing hen;
            Simlei a mite sieng ah, 
            Lem leng hen chi in sa uh. 
    2.    Silpuon hoi duong a bat in, 
        Bethlehem kho paam lam ah; 
        Hundampa diing hing pieng khu, 
        Pahtawinan la tha sa un. 
    3.    Angelte a pei nua un, 
        Thangvan sang a tun nua un; 
        Belampute lungleeng in, 
        Bethlehem dai a ngah uh.
    4.    Angelte aw kouma zong, 
        Belampute pei bang in; 
        Lei ah lem leeng hen chiin, 
        Phatna laa hing sahpi un. 
295    Ka hing lamdawn uh 
13.13.13.14. 
    1.    Khrista min a hing kalsuon, Nisa leh guo ney ah; 
        Munchin leh gamchin hing tuon a lamsuh lamtou ah; 
        Khosa kai leh thatawlte na hing dam chiet na uoi? 
        Kouman Mangpa Jesu min in kahing lamdawn uhi.
            Ka hing lamdawn uh (3vei), 
            Kipahna Mangpa Jesu min in ka hing lamdawn uhi; 
            Kouten Mangpa Jesu min in ka hing lamdawn uh. 
    2.    Hattuom nguui leh hatmaw nuatolte suhal diing in, 
        Hagau sieng a kithuom in Pasian na khu sem va ui; 
        Na Hagau nasepna Pasian in hing guoljawl hen, 
        Kouten Mangpa Jesu min in hing thumpieh zing ung. 
    3.    Munchin gamchin a um sanggam u leh naute aw, 
        Gim leh tawl a Jesu min a hing kalsuon zousie; 
        Damtah in i kimutuo uhi kipahtah in, 
        I kikhopna uh Pasian in hing guoljawl tahen. 
No. 296    Itna Lamdang khu 
8.6.8.6. 
    1.    Itna lamdang a min ngai e, 
        Kei bang mikhiel hing tan; 
        Kei a mangsa tu’n a hing mu, 
        Mitdel tu’n ka muta. 
    2.    Khum itna’n zau dan hing theisah,
        Itna’n ka zau beisah; 
        Itna manpha na va-ia e, 
        Ka gintat laitah in. 
    3.    Zauhuoi thaang tampite lai ah, 
        Kei ka peisuohta hi; 
        Itna bephi tutan hing pui, 
        Itna in hing tut diing. 
    4.    Khum mun nuom ah nibang taang a, 
        Kum sang sawm kivei zong; 
        Pasian phatna kiem ngailou diing, 
        Phat zaila tullou diing. 
No. 297    Kimute phawnghal diing in 
7.6.6.6.6.6.5. 
    1.    Kimute phawng hal diing in pengkul ahing ging hi, 
        Nou kimute thou un nou din a vaigei ma in; 
        Na khelna zousie toh Mang Jesu hing juon naw un, 
        Hing pei un a chi. 
            Mangpa aw mang a tum mang diing hi ung, 
            Siet tui kinawng ah ding ung; 
            Ka bawn ua kou hinna hing huoi diing in, 
            Mangpa nang hing ngai taseng ung. 
    2.    A lungsietna gam nuom ei a diing a bawl ahi, 
        I Mangpa dia ding kip in Kross khu tawi sang va ui; 
        Khelna nuaheisan lei Van hinna itang diing uh, 
        Kinepna kim diing. 
    3.    I bawn un hal chiet vai Khrist hattuom zousiete aw, 
        Mangpa hing deina bang in tu in iding diing uh; 
        Itna leh kituohna gitlou ngaidamna bukim, 
        Ei a diing ahi. 
    4.    I bawn un hal chiet vai Khrist hattuom zousiete aw, 
        Simlei miel tanvah din Van Mang thupiehte itawi; 
        Bangkim Mangpa kung pie  in gamchin ah kikou vai, 
        I sem jel diing uh. 
No. 298    Hing kidaw ven 
7.7.10.7.7.13 
    1.    Kei ka mang diing khatvei chieng, 
        Jesun kei hing gu diing a; 
        Hitui luong a mi kisuina um diing, 
        Kei meipin hing tuom diing a, 
        Jesu sieng ah hing tut diing, 
        Khum Vantung moulopna pawi ah na umsih khadeh. 
            Hing kidaw Jesu kellei tung ah, 
            Ka umna leitung ka ensuh diing, 
            Koi hei lei a um chi ka mu diing, 
            Mi siemthana’ng hun um nawnlou diing. 
    2.    Gimna tawp theilou gawtmun, 
        Nopna tawp theilou Van ah; 
        Tawp theilou gel kigalsai Pasian siem; 
        Shina hei a um na hei? 
        Muolte aw hing vua un chi, 
        Chi a ngaplou sasa a kikouna aw ka za. 
    3.    Daitah in ngailei kiza, 
        Mishi khuo aw ging vazua; 
        Koima hing pui sin na piengtha un achi; 
        Lazar sieng a tui ngen in tu tan in hing tung theilou, 
        Gimseng ing e ka dang tah innkuonte aw chi hi. 
        Sa seng sang e ka dangtah innkluonte aw chi. 
No. 299    Mittaw Khomielpi sung ah 
9.10.10.12
    1.    Mittaw khomiel sung ka um lai in, 
        Leitung nopsahna te mulou nanleh; 
        Mang Jesu sieng a ka tun hun chieng in, 
        Mittaw khomiel umlou Jerusalemtha ah. 
            Kipah in ka phat diing, Halleluiah a chi in, 
            Aw ken ngahla seng ing khum mun nuomkhu; 
            Mang Jesu sieng a ka tun hun chieng in, 
            Mittaw khomiel umlou Jerusalemtha ah. 
    2.    Kengbai khupzoi in melse gawp in, 
        Bilbing hamtheilou simmaw huoi nanleng; 
        Hing tanpa sieng a ka tun hun chieng in, 
        Mi poi miphaah umlou Jerusalem tha ah. 
    3.    Sietna a kidim tam leitung ah, 
        Ka mel ni sang in tangzaw phiel nanleh; 
        Tangtawn a hinna mun nuom ka tun chieng, 
        Khelna buoina sietlei ngai nawn tasih vang e. 
No. 300    Akhawh ngei e 
    1.    Muong sawt sinlen Unau nang zong, 
        Noplai nite hing liem van in; 
        Na hun leh na hoi lai nite, 
        Loupa bang in hing vul diing hi. 
            A khawh ngei e pienthalou khu, 
            Han leh shina’n a ngah zing hi; 
            Tangtawn hinna na neilouleh, 
            Kisia vateh tangtawn dong in. 
    2.    Rapture ni khuo hing tung taleh, 
        Nu leh Paten ta sui van in; 
        Taten nu leh pa sui van in, 
        Kisiana huoisie hi tadiing. 
    3.    Mangtouna vam kilat chiengleh, 
        Hankhuh tangsa mishi thou van; 
        Hinna bu a min tuongloute, 
        Gawtmun meidil juon tadiing uh. 
    4.    Mangpan Getsmani huon ah, 
        A lungngai a luonhi luong in; 
        Anah ah sisan hing luongkhie, 
        Mangthaite hutdamna diing in. 
301.    Gal in Don Vang Mangpa
8.8.10.8.6 
    1.    Lungkhamnaten hing tuom vel e, 
        Solnan niteng in hing sol leng; 
        Aw hing ngai ing ka Hundampa deipen, 
        Ka kullpi leh ka bitnapen; 
        Hing umpi jel in.
            Gal in don vang Mangpa, 
            Lungkham meipi jing khawlna diing Zion, 
            Ka hagau khawlna diing Zion, 
            Leh na mel dei-um khu. 
    2.    Tu in pahbang hing lun kia in, 
        Tam sietlei khiel simjing ah khun; 
        Sietlei pah nichin a nuompite khu, 
        Na lungsietna theisah kia in; 
        A bei mang diing phal sin. 
    3.    Tang a ka nuom leh kipahna, 
        Ka Mang mel dei-um nuomlliemsa; 
        Tu in pahbang tul tadi nanleh zong, 
        Aw hing pahlun kia ngei diing hi; 
        Nuom a zai-awi kia nan. 
    4.    Gal in don vai Zion khopi, 
        Lungdei senguol chibang kimna; 
        Lungsiette luonhi toh ka khenpite, 
        Niteng don in hing ngah zing uh; 
        Taangtawn nuom la sa in. 
302    Dam Vai Mangpha  
9.6.8.9.6
    1.    Mangpa’n eite hing lungsiet jal in, 
        Nunnuom in i lengkhawm; 
        Gibang khenna sunni hing suoh, 
        Ka lenkhawmpi lie leh tang, tun leh juo; 
        Dam in chibai mangpha. 
            Dam vai, Mangpha, man vai 
            Houlungtuoh u leh nau; 
            Sietlei a tu a i lenkhawm mamabang un, 
            Van khawlmun nuom ah lengkhawm kia vai. 
    2.    Mangpa thugentena ma bang in, 
        Ama Grep gui hia, Eite abah ihi ngal ua; 
        Vangam nuom ah Ama sieng a itun chieng un, 
        Manglukhu i saan diing. 
    3.    Gingtute lampi dihpenpen khu, 
        Pienthana khu ahi; 
        Khum khu tui leh hagau ahia, 
        Khum lampi khu Ama zotna lampi dih hi, 
        Jui lei i tung ngei diing. 
303    Muol leh Taang Saang nanleh 
12.12.12.10
    1.    Aw Gospel khuolzin heilam a pai diing nahei? 
        Nangma ngai a dangtah sang nempi umta uh; 
        Muzing a mulou leh zazing a zaloute,
        Na silbawlthei hundamna ngah zing ung. 
            Muol leh taang saang nanleh pei diing ka hi, 
            Mangpa thupieh juilou thei hising e; 
            Ngainatnan hing sawl zing ka thulou in, 
            Mang nasep khu kei diing ahi. 
    2.    Simlei suoh in misangza miel ney ah um uh, 
        Kalvari a tatna nisuoh lam theilou in; 
        Setan in sol lungmuongta gawtmun a diing in, 
        A liem zing uh aw Gospel han naw ven. 
    3.    Gospel hatna asaang nuomlou zousiete khun, 
        Ka leh hagielna thuoh va uh tangtawn dong in; 
        Khunah kisia nanleuh ngaidam um talou diing, 
        Kumtawn siemmawna a tung uah um diing. 
    4.    Aw unau Gospel hatna na saang kim unlen, 
        Gospel lahtou ni diing Rapture ni hing naita; 
        A gingta zousie tung vanggam ah teng va un, 
        Halleluiah chiin khawldam tava uh. 
304    Kingaituo un thukhen ni naita 
14.10.12
    1.    Vanney sietlei Sodom bang in thumanlouna’n a dim, 
        Mangpa hun chiem um sawt nawn talou diing; 
        A lungtuohlou zousie a sumang diing ahi. 
            Kingaituo un thukhenni a naita, 
            Sietlei um sawt nawnlou diing; 
            Pasian thu in simlei ah mun anei zou nawnsih. 
    2.    Mihingte na lungisetna khu a kidang hi Mangpa,
        Jerusalem khopi a teng zousien; 
        Kiletsah leh hoinan vai a hawm uh Mangpa. 
    3.    Hundamtaten na mel mu kaal a ngahla uh Mangpa, 
        Jerusalem khopi tha nuom ah khun; 
        Genthei hesuo kana um kia nawn talou diing. 
    4.    Jerusalem khopitha nuom hing gel vawi un Unau, 
        Gel nanlengzong ka muzou nawnsih hi; 
        Mi lien leh mineuten nopsahnan a dim hi. 
305    Na Gam Hoi a Leeng diing in by: Thongsat
    1.    Ka sietna tui bang in a luong, 
        Mangpan ngaidamna hing tangsah in; 
        Shina kul sung ka tun ma in, 
        Ka Mang Jesun hing han hi. 
            Na gam hoi a leng diing in, 
            Nei dei amah Mangpa? 
            Kei mitawnsie; 
            Puohgih puo mi Vannuoi ah tam nalai e. 
    2.    Ka dawnkhawmpi guol-le-paaiten, 
        Shina luidung hing tan galkai in; 
        Jesu hinna tanghou ne di’n, 
        Mi tawnkhiel kei hing han hi. 
    3.    Jesun mi tawnkhiel a lungsiet, 
        Na khelnate sisan bang nanleh; 
        Vua bang in ka vamsah diing hi, 
        Chi in thu ahing chiem hi. 
    4.    Ka manlai ni khu hing beileh, 
        Ka thu’n siemmaw hing tangsah van in;  
        Ka dinna mun shina hi, 
        Lei hing nuasieta in Nangman. 
306     Zion Vangkhuo hing ngai ing 
9.13.11.8
    1.    Zion vangkhuo aw ken hing ngai ing e, 
        Naubang kap in luonhi toh gal hing don chim lang e; 
        Ngailai puonbang ka lenna gamlei kidang, 
        Ngil ni um thei ngailou diing hi aw ka Vangkhuo, 
        Zion mubang hing ngai ing e. 
    2.    Babulon chieu kuom dung ah tutkhawl in, 
        Huisum tulsing hiengzau ah i kaiging i khai ua; 
        Melma singgam ah Zion laa sa lou in, 
        Sal a hing puiten sa din hing sawl nanleuh, 
        Jerusalem hing ngil siang e. 
    3.    Mangpa aw na ta khielna saltangte, 
        Simlam luite bang in hing pui kia inlen Mangpa; 
        Zion laa lem in kaiging luong lawm nou toh, 
        Nangma phat laa sa’n zaila’n hing awi va ung; 
        Zion mubang hing ngai ing e. 
307     Lungnopna Kiching  
11.11.11.11
    1.    Ka neu lai in lienleng lungnop diing kisa’ng, 
        Ka khankhiet vang lungnopna nei thei tuonlou; 
        Piteh, putehten lungnopna nei tuonlou; 
        Ada leh lungjuon toh shi diing manaw hi. 
            Lungnopna kiching lungnopna, 
            Jesu sieng um hi lungnopna; 
            Na nei chieng Jesu na nei chieng, 
            Lungnopna kiching na nga diing. 
    2.    Leitung haunan lungnop hing pethei diing sa’ng, 
        Ka tha neisunteng hauna suinan ka nei; 
        Nanleh mihauten lungnopna nei tuonlou, 
        Lunggim man zan imu maw tampi um. 
    3.    Leitung pilnan lungnop hing pethei diing sa’ng, 
        Ka hun neisunteng pilna suinan ka nei; 
        Nanleh mipilten lungnopna nei tuonlou, 
        Ada leh lungzuon toh shi ding manaw hi. 
    4.    Leitung siemnan lungnop hing pethei diing sa’ng;     
        Ka tha neisunteng siemna suinan ka nei; 
        Nanleh misiemten lungnopna nei tuonlou, 
        Lungkham lunggelnan hinkhuo mangbei uhi.
308    Nang tellou in bukim lou 
6.6.9.12.11
    1.    Khokhal tuiva lungleng, 
        Gam mang bang ka ham a; 
        Touzing tul dawn a Simbu ham bang, 
        Khokhal tui umlouna Sakhi bang katau a, 
        Ka hinnan Mangpa ngai in ka tau den e. 
            Nang tellou in hinna chinglou, 
            Itna leh ngaina Na sieng ah a um e, 
            Hing neisah in aw Mangpa. 
    2.    Khelna simjing ney ah, 
        Khisa thang-awh bang in; 
        Muoldawn huiva bang in ka tau a, 
        Ka umna simkhuo jing; 
        Sung gilkiel ana e, 
        Ka hinnan Mangpa ngai in ka thum den hi. 
    3.    Itna phuitong palbawm, 
        Vaza bang i khawllai; 
        Nunnuom Sien vontawi lie-le-tang toh; 
        Itna ningtui ka dawn, 
        Lai nite ka ngai a, 
        Ka hinna Mangpa ngai in a thum den hi.  
309    Hun a buoi hun abeita 
8.6.10.10
    1.    I damlai ni tomnou kaalte, 
        Hing bei diing ahita, 
        Unau kingaituo’n hun um nawn vawtlou; 
        Na lung hei in Vangam ahing naita. 
            Hun a buoita, hun a beita, 
            Lungsietna hun muol aliem zing; 
            I Mangpa hing pei diing hita, 
            Na lung hei in Vangam ahing naita. 
    2.    Aw hinna thu muloute khu, 
        En vawi un Unaute; 
        Tangtawn shi nina mun lam khu juon in; 
        A liem zing uh luonhi luong kawmkawm in. 
    3.    Hun kipah um tomkaal sung in, 
        Mangpa nna sem va ui; 
        A gei sengta aw hun um nawn vawtlou, 
        Kipan va ui i Mang nna sem diing in.  
310    Phat vai heina teng ah 
10.11.10.8
    1.    Tam leitung gibang kikhenna gam hi, 
        Mitphiet kaal sung zong lungmuonna um theilou; 
        Tou nuom talei ding, khawl nuom talei pei; 
        Tam leitung kikhenna gam hi. 
            Phat vai heina teng ah, Mangpa phat vai, 
            Kikhen leizong Jesu sieng kimu diing; 
            Lei ah i kimu diei Van kimlai ah? 
            Tam leitung kikhenna gam hi. 
    2.    Lungtuoh i khawl zong lungmuon um theilou 
        Tam leitung khu i khuolzinna gam bou hi; 
        I khawlkhawm zong houlung kum chim manlou, 
        Ei lam-etna Jesu bou hi. 
    3.    Hun leh tuiluongten hing liemsan diing hi, 
        Tam leitung ah kikhen sawt nawn talou diing; 
        Leitung a Mangpa Jesu hing pei chieng, 
        Kikhen um nawnlou diing van ah. 
    4.    Lungtuoh ikhawllai hunte ngaisun vawi, 
        Khennan leizong Jesu sieng ah kimu diing; 
        Kithei chiet vai phatna laa i sah chieng, 
        Ka lametna Jesu bou hi. 
311.    Gospel Lungsietna’n 
10.9.10.7
    1.    Mangpa nasem diing in sietlei ah khun, 
        Ka pei jel diing ka puohgihteng toh; 
        Ka taisan sih diing hi ka Mang Jesu, 
        Melma dougal hat nanleh. 
            Gospel lungisetna’n ka pei jel diing, (2vei)
            Ka Mang Jesu min hoi khu phat in; 
            Zaila sa vang sietlei ah. 
    2.    A nasep sunzom diing koi hei a um, 
        Kei hing teel hi ka Mangpa Jesu’n; 
        Kipah in Mangpa na sem jel vang in, 
        Shi tan a gin-um diing in. 
    3.    Ka maban sep diing a hing guotsah hi, 
        Gospel nate sem tou jel diing in; 
        Siet dougalte khu nawh mang peh vang in, 
        Ama ka jui jel diing hi. 
    4.    Aw lungsietna, aw lungisetna lamdang, 
        Hing pui jel hi ka peinateng ah; 
        Muonna umlou hahsatna mun ah zong, 
        Ka pei jel diing miel nanleh. 
312    Nang leh kei jieh a shi 
8.8.8.10.9
    1.    Pilat in mipi lung hawl in, 
        Thu adih a tansahlou in; 
        Linglukhu khu a khusah uh; 
        Nunneemtah in minsietna Kross puo in, 
        A kaita uh Kalvari juon in. 
            Aw gel vawi un, Aw ngaituo un, 
            Nang leh kei jieh a shi hilou maw; 
            Van a, a loupina zousie nuasie’n 
            Lei ah nang leh kei tan di’n ahing shi. 
    2.    Mangpa meelmate a hing pei, 
        Khetbuh leh siakil tawi kawm in; 
        Nuijat bawlna in anei uh, 
        A khut leh a keng Kross a kilbeh in, 
        A khaisang uh Kalvari Kross ah. 
    3.    Anah tei in a sutsah uh, 
        Panpi diing neilou Mangpa khun, 
        Kross tung a, ashi diing kuon in, 
        Ka dang atah chiin a kikou hi, 
        A pe diing um vawtlou Mangpa khu. 
313    Aw Mizousie hing pei unlen 
9.9.6.10
    1.    Mangpa na gam ah khun nasep diing, 
        Atam hi nasem diing atawm hi; 
        Bangchiin ahi tadiei? 
        Ka hatna leh theina atawm ngei e. 
            Aw mi zousie hing pei unlen, 
            Mangpa gam ah na sem va ui; 
            I talentte supung va ui, 
            I Mangpa hing hatna bang jel in. 
    2.    Na hatna leh na theina zousie, 
        Phallou diing maw Mangpa a diing in; 
        Aman a Tapa tangkhat neisun, 
        Nang a di’n a hing pie hi. 
    3.    Mangpa ka hinna nang a diing in, 
        Mang zou ngei diing in hing pui inlen; 
        Shitan a gin-um diing in hing pui in , 
        Mangpa na hatna in. 
    4.    Ka hing ngai Mangpa hing pui jel in , 
        Damlai ni mang siem din hing pui in; 
        Gitlouna mun a um nawnlou diing in, 
        Mangpa hing pui leng in.
314.    Sem Va ui Khrista diing in 
7.7.5.7.7.5
    1.    Sem va ui Khrista diing in, 
        Tangtawn khuovahna mun ah; 
        En in mei gal ah; 
        Sietlei mit a mu phahlou, 
        Khumnah kitamna lui luong, 
        En in mey gal ah. 
            Machieng suon in Vangam nuom ah, 
            En in meykaai gal ah; 
            Sana nguun luon khopi ah, 
            Khun khatvei i leengkhawm diing, 
            En in mey gaal ah. 
    2.    Mangpan hing panpi van in, 
        Solna tui kinawng nanleh, 
        En in mey gaal ah; 
        Khelna simjing ney ah khun, 
        Hing hundam diing ken ka nei, 
        En in mei gal ah. 
    3.    Khelna simjing nei ah khun, 
        Jinmang dougaal hat nanleh, 
        Machieng suon va ui; 
        Gingtu ei khangthate in, 
        Mangpa hing pei masang in, 
        Tu in sem va ui. 
315    Hundam pa’n mi khielte ngah 
11.8.11.8
    1.    Aw mikhiel hundampan ahing ngah zing hi, 
        Sawtpi athawn in hing ngah hi; 
        Damlai kipahna Manglukhu na khuh chieng, 
        Na lungkham lai zong hing ngah diing. 
            Hundampan zaineemtah a ahing hat lai in, 
            Pielgal vah lam khu juon in; 
            Tuzan na hinna khu shina hanmuol ah, 
            A muolliem maithei ahi. 
    2.    Aw mikhiel ahing hatna ngaisah lou in, 
        A loupina mu nuomlou i? 
        Na Hundampa aw neem khu na chimtah ei? 
        Na chimtahleh bang na suoh diei!? 
    3.    Aw mikhiel Hagau Siengthou in ahing chiel, 
        A hing chielna na pomlouleh; 
        Gawtmun hesuo mielna mun a tung diing in, 
        Hing nuasieleh bang nasuoh diei?  
    4.    Aw mikhiel Pasian in hing ngah zing lou diing,
        Na laukha nuasieta van in; 
        Na lungtang khausah a na nuangatsanleh, 
        Shina khuh miel juon tei vateh. 
316    Aw Nazareth Jesu 
12.12.11.14
    1.    Aw Nazareth Jesu hei a pei diing nahei? 
        Lenna vangkhuo tuolnuom khel gamdaidam manaw in; 
        Mikhielte na it vang in Kross po kawm in, 
        Kulpuo gamdaidam ah lenna mun nuasie mai diing maw!? 
            Aw kap in ka mau jel a, 
            Nanleh tawp diing simthu leel in umlou; 
            Melmaten pui jel uh gam daidam lam juon in, 
            Aw Nazareth Jesu hei a pei diing nahei? 
    2.    Manna vangkhopi tuolnuom a sawlbang heina, 
        Sietlei nunnop pal zou mangthaite hunkhe diing in; 
        Pa angsung nuom nuasien mangthaite sui diing in, 
        Ka kipe diing Hundamnan na chi maw ka Mang Jesu. 
    3.    Leenmuol na khum dehta maw sietlei Tanpa, 
        Baa in pua jel nanleh tawp diing simthu a leellou; 
        Anbang hing it jieh in aw en in muolkhum diing, 
        Kap in ka mau jel a nanleh tawp guol ahisih hi. 
    4.    Nazareth Jesu hei sung pei diing nahei? 
        Mipi pungkhawmte in na tung ah Kross anga uh; 
        Nanleh Mangpa Jesu kei din damna nahi, 
        Na gam na tun chieng in hing thei gige’n aw ka Mangpa. 
    5.    Aw meelmu nuom veng na thuohna Kalvari muol, 
        Hangsan tuoidawng Lili pah Vanmang Ta phamna; 
        Hasieng hing leengin Halleluiah chiin lem vai, 
        Tangtawn Van khopi kotkhah i awi diing Kalvari ah. 
317.    Piengthalou piengtha a kingai 
12.11.10.9
    1.    Piengthaloute piengtha in kingai nanleuh, 
        Mangpan atah leh alem khatvei khen diing; 
        Butah leh alem khen ahi bang in, 
        Mangpan ahing khen ngei diing ahi. 
            Hing tung pai tadiing Mangpa thukhenna ni, 
            Vannuoi thukhenna ni ginna dih leh dihlou; 
            Atah leh alem khen ahi bang in, 
            Tuachiin alem zousie Tangtawn in gawt ahidiing. 
    2.    Aw kingatuo va ui Mangpa Vaihawm ma in, 
        Shina mun a hei hinna mun na umna; 
        Kingaituo hun ahi a vaigei ma’n, 
        Tangtawn mun heisung na mang diei mah? 
    3.    Na ma ah shina leh hinna lampi a um, 
        Na thun siemtang diing na thun siemlou tang diing; 
        Midang ngai a dih bang a um a, 
        Atawpna khu shina mun ahi. 
    4.    Hattuom Upa Pastor leh member lah ah, 
        Hinna bu a min tuonglou a tam lai maw; 
        Jesu lamtuoh khalou na hileh nang zong, 
        Kingaituo’n ahun a bei man thei.
318. Alien amengte vaw 
12.12.8.8
    1.    Alien amengte vaw, Ahepina nuoi ah, 
        Tun hing pei chietta un, Vah mangthai kia lou din; 
        Vaigei sengta kinmeng unlen (2vei) 
        Hepina kot kihon sung in. 
    2.    Jesun hing hat lai pet, Suonlam diing sui lou in, 
        Liengvai genthei zousie, Hing peikhawm chiet ta un, 
        Tu in bangkim kimanta hi (2vei), 
        Munhoi pen zong i tang thei hi. 
    3.    Jesu Kross sisan pha, Amawhnan luong lou hi; 
        A thuohna zousie toh, Khatma zong mang lou diing; 
        Agam letnan silloupipen (2vei), 
        Hepinan a bawl zouta hi. 
    4.    Mi zousie hing pei un, Belamnou masang ah, 
        A min pahbang tawi vai, A loupi seng jal in; 
        Lei leh van mi thu kiman in (2vei), 
        Tangtawn in pahbang tawi leng vai.
319.    En Vawi Nu Na Tate 
11.10.11.8
    1.    En vawi Nu na tate gawtmun lam juon in, 
        A pei zing uh han in han kinmeng in; 
        Samgi bang na khen diing khu na ngai ngam diei? 
        Tangtawn in zong mu nawn sia teh. 
            Han kin in a hun lai in, 
            Han kin in a kikhel ma’n; 
            Han kin in hun in nang hing ngahlou diing; 
            Tung Thangvan khopi dawngkot na tun chieng in, 
            Na von deiteng a kim nadiei?
    2.    Shina luipi gal a kikou aw na zahleh, 
        Ngai pha vawi in nu aw koi aw ahei? 
        Hing pui in chi a kikou aw na zahleh, 
        Na vontawi liengvai aw hilou maw? 
    3.    Pienpi bilbing hilou, pienpi mittaw hilou, 
        Ut man a pei hilou gawtmun lam ah; 
        A siemtu Tung Pasian na samzang theisuohpa’n, 
        A sisan man hing phul ngei diing hi. 
320.    Nang sieng loungal 
12.9.9.9
    1.    Tam leitung ah tomnou tangbang ka dam sung in, 
        Mangpa na nasem in hing pui in; 
        Na aangsung juon in ka hing pei hi, 
        Mangpa nang hing kem in hing pui in. 
            Nang sieng loungal ka Mangpa taina diing ka neilou, 
            Ka Suongpi ka Kullpi nang nahi; 
            Hing it hing lei ka it Hundampa. 
    2.    Ka damsung khuolzinna ah Mangpa hing pui in, 
        Lampi hoi leh kilawm atam hi; 
        Na Hagau lam hiltu hing sawl in,
        Gin-um a kalsuon din hing pui in. 
    3.    Mangpa ka damsung nite sim dan hing hil in, 
        Nangma deina bang in zang nuom ing; 
        Na itna kiem theilou hing guon in, 
        Na tatna thei nailoute pui din. 
    4.    Mangpa nang lungsim Hagau mangthaite hutdam, 
        Thei nailoute sieng tatna thugen; 
        Nangma gingte hinna Manglukhu, 
        Shitan a gin-um thuoh nawnlou din. 
321.    Namchin diing a shi 
8.7.8.7
    1.    Pasian galthuom mangtute khu, 
        Taangtawn muol ah a leng uh; 
        Buoina pielgal tuong a tung in, 
        Lungkhamna thuoh nawnlou din. 
            Lei leh van Mang namchin diing a shi khu, 
            Thu in phat seng sih uh; 
            Pahtawina dah tum in, 
            Tanpa phat zai-awi uh. 
    2.    Tawpta lou diing tangtawn dong in, 
        A phatna laa sang deudeu diing; 
        Khunah puonvam sil in leng uh, 
        Hinna Manglukhu khu in.
    3.    Kei zong sietna ka um sung in, 
        Kalvari muol a leng in; 
        Dihna galthuom kim mang vang in, 
        Gallien ka dou thuh diing hi. 
    4.    Ka zou diing ka pahtawi diing, 
        Tangtawn Mang hepi loupi; 
        Mikhiel kei dia a shi jal in, 
        Simlei ah lambang pah vang. 
322.    Aw Kross, Aw Kross 
10.10.10.8
    1.    Hagau saltang leh gitlouna puo a, 
        Lungkham liengvaitah a ka um lai in; 
        Kalvari hansie dong Kross tung ah khun, 
        Ka Mangpan zawna hing peta. 
            Aw Kross, Aw Kross, 
            Aw Kross kei gilou siemtanna; 
            Aw Kross, Aw Kross, 
            Aw Kross kei hing tawisangtu. 
    2.    Kei migilou leh mi bawlthei neilou in, 
        Ka theina suong in pahtawi ka sawm zing; 
        Lungkhamtah a havai hinanleng zong, 
        Ka Mangpan zawna hing peta. 
    3.    Kei migilou mangsa kikhen den in, 
        Keima a khun Mangpa Krist ahing hingta; 
        Sietlei in keima hing subuoi nawnsia, 
        Ka Mangpan zawna hing peta. 
    4.    Damsung in lungkham buoina tung nanleh, 
        Zau nawn sia’ng Mang Khrist in hing mapui jel; 
        Nisim in Ama zailan phat tavang, 
        Ka Mangpan zawna hing peta. 
323.    Aw Nang Umna Pou 
11.8.11.9
    1.    Aw nang umna pou ka hinnan nuomsa hi. 
        Gim ka thuoh lai in nang kang han; 
        Sunchin ka kinepna zan khosawt ka laa, 
        Ka lam-et, ka damna, ka bangkim. 
    2.    Hing chingpa it aw hei a um na hitai? 
        Na Belamte itnan na pui; 
        Bangdin shina lui guom miel ah ka kap diei? 
        Tam sietlei gamdai ah vahvai in. 
    3.    Bangchin na sieng apat ka taimang dieimah? 
        Gamdai a gilkiel a kap in; 
        Na melma in ka lungkham mun kipah in, 
        Ka hitui muleh maitai diing in. 
    4.    Ka Hudampa aw na melmu zing ut ing, 
        Na hamuonna in hing tuom in; 
        Na hepi ngaidamna kitheina muong in, 
        Ka ha lungkham thawmhau nuomsah in. 
    5.    Angel siengthouten na melmu nuomsa uh, 
        Sang tamtah in na kam ngah in; 
        Ka kamsuo tangtawn mang lou in ging zing, 
        Tangtawn a Mangpa nangma phat in. 
324.    Envawi lungsim miel khu 
7.7.7.11
    1.    Envawi lungsim miel ney ah, 
        Mangpa na it na tate; 
        A mang zing siet miel ney ah, 
        Mangpa Hundamna thu theipha nailou in. 
            Aw Mangpa na hundamna thu thei nailouten a thei na’ng, 
            Kei mikhiel hing tahlou khu; 
            Missionary in hing sawl in, 
            Aw Mangpa ka gen jel diing na thu hing. 
    2.    Mangpa keima ka hing pei, 
        Missionary diing hing sawl in; 
        Kalvari a na thuohna, 
        Kei a diing in na shi zouta hilou maw? 
    3.    Koi e ka tang a pei diing, 
        Koi e ka tang a gen diing; 
        Chiin Mangpa dong uhi, 
        Kei ka pei diing tuipi kinawng gallam ah. 
325.    Shina hankhuh miel
10.10.9.10
    1.    Mangthai sa’n sietlei ah na hing pieng a, 
        Na pienpi jieh bang e tun ngaituo’nlen; 
        Na damna jieh bang e ngaituo in, 
        Na shina ni leh hun ahing tun ma’n. 
            Shina hankhuh miel in hing ngah hi kiging in, 
            Leitung noptat in um maimai sin; 
            Na pienna san Hagau mangthai mat khu ahi, 
            Khum khu ahi Mangpa nasep thupi. 
    2.    Leitung a ka pienna jieh theilou in, 
        A nopna bou ka na sui leng a; 
        Ka dampi Hagau mangthai sui khu, 
        Ka na theisih Mangpa hing ngaidam in. 
    3.    Mang Jesu hing peisan thupipen khu, 
        Mangthai sui a hundam khu ahi; 
        Hattuomte sep diing tulmawpen khu, 
        A nasep Hagau mangthai sui ahi. 
    4.    I damlai nite khu a manthai ma’n, 
        Mangthaite puilut din sem va ui; 
        Lalna, thuneina leh sannate, 
        Suon diing dang umlou Mangpa mai ah khun.
326.    Aw ka kipah hi Mangpa  
8.10.9.9.9
By:- Upa Liensiem
    1.    Ngaituona chin a galdot in, 
        Ka Mang lungsietna kilang tawp thei lou,
        Kou diing a na hinna na hing pieh, 
        Namchin jatan mel in theile uh, 
        Kalvari a na sisan luong khu. 
            Aw ka kipah hi Mangpa, 
            Na thupha leh zaila in hing pawl zing inlen; 
            Ka lung sung thuneina mun sangpen tang inlen, 
            Hundamna ZOAR hing tun in. 
    2.    Na thupha leh late phuong di’n, 
        Ka chinglou Mangpa ka lungmawl taluo; 
        Nang hing phuongzaw in it siem Mangpa, 
        Mite lungsung ah na thu hing khu, 
        Hing gel in tangtawn a hing diing in. 
    3.    Leitung thuneina paikhie un, 
        Sildang zousie sang a a deipen hi; 
        I lungsim thuhpen ahizaw hi; 
        Mangpa a diing in mun awngsah in, 
        Mangpa tenna khu nopna ahi. 
    4.    Mangpa aw kei hing nuasie sin, 
        Ka lungsung thuneina hing luo inlen; 
        Hing teng zing in Mangpa Jesu aw, 
        Sildang bangma zong ngai nawnta sia’ng, 
        Zion laa lem in nuomsa tavang. 
327.    Nunnuom in ama phat vai 
10.9.10.8
    1.    Genlieng tungtuong maw vanmi a hing pieng, 
        Bethlehem bawnginn daidam sung ah; 
        Ama khu mihing leh Pasian ahi, 
        Mang leh hundampa ahikhawm. 
            Nunnuom in  Ama pahtawi va ui , 
            Hing hundam diing in hing kingainiem; 
            Loupi tahen, aw loupipen tahen, 
            Pasian i sieng uah a hing tung. 
    2.    A vangletdan koima in theipha lou, 
        Tangtawn in a Pa aangsung ah um; 
        Mipilte leh a lalna tung Si-al, 
        Van mipiten ahing gen uh. 
    3.    Nuom in la sa vai Mangtha hing piengta, 
        Lungsim zousie toh Ama bie in; 
        Edom gim namtui leh suongmantam sang, 
        Lungsim a thum a lulzaw hi. 
328.    Siengthou, Siengthou, Siengthou, 
13.12.13
    1.    Aw hepina ka gen siemlou, ka sut siem theilou, 
        Lei leh van Mangpa loupi leh siengthou hoidan; 
        Halleluiah aw i theitawp in lambang pah vai. 
            Siengthou, Siengthou, Siengthou, 
            Siengthou, Siengthou, Siengthou,
            Hing hundampa ahi. 
    2.    Aw hepina gen siem laang e aw a thuh nah e, 
        Sietlei mielna leh lungkhamna mey jing nanleh; 
        Anang zou la gawtmun in zong aw a vahmang e. 
    3.    Halleluiah aw Halleluiah a loupi hi, 
        Zion tang tung ah siengthouna la ngai sa uh; 
        A phatna tuipi kinawng bang in a dai theilou. 
329.    Pa vaw ka tan diing sum leh pai
    1.    Pa vaw ka tan diing a kilawm na sum, 
        Hing pie in khuolzin nuom ing; 
        Lungnop suotatna hauna lunggul in, 
        Leitung nate sui nuom ing; 
        Zudawn thaikap in noptatna sung ah, 
        Kidie in puon hoipen toh kijem in; 
        Ann tui nou ne in gilou numei toh, 
        Kipawl in ka neisateng ka zang bei. 
    2.    Tun ka lungkham ka neisateng beita, 
        Ka neh diing bangma umlou; 
        Tangvalpa lah jawna chiin zong gawpta, 
        Mihaupa sieng hing tungta; 
        Mihaupa lou ah voh a hing chingta, 
        Voh-ann neh begap na chieng dugaw in; 
        Koiman lah donlou neh diing lah pelou, 
        Ama tang vohkuong phung ah tou ngiungeu. 
    3.    Tam gam ah gilkiel in ka shidehta, 
        Kiel nasapi hing tung a;
        Kei lah sung sil kiel a shi ding hitang, 
        Ka pa inn ah pei nuom ing; 
        Voh-ann kuong phung a khakun ngiungeu in, 
        Agamtat khelna teng hing kitheita; 
        A khangdawng lai hunte lah bei zouta, 
        Hepi huoi tangvalpa hing thum ngiungeu. 
    4.    Aw ka pa inn ah nesemte kham vaal, 
        Bangzatah a um tadiei? 
        Ka pan kei hing phawh nalai kha dieimah? 
        Tu in thou in pei tavang; 
        “Pa vaw kei mikhiel migilouta hing, 
        Na mai leh Pasian mai ah khiel zoutang; 
        Na ta china diing zong kilawm nawnsing,  
        Na nasemte bang in hing zang mai in”.
    5.    Apa in ata a mutah chieng in, 
        Nuom in del pai vingveng a; 
        Aw ka it ka ta ngawngkawi in nam a; 
        Itna hitui toh kidim, 
        Puon hoipenpen hing la in silsah un, 
        Zungbu zong, kengdap zong hing bulsah un, 
        Bawngnou thaupenpen gou in nuomsa vai, 
        A shisa ka ta hing thoukiata hi. 
330.    Na jangaina ging in 
6.6.8.6
    1.    Khiel in mangthai nanleng, 
        Koi dang e ka chi diing; 
        Ka hinna san zong ka theiloupi, 
        Mangpa hing ngaidam in. 
            Na jangaina ging in, 
            Na aangsung ka hing juon; 
            Na lungsiet banjal in, 
            Na ngaidamna kahing ngen hi; 
            Mangpa hing ngaidam in. 
    2.    Bangza a tam ahei, 
        bangchi a gil atai? 
        Ka khelna teng ka puong senglou; 
        Mangpa hing ngaidam in. 
    3.    Bangjieh a thuoh atai, 
        Koi diing a thuoh atai? 
        Ka khel simsenglou ngaidamna; 
        Khrista sisan hing luong. 
    4.     Ka ha ba a khawlta, 
        Na sisan pha luong ah; 
        Na hundamna mun galmuong ah, 
        Ka khawldam hun diing khu. 
331.    Van Jerusalem Khawmpi 
10.11.10.11
    1.    Van Jerusalem a khawmpi loupi ah, 
        Khawmpi loupi hing um diing ahi chi in; 
        Mangpa Jesu in ahing puongdohta, 
        Chichin namchin kung ah ahing puongdohta. 
            Van Jerusalem a khawmpi zousiete, 
            Hinnna singliim dam diidiid ney ah khun; 
            Sil gingthei zousieten Mangpa a pahtawi uh, 
            Nang zong na tel thei diei aw khum mun nuom ah? 
    2.    Van Jerusalem khawmpi na haw diing, 
        Tunkim ni diing khu ahing naita ahi; 
        Khawmpina tel diing na man sieng taimah? 
        Nang zong tellou diing namah khawmpina ah? 
    3.    Tam khawmpina a vaihawm puitu diing, 
        Mangpa Pasian leh Belamnou diing ahi; 
        Khum mun ah zan chi um nawn vawtlou diing, 
        Pasian leh Belamnou in a tanvaah diing. 
    4.    Van Jerusalem a khawmpina mun ah, 
        Silsienglou kidah huoite leh suomhatte; 
        Tel thei mawngmawng lou diing khum mun ah khun.  
        Belamnou HINNA BU a min tuongloute.
    5.    Van Jerusalem khawmpina hawte, 
        Kikhen kianate um nawn vawt tasih van, 
        Tawp kia ni um vawtlou diing khum mun ah, 
        Damtah in aw chibai chi um nawnlou diing. 
332.    Jesu nei ka nuomzaw 
11.11.11.12
    1.    Jesu nei ka nuomzaw, Gou lulpen sang in, 
        Ama ahi ka muon lei gouteng sang in; 
        Jesu nei ka nuomzaw, Gam leh inn sang in, 
        A khut siakilna hing puitu ka telzaw. 
            Gam lientah a Mangpen a ka um sang in, 
            Khiel thunun a ka um sang in; 
            Jesu nei ka nuomzaw bang dangteng sang in, 
            Leitung pumpi sang in. 
    2.    Jesu nei ka nuomzaw minthanna sang in, 
        Gin-um a Ama panpi ding ka nuomzaw hi; 
        Jesu nei ka nuomzaw pahtawina sang in, 
        Amin siengthou phatna laa sah ka nuomzaw. 
    3.    Lili pallun hoipen sang in etlawmpen, 
        Khuoizu sang in humzaw ka Mangpa aw neem; 
        Ka ha gilkiel dangtah Ann tuipen ahi, 
        Jesu nei ka nuomzaw hing puitu diing in. 
333.    Lawm diing a hoipen Bible 
13.9.8.9.8.8.7
    1.    Gou manpha hina e, i Pasian silthawnpieh khu, 
        Hagau lungmuonna lampi hing hil; 
        Nunkhonopna Jingsol Alsi, 
        Ka lailung simjing hing tanvaah hi; 
        Ka peina teng ah tawi vang in, 
        Lawm bang in ka jawhkhawm diing hi, 
        Kei leh ka Holy Bible. 
            Lawm diing a hoipen khu Bible ahi (2vei), 
            Niteng a na sim jel a lawm hoi a na nei photleh; 
            Lampi hing kawhmu van in; 
            Lawm hoi gin-um zuau ngailou Bible, 
            Ka Holy Bible. 
    2.    Envawi thuhun zousie alui leh atha kigawm, 
        Pasian Belamnou thupha hing hil; 
        Jawlneiten a genlawhsa khu, 
        A hing puo khantawn hinna thupha, 
        A kigiel zousie sim vang in; 
        Leitung gam zousie ah peivang, 
        Kei leh ka Holy Bible. 
    3.    Nuomthu kahing tut hi Immanuel ka Mangpa, 
        Hundamna tangmipha thutah in; 
        Ka lungsim ah dimlet henlen, 
        Laukha mitmiel hing salvaah tahen; 
        A sim zousien jauh henlen, 
        Vantung gam zousie ah hing pui, 
        Kei leh ka Holy Bilbe. 
    4.    Guoljawlna bukim khu atha in hing tung jel hen, 
        Pilna siemna minthanna teng zong; 
        Laibu dang himhim a um lou; 
        Zang jel in khantawn hinna thupha; 
        Khrist tangmipha hoi leh deihuoi, 
        Pasian thu hing taihil theitu, 
        Kei leh ka Holy Bible. 
334.    Sietlei ka inn hilou 
6.6.6.6.6.6.6.6
    1.    Sietlei ka Inn hilou, 
        Singkhuol ka zinna hi; 
        Ka gou manpha a um, 
        Van dum diidiei gal ah; 
        Angelten van dawngkot 
        Pan khut hing zaap uhi, 
        Tam sietlei tung ah khun, 
        Nuam sathei nawn vawt sing. 
            Mangpa Na thei, 
            Nangbang lawm ka neilou, 
            Van ka inn hisihleh, 
            Mangpa bang ka suoh diei? 
            Angelten van dawngkot 
            Pan khut hing zaap uhi, 
            Tam sietlei tung ah khun, 
            Nuomsa thei nawn vawt sing. 
    2.    Kei hing na lam-en uh, 
        Hing ha theichien mama; 
        Hundampan hing ngaidam, 
        Tun van juon in ka pei; 
        Ka thei in hing tun diing hi, 
        Hatlou nanleng zong; 
        Tam sietlei tung ah khun, 
        Nuomsa thei nawn vawt sing. 
    3.    Vangam loupitah ah, 
        Hing it ka mu um hi; 
        A khut ka tuh mateng, 
        Khawl maimai ka utlou; 
        A kihong dawngkot khahpen 
        Aman hing ngah hi, 
        Tam sietlei tung ah khun, 
        Nuomsa thei nawn vawt sing. 
    4.    Vanggam loupitah ah, 
        Tangtawn in i teng diing; 
        Angelten kimvel in, 
        Guoljawlna la sa uh; 
        Aphatna Zaila sah un 
        Van pan lei hing thawn; 
        Tam sietlei tung ah khun, 
        Nuomsa thei nawn vawt sing. 
335.    Pasian Ta’ Hi’ng  
11.11.11.11
    1.    Aw lei mimaw nang din sisan hing luongkhie, 
        Pasian Tapa tah khu sing tung hing kikhai; 
        Singtung a shi diing khu kei hizaw ngel veng, 
        Khelna pan in keima ka suohta tahi! 
            Tu’n kei Pasian Ta hi’ng khelna pan suohta ing, 
            Pasian gam luo diing in hing chiemte zouta a; 
            Hinna na ngana din Jesu sieng va juon in, 
            Khelna kisawpsiengna Jesu shi manpha. 
    2.    Leitung mi zousie in nopna i sui a, 
        Khatveileh hasatna ituoh thei jel a; 
        Nanleh khawlmun nuom khat ei a diing bawlsa, 
        Tua sisan vang ngei in hamuonna hing pie. 
    3.    Lungkhamna na nei maw ka it sanggam aw, 
        Setan bawlsiet jieh in gimna na thuoh maw? 
        Pasian zangai khut in hing tu suh diing a, 
        Jesun sisan vang in hing damsah diing hi. 
336.    Ka kamah ka thu kakawi.
9.9.9.9
    1.    Mangpa thu ka siengah hing tungta,
        Na nu sunga kahing siem ma in;
        Mite sieng ka thu puongzah diingin,
        Ka hing guot ka thu va hilh diingin.
            Ngaiin na kamah ka thu ka kawi,
            Kap leh maute thawm ka sieng hing tung
            Ziet leh vei theilou mi tampi te
            Khumte hingpui khawmin man langin,
            Man langin pui in
    2.    Kamawl chisin kang sawlna pou ah,
        Kathu piehte na va gendiing hi;
        Nangma theina in kinga sinlen,
        Lungke tuom sinlen semjel lengim.
    3.    Na peina leh na umna chin ah,
        Bangchih tanin kang nuasie sih diing;
        Ginum in umin na shi tanphan,
        Simlei beitan phan hing umpi vang.
    4.     Mangpa kasieng thu nang chiem bangin,
        Ka vagen diing hi na tangthu pha.
        Hahsatna nempi in hing bawm nanleh,
        Hing umpi in ka bahlou na diing.
337.    Lungkham meipi zing 
10.9.10.9
    1.    Na siem leimi dougal in tangta uh,
        Zinin manin huolkhau in khi zou;
        Kon phel thei diing e Mangpa nanglou in,
        Aw hing leng in Mang Imanuel.
            Lungkham meipi jing daibang thenna diing
            Aw van laukha aw hing leng inlen;
            Zata lailung sung ah,
            Tangtawn hinna simthu hing lel kia in.
    2.    Suol silhpuon a kijem leimi hingte,
        Zin dougal ten huol khauin khi zou;
        Kon phel thei diing e Mangpa nang louin
        Laukha khawlna tuong tunglou diing uh.
    3.    Simlei tuipi luong kihawt kimvel in,
        Unau nempi te taimang diing hi,
        Kon lakhe diing e Mangpa nanglou in,
        Zinmang lal heen in naubang kap uh.
    4.    Simlei mi jatam muolliem zouta uh,
        Hunin khangthah suolin hei liem jel,
        Lei Belampu ten zong ching zoulou uh,
        Aw hing lengin Mang Immanuel.
338.Na gam na tun chieng hing thei in.
8.8.8.4
    1.    Ka khuol zinna nei hamse gam,
        Lungkham meipi bang zing ney ah,
        Panpih ka ngai ka Mang nunnem,
        Hingpui jelin,
            Jesu na gam na tun chiengin hing thei zing in,
            Vanney khelna asang taluo;
            Kadou zoulou ka Mang nunnem,
            Jesu na gam natun chieng in hing theizing in.
    2.    Kahin khuo hun tomnou te khu,
        Theilou kaalin muol aliem zel;
        Sawlna meipi zing nei ah khun 
        Hingpui jel in.
    3.    Kahin ni khuo mandan te khu,
        Nangma hingna hil zel inlen;
        Ka hun hoite nanga diing in 
        Mangjing ta vang
    4.    Sietlei pahtawi zousie sang in,
        Na hoipen hi ka lungsung ah,
        Hamsietna linglukhu na 
        Khu malechin zong.
339.    Hingpui in ka hundampa. 
9.7.8.7
    1.    Khelna solna tui kinawng lai ah,
        Ka haliem in baa zouta;
        Khawlna tullim liep ka ngai e,
        Hingpui jelin aw Mangpa.
            Hingpui jelin ka hundampa,
            Ka damna Kross lim ney ah;
            Kei diinga liemna khut ngei in,
            Hingpui jelin aw Mangpa.
    2.    Lungkham naubang na kahna gamah,
        Hing theisah in Kross manpha;
        Aw khuna tenden ka nuom hi,
        Hingpui jelin aw Mangpa;
    3.    Enven Mangpa na tatsate khun,
        Nunbang nopna dai siengta;
        Aw Hagausiengthou hing leng in,
        Hingpui jelin aw Mangpa.
    4.    Nangma ngai in Mangpa thum ung e,
        Hing halsah thah kia inlen;
        Na keng tuin ka nuom zing hi,
        Hingpui jelin aw Mangpa
340.    Hingpei la’ng e kata 
8.7.9.6
    1.    Manggam tunkaal ngahla seng ing,
        Nuom a ngabang lenna diing;
        Hing nai ven Mang Immanuel nang,
        Tatsa ten hing ngai ung.
            Hing peitang kata hingpei tang e,
            Na nuom nan Tangtawn Mang khu;
            Kiging ven ka ta hing pei tang e,
            Van sawlsieng tungnung pen aw toh.
    2.    Ka siet gihpuo leh gim-um khu,
        Pel in ngahbang leng nuom ing;
        Lilipa lutna gam nuom ah khun,
        Gim thuohna bei tava.
    3.    Laukha mansa’n ana um un
        Hingpui vang Manggam ah khun;
        Hinna singlim dam diidiei nuoi ah;
        Lungkham lou nagam ah.
    4.    Khelna pan sieng Mang deilam in,
        Siet tuipi a tum lou in,
        Dettah a dingin hing ngah leng in,
        Tatsa na hi a chi. 
    341.    Aw Halleluiah, Aw Halleluiah 
    1.    Ka mang lenna gam ngai khu,
        Hundam tate noplen na mun;
        Salem kulsung,
        Van misiengte leh guoldeite lenna.
            Aw Haleluijah Haleluijah Haleluijah.
            Chin pahtawi zaila sa uh peimasa ten.
    2.    Aw Mang Jesun a thuohna mun,
        Kalvari tang hing nai inlen;
        Ka laukha din,
        Hing naiin Kalvari tang hamsietna mun.
    3.    Ka laukha peitan khum mun ah,
        Va khawldam tan i Mangpa mun;
        Sattha tuol ah,
        Senlai naubang a kana umnonlou diing.
    4.    Mangpa envoi kalenna gam,
        Lungkham puldou sietlei khu;
        Bangchi atai?
        Ngai ing Jordan luigal Salem sung khu.
342.    I LUNG DEIPEN 
8.6.8.6
    1.    I Lungdei pen i nuomna pen,
        Hingpah ta i lai ah;
        Lungchiim tah a i lop masang,
        Kapin khenpi kia tai
    2.    Mihing ngaituo zaw guol louin,
        Kilawm tahin hingpah;
        Sietlei khelna zangtul diingin,
        I Mangpan phalnawn lou.
    3.    Bang diinga i lungsiet diing e,
        Apa kungtung diing khu;
        Vangam tuolnuom a leng diingin,
        Angelte nuomna diing.
    4.    Tuin kapin khen nanlei zong,
        Nuomin kituoh kia vai;
        Tangtawn munnuom tawplou na ah,
        Lungkham thuoh nawnlou in.
    5.    Aw a aw gin leh taimel nou,
        Hingki pahsah pen khu;
        Kapkap in hankia zou non sing.
        Shina in a puita.
    6.    Thupi sang e Mangpa min khu,
        Thu in patawi seng sing;
        A lungsiette sietlei lungkham,
        Genthei tung ah leng uh.
343.    Melma kal ah Eden sietna 
8.5.5.12.11.10
    1.    Ka Mang Jesu melma kal ah,
        Eden sietna liem;
        Kha napham ni in.
        Vankhopi a Elsadai khu bangchin um diei?
        Na dung sunn in kavon dawnglai kataan hi.
        Naubang ka tapuon bang baangthei sing e.
            Hanzel in galkhuo don zingvang vangkhuo.
            Munuom ing e tulsa pahlun kia diing;
            Lili pahhoi ka ngaini baangthei lou diing;
    2.    Sui kawikawi tang muzou singe.
        Ka lan zai awiing;
        Sietlei suohta e,
        Theibang senna khal tuibang ka ngahla noukhu;
        Phalnawn sih e vanlai saunuom zuonsah uh,
        Ka sietlei hinan ngaisiem thei sing e.
    3.    Aw ka hin sung hei muolliem in,
        Kalung khampi gam;
        Tungta leng aw van,
        Salem Zion lungguolna tang khenlou na ah;
        Albang vaina simlei lungkhamna gam khu,
        Kajuo Mang sieng ah genkal ngahlang e.
344.    Lungsietna huipi 
6.10.6.8.6
    1.    Ka Mangpa Lemguot dan,
        Ka mihinnan theisiem hasa kasa;
        Tahsap lungkham nate
        Melma dougal ang hi chiengin,
        Na lungsiet mel hinglie.
            Aw van lungsietna huipi,
            Melthei ha hing sa’ng e.
            Ka Mang lungkham genthei Kalvari tang tung ah,
            Eloi Eloi chia kikou in;
            Vanmang Tapa kikou vavung
    2.    Balnaba ha inlen.
        Jesu a chiuh Kross tungah kilbeh in;
        Chia kikou aw gin in,
        Tangtawn Council vaihawm hingtung;
        Theisiem dan ha kasa.
    3.    Lungsiet diing hiva chiing
        Hossanna aw gin lamdang tasam e;
        Sawltah lungkham taimang,
        Gethsemani suongpi tungah
        Ka Mang lungkham in mau
    4.    Ka Mang sulnua zui diing.
        Genthei chinteng thuoh diingin kiman tang;
        Thuohna leh genthei na,
        Hundam kathei masa’ng Mangpa
        Hingpui khe talawm sin.
345.    Hundam pan mun siem zouta 
8.8.7.8
    1.    Hundam pan mun a siem zou ta,
        Siet a puote thoukia vaiin;
        Zaila sa’n ama zuon vai.
        A hing tatna bukim zalin.
            Hing lungsietna thupi zalin,
            Khawlta vang i Pa gam a khun;
            Tangtawn in avah nuom ah leng vang.
    2.    Ka umna simlei mauna hi,
        Senan leh zong Tangtawn inn diing;
        Ei a dia a bawl ahi,
        Genthei tate nunnop na diing.
    3.    Koipou Kasieng a hingpei te,
        Nuakhia sihvang nachi zalin;
        Kakhel pum in hing zuon ing,
        Aw Mangpa hing siengthou sah in.
    4.    Khensate khu ngai nanlei zong.
        Mangpa gam, ah kituoh khawm vai;
        Hing lungsiet na aw nem in.
        Tu in Mangpa hing hamuon hi.
346.    Pielgal jing taikhuo vah 
9.11.10.9
    1.    Shina mielnei a itou laiin
        Pielgal zing taikhuo hingvah kalung sung ah;
        Mit a mutheilou bil a zah ngailou,
        Ka Mangpa mel leh thu khu;
        Tuin mutang lungsietna mit in.
            Aw hing en chiet un Mangpa thuohna khu,
            Mulkim huoi talawm me Mangpa shidan khu;
            Galdot in sunni tum vai.
            A en din niteng in peiva ui.
    2.    Nangma gingtute sunggil lam ah,
        Hing kilang sah kiasawn in Hagau siengthou;
        Jerusalem nute hing kisia bang in,
        Kapin laileng vontawi te;
        Nungsul bang ihei theina diing un.
    3.    Aw miten ahing gen valuoi ua.
        Mangpa a min pahtawi chingin kilang sah;
        Tangtawn dongin van Mang hing lungsietna khu,
        Gentawp chi umtheilou diing.
        Khangtha ten a tha-in genva uh.
    4.    Ka ha liengvai Mang ngil kha vateh.
        Vanmang ahi belba kim a kithuom khu;
        Lei mipi leh van mi Angel hon ten zong,
        A lungsietna thuhdan khu;
        Gentawp zousie uh khangtha ten zong.
347.    Van saron pah khu 
8.9.7.6.7.7
    1.    Aw vannuoi a mite nuomvai,
        Vanmang in hundam kim ahing pie;
        Lungsietna diing zong thuh e,
        I Mang Krista leh Pa;
        Ki thutuoh a muon um in,
        Mikhiel hundam vaihawm uh.
            Van a kim a kikhen in,
            Hinna thu genna diingin;
            Sietlei mihingte diingin,
            Mang Krist in ahing sawm;
            A sung ah lut kinnaw in,
            Vanlam sawmkia diing ahi.
    2.    Zawlneiten ana genkhawl uh
        Leng David in alim ana nuompi;
        Nuomna kim van belna ah,
        Mang Krist mel kilang;
        Van Saron pah ahing pieh khu,
        Bangchi i nuom diing uoi.
    3.    Kei thutah van zawtna tuonglam,
        Leh hinna khu kahi Mangpan achi;
        Lemguotpa lemgel banga,
        Vanmang lempi loute;
        Shina a hing kipan in,
        Shi nina khu tangva uh.
348.    Bethehem dah ging 
8.6.8.7.8
    1.     Ngai un Bethehem dah hing ging,
        Van mite hing kikhawm;
        Van Mang Immanuel lawm diingin,
        Belam chingte hingpei uh;
        Eite’n zong va nuompi va-ui.
            Aw agin kilawm na e,
            Kristmas dah in selung hinglen;
            Bethehem ahing theisah,
            Mipilte bang a pei diingin;
            Aw ka hagau kuong tan.
    2.    Mipilte puipa Mang Alsi,
        Bethehem hingtun in;
        Vanmang zalna bawnginn sung ah,
        Sun khosawt tom sahnuom ing;
        Mi ngaiin mun  ngiem hinanleh,
    3.    Mangpa Kristmas guol hingzawl in,
        Kipahte lungsim ah,
        Gamhawi sing pallun lai bangin,
        Vanmang thupi na diing in;
        Van nuomna khu hing pah sahin.
    4.    Bethehem leh aw Kalvari,
        Van Jerusalem khu;
        Eite khiel leh liengvai te a,
        Diingin ahing kizawm sah;
        Vanmang hing lungsietna thuh in.
349.    Sietlei Albang mang
    1.    A manna kumtawn in asang deudeu diing,
        A hausatna beinonlou diing;
        Sietlei a hoina leh a thupinate bei diing hi.
            Tam sietlei albang mang nan leh,
            Mangpan keidia mun a guotsa;
            Lawmguol ngai leh angel siengthoute toh,
            Sietlei ngailou a ilenna diing.
    2.    Tam sietlei khel tangtawn gam nuom akhun,
        Zawlnei Martar angel sieng toh;
        Phaiphuleng ging luong lawmnou in,
        A Mangpau min phat uh.
    3.    Hundampa leh angel siengte lenna,
        Aw ngai ing e khenlou gamnuom;
        Simlei akhun lungkham genthei,
        Kana i thuoh zelleng.
    4.    Zaisan lambang pah va ui Hundampa,
        Nuoi sietlei albang mang nanleh;
        Tangtawn dong in phat in zailan,
        Tawpni neilou diing hi.
350.    Zion khovah ngahte 
8.7.8.7
    1.    Lei genthei gam shina mun ah,
        Zion zingkhovah ngahte;
        Muongtah a na lusute khu,
        Mangpa dawn din kaithou un.
            Ni thupipen hing tung diing khu,
            Kawlni suo bang in I Mangpa hing tang van in;
            A aw gin in han ate thou va un,
            Van leh meipi kaal ah;
            Khensate toh i Mangpa,
            Lamtuo din hain leng vai.
    2.    Lungkham naubang kapte nuom un,
        Hunsawtpi ngah nawn ta sia’i
        Lungkham mau aw in van a thawn,
        Mangpa ngaiin buoinawn lou.
    3.    I Mangpa  thuchiem bangzel in,
        Hun  kidang sil hing tha ta;
        Lungsim gilou siengsah unlen,
        Hagau siengthou hanlut un.
    4.    Lei leh Van silzousie sang in;
        Mel munuom ing ka Tanpa;
        Kei dia Saron pah bang nalut,
        Ni tuong hing tungsah ta in. 
351.    Kipahna Paah Lun 
9.10.9.10 Thangchungnung 
Late 95:6; 99:5 
    1.    Aw nuom leh kipahna aw Khristmas, 
        Ngai in gam vangla pan galkhuo don ung; 
        Kipahna paah jietlam a tawi in, 
        Bethlehem khosung ah laituol leng vai. 
            Aw nuom leh kipah in pahbang tawi vai, 
            Bethlehem bawnginn a Mang hing pieng khu; 
            Amin lamdang lem Mang Pasian hat, 
            Tangtawn in vaihawm hen Halleluiah    
    2.    Van mipiten zinbang hing ha ua, 
        Tungnungpen ah Pasian loupi tahen; 
        Lei a mite sieng ah lemna leng hen, 
        Chiin zaila ngai thupi hing sa uh. 
    3.    A Mangtoupha leh a Manglukhu, 
        Nuasie in Bethlehem Bawnginn sung ah; 
        Nausente tanbang khu hing tang in, 
        Gan ann piehna kuong ah sambang hing jal. 
    4.    Tanglai pi leh pute muphahlou, 
        Mang lungdam kum hun Mang pienni nuom un, 
        Shina dailim nuoi a touten zong, 
        Halleluiah chi in banjah va ui. 
352.    Sietlei ka khuol zinna 13,13,13,10
By : Rev. T. C. Khup,
    1.    Sietlei ka khuolzinna gam nunnopna kim vawtlou,
        Kipahna leh muonna mitphetkal sung a bei jel;
        Nanleh ka Mang lenna gam Van Jerusalem ah,
        Lungkhamna leh danate beita ding.
            Sietlei hi gentheina leh kana mun,
            Mitphetkal ngel zong kipahna um thei lou;
            Mangpa hing nuasie sin,
            Na chiem gam nuom tung ding in;
            Sietlei lungkhamna jousie ka peisan ding.
    2.    Mangpa na kouna aw bangchiin ka taisan thei diei?
        Hasatna huipi leh guopiten hing tuom nanleh;
        Panpi ding neilou in khattang sawlbang hei nanleng,
        Nangman nei umpileh bang ka zau diei?
    3.    Aw Mang Immanuel nichinin hing umpi in,
        Nunnop kim theilouna sietlei ka nuasie chieng in;
        Na lungsietna bannem a nahing lamdawn ding khu,
        Ka geldoh chieng kipahna’n ka dim hi.
    4.    Pienpi, Unaute aw Mangpa ni khu anaita,
        Sietlei aloupina jousie toh hing bei ding hi;
        Hepina hun ahi hepina toh nasemvai,
        Mangna sem chiet vai hun inei sung un.
353.    Lungkham Banna 
8.7.8.7.8.7.8.7. 
Lt. Neithang 
Kihilna 21:4 
    1.    Sietlei shina gam hinanleh, 
        Van khu hinna gam ahi; 
        Sietlei khenna gam hinanleh, 
        Van kituokhawmna ahi; 
        I ngai lungdeite i khen a, 
        Pham ngai a lu i suun chieng; 
        Van khuo nunnuom gal in don lei, 
        Lungkham bannan zang tavai. 
            Nichin tung tha a lamdawn ua, 
            Kipahna nichin sang jel; 
            Shi leh kikhen zau nawnlou in, 
            Nunnop tawp thei lou tang uh. 
    2.    Melma nunsie shina Mangpa’n, 
        Sun chin naubang hing kapsah; 
        Kingai setuom umsih va ui, 
        Koima tawntung diing umlou; 
        Pasian hinna hing pepan zong, 
        A tapa lu a suun hi; 
        Nanleh van khuo ahing tunzaw, 
        Lawm hoi in ngaizaw va ui. 
    3.    I nu i pa i lawm itte, 
        I unau i lawm itte; 
        Nupa zong shinan a khen chieng, 
        Pasian Ta shina zoupa leh; 
        Shi lungmuonna neipa khu, 
        Bel henlen kulpi in zang lei, 
        Lungmuong in kipah tavai. 
354.    Van Khopi Simpina ah 
10.9.10.14. 
Siemlien 
    1.    Dachieng mipi sang tam hing pei diingte, 
        Mangtoupha maa a kiguol diingte; 
        Mangbang in phatna la ngai in awi uh, 
        Mipi sang zatam koima sim guollou hing hi tava. 
            Van khopi simpinan vanmi hing kisim, 
            Lei genthei mile khielna hing pei; 
            Pasian Tapa van mi lai ah a sim diing uoi? 
            Van kho simpina ah. 
    2.    Van mipi tamdan sim ka sawm jel a, 
        Ka gelkhawm in zong simseng zousing; 
        Ka sim senglou jieh a ka tangtel khu, 
        Mipi tam mama koima sim senglou chiin kikou ing. 
    3.    I na duhdah lou jieh un i nuomnau, 
        A dai siengta a i lungsiette; 
        Toh i kikhen bang a ngai nawn ta diei? 
        Lungkham a kithuom ngai nawn talou diing tangzawta diing. 
    4.    Van kotkhah vengpa in thu nuom-um khu, 
        Ana lasawn a vengpa dawnna; 
        Mikhiel kisia ngaidam a umte khu, 
        Tangtawn innlam juon in a hing pei uh Halleluijah. 
355.    Kituokhawm Ni thupi 
10.6.7.9. 
Upa Ngama 
Kihilna 5:13 
    1.    Pei jel in muolkhum jel kum leh nite, 
        Nung sulhei thu lellou; 
        Tua tuipi bang a luong in, 
        Noplai ni lenmuol khum siengta e. 
            Kituokhawmna ni thupi hing tun chiengleh,
            Lungsietpa Mang loupi; 
            Mang nunnem pahbang tawi vai, 
            Halleluiah, Halleluiah, Halleluijah.
    2.    Tam sietlei tuipi thuh ka pal lai in, 
        Panpi diing dang koima; 
        Nei vawtsing ka Hundampa, 
        Hing ha sih galmuonna mun tun ma’n. 
    3.    Ka khuo ka veng leh ka innkuonte lai, 
        Mel theilou vangla mi; 
        Singkhuol zin ka tham sung in, 
        Van khopi ka ngaina sang deudeu. 
    4.    Hun sawt nawnlou kal a tung diing hitang, 
        Mal huipi sim hui leh; 
        Tui nawng in hing nuoi nanleh, 
        Lungkimtah in thuoh nem tavang e. 
356.    Ka Hagau Sieng ah
7.7.7.10. 
    1.    Jing ka zinna vang in la, 
        Singkhuol ka thamna vangla; 
        Ka lungsim leh polam ah,
        Melma simsenglouten hing im kimvel; 
        Ka lungkham aw in nang ka hing han.  
            Aw ka laukha sieng ah leh, 
            Ka tahsa kung tung ah; 
            Vengpa thupi  tanpa thupi ka hi, 
            Chiin Mangpa gen kia vel in. 
    2.    Mi gam a ka um sung in, 
        Singgam vaibang tham sung in; 
        Khattang sawlbang hei ngam lan g; 
        Job lawm hoite bang in ka lawmte zong, 
        Sol hat in pang uh Nang toh lou in . 
    3.    Kipan kiata uh e Mangpa, 
        Midih tungtaang thu phiel uh; 
        Ka Ha aw nang pang vawt sin, 
        Eliza galmang Davida galten, 
        Thupi a lel uh Mang Herod in. 
    4.    Thawmhau huoi gamdai mun ah, 
        Solna huipi hing laang in; 
        Mipi sang tam albang mang; 
        Kei zong Mangpa solna huipi lai ah, 
        Albang man diing zau ing Hundampa. 
357.    Mihing Nahi Lai 
10.11.8.8.11. 
Rev. Thangngur 
Matt. 4:23 
    1.    Aw ka Hundampa Mihing na hi lai, 
        Dammaw nat chinteng thuoh a hing kikhawmte; 
        Alah ua koima nuollou in, 
        Dam leh nuom in na kikhensah, 
        Aw ka laukha liemsa’n zong ahing ngai hi. 
            Hatlou in hing juon ing, 
            Lungsietpa Mang nunneem;
            Na banjal lieng in hing na pom inlen, 
            Solna tui kinawng hing pui kaita in; 
            Na sung galmuon mun ah hing tun in. 
    2.    Na mel ah nuomna kim um achi ua, 
        Na tongdam suo nou zong hum e khuoiju bang; 
        Na hing huupna na mel dei-um, 
        Na tongdam suo khuoiju hum toh; 
        Aw mu leh thei tei diing in kahing pei hi. 
    3.    Na sulnua hing sui in ka Mang Jesu, 
        Tam sietlei miel nuoi ah hambang hing vai ing; 
        Mang David thaumei vaah lawm nou, 
        Nangma Jesu jingsol Alsi; 
        Aw ka lutung jawn ah hing salvah zing tan. 
    4.    Ka tung ah solna tung sunni sa seng, 
        Solna huikhi langte ka kimvel ah laang; 
        Ka lu hing selkhu diing neising, 
        Na hajah in hing selkhu in; 
        Aw solna huipi hatla’h hing tu zing in. 
358.     A kimkhat zong 
10.11.12.8 
V. Hawla 
    1.    Ka Mang lenna Jerusalem tha khu, 
        Phatna ginglawm leh thupina in a bawm; 
        A thupi dan ham chinteng in gen leng nanleh, 
        A kimkhat zong gen zou sih uh. 
            A kimkhat zong gen zou sih uh, 
            Khopi nuom sung; 
            Mang Tungnungpen lalna, 
            A kimkhat zong gen zou sih uh. 
    2.    Misiengthou tengteng leh Angel siengte,n; 
        Khopi sung Suongmantam hoi chichintengte; 
        Khangtha pieunel jat bei nua in zong tha jel diing, 
        A kimkhat zong gen zou sih uh. 
    3.    Namchin chichin lai a simsengloute, 
        Nichin Belamnou lalna gam ah lut uh; 
        Hagau tampi khopi sung lutte nuomna khu, 
        A kimkhat zong gen zousih uh. 
    4.    Zoupa leh hinna bu a min tuongte, 
        Ding a Hundampan a sattha sa ahi; 
        A sep gimnau khawlsan uh Hundampa jal in, 
        A hausatna tang ta va uh. 
359.     Gim seng tang e 
12.12.12.4.12.4.10 
Rev. Thangngur 
Matt. 11:22 
    1.    Munjeh ata ama mimbang i pienna gam, 
        Ka tung sunni kawl a sielbang hing suoh chin in; 
        Hasatna leh lungkhamnan ahing bawm. 
            Gim seng tang e (2vei), 
            Suontu bawlsietna jal a hamsiet puo khu; 
            Gim seng tang e (2vei)
            Ka puohgih dawnjang diing lawm hoi ngai ing. 
    2.    Sim leh mala ka sui kawi a lawm hoi mu zou sing, 
        Genthei hin sang a ka neisun beimangsah; 
        Van Mang Immanuel ahing naizaw.  
            Tam thu a gen (2vei), 
            Ka ta na puoh ka kengbul ah hing ngakhe tan; 
            Tam thu a gen (2vei),  
            Ka khut leh keng en in na jang diing hi. 
    3.    Ka ngaipen ka mu in ka puohgih hing dawnjang, 
        Lei hanse bawm puoh in Kalvari ah a mau; 
        Hing makhel in mailam ah hing na dom. 
            Gen siem leng aw (2vei), 
            Kei bang a puohgih leh milungkhamte kung ah; 
            Gen siem leng aw (2vei) 
            A lungsietna thuh dan leh a san dan. 
    4.    Sietlei Pa’ gam hilou ka ha a muong thei diei? 
        Ana khuhsah uh khu linglukhu hilou i? 
        Apeina ha nanleh jui zing tavang. 
            Hing phal sih va (2vei), 
            Ama ngil a tam sietlei pal zou mai diing khu; 
            Hing phal sih va (2vei) 
            A umlouna gam a vahvai diing in. 
360. Shina khu punna ahi.
14,12,7,12,6
Hrangkapchin
Phil. 1:21
    1.    Eden huon a pi leh puten THUHUN a bosiet un,
        Mang PASIAN in na shi diing uh chin a chiem a;
        A thupieh khu pawta uh,
        Khum mi zouin hundamna thuhun sisan khu;
        Kalvari ah hing lang.
            Sawltah Paul in shina khu punna ahi,
            Chiin a gen a;
            Koi lungkham um ei?
            Gingloute bang shinate giingnawn sih va-ui;
            A tung ah lengva ui.
    2.    Edenlui shisan nanlehzong Edentha ahong ta,
        Hong nanlehzong shina ahei suh lamdang a;
        Heimah a ka umsih leh,
        Khum khopi khu khelna tahsa leh sisan in;
        Luo zouleng kilawm sih.
    3.    Shina thuohnem tava ui aw van kot honna ahi,
        Donleng vang Tangtawn gam khu hinna singlim;
        Nuom ah lung deite leng uh,
        A thupi hi zawna Tumna tawi a leng in;
        Van khopi nawvel uh.    
361. He hingnem in
8,6,8,6,
Petea
    1.    Tanglai hinlui loubang tulnua,
        Kilatna tang um diei?
        Vadon zellei ngoumei kaal ah;
        Ngilni umlou diing hi.
            Hingnem in Mang Immanuel,
            Naubang ka baang tavang;
            Tulnua ngaitang khovui lummei bang’n,
            Hingtheng kia jel diing hi.
    2.    Thangvan hingmau lunglai hing thawng,
        Hinlui kangai deudeu;
        Lallai palzou lawmguol kim leh,
        Vansang kai hing ngaisah.
    3.    Khapham ngai sun naubang kap ing,
        He hingnem diing umlou;
        Zangva banga noplai nite,
        Mukia ni a um diei?
    4.    Ngainan lei zong hinlui muolkhum,
        Sangga lalieng khiel ing;
        Galdon vang thangvan sang khonuom,
        Nemdiel in thuoh kaivang.
362. Khristiante lam-et loupi
12,12,12,12
Rev. Sapbawi
kilahna 3:20
    1.    Mangpa lungsim kotkhah uh nangdin hong ung,
        Hinna nitah-ann nukhia kalah ua mi in;
        Aw Mangloupi nunnem na angsung a kunn in,
        Kamaw nate uh ngaidam diingin hingngen ung.
    2.    Kamaw zal ua nathuohna khutma zehte khu,
        Eden khelna mei a nahing tatkhietna khu;
        Don in etlawm sang e lei nopna pah sangin,
        Mangpa ka lungsim ah aw lungzing in.
    3.    Linglukhu chizat huoi na lu a kinga in,
        Kilna sia leh teiin sepaiten ang sun ua;
        Saguoh gilkiel dangtah thuoh a natatsa te’n,
        Thuohna ngilsih vaung aw Mang nunnem.
    4.    Lungkham zan hingmiel hi vansang nakai jiehin,
        Saguoh  tahsap naten na mite hing bawm hi;
        Lam-et dang neisih ung nahingna niloupi,
        Donin hingngah zing ung aw Mang nunnem.
    5.    Koute diinga na mun siem hoileh loupi ah,
        Lungdei peisate toh nuom a kituoh khawmin;
        Aw nopna kim khopi tuollai a leng diing in,
        Hagau in hingpui in aw Mang nunnem.
363. Hingpei sansin Ka Mang
9,11,10,9
    1.    Lungkham buoina dougal hinglien e,
        Lungkham ni chieng aw na vah hingtang zel leh;
        Gal hinglien e setan dougal lien e;
        Hing veng ta in Nang ma’n tanlou in.
            Hingpei sansin ka Mang Immanuel,
            Nang hing ngaipen tam sietlei ah;
            Buoina dougal hinglien nanleh,
            Kabitna galven bu kullpi nahi.
    2.    Aw hundampa solna gal lien in,
        Kahing pediing hi Gehen gamnuom achi;
        Peingam lange mikhielte gawtna mun,
        Na gam galmuon Kanan gam loungal,
    3.    Nopna pielgal ah leng nanleng zong.
        Kahing hanzel diing hundampa mel dei um;
        Ahing lien hi nagam doute sietgal;
        Kei diing peina lamdal nang zou tan.
    4.    Navah zemvel manna gam nuom ah,
        Dougal beita maw kalung kham nawn tasia;
        Melmu nuom ing hing pui galkaita in,
        Angel sieng leh misiengthou lenna.
364.    Nopna tullou diing
11.11.7.8.11. 
Rev. Thangngur 
Luke 10:20 
    1.    Lei nopna tomnou khat bawn i henlaleh, 
        Tangtawn nopna diing Van nopna sui va ui; 
        Simlei maunan dim siengta, 
        Ken kipahna muzou nawn sing; 
        Nuomna tawplou van nopna khu sui va ui. 
    2.    Hin genthei tomnou khat bawn i ngaileh, 
        Kipah nopna van hinna khu zom va ui;
        Mikhielten a tan diing uh, 
        Bible in gawtmun a gen hi; 
        Kipah nopna Van hinna khu zom va ui. 
    3.    Ut leh utlou thute hing kidonglou in, 
        Niteng shinan sang tampi a pui mang zing; 
        Shi lungmuonna ngai hai e, 
        Sietlei Tangtawn tung diing umlou; 
        Shina zoupa Mang Khrista khu bel va ui. 
    4.    Puipa ngai hai tam simlei genthei mun ah, 
        Puipa ngai hai sietlei pawtsan ni chieng zong; 
        Shina dah ahing tung diing, 
        Van inn a hing tungsah diing in, 
        Puipa ngai hai Mang Khrista hagau mama.
365.    Lungkham Ka leh Buoina
8.9.8.10 
    1.    Lungkham kana leh buoina gam, 
        Pel in lalna gam nuom ah leng uh; 
        Ka juon jel diing siet simjing ah, 
        Eina kai in na vah jam kimvel ah. 
            Ka lam simjing lai a pan in, 
            Ka ngai hi don jel in ka pei diing; 
            Aw khum gam hoi nuom ah khun laituol leng lei, 
            I sietlei hinkhuo khu ngai nawnlou diing. 
    2.    Aw na mel a nuomna gimtui, 
        Ka nunnopna a tul siengta hi; 
        Vangla nanleh lungdeite tuol, 
        A lenna tullou diing in ei nem in. 
    3.    Aw en vawi un tatsate khun, 
        Zaila san awi uh khum gam mun ah; 
        Hepi Mangpa siem Salem kul, 
        Pi sung ah leng uh misiengthoute toh. 
    4.    Lungsiette aw tua mun ngel khu, 
        Juon jel va ui aw khum gam mun nuom; 
        Vanmite khun puonvam sil in, 
        I lenna gam uh galdot chim theilou. 
366.    Muolliem lou aw Mangpa 
11.12.11. 
H. Nengzathang 
    1.    Tung Pasian hing tuolkum aw nuoi simlei ah, 
        Lungkham puonbang thuohpi’ng vangsiet henkol khai ing; 
        Aw leitung natna vei hing sutkhe ta in. 
            Muolliem lou aw Mangpa, 
            Muolliem lou aw Laukha; 
            He hing nem in; 
            Leitung natna lungjuon muol ah dah veng aw, 
            Zata lusuun naubang hing awi in. 
    2.    Tongdam nem ngiingei nou aw e van Hagau, 
        Nang ngai in duong vul veng he hing nem in laukha; 
        Aw leitung natna vei Mangpa hing ve in. 
    3.    Jangkhuo khal e aw a gamlei piendangta, 
        Tullel lengthe khuon toh selung juon kidang hi; 
        Aw nunnopna diing Pasian gam nuom aw chi’ng. 
    4.    Nuoi simlei ah vang lailung muonna umlou, 
        Ngaitam sielna hi e gibang khenna hi e; 
        Aw nunnopna diing Pasian gam nuom ngai ing. 
    5.    Buolna diing Pasian gam nunnuom don vai e, 
        Nam chinteng nunnopna Pasian gam nuom don vai; 
        Aw Angel leh misiengthoute tuollenna. 
367.Na sieng a um ut ing 
7.6.7.6.7.6.7.6
    1.     Jesu sieng ah ka bit ding,
        A angsung nuom ah khun;
        Ka laukha khawldam van in,
        Aman hing liekhu va;
        Vansawlsieng aw ngai ka ja,
        Gam loupi a pan in;
        Zaila ngai sa in hing han,
        Khum luigal hoi ah khun.
            Jesu, Jesu na sieng um ka ut,
            Jesu hing lungsiet pa aw
            Na sieng a um ka ut;
            Gentheina bei sieng masie,
            Nang in hing liekhu in.
    2.    Jesu sieng ah ka bit ding,
        Ka buaina thengta va;
        Solnan hing chiim thei tasia,
        Khel na’n hing khoi thei sia;
        Lungkhamnate beita van
        Ka leh hesuo zousie;
        Luanhi luang zing nanlezong
        Gen thei sung sawt tasia
    3.    Ka laukha bitna lulpen,
        Jesu kei din ashi;
        Kumtawn a ka bel ding pen,
        Tangtawn suongpi ahi;
        Kei dia mun a siemna ah,
        Khum ahing pui ngei ding;
        Zan mielna um ta sih van,
        Loupina vah ta va.
        
368.    Naubang kana um nawnlou 
7.10.12.18. 
Hranga 
    1.    Aw Hagau siengthou nunnem, 
        Lungkham thuoh sun naubang in hing don in; 
        Kha pham ngai a sun sawt naubang ka ka lai in, 
        Naubang ka ta puonbang baang thei sing e. 
            Sun khosawt a ka ka lai in, 
            Simlei lungkhamna mun ah khun; 
            Aw ka Mang nunnem nangman hing umpi inlen, 
            Naubang ka tapuonbang baang tavang. 
    2.    Kha phamte mu nawn ta sia’ng, 
        Chia lungkham naubang kap in vai ing; 
        Belamnou toh vangam tuol nunnuom nou ah aw, 
        Leng uh chi ka thei in nuom in nui ing. 
    3.    Tangtawn gam hoi mi gen khu, 
        Juon in i mi ngai umteng muolkhum sieng; 
        Nuomna damtui sieng bang kiching va khum mun ah, 
        Khunah lalieng vontawi nunnuom tavai. 
    4.    Pahbang in vul mai tahen, 
        Kha phamsa nuate toh nunbang nuom in; 
        Hinna tulsing pallutna mun nunnuom nou ah, 
        Hinna tulsing lutna mun nunnuom nou ah, 
369.    Shina Zawna 
10.8.8.10 
Dangvel 
I. Cor. 15:55 
    1.    Damlai gamdai gam khu ka pel chieng in, 
        Mang mel dei-um khu mu vang in; 
        Ka lungkhamna beisieng tavan, 
        Kumkhuon nuom in nui zing tavang e. 
            Shina na gu hei a um ahei? 
            Shina na gu hei a na koi e? 
            Chiin atung ah thu hing neita, 
            Vai in Mang Khrista jal in. 
    2.    Mang tate khopi dih Mangpa bawlsa, 
        Lungdeite mun diing a siem gam; 
        Midih leh siengthoute lenna, 
        Atung uah shinan vai hawm nawn ta sia. 
    3.    Sietlei zoupan shina nuoi ah jal zong, 
        Ka ta lungsiet in lungkham sin; 
        Nichiem loupi hing tun chiengleh, 
        Shina tung ah laituol leng nava teh. 
    4.    Sietlei siet miel ney ah ka vai lai in, 
        Shin’an ka tung ah thu anei; 
        Guolzou loupi Khrista jal in, 
        Ginnan shina tung ah leng hitang e. 
370.    Simlei ah Khuolzin Kahi 
8.10.9.8. 
V. Huala 
    1.    Tam sietlei ah khuolzin ka hi, 
        Aw ka ngai leng jel hi ka innkuonte; 
        Ka tham sung in buoina chinteng in, 
        Tui lienbang nichin in hing tai. 
            Aw hun hing dalte khu abei chieng in, 
            Munmuong gam khu ka juon diing; 
            Khunah ngainou sieng ka tenna gam, 
            Buoinate toh nuasie tavang. 
    2.    Lungkham dah ging thang velte leh, 
        Buoina chinteng thawm gin ka jahte khun; 
        Ka tangtawn gam hing ngaisah deudeu, 
        Ka pa mel nibang a tanna. 
    3.    Ka khuolzinna gam daidam ah, 
        Ka Mang gam lutpi tah diing nei vawtsing; 
        Hinna thupieh neilou hilengpen, 
        Khut guoh a ka gam juon diing hi’ng. 
    4.    Ka Mang gam in ni ngai se lou, 
        A mel hoina in khopi sung salvah; 
        Vaihawmna Mangtoupha a tou in, 
        Phatna ging luong lawmten abawm. 
371.    Hundampa ngai ing 
10.10.10. 
Taivela 
    1.    Kei din sunni leh solkha tang nawnlou, 
        Miel in hing bawm e aw ka Hundampa; 
        Na mun thupi tuong tun kal ngahlang e.
            Hundampa ngel khu ngai talawm mang e aw, 
            Na lungisetna thagui in hing kai in; 
            Hundam tate lenna mun nuom ah khun. 
    2.    Van kotzing ah khun Belamnou aw in, 
        “Ka ta hing pei in na siet puohgih toh; 
        Hing na dom vang” chiin ahing han hi. 
    3.    Na lungsiet dan leh na thupi dan khu, 
        Koi e gen thei diing leimite lai ah; 
        Vanmite zousien zong gen theisih uh. 
    4.    Na lungkham aw a bawn lei a liinleh, 
        Na loupina toh nahing pei chieng in; 
        Lei leh van in zong hing thuoh zou sih va. 
    5.    Khumbang nite khu ahing tung diing a, 
        Na melma zousie zau in liing va uh; 
        En vawi hing tanpa khu chi tava un. 
372.    Sulbang heisah in 
12.12.12. 
Pastor Rova 
    1.    Khawhna lawmlawm e maw aw ka Mang Hundampa, 
        Kalvari tanglam sielbang hingdon sah theisih;
        Sietlei nasepna a kadim siengta jiehin.
            Aw Lungsim siengthou loute,
            Bangchin kabawl ta diei?
            Na hagau pang louin,
            Khapham vangkhuo lam ah;
            Shinan puimang siengta.
    2.    Hing ensah kiata in na sisan luonna mun,
        Shina sangpen nuoia leng a liengvaite khu;
        Nung sul heisah kiata van mihang Mangnun nem.
    3.    Mangpa sieng itun chieng bangchin igenta diei?
        Sietlei laukha liengvaite i puilut sih leh;
        Van mihang Mangnunnem sieng ah bang igen diei?
    4.    Setan suibang nguihen agam pahbang muolhen,
        Nam liengvaite nuomnan hingdim sieng tava un;
        Nagam loupi sung ah hing leng samta va-uh.
373. Sietlei Potsanna
11,11,7,10
Pastor Khuanga
Heb. 12:13, 14
    1.    Pei vaiin peichiet vaui potsan va-ui;
        Simmawna puoin a sienglam pei va-ui;
        Tan mun leh muol neisih hai,
        Khuo hing umkia diing khu suizaw va-ui.
            Mit a muthei loute leh,
            Bil a zathei loute khu;
            A lungsiette a diing in,
            A ngaituo i tangtawn khawlna diing khu.
    2.    Babulon a ngiemna ni diing hing naita,
        A sunga misiengthoute hing pawt sieng un;
        Siet chinteng kullpi ahi,
        Gotmun a pei diing a thuchiem ahi.
    3.    Misiengthoute kiging un kiman sieng un,
        I Mangpa hingpei na nidiing naita e;
        Meipi tunglam peivai in,
        Nuomman nasang nadiei kingai tuoin.
    4.    I lenna khuo khulpi gam abei chieng,
        Zion tang vum a nun khonuom a lengin;
        I Hundampa sieng ah khun,
        A loupina khu tang chietta va-ui.
374. Zion sihtui dawn
7.7.7.7.7.7.8 C. Lalthlunglien 
P.L.No.47
    1.    Khanlai ni leh hun hoi lai, 
        Man zing sawm gnabang len lai; 
        Theilou kaal i guol ngaite, 
        Jingzin tuong tung kia talou; 
        Theisiem hamsa mihinna’n, 
        Nungsie tuollai lengte khu; 
        Kaplai nemsiem mi’n hing nem aw. 
            Ka ngai e, aw 
            Zion sihtui da wnlai nite khu 
    2.    Khankhuo lunggel lunglai na, 
        Koppi neilou i t amta; 
        Pa neilou Nu neilouten, 
        Hun nailou a hun nailou; 
        Chi in kaplan zai awi uh; 
        Ka lei inn a siet chieng a,
        Kituohkhawm hun diing ngahla ing. 
    3.    Damlai hinkhuo tomkaal sung, 
        Huoihamna a mangbei in; 
        Umlai singkhuol i tuoh chieng, 
        Ateh a khang umlou in; 
        Khamtheilou in muolliem jel; 
        Pielgal zol zalam tuong ah, 
        Ngailai na e geldoh ni chieng. 
    4.    Tanglai pi leh pu’n a gen, 
        Phamsa tuongtunna saunuom; 
        Tuong lamdang mal um vawtlou; 
        Zapi tuonglam Khrist loungal, 
        Genthei, liengvai, hausa leh, 
        Namchin phuibang a kimna; 
        Tua khu Mang Khrista ngei ahi.
375.Mangpa lenna Jerusalem
11.11.15.11
Rev. T.C. Khup
    1.    Mang lenna Jerusalem tha ka gel chieng,
        Tuanah hundam tate laituol aleeng uh;
        Belamnou khu kimvel in tatsaten zaila ngai sa in,
        Kei zong tua gam nuom khu haibang ka ngahlel.
            Ka leng ding, Tangtawn khopi nuom ah,
            Hundamte tuollenna ah
            Tua mun ah lungdei teng kim tading
            Zion khopi ka Mangpa mun siemtha ah.
    2.    Tua mun nuom zuon a ka lawmzawt zel lai in
        Lungkham genthei kanate’n ahing tuom zel;
        It leh ngai gibang khenna nunnop kim theilouna mun khu
        Nuasie kal ngahla veng e kana simlei.
    3.    Damlai hun tomnou khu ahing bei chieng in
        Tangtawn Inn loupitah ah leng khawm tading,
        Tuanah lungdei pei masate toh laituol leng khawmta ding.
        Sepgimnate ngil in kipah zing tading. 
376. Siengthou Mangpen khu
13,12,11
Suakliana
    1.    Aw hepina gensiem sihnan leng khawlsan theising,
        Lei leh van Mangpa thupi leh siengthou hoidan;
        Haleluijah aw i theitawp in galdot va-ui.
            Siengthou siengthou siengthou,
            Siengthou i Mangpen khu;
            Siengthou siengthou siengthou
            Hing hundampa ahi.
    2.    Aw hepina genseng zousieng aw alien seng hi.
        Sietlei mielna leh lungkham meipi zing nanleh;
        Dalzou tuomlou gotmun in zong aw atang singseng.
    3.    Haleluijah Haleluijah taang na singseng e,
        Zion vah tung ah sienthouna langai sa uh;
        Pahtawi zaila tuipi kinawng bang adai theilou. 
377. Bitna Suongpi
6,6,9,7,5
Lalneisoi
Late 18:2
    1.    Sheol simzing tung ah,
        Bitna dang um vawtlou;
        Muonna leh nuomna dang neituom sing,
        Bitna suongpi kama ah;
        Nang hing ding zing in. (2) 
    2.    Lalieng kalen na gam.
        Khelna simzing Mangpa;
        Shina leh buoina nichin in sang,
        Bitna suongpi kama ah;
        Nang hing ding zing in. (2) 
    3.    Hamuontu Mangpa aw,
        Nichin in hing ngaiing;
        Na zangaina bang in hing pom in,
        Na hagau in hingpui in;
        Lungkham non tasieng (2) 
    4.    Ka hundampa Mangpa,
        Ka lungsiet pen Mangpa;
        Na hing lungsietna genseng hilou,
        Na hazah in hingpui in;
        Khun kipah tavang. (2) 
378. Aw kalenna gam nuom
8,8,8,6,
Patea
    1.    Mau in kangah gam loupi khu,
        Hing naiin Mang Immanuel;
        Ka laukha leng thangvan sang ah;
        Nunnuom in leng tavang.
            Aw nang kalenna gam lungmawl,
            Natang tung ah genthei tate albang vai ung;
            Aw nang gamloupi manna pahhoi in ahing bom,
            Nang mama nahi ka gam ngaipen khu.
    2.    Ka laukha lenglei lung zuonna,
        Pahbang in vul tadi nan leh;
        Nopna gam siengthou tun chiengin,
        Tulni um nonlou diing.
    3.    Sietlei palnop laini tulta,
        Nunlui muolliem sa ngai na e;
        Muonna diing umlou simlei ah,
        Lalieng naubang ka kap.
    4.    Jesu hing kaiin hingpui in,
        Na lungsiet tuipi lut va-ung,
        Zion khuo ging leh gam siengthou,
        Mu kanuom hi Mangpa.
379.Jesu lungsietna ka thei
9,7,9,7
    1.    Jesu hing itna te kathei in,
        Nuomin Ama kazuon diing;
        A hing  itna thute kathei in,
        Nuomin pahbang tawi jelvang.
            Ama kazowt leh nuomna kamu,
            Ka laukha zong hundamta;
            Van a keidia mun bawlsa ah khun,
            Tangtawn in khawldam tavang.
    2.    Ka lungkhamna tengteng peipi ta,
        Nuom tahin ka umta diing;
        A kung ah Tangtawn kipahna um,
        Nuomin katang tadiing hi.
    3.    Sawtlou kalin hingpei kia pai diing,
        A lungsiette pui diing in;
        A van inn nuom ah apui diing a,
        Nop tawplou gamnuom ah khun.
    4.    Niteng khelna ten hing vel nanleh,
        Hangsan tahin kapang diing,
        Jesu thupina in hingpui van,
        Solnate kazou jel diing.
380. Sawtnawn tasia Damsung
8,6,8,6
    1.    Sawtnawn tasia damsung lungkham,
        Leh buoina tengte khu;
        Albang mangdiing lei gentheina,
        Ni teng in kapel diing.
            I nop lenna diing gam loupi,
            Tuong tung diing hita e;
            Hundampa mun siem leh,
            A thupina keizong tang vang.
    2.    Ka Hundampa’n semgim te diing,
        Leh a lungsiet te diing;
        Nuomman thupi khu hing tawivan in,
        Hinna Mang lukhu toh.
    3.    Nuomna zaila ngai sata vai,
        Khumni loupi chieng in;
        Lungkham buoina um nawn tasia,
        Kanate beita va.
381.Kala ngaipen Khrist ahi
8,5,8,5, 
Pastor Thangler
Isai 12:2
    1.    La ngai diing dang muzou vawt sing,
        Tam sietlei tung ah;
        Khrista kei a diing a shi khu,
        Kala ngaipen hi.
            Aw kala ngaipen khu Khrista ahi.
            Solna hui leh lungkham kinawng chieng;
            Ka kul leh kaki ngapna hi.
    2.    Sietlei a zaila ngai dangte,
        Pahbang vulsieng ta;
        Ka Mang phatna zaila ngai in,
        Tulni neilou diing.
    3.    Lungkham naubang kaka chieng a,
        Ka ki nepna hi;
        Kinepna diing dang muzou sing,
        Khrista loungal khu.
    4.    David in kulpi’n ahing zang.
        Ka Tanpau deipen;
        Keiman zong kahing zang diing hi,
        Aw ka Mang Jesu.
382.Sawtnawn tasia
8,8,10,7,7,
Upa Ngama
Heb. 10:37
    1.    Ang peidiing hun gensih nanleh,
        A ni dahkal gensih nanleh;
        Sietlei khelna tuipi kinawng velin,
        Ang peidiing hun anai ta;
        Chi in ahing hil hi.
            Hingtham sawt nawn tasia, (2vei)
            Hingpei baita leh chi uh;
            Lei a tatsa te’n khu.
    2.    Sinar phai leh Babel ngaituo’n,
        Noah hun leh mipi ngaituo’n;
        Sodom phai a Lotah pui doh diing a,
        Vanmi hingpei ten nata;
        Chi in ahing gen uhi.
    3.    Lungdei khenpisa zousie toh,
        Angel sieng leh Serafim toh;
        Hepina gam khopi tuol nunnuom ah,
        Kituoh khomni diing naita;
        Chi in ahing gen uhi.
    4.    Lungsietna hingdai siengta a,
        Khelna hing pungta nichin in;
        Vanmei tung a aw gin i zah chieng leh,
        I nuomna ni hingtung va;
        Chi in ahing gen uhi.
383. Ka ngai Belamnou
7,7,7,5,7,7,7,5
Hrangkhuma
Heb. 11:38
    1    Ka lungkhamna lei genthei,
        Leh ka kana gamdai khu;
        Hengla nawn sing e Mangpa,
        Na mel munuom ing;
        Theilou gam kahing tung a,
        Nang Lili pah Mang Jesu;
        Siet huipi leh solna lai.
        Ah hingtu leng tan.
            Ka ngai Belamnou nunnem,
            Na tatsate toh na lenna gam;
            Ngaina mang e aw,
            Hing manghil vawtsin aw;
            Na puul kathuoh khu.
    2.    Lamdang liei luoi ngut ma e,
        Thuoh zou sing e lungkhamna;
        Siet thuneina jieh in maw?
        Ki khenna i tuoh;
        Shina lusuunnate khu,
        Siet huipi bang in hing lang;
        Aw kangai tangtawn pielgal,
        Lung deite lenna.
    3.     Aw kangai Tangtawn gam ah,
        Ka khensate laituol leng;
        Mang nunnem Belamnou khu,
        Zaila sa’n awi uh,
        Hingkai in Tangtawn gam ah,
        Lei gentheina hengla sin;
        Chi a ahing hatnau khu,
        Ginna’n kaza hi.
384. Ka lenna gamdai
8,10,9,8,7
    1.    Gamdai ah lungkham zousie ten,
        A Mang Jehovah puipa ngaileng uh;
        Van hatna muong a dougal zuonte’n,
        Hagau panpi leh guolzawlna;
        Toh langai thupi sa uh.
            Aw keizong kalen nagam daidam ahi,
            Hing lengkia ven namchin selung sung ah;
            Tatte sen naubang a nuasa,
            Nagam pahnamtui hinghieh in.
    2.    Hing taanvah in zingsol Alsi,
        Hundamna ni lenkawl ah hing tang in;
        Tanglai Kanan a napui bang in,
        Nagam hinna tuikhuh hoiah;
        Khun gentheite silsieng in.
    3.    Nangtoh louin sietlei ah khun,
        Dougal lien nuoi ah khun bain mauing;
        Galthuom hingpien len keizong douvang,
        Kalvari namsau zang zousie;
        Ten setan dougal zou uh.    
385. Van kanan gam Nuom
10,10,10,
Upanu Chiinhau
    1    Sietlei lungkham leh luonhi nulna,
        Douzou sia’ng e keima hatna muong in;
        Hing umpi zingtan aw ka Mang nunnem.
            Aw van Kanan gam tunkal haibang ngahlang,
            Van misiengte toh lendiing ka nuom hi;
            Sietlei huibang mauna ken ngaita lou diing.
    2.    Mangpa nagam katunni chieng in aw,
        Tun leh zuo chin leh tuoi vontawi te;
        Kim loudiing vang Mangpa lai ah nasang.
    3.    Sietlei a i damlai ni hun sung in,
        Mangpa deilam semkhaloute pen khu;
        Tuong tung zoulou diing van Kanan gamnuom.
386. Mangpa aw gin ngai un
8,5,8,5,
    1    Mangpa aw gin khu ngaivawi un,
        Sietlei a miten;
        A hingpei na diing ni naita,
        I sepga kimlou.
            Hing pei diing (2)
            Van huikuong sieng tung ah;
            A thupi aphuon tawpni chieng in.
    2.    Aman a teltuomte apui,
        Tuani chieng inleh;
        Anua siete zousie teng khu,
        Gim genthei thuoh diing.
    3.    Gotmun meidil a umte khu,
        Kum sangsawm sang za;
        Lungkham genthei thuoh muolsuoh diing,
        Hin utnan leu zong.
    4.    Van gouluo diingte zousie khu,
        Tang singseng diing uh;
        Pa lungkimna um zoulou diing,
        I sepga kimlou.
387.Hingpei diing Vanmangta
7,6,7,
    1    Sietna tuisuogiet gal ah,
        Muong zoulang e Mangpa (2)
        Solna sietlei tung akhun.
            Hingpei diing Hingpei diing,
            Van meikhu kuong tung ah;
            Vanmangta Belamnou. 
    2.    Solna sietlei tung ah khun,
        Hingpei diing Zion ah; (2)
        Olive singkung sang tung ah.
    3.    Olive singkung sang tung ah,
        Hingpei diing vanmangta;(2)
        A Vansawlsieng sangza toh.
388.Hing ngaituo un
8,7,8,8
    1    Nipi lou dawnglai hita e,
        Theipi na zong hingnou ta;
        Khumbang main teel tuomte zong,
        Mangpa phat diing in dawngkia hen.
            Hingpei lunggel un hingpei dan,
            Khelna shisa thohun ahi ta;
            Gam hingtung diing kinem in,
            Ngahzing va-ui kiman sadiem in.
    2.    Tulthei leihau pah maimai bon,
        Hun tomnou khat kal diing in;
        Gimnamtui nou a hingpah in,
        Namchin lunglai taisah zou hi.
    3.    Khujieh in unau hingpei un,
        Mang Krist lungdamna diing in;
        Kukal tahin nasem va-ui,
        I Lei hinkhuo abei masang’n.
    4.    Hun thupite hingmang vanin,
        Guntu leh lung kinem in;
        Hing kisan mansa diam chietin,
        Pa Mangtouna sieng a ding din.
389. Awi khawm chietvai
10,11
Kamlala
    1    Um muonmaw lungzuon nin muol chin don ing
        Lummei khovui kai e aw khotang hing bawm.
            Awi khawm chietlei Mangpen i muonmo lung zuon nin,
            Sil hing leh sil hinglou leh a ginglawm te toh;
            Gamchin ah dimhen i nop zaila gin.
    2.     Halin katung vankhuo kagal dot a.
        Aw nuomna vah, vah zamvel in kalung hing len.
    3.    Vanmi leh chingtang zai awi gin thangvel,
        Sietlei a thonvel hi lungkhamna gam khu.
    4.    Hing un zaila savai i Mang ma ah.
        Aw hepina loupi zailan pahtawi vai.
    5.    Zai awipi nuom ing e sil hing chinteng.
        Aw van aw ginlawm tetoh lei lunghel a.
390. Gentheina in tuom
8,5,8,6,
Upa Lalkamlova
    1    Genthei nain tuom kimvel e,
        Lei hamse dong khu;
        Mangpa min a kaguol ngaite,
        Khenna diing ni hingsuoh.
            Aw kikhen thei lou diing.(2 vei)
            Aw kalawm guol ngaite,
            Mangpa na hagau hingleng in;
            Sunni tum hing um pin.
    2.    Sunni tum zan khuon zaila san,
        Na min kaphat pi;
        Aw ka khenna diu kawlni suoh,
        Genthei naten hing bawm.
    3.    Na min pahtawi akul zel leng,
        Ka laukha nuomnan;
        Na lungsietna zamvel nuoi ah,
        Van mi hindan zil ung.
    4.    Na kikhen nan uleng hagau,
        Hing umpi zel in;
        Genthei thuoh a ka kalai un,
        Saron pah hing hieh in.
    5.    Lawmguol ngaite i kikhen nau,
        Ni ahing tungta;
        Dam tahin kikhen tava ui,
        Pa’n hing pui zing tahen.
391. Damtah in Mangpha
7,6,8,8,8,
    1.    Hun tomnou khat i neita,
        Guolngai i lenna diing;
        Thuoh nemmai vai lailung zuon khu,
        Koute hingngai nawnta sinlen;
        Tangtawn munmuong ngam in nemin.
            Lawmguol ngaite nuomin pai un,
            Damtah in aw mangpha ;
            Ki galthuom un mei leh sisan,
            Mang Immanuel gam dan bang in.
    2.    Lunggel bangkim thuoh khawm a,
        Ngai pum a khen pite;
        Tung sunni hing sunem inlen,
        Solna meipi na zing salvah in.
    3.    Zion tanchin gen diing in,
        Lenna tang dang nan leh;
        Hinna tha taang singseng mun ah,
        Misiengthou leh Angelsieng toh;
        Guolkim laituol lengkhawm tavai.
392. Na peina tuonglam
12,10,11
    1    Selung tuoh a Mangpa kalen nau tangtung ah,
        Kalvari tui hing kadon pite khu;
        Tomkal a kalen nau tang atuom diing khu.
            Aw napei na tuonglam sau nanleh zaulou in,
            Guolzou hang Mangpan hingpui diing hi;
            Dam tahin ngai muolkhum tan,
            Mangpa guolzawlnan.
    2.    Aw napei lai niten Kross bang nanleh zong,
        Mang Hagau siengthou in hingpui diing hi;
        Lungkhamna meipi leh gallien thengsah in.
    3.    Lei a guolngai kikhen Zion tang hoi tung ah,
        Ginna sing leh i Mangpa halym nuoi ah.
        Hinna sing leh i Mangpa haliim nuai ah. 
    393. Damtah un chibai
10,10
    1.    Lei a guolngai te kikhenna diing in,
        Kawlni nou hingsuoh kiata damta un.
    2.    Simlei tung ah khun lungmuon chi umlou,
        Khelnan nichin in eizui kiveng un.
    3.    Nikhat kipah in nopla sanan leng,
        Lili pah avul bang in avul hi.
    4.    I kikhen diing uh simlei gambang nguui,
        Gam leh guo zong nguisiengta peitan lawm.
    5.    Thangvan gamnuom ah kikhenna umlou,
        Khuna kimu kinem in hingha ung.
394. Gamthupi Zion hing ngai ing
10,7,10,8
    1.    Gam thupi Tangtawn kangai hi Zion,
        Khrist munsiem gam loupi khu;
        Suongmantam dongkot a hon hun chieng in,
        Angelte toh zaila savang.
            Ngai sieng lei chimtah huoi,
            Zan miel lungkham kapel hun chieng in,
            Pasian Belamnou  i thaumei khu taang zingta vang in,
            Lungkham tate naubang nunnuom tava ui.
    2.    Zion vontawi gam siengthou zuon un,
        Ginna thaumei dekuong un;
        Engham tahmai a hing demsahte khu,
        Lungkham in naubang kap va uh.
    3.    Kanan tha gamnuom tuong katun chieng in,
        Mang Jesu’n hingna dawn van;
        Lungsiet kitawp siengthou dai nawn tasian.
        Zalenna gam siengthou ah khun.
    4.    Mangtoupha kang loupi masang ah khun,
        Namchin tengin zai awi van;
        Babulon mite zouin pei zelun,
        Hing puipa Mang Khrist khu en un.
395.    Manggam Nasep Kuul 
8.7.7.6. 
Pautinkap 
John. 9:4 
    1.    I dam sung hun tomnou kaal in, 
        I Pa nna sem chiet va ui; 
        Hun a muolkhum sieng masang’n, 
        Mang nna sem chiet va ui. 
            A kuul hi Mang nna sem va ui, 
            I hagau damna ahi; 
            Mang nna sem va ui, 
            A kuul hi akul hi chi in genkawi un.
    2.    I Mang Jesu Khrist loungal khu, 
        Pasian dang um vawtlou hi; 
        Lei leh van vaihawmpa khu, 
        Nasep in phat va ui. 
    3.    Sietlei thupi lainatte khu, 
        Khelna leh puana ahi; 
        Kilungsiet leh kingainiem, 
        Pielgal tuonglam ahi. 
    4.    Van a ka Pa phuloute khu, 
        Bawdoh sieng diing chi ahi; 
        Henla diing um vawtlou hi, 
        Mang na sem chiet va ui.
396.    Et Chimlou Pah hoi 
10.6.8. 
    1.    Et chimlou heisa pah diing mi hing pieng, 
        Pom chimlou in kipah zing vang; 
        Pomlai von sen duong hoi. 
            Tangbang dam hen Mang Jesu nasem dia, 
            Laituol nunnuom valeng tahen; 
            Mang Sepai galdou diing; 
            Zion galthuom zang in Mangpa, 
            Guol hing jawl in. 
    2.    A tun nuomna diing leh a juo nem diing, 
        Namchinteng i nuomna thupi; 
        Senlai heisa pah nou. 
    3.    Silpuon nem a tuom in sausuon sung ah, 
        Nuom zaila sakawm in awi vang; 
        Von sen heisa pah nou. 
    4.    Sietlei thangvan jingvaihawmpa Mangpa, 
        Kipah thanuom ung na jal in , 
        Theisen naubang pom khu. 
397.    Sun leh Zan in Hing ngah ung 
9.8.9.9. 
    1.    Mangpa lei a na lungsiette khu, 
        Sun leh zan in hing ngah zing ung; 
        Bangchih chieng ka nuom nau ni thupi, 
        Etnop piendang ka mu tadiing uoi? 
            Aw Mangpa Tangtawn muolvum ah khun, 
            Misiengthou simsengloute toh; 
            Jingsol Alsi bang in hing tang inlen, 
            Khun Aigupta tuong nuasie va ung. 
    2.    Ka hing nai hi Mangpa na gam khu, 
        Ngahla mang e aw Mang Jesu; 
        Zawna tuumnna tawi a zaisate, 
        Pawl hun diing khu Mangpa ngahla ta’ng.
    3.    Khumi luipieu naupangte umna, 
        Hinna singliim leh a hoina; 
        Jing haveng nei in leng galkai lei, 
        Sietlei zauhuoi mun ah kia nawn sia’ng. 
    4.     Hing pei maitan namchin Mangpa thupi;
        Na nuomman hawm ding hing tawi in;
        Vanlai zawl ah hing na dawn va ung,
        Jerusalem zaisan zuon va ung.
398.    Sunni Tum Zou Siang 
9,11
    1.    Lungzuong in tangchin galkhuo don ing,
        Lummei khovui kai e lungkhamna gam ah.
            Aw tung sunni tum zousiang tam simlei ah,
            Aw bangchih chieng lungzuonna gam nuasie in;
            Lawmguolte toh nunnuom in kaleng diei?
    2.    Ngahlang e lawmguolte melmu kal,
        Hehing nem hi luipi gala kimu din.
    3.    Thangvan khopi tuollai kadon leh,
        Zaila tha ngai semguo lentawm pin thawnvel.
    4.    Ngaichim thei sieng e van latha ngai,’
        A phatnau zaitong luong lawmnou kalung zuong.
    5.    Simlei genthei na tawpna umlou,
        Aw bangchin lungzuon lungkham pul kadou diei?
    6.    Thuohla tang Mangpa siet genthei na,
        Aw hing hamuon in na tong kamdamnou in.
    7.    Sietlei kumtawp ding kal ngahlang e,
        Kumtawp chin Mang Khrist pahtawi kia ding khu.
399.    Gam ngai kinepna
9,8,8,8,8
    1.    Gam ngai kinepna kagel chieng leh,
        Sietlei pan galkhuo’n kadon a;
        Aw kangai hi khum gam nuom khu,
        Sietlei lungkhamna nuachieng leh;
        Khum gam nuom khu enzing tavang.
            Peitan ka laukha liengvai,
            Na hundampa Mangpa Jesu nuazui inlen;
            Siet puohgih khu,
            Sietlei ah hing nuasie tanlen;
            Gam ngai um khu zuon in peitan peitan.
    2.    Ka ngai nun khonuomte lailenna,
        Gam nuom vanmite zai awina;
        Lengthei hileng huiva bangin,
        Lengta vang khum gam nuom zuon in;
        Hinna singlim ba ah tuongvang.
    3.    Dam lai kawlni suo kagel chiengleh,
        Simlei lungkham nan hing bawm leng;
        Ka ha lengtan gam nunnuom ah,
        Humdamte tenna vasui in;
        Damlai lungkhamna beita va.
400.    Kama simzing kochiih
7,7,12,9,9,7    Upa Ngama
    1.    Kama simzing kochiih seng,
        Tachieh seng ing Mangpa Jesu;
        Kama lam gentheina leh kanan hinglam dawn,
        Chilou ngal bangma dang genthei sing.
            Nua kiasin hingpei in kasieng lam,
            Jingsol Alsin hingpui vang DS
    2.    Theina bangma nei vawt sing,
        Ka kum in zong chin zoulou;
        Gensiet nate thuohzou mel zong pawzou naising,
        Ka puohgih seng taluo ka Mangpa
            Hohkhe sin kangpie hi sil thupi,
            Lungsiet nan puoh kang guon hi. DS
    3.    Kapuoh gihin tambang law,
        Genthei in hing bawl nanleh;
        Kama sang misiengthou tampi sulnua a khun,
        Hatna tha in hingthuom kia zel in.
            Hingtu vang hingthuom vang hagau in,
            Lungsiet na’n hingpui zel vang.  DS
    4.    Aw nuom seng ing ka Mangpa,
        Baa louin hingpui zel in;
        Gentheina Dangkatah minsietna Manglukhu,
        Punna ding zong shina gallam ah,
            Lungkham sin kata mi lungsiet um,
            Na Mang kipah na’h lut in. DS    
401.    Gentheite nuomna
9,7,8,8,9.    Thavung
    1.    Awi va-ui Kalvari tang khu,
        Saron pah a hieh nau khu;
        Laukha lungkham louin don in,
        Na van tuonglam siempa ahi;
        Kalvari tanga a khetbeh khu.
    2.    Kalvari tang i galdot sih leh,
        Lungkhamna thuohguol hilou;
        Ka Mangpa thuohna ka et leh,
        Ka lungkhamna leh ka buoina;
        Tui bangin ahing nem dildiel hi.
    3.    Lalieng vontawite kipahna khu,
‘        Sietlei tungah um vawtlou;
        Hinanleh zong Kalvari tang,
        Galin donlei i nuomna khu;
        Mang mela sisan kai ningniang khu.
    4.    Sietlei genthei a zalenna khu,
        Mangpa a nuomna ahi;
        Mangpa ah hing kipah chiet un,
        Khuna’h sietlei lungkham nate;
        I nuomna zaila hing hita va.
402.    Zion kullsung khu
10,6,12,10    Rev. V.T. Kappu
    1.    Zion kullsung khu lung in geldi uo,
        Mangpa lungkhamna khu;
        A sisan etsahnan uoin nou a dawn a,
        Aw a lungkham mel khu en ngam votsing.
    2.    Ka Mangpa lungkhamna tuibang in alien,
        Nan guol ding hi vawtlou;
        Tai ding simthu lellou lungkham guopi ney ah,
        Linglukhu a khu hi hing en chiet un.
    3.    A mun lugu mun zuon in puita ua,.
        Ka Mang nunnem pa khu;
        Baa leh lungkham in maw Zion Tang muolkhum ta,
        “Aw ka Mang hingkia tan” chi um vawt lou.
    4.    Israel vontawite hiem ngam seng ue,
        Mi lungkham pa tung ah;
        Van khopi nguihen len lei in kala’n awihen,
        Aw ka Mang shina mun Kalvari tang
    5.    Vankhuo gam bang ngui nop zaila daita,
        I Mangpa shini in;
        Simzing in amellie tung sunni’n en ngamlou,
        Mang nunnem suun dingin sietlei zilling.
    6.    Lei mihang shini’n van leh lei kal ah,
        “Sa hing zam” chi uh maw?
        Van mihang Mang nunnem Kalvari tang tung ah,
        Kha donbang kiehni in Sa azam ei?
403.    Chigenthei lungkhamna
9,9,9,10
    1.    Chigenthei lungkhamna gam ah khun,
        Lungkham luonhi pumin hingngah ing;
        Tawp louin Mangpa hing umpi’n len,
        Nam genthei liengvai pahbanga pah din.
            Aw hing lengin Mangpa hingngai ung,
            Kalvari a na lungsietna khu;
            Silpuon bang hingzah in katung uah,
            Nam genthei liengvaite pahna dingin.
    2.    Nagam nuom zot nuasie tanan leng,
        Muong zousieng e Mangpa nanglou in;
        Senlai naubang a kaka laiin,
        Namchin lungmawl lah ah nang hingtang in.
    3.    Gitlou nate’n einai nanleh zong,
        Shina simzing neyah umnan leng;
        Mangpa hingpie’n hinna hagau sieng,
        Na lungsiet nate pah banga pah ding.
    4.    Gentheina zieh a Vanmang lukhu,
        Siet gentheina mun ah hingpei in;
        Na gam leh chikal a gentheina,
        Kapa angah pahnamtui in a pah.
404.    Hingpei tain Mangpa jesu
10,10,8,12
    1.    Tongselaw umlou Pasian Belamnou,
        Mangtoupha a um a zan umlou ding;
        Meivah tang leh nivah ngailou,
        Pasian toh Tangtawnin vaihawm khawmta dinguh.
            Amen hingpei maitan Mangpa Jesu,
            Mangpa Jesu hing lungsietna khu;
            Misiengthoute kungah um  tahen
            Halelluijah Amen Halellouijah Amen
    2.    Mangpa guolneite hagau Pasian in,
        Sil hingtung pai dingte khu ensah in;
        Ngaiin hingpei bai ding hitang,
        Tam thugen lawh pom zousie a hampha ding uh.
    3.    A hunlah a hingtung khielta ngal a,
        Midihloute dihlouin um tahen;
        Misiengthou khu suhsieng thouin,
        Aw na umzel tahen hingpei baiding hitang.
    4.    Genkhawlna thute min a lah mang leh,
        Hinna sing leh khosiengthou a atan;
        Khu Pasian in alamang ding,
        Tamthu theisah pan”Hingpei bai ding hitang chi”.
405.    Shina leh dachieng hun
12,11,8-7 Saihnuna
    1.    Shina Jordan piau ah lungkham in ha azah,
        Buoina mei zingin khuo hing miel hi Mangpa;
        Kama ah hingtang kia in len,
        Aw Hagau ka nuomna pen.
            Nangtel louin sunni tum zoulang Mangpa,
            Eden lui a laituol lengte’n
            Han ung Mang nunnem hingpui pa,
            Na Siengnuom a-len kanuom ta uhi.
    2.    Nuomna muoldawn vah ding kapin galkhuon doning,
        Muni a um diei ngailai na e Mangpa;
        Keidin zingkhuo vahsah kia in,
        Naubang kaplai baang tavang.
    3.    Kalenna ding gamnuom ngaiing tam sietlei ah,
        Khumna’h Mang nunnem pal zouin zaisa uh;
        Tawp louin Saron pah hieh uh,
        Galdot in lungkham kawm in.
406.    Hingtanpa a piengta
7,7,9,7,7,9    Ralngaam
    1.    Lemguot Mang Immanuel,
        Adam suon khelna ziehin;
        Van khopi dangkatah gam pelin,
        Juda gam Bethehem ah;
        Mun umlou Mang pienna din,
        A ngah gankuong Bethehem khopaam
            Nuomin pahtawi va-ui hingtanpa apiengta,
            Haleluijah a min ngai phat un;
            Leitung ah lem lenghen namchin tengte lai ah,
            Ei a din damna ahing tunta.
    2.    Sietlei mangmin gel laiin,
        Juda gam Belampute;
        A kimvel Mangpa thupinan salvah,
        “Zau sih unlen ngaivoi un;
        Khantan nuom um hingtun ung,
        Hundampa a piengta hi” chi in 
    3.    Ngailou nama hundampa,
        Na van khopi tuolnuom khu?
        Bang dinga gankuong tunga lum e?
        “Aw ngaiing ka van khopi,
        Nanleh na khelna ziehin;
        Lei genthei miel a vah hing” achi.
    4.    Sietlei mang tampi pieng uh,
        Inn hoi thupite sungah;
        Envoi Vanmang pienna bawnginn khu,
        Aw kaha na Mang ahi,
        Suidin peiin gankuong ah,
        A tunlieng Mari’n a pom chi uh.
407.    Mangpa lemguot dan
12,12,6    Pastor Nagamlalchaw
    1.    Ka Mangpa lemguot dan koiin athei zou diei?
        A tapa khattang zong itlou a hingpe pan;
        Sil dang zong itlou hi.
            Tuipi san san vazung,
            Hingpui galkai Mangpa khun;
            Gamdai mun ahing tunta,
            Gamdai mun hingtun pa khun;
            Kanan gam ahing tun ding.
    2.    Muonglasin muong maitan hingpuipa muonhuoi hi,
        I tunga i Mangpa akipah nah pou leh;
        Gam khu ei a ahi.
    3.    Aw kilawm kilawm e ka Mangpa mun chiem gam,
        Lungkim louna mawngmawng umvawtlou bawngnawi tui;
        Leh khuoizu luonna gam.
    4.    A hoidan genseng lou a bukim hinai lou,
        Van Jerusalem tha a hoi genseng guollou;
        Khum gam khu ana hi.
408.    Sietlei tungah khun
6.9.9.6.9.10    Jampiniang
    1.    Sietlei tungah khun aw,
        Tungleng vabang a kalen laiin;
        Hing lungkham sah ding solna hat e,
        Nua leh ma hiam leh thal;
        Hiem e kei dingin sunni chinin
        Lungnuom leh hamuong theilou hitang e.
            Pasian lungsietna tuisuogiet ging bang,
            Hei a tham a lung liengvai koi adiei?
            Tung Pasian in sietlei tung ah khun aw,
            A na sem ding a ei hamuon ana diei?
    2.    Nichin in solna mei,
        Pi zingin ei zinkhum nanleh zong;
        Mangpa hatnan ei khu zing tahen,
        U leh nau lungtuoh in;
        Mangpan eipieh ana sem va-ui.
        I hinna pahbang avul masang in.
    3.    Kipah tahin pevang,
        Tungnungpen Khrist siengah ka lungsim;
        Mang loupipen nuoi sietlei ah leng,
        Khrist a dinga kahin;
        Na khu genthei thuoh dia kaphal leh,
        Bangma lou a kei kisia ding kama?
    4.    Sietlei tunga kalawm,
        Te leh ka zat leh chipite aw;
        I chin lana kingaidam va-ui,
        Khrist Lalmun thupia;
        Salem gamnuom i tan theina ding,
        Khat leh khat kingaidam tuochiet va-ui.
409.    Zion tate zalenna ni
9,10,11,7
    1.    Leisiet puon inn kiphelkhie nanleh,
        Khopi hoitah khu keiman kaneita;
        Mangpa in asiem Zion tate lenna,
        Khu ka Tangtawn inn diing.
            Zion tate zalenna ding ni khu anaita,
            Na pang na diei aw Unau?
            Muong sawt lechin Tangtawn kot kihong nawnlou                 ding.
            Tangbang damsung Mangpa a din sem vai.
    2.    Lei lungkham nan hingpui mang khava,
        Tangbang damsung deigaw ding atam hi;
        I damsung mel pahbang muol ding kuon nou khun,
        Mangpa na sem va-ui
    3.    Ni tum kuon vaipei hun a hita,
        Angelte leh misieng peimasaten;
        Pengkul leh semguo thuo in ei ngah zing uh,
        Van a kilamtuo ding.
    4.    Mangpa Khrista lalna gam ah khum,
        Leng leh Mang taga genthei um nawnlou;
        Tuongtun kal ngahlang Zion tate lenna,
        Khu ka Tangtawn inn diing.  
410. Kei a dia gou mangpha 
By : Rev. Zosanglien
    1.    Kum tamtah sulliena nung ka tuamaw lungsietna,
        Ka donkia a, a hunlai in zual deu deu,
        Na tangnem sihtui lul del a kalen laiin,
        Hamsie mangsie zong tuoh ngai sing e,
        Kei a din goumangpa ahi.
            Aw ka nu Jerusalem na tangnem tui khuh khu
            Kalvari sihtui tawi in tawi vang in,
            Nam chin sahluong buahna din
            Nam chin damna Kalvari,
            Namchin chichin nameel jem in,
            Kei a din goumangpa ahi.
    2.    Ka mu phuntangpi paahna jel dailim mam ah,
        Nam chin khuai bang a kaina na jal kilawm khu
        Hinna tui khuhtal suang a lep dawngkot kilawm,
        A mun hing tam tung salem tuol hoi,
        Kei a din goumangpah ahi.
    3.    I tuunnu tunglam a Jerusalem Zion,
        Hinna sihtui luong dieldiel salem kul sung ah,
        Lungngai leh beidonna beita Zion a khun,
        Nung ngailou manna Tangtawn khopi
        Kei a din gou mangpah ahi.
    4.    Guolzou lalta khawldam salem kullpi sugn ah,
        Lungngai lou in Zion ah a leng dieldiel a,
        Hinkhaw nuom khopi ah khen ding simthu lellou,
        Nuomna kim van pielgal a kaita,
        Kei a din goumangpah ahi.
411. Damsung nisim ka siemla
10,10,10,10 B. Lalthlengliena
    1.    Ka lei damsung ni kihei liem jel ah
        Natna leh lungkham kiel leh gentheina;
        Sum leh pai tahsap leh gentheinate
        Hing tum vel nanleh mun atang nawnsih 
            Leitung buoina leh shina hingtung in,
            Ka hinna Khrist ah, a suling ngailou;
            Mang lemguot hing tung ka hing tuoh jel a,
            Ka buoilou damsung ni ka sim siemta.
    2.    Mang lemgel lou siltung mawng a umlou,
        Sil hing tung diing khu tung diing mawng ahi
        Sillamdang, siltha mawng zawng a umsih,
        Tangtawn a Mangpa guotsa ahi e.
    3.    Mun leh gambih zong ana um tuomlou, 
        Mun ngiem leh mun sang zong a um tuomlou; 
        Milien leh mineu, hau leh gentheita, 
        Lungtuohna Zion tang a leng ihi.
412. Lam dieldiel vai e.
5,8,7,7,7,5, Rev. Zosanglien
    1.    Kei ka khuoljinna
        Hamse dong shina liim gam ahi
        Ka pawt san ni diing naita
        Sisan gam lah pieu gal ah
        Sisan kaithousuo puon toh
        Hing na lamtuo diing 
            Lam dieldiel vai aw (2)
            Guollou hanglam in lam dieldiel vang e
            Melma hanglu galthuomte
            Salemtha hoi tuollai ah
            Nei khawm ta vai e
            Lam dieldiel vai e
    2.    Chau leh baasam a
        I Mauna gamdai mun ah khun
        Liemna pawte masuon in
        Angel khopi pielgal ah
        Thansuo silpuon kilawm toh
        Hingna dawn diing uh.
    3.    Mang thuhun puoin
        Nisim in vahvaipi nanlei
        Lungsiettu ka Mangpa in
        Mihang pei masate toh
        Zawna puonlap te tawiin
        Hingna dawn va uh
    4.    Giehmaw vabangin
        Zou gam a vahvaipi nanleing
        Melma hamsiete puoin
        Enghou musit tuoh nanleing
        Zawna Manglukhu tawiin
        Hingna dawn va uh.
    5.    Kel leh belam vun
        Sila mun leh gam neiloute
        Gamdai mun leh tanggam ah
        Nisim vahvai nanleu zong
        Hundampa leh tatsate’n
        Ang dawn va uh.
413.Mishi leh mihing kipawl
8,8,6,9 Rev. Zosanglian
    1    Mishi leh mihing kigopl in
        Umjie mawng mawng anei thei sih
        Nadam leh dam chien in
        Na shi leh lah shi kichien vet in
            Aw ngambawm, kalvari maitam ah hing zalin
            Na lungtang khu hagau siatuul in sunsah in 
            Laukha gam nuom ah lengkhawm dieldiel vai. 
    2.    Aw ka tahsa leh thupina, 
        Kross singlel ah khenbeh tang; 
        Juong hing thou kia nawn suo, 
        Hing hakhe tang e ka hinna aw. 
    3.    Tangtawn guoljawlna kiem ngailou, 
        Tangtawn tuinah lah kang ngailou; 
        Khupching leh Ngambawm in, 
        Tangtawn nopna zal zoukhawm ta vai. 
    4.    Damlai pielgal gam kilawm ah, 
        Hinna sihtui luon mun ah; 
        Nga bang a leng khawm in,, 
        Lung guol tah in nop zaila sa vai. 
414.     Mangpa nuom ing 
8.7.8.8. Pastor Suolian 
    1.    Mangpa nuom ung koi a diing a, 
        Na hing siemsah gam etlawm; 
        Tunglam Jerusalem tha ngei khu, 
        Ka tangta damsung ni ngei in. 
            Hossanna, Halleluiah, Amen, 
            Tangkhawm hai tangtawn hinna ah; 
            Thou kia tate zalenna gam, 
            Jerusalem tha ngei khu. 
    2.    Khrista a ka hinna thuguh, 
        Nuoi gam miten theiphalou; 
        Tangtawn mi ka hina thuguh khu, 
        Khrist ah khun phuolsel a hita. 
    3.    Khrista lungsietna paal joute khu, 
        Tangtawn hin kiemlou tangte; 
        Kilangta hai tangtawn muolvum ah, 
        Hossanna phat zaila sah in. 
415. Hoi seng taluo 
9.6.7.7 Pastor Thangsuolien 
    1.    Ka Manggam kilawm ka galdot in, 
        Khum gam tha kilawm ah; 
        Lim siem in banjal jah in, 
        Khelna’n mun anei nawnlou. 
            Kanantha gam nuom ah khun ka leng vel a, 
            Mubang in ha a leng in ka galdot leh, 
            Hei aw, kilawm seng e, 
            Heiha, Hoi sengseng e. 
    2.    Khum gam inn hoi a leng zousiete, 
        Noute khu Paula pawl; 
        Koute khu Apolo pawl, 
        Pawl lou pawl a um tuomlou. 
    3.    Hamuonna kim in i dimta e, 
        Zoupa Mang Khrist jal in, 
        Nuomna tullou i tangta, 
        A hoidan genseng hilou. 
    4.    Tullou in kilawm in a taang jel, 
        Ka Mangpa thuguh khu; 
        Muta zousie’n i chiemta, 
        Hallelui chiin zai i awi. 
416. Shi leh shi, dam leh dam 
11.10.10.11. Ngulneitam 
    1.    Hagau tuipi khuptan a ka pallai in, 
        Kawngtan a pal diing in ahing chiel ua; 
        Diiptan apal chia kakingai lai in, 
        Zapthaw diing in a hing han kia ta uhi. 
            Shi leh shi leh dam leh dam, 
            A hing puipa mei leh meipi kitawl jel; 
            Khogam nua ah khun, 
            Bang e ka tan tuom diing, 
            Hing jui kia phot mai tavang aw’le 
    2.    Ginnan kanaan gamchiem lam ka jawt lai in, 
        Mei leh meipin ka ma a hing pui a; 
        Manna, Vamiimte ka donlai in aw, 
        Puitu ngaisahlou in um den ka sawm hi. 
    3.    Tang a Mousi’n Kannaan gam a jot lai in, 
        Dan zang in puitung ana sawm a; 
        Kanaan gam tun ngei dia a zot lai in, 
        A it a ngaiteng aphamsan siengta hi. 
    4.    A suitu leh suite kituohna Kanan, 
        Ka leh hagiel hamsiete a bei; 
        Gul muh leh naupangte a tuollenna, 
        Alai a salvah leh vengpa Belamnou. 
417.  Lamdang seng sang
8.6.14.13.8.6. 
    1.    Lamdang seng aw, lamdang seng sang 
        Liengvai kei a diing in ; 
        Dana hitui hing nul siengta Nuomna ngen in dimta; 
        Hing itna thei semsem lei Nuomna hitui hing luong, 
        Leitung hauna sang manphazaw, 
        Nuomna kei a hita. 
            Aw! Jesu Hagau siengthou hing leng Jesu, 
            Innkuon sung hing um chieng; 
            Nu leh pan zong la sa khawmta, 
            Tate zong hing laamta, 
            Innkuon in laa sakhawm lei, 
            Buoina lah um nawnlou. 
    2.    Kihau kiselna um nawnlou, 
        Nopna ngen in kidimta; 
        Nupa kaal zong hing nuom semsem; 
        Hasung ah buolkhawm lei; 
        Tu leh tate masuon in Biehinn ah peikhawmta, 
        Kiten kum lah hing tam semsem, 
        Ngai meel lah hoi semsem. 
    3.    Thangvan Hagau siengthou hing leeng , 
        Zogam hing phawng diing in; 
        Vangletna itna khut hat toh, 
        Khanglaite hing manta; 
        Enven tamnah khanglaite, 
        Biehinn ah hing lamta, 
        Hun khat lai a amangthaisa i Tate a vele?
418. Ki tawl aw, Zion khumvum
8,7,8,11. Rev. Zosanglian
    1.     Ka thu leh la tel tuom sing e
        Ka tel zaw hi na thu khu
        Gamdai a liengvai giap ding in
        Ka tahsa khawl mai ta ven, ki tawl jel in.
            Ki tawl in ki tawl in
            Ka sang jalna ding a um sih
            Tuona khal bawm tepu
            Ki tawl aw kitawl in aw
            Zion khumpi nam chin kimna
            Ka ha aw va jal mai ta ven.
    2.     Mite gen zim gam kilawm
        Namchin teng a kimna mun
        Ka hinna hing lou tute khu
        Khovel gam khu nuasie din kitawl jel in.
    3.     Mihing sulnua khogam ma khu
        Din kumvel mai gam khu
        Lam thuom chin ah sawl baang na
        Comando sisan puonsil sulhei lou ding.
    4.     Kanan gam silpuon kilawm khu
        Hagau mite khui ahi
        Guol jou mang vontawi ten a sil
        Mi mel dawite pan phallou fix ret ahi.
    419 Kot khah hoi kihong zing
11, 8,9,8, Pastor Ngamlalkhawl
        1. Gingtute aw zam lou in pei zel va ui
        Gamdai gau pahlun lou ding hi
        Gil kiel sa guoh shina gam hibou
        I tup gam lam khu zuon zel in
        Thuoh hat in a itun masang un.
            Halleluijah aw halleluijah
            Zion khopitha ngoubang lang e
            Don va ui ginna hagau mit ngei in
            Kot khah hoi honsan a um zing hi.
        2. Gamdai gam khu ipel ma in gingtuten
        Lungngai, beidong, lusuun, thaphaang
        Bei lou ding, Mang lemguotsa ahi
        Nan leh ginna in don zing lei
        Kot khah hoi hon san um zing hi.
    3.     Jordan luidung ipel hun chieng gingtuten
        Van dang katah khopi hoi ah
        Siel vate bang a leng dieldiel in
        Kot khah hoi ah lawi khawm vai in 
        Halleluijah nop va ia tei ve.

420. MANGPA  HING  ITTNA.
7.11.7.7.11.
    1.     Mangpa nang ittna lien hi,
        Vanpan nata nang sawl a,
        Mawneilou Jesu kei mawna puoh in shi,
        A chinglou chingin nangbawl 
        Mikhiel keisiem nangtang sah,
        Tuah thamlou in navan khopi nangtang sah.
            Hing phat vang Mangpa
            Na min thupi hing phat vang, 
            Keitang Jesu hing shi hiel lamdang seng sang,
            Mipil misiem tampi um,
            Mihau mihoi tampi um,
            A chinglou keibang nangtel lungdam seng ing.
    2.     Lam-et bei a ka um in,
        Lam-et natha nang guon a,
        Belding neilou beldin nang hing nei nuom ing
        Ka tasap chieng nang panpi, hausatdan nang zilsah a,
        Tam ittna lamdang abei ngailou ittna.
    3.     Ka ha zawngkhal leh baa a,
        Nang ngai gilkiel dangta a,
        Nang muchieng hinna tuikhu a nang puijel
        Ka nat chieng nang panpi a, kipah ing nangdam sah man,
        Halleluijah Mangpa namin thupi hen.

421. HINNA HING PEIH
10.8.10.8.
    1.     Hinna hing pie ka Mangpa hing itt ing,
        Mangthai lungngai ka um lai in,
        Lunglai gilla hamuonna hing pie a,
        Muonna tuibang na hing luonna.
            Hinna hing pieh ka Mangpa aw,
            Nanglou muonna diing a um diei maw?
            Lungngai huibang ka mauna sim lei a,
            Nang toh umleng ka lung nuom hi.
    2.     Suon diing neilou ka hoina zong umlou,
        Nang toh um di’n ka ching zoulou,
        Hizong Mangpa na itna awnem in,
        Kang itt hi chi’n na hing han zing.
    3.     Keima lampi kajui jousiete leh
        Ka lunggel leh ka ngaituohna
        Mangpa nang di’n a chingzou diing umlou
        Nanleh kang itt kata nang chi.

422. EN VEN KA TEEN NA’NG
7.7.13.7.7.6.7.
Doh is B
    1.     En ven ka teen na’ng gam nuom,
        Leimite’n a theizawlou,
        Mizawng, mipoite leh tagate nopsahna gam;
        Kei hing simmaw sih un aw,
        Inn leh lou ka neilou va’ng;
        Lei inn sang a nuomzaw,
        Van ah inn nuom kanei hi.
            Ngahla ing, Van khopi ka tun hun diing;
            Mang Jesu a khutpawn ka tuh hun chieng;
            Lungdamna hituite a luong diing a,
            “Kei hing tanpa aw” chiin,
            Lungdam in laa ka sa diing.
    2.     En ven Belamnou aangsung ah,
        Meelsie, mipoi tampite;
        Vanmi bang meel etlawm,
        Mangpa’n bawlpha zou siengta;
        Lei a i gentheinate,
        Manglukhu in khuta uh,
        A lutung taang singseng,
        Suongmanpha toh kizem hi.
    3.     Shina hanmuol hingl iemsan,
        A peisa it leh ngaite’n;
        “Tam sietlei gimna gam nuasie in hing pei un” chi;
        “Kei ngaai in kap sih unlen,
        Kei umna ah hing pei un”;
        I tun diing hing ngahla,
        Van khopi pa’n khut hing zaap.

423. HINDAN KISIAM TA
11.11.11.11.
    1.     Tam khovel a khun gingtu atam mama,
        Nanleh gingtu hindan siem a tawm ngei e;
        Nanleh puohgih puo leh hinkhawl loute din,
        Hindan siem hing zilsah Mang Jesu ahi.
            Hindan ka hing siam ta (2)
            Hing zilsahtu Mang Jesu ama ngei ahi;
            Lungkim zel ka chingta (2)
            Lungkimna hing zilsa, Mang Jesu ahi.
    2.    Sum leh pai hausatna, Du am nate in,
        Huntoh anei thei sih lungkim dan aha;
        Genthei liangvai zong khu Jesu panglou in,
        Thuasiam dan a um sih, lungkimna a haa.
    3.     Genthei dan ka siamta hausatdan ka siamta,
        Niang leh tai gilkiel a umdan ka siamta;
        Hing lungsiattu Mangpa ka bangkim ahi,
        Hing suhattu jal in bangkim kabawl thei.
    4.     Khrist lungsiatna in, Bangmah hing khensih,
        Shina leh lungngaina ginum nate in;
        Kipahna leh lungmuonna hing petu hi,
        Hing suhattu pan in bangkim kabawl thei.
424. KHANG LAI TE THOU UN
    1.     Khanglai te thou un ni tum ding hi ta,
        Sun ahi lai in na sem va ui,
        Khelna nuasie in silhoih bawl va ui,
        Nahinna Mangpa din jang in.
        Hun leh ni akiem jel hi,
        Buoi na a hing tun ma’n,
        Na khang dawn lai in Mangpa na sem in.
    2.    Mangpa Jesun i khelna ngaidamta,
        Siatna lampi khu juikia lou ding
        Galjawna laasa’n kipah thanuam in,
        Aloupina dom sang va ui.
    3.     I siatlei hinkhuo a hing bei chiang in
        Zawna laasan kipah tava ui
        Salem tuol lai ah hin sing lim nei ah
        Tangtawn laasa’n leng khawm ta vai.
    4.     Mang Jesu juidin nichin ross puo in
        Kipan va ui lei nopna nuasian.
        Puanlap dom sang un jawna tang ding in
        Hundam pa’n amou din hing han.
425. Ka thu hilou
By : Mr. C. Lalthlunglien
    1.    Ka donvel hingmi leng,
        Vanglai solsing bangin,
        Vuoi in a pul zung zung ngal ua,
        Hei sung a um e vanglai hun.
            Ka umdan leh ka tan
            Ka thu hilou
            Bangkim tung a thunei tu in
            A dei dan a a lel ahi.
    2.    Leng chin hin ka don a
        Tan tawh lung kim um lou,
        Tawldam a nuam na chia sui in
        Lam etna thawn a tang jel uh
    3.    Tun juo saunuam et in,
        Lunglai na hina e,
        Sulkia lel lou vou duot laite
        A hun lou in i ha liem jel.
    4.    Aw tuanglam ka jawtte
        Sawtlou kala bei ding
        Lungdei khensate leh Mangpa
        Dawn bang kituoh kal ngah laveng.
426. KHUALZIN KA HI
8,10,9,8. Hawla
    1.    Seitlei a vang khuolzin ka hi
        Aw ka sungkuonte khu ka ngai jel hi
        Ka taam sungin buoina buoi chinteng in
        Tuilian bang nichin in hing bawm.
        Aw hing daltu khu a bei hun chieng
        Tangtawn gam ka juon ding a
        Khum nah ngai louin ka tenna mun
        Buoinate toh pawt san tavang le.
    2.     Lungngai dahgin thang velte leh
        Buoina chinteng teng mauging ka zahte
        Ka Tangtawn gam hing ngaisah semsem
        Ka Ppa mel ni bang a vahna.
    3.     Ka zinna gam daidam ah khun
        Ka lalgam lutpi taah mawng nei vawt sing
        Hinna thu hahna nei kha sih leng
        Khut guo a gam juan ding ka hi.
    4.     Lalgam khu nisa ngai lou
        Amel hoina in khopi sung a taan
        Vaihawmna leeng touna a tou in
        Phat zaila ginglawm in bawm e.
427. Aw Nopna Ni, Aw Kipah Ni
10.10.13.6.
By:- Rev. G.K. Samte 
    1.    Aw miel ney a umte hing thouta un, 
        Hinna thupha khovah hing taangta hi; 
        Sang nempi hagau shina hanmuol a liem nua un, 
        Jubilii tuong hing tung. 
            Aw nopna ni, Aw kipah ni, 
            Jesun hagau kolbulna a phelta; 
            Nuom in tawi vai A min Halleuiah chi in, 
            Jubilii tuong hing tung. 
    2.    Pi aw, Pu aw, Pa aw, Nu aw, Lawm aw, 
        Shina havat lungkhamna bei siengta; 
        Shina haliim miel nuoi a touten ngai vawi u tah, 
        Jubilii dah ging hi. 
    3.    Tum vai Jubilii dan ngaitah tum vai, 
        Nuoi jinmang shina Hell khopi thawn hen; 
        Shina pan in hing pawt unlen hinnah hing lut un, 
        Jubilii dah ging hi. 
    4.    Hundampa Mang Jesu min i law chieng, 
        Nuoi jinmang shina Hell khopi kiliing; 
        Tam lahoi toh nawh vai I Mangpa min suong kawm in, 
        Sal pawtna dah ging chiin. 
428. A Hun a Umlai 
11.9.11.11.
    1.    Hun tom tangvang i dam sung Mang nna sem vai, 
        Dachieng in khuo ahing miel diing hi; 
        Sun ahi lai in, a hun a um laai in, 
        I Mangpa a din i sem chiet diing uhi. 
            Ahun a um lai, lahtou ni a tun ma’n, 
            Shina in nang ahing pha masang in; 
            Na hatlai na hun a um lai in sem in, 
            Nang a diing ni hoilou ahing tun masang. 
    2.    Vantung Mangpa tuol hing kum diing anaita, 
        Khodah un silsiem zousie kiliingta; 
        Ahun ahing tun ma’n, ani ahing tun ma’n, 
        I Mangpa a din i sem chiet diing uhi.  
    3.    A loupina toh ahing pei masang in, 
        Kilungsietna ahing bei masang in; 
        Ki-itna toh Mangpa nna i sem diing uh, 
        Kuon khie in i Mangpa nna i s em diing uhi. 
    4.    Tawplou in thum vai i hat semna diing un, 
        Ngen va uii Mangpa kung ngen va ui; 
        Tangtawn gam i tun masang un ngen va ui, 
        Hing sang diing, hing dawng diing i thumnate uh. 
429. Minthang Hen, Minthang Hen
11.10.11.10. 
    1.    Pasian meel hoina itna maitaina leh, 
        Kalvari khovah nibang hing taang hen; 
        Mittaw khomiel sung pan ahat Zomite, 
        Khelna henkol pan hundamna ngata. 
            Minthang hen, Minthang hen, (Zogam lei) 
            I Pasian minthang tahen ; 
            Thawnsah un, Thawnsah un, 
            Kuol kuom zanglei thawnsah un; 
            Mangpan lamdih hing hil in, 
            Hing guolzawpi diing hi,  
    2.    Hundamna thupha leitung mun chinteng ah, 
        A kihilna din sep diing inei hi; 
        Hitui leh Hagau toh i sepna teng ah, 
        Mangpa gam zai hen tangzai tawntung hen. 
    3.    Lamdang itna toh kei ahing tankhie zou, 
        Lei leh vantung kellei hing dawsah hi; 
        Shina pat guol zou vangletna toh thou kia, 
        Tawntung pan tawntung minthang denta hen. 
430. Vang lai ni leh hunhoi lai
    1.    Vang lai ni leh hunhoi lai,
        Man zingsawm ngabang lenglai;
        Theiloukal igual ngaihte,
        Zingzin tuong tungkia talou;
        Theisiem hamsa mihinnan,
        Nungsie tullai lengte khu
        Kaplai nemsiem min hing nem aw.
            Ka ngai e, aw
            Zion sihtui idawn lai nite khu.
    2.    Khankhuo lunggel lunglai na,
        Koppi neilou itamta!
        Pa neilou Nu neilou ten,
        Hun nailou ahun nailou,
        Chi inkaplan zai awi uh,
        Kalai in a siet chieng a,
        Kituoh khawm hun ding ngahla ing.
    3.    Damlai hunkhuo tomkal sung,
        Huoihamna a mangbei in;
        Umlai singkhuol ituoh chieng,
        Avuoi akhang umlou in,
        Khamtheilou in muol liem jel,
        Pielgal zot zalam tuongah,
        Ngailai na e geldoh nichieng.
    4.    Tanglai pi leh pun agen,
        Phamsa tuongtunna saunuom;
        Tuong lamdang mal umvawt lou;
        Zapi tuonglam Krist loungal,
        Genthei liengvai Hausa leh 
        Namchin phui bang akimna,
        Tuakhu Mang Krista ngei ahi, 
431. Mangpa na sem vang
9.9.9.9.
By. Upa Ngulzakham
    1.     Na sem un Mangpa muongin sem un,
        Kalsuan un mangthaite lam juan un,
        Tangkouun khantanhoi genkawi un.
        Nang leh kei Jesu’n gen di’n ei sawl.
            Tuin’n nang koina nasem diai?
            Mang na sem louding namah?
            Kei leh ka innkuan pite vang in,
            Mangpa na ahi kasep ding uh.
    2.     Gimthuoh a jinmang saltang te khu,
        A tandoh ding mi kimu zoulou,
        Mang Jesu’n nang leh kei hing hing ngansie,
        Jinmang saltangte vapui ding in.
    3.     Joshua leh kalep hangsan bang in,
        Kristian galkap hangsan te kuan vai,
        Meipuo leh nuailam ente vangin,
        Jinmang gal dou ngam lou ding uhi.
    4.     Kalsuan vai singlamte puo kawm in,
        Mangthaite mudi’n va domsang vai,
        Kalsuon kilawm valian in peivai,
        I vah un Zogam mial tanvah vai.
432. Hangsan in sem vai
8.8.8.10.
    1.    Khantanhoi tangte eite in,
        A hundampan thei nailoute
        A tanpa loupi theisah hi
        I bawldih nasepna khu ana hi.
            Semva ui hat leh hangtah in
            Mangpa thu ngaikhe jing kawm in
            Missionary sawlkhe dingin
            Silpieh leh thumna i pang ding uh.
    2.     Krista min lawlouna mun ah
        Thei nailou ten athei thei nan;
        Mangpa Jesu namu nailou ten
        Amu thei nangun bang ibawl ding uai?
    3.     Krista nasemtu palai te
        Pasian thuguh enkol tute;
        Mizousie hundam theina ding
        Leh thutah theidin deilou ding imah.
    4.     Eite gingtu Pasian taten
        I shi tang ua shi thoukia din
        A gam a let jel theina ding
        Silpieh leh thumna in i sem ding uh.
    5.     Bu at ding tam at ding in
        Mangpa a dia kipete din
        A guoljawlna idawn te hi.
        Lanva ui Laukha mang ipui thei na,n.
433. Jesu nuazui ding kisui
8.8.8.8.
    1.     Jesun anuajui ding mi sui
        Leigou sum leh Sana dangka
        Hauna min thanna hing chiem lou
        Gilkiel gamleh gen thei hing chiem.
            Akam guoh a hing it lou 
            Lungsim tah a kei hing it ten
            Keima it na bang it na toh
            Mangthai te nahin na pien chi.
    2.     En un i zougam simpin jing
        A tan vah ding koi e kuonding?
        Hing ngah la uh mangthai taten
        Kap kawm in hing han han uhi.
    3.     Gawtmun gei ah thawm hau aw toh
        Unau mangthai ding ten hing han
        Koite zong hing han naw un chin
        Hitui toh hing galdot zing uh.
    4.     Khangthate aw hing thou naw un
        I Zogam miel tanvah ding in
        Gideon meisel hing taang un
        Mangpa leh Gideon nam sau.
434.    Jesu’n kuon un chi
8.8.7.
    1.     Jesun noute va kuon un chi
        Laisiangthou ah na gen zouta
        Hatna aw ging dang ngah sinlen,
        Jesun noute va kuon un chi
            Hundamna Jubelii dahging
            Kalvari Singlamte tung ah
            Mangthaite dia suotat nadah
            Hunki khel man tangkou pivai
    2.     Lei-galkap sang in loupi zaw
        Eite Vanmang galkap ihi
        Ginum in i Mangna semlei
        Zou ding leh zoukia din hing chiem.
    3.     Kapkawm in buchi kuan pivai
        A khophun chiang ki pah tahin
        I Mang Jesu maitai mu in
        Nuomna Mang lukhu i tang ding.
    4.     Dangka sana suongmantam sang
        Laukha hundamna manpha zaw
        Mangthai te Laukha hundam khu
        Van-gou Sana Suangman tam hi.
435.    Hing ngaidam in Mangpa
    1.    Hingngai dam in aw Mangpa hing ngai dam in,
        Ka bawlding thei lou in sawtpi kana um
        Kanopna ding bepin, kang thei Mangpa,
        Hing ngai dam in, Mangpa hing ngaidam in.
            Kaima jieh in Laukha sim seng lou,
            Amang thaita tangtawn miel nuoi ah khun
            Na mai ah bang e kagen tah ding?
            Hing ngaidam in Mangpa hing ngaidamin.
    2.     Na hundamna a thawn in kana neita,
        Naguoljawlna simseng lou in nahing vuh
        Nanleh kei ding mai in kana mang jou,
        Hing ngaidamin Mangpa hing ngaidam in.
    3.     Na nuom napen Mangpa Laukha mang hutdam
        Na na kul pen Sietlei a khantanhoi gen
        Nanleh koima kahing pui ngai sih a,
        Hing ngaidam in Mangpa hing ngaidam in.
    4.     Na hatna kithei maw bawl thei hi sing,
        Nangman nang sawl hagau mang hundam dingin
        Na Hagau siangthou in hingpui inlen
        Hing ngaidam in Mangpa hing ngaidam in.
436. Bahilon lung angah
10.10.10.10.
By : Mr. Lalhngahsang
    1.    Babilon luipang a a dingin kap ing,
        Nuamna hun pha gam a linglang bang in,
        Zion la lem a nuam ding in hing phut
        Sing gam a Mangpa zaila lem thei siang.
            U khummei khu va awi vai aw,
            Mei tah tah ding na ngaituo e
            Aw hepitu lem Neithang zai ahi,
            Ka ha jui sin aw khawldamna hilou.
    2.    Khovel hoina huang sung kahing dah a,
        Hin khawlna um ei chi a sui vel in,
        Sunkhuo zankhuo’n hin khuo mang zou hiel in,
        Lamdang na e chin vanglai hun liem jel.
    3.    Tun lou hepina khelna in hing lan
        Sal gam in i tunna ding a lan lou,
        Tung Jerusalem i tuunnu ahi,
        Khun nuam in Zion la lemta vai e.
    4.    Ka ngai, ka ngai e Zion khopi tha,
        Khum khopi juan a i lawi khawm hun ahing,
        Hundampa ngai toh mala i vaina,
        Gam ngai kia ta siei aw Halelluijah.  
437    Khantan hoi nuom um
11.9.11.9.  
    1.    Sepgim lungkham buoina kinawng kaal ah khun,  
        I Mangpa Pasian in hing pui zing; 
        Pa thuchiem ni loupi khu ahing tungta, 
        Saltangte pawtdohna ni loupi. 
            Khantan hoi dei-um pei jel inlen, 
            Gammiel gam a saltangte pui din. 
    2.    Tanglai pi leh puten tam ni loupi khu,
        Mu nuom in na don zing nanle uh; 
        Mulou in thangvan sang a kai zouta uh, 
        Van zawna loupi khu tang diing in. 
    3.    Aw damna damna Gospel leng vel inlen; 
        Kawlmong tan in va lengle inlen; 
        Gentheite nopna vahvaite din innnuom, 
        Na pah gimtui namchin damna hi.
    4.    Aw nam zousie leh silsiem zousie ten zong, 
        Mangpa loupi phat in aw suo un; 
        Kalvari hepina piendangtah jal in, 
        Ei a din damna lui a luongta. 
438. Mangpa Aw Hing Sang In
6.11.6.9.8.8. 
    1.    Nun tom pahpal bang lel, 
        Ka simlei tangbang damlai hun leh nite; 
        Vul pai diing hinanleh; 
        Paal zatamten Mangpa pampai in, 
        Sietlei paallunte zou nanleh, 
        Ke’n vang Mangpa di’n zang vang e. 
            Mangpa aw hing sang in, 
            Ka paallutnate hatlou nanleng; 
            Nang a diing in hing pie ing e (2vei). 
    2.    Anbang itna simthu hemlam a, 
        Naubang a saangte vang in maw; 
        Na meel englou zongleh; 
        Silpah etlawm namtui, 
        A leng hieuhieu bang in maw kei zong, Mangpa  
        Na gim ka duong atheng lou diing. 
439. Seinou Guolte Aw Thouta Un 
9.9.9.8.
    1.    Seinou guolte aw hing thouta un, 
        I gam ah Gospel thu thangsah di’n; 
        Mangpa’n hing han hi hing han zing hi, 
        Kitheimaw bawl nawnlou diing in. 
            Thou un, thou un Seinou guolte, 
            I gam lummei bang jing thengsah di’n; 
            Zu leh sa khamtheite taisan in, 
            Mangpa min khu tawisang va ui. 
    2.    Midangten muol hing liemsan zouta, 
        Kanaan gam lam zuon in liemta uh; 
        Ei zong Mangpan tha leh zung hing pie, 
        I kimut kal hunteng liem khielta. 
    3.    Mangpan gam lah diing nempi hing pie, 
        Heisung zuon a pei lai diing imah? 
        Mangpan hing han hi hing han zing hi, 
        “Hing thou ta’n aw ka ta” hing chi. 
    4.    Van Hagau sieng aw hing leng inlen, 
        Kou Zomite hing suhalta di’n; 
        Lung kituoh a tuibang luongkhawm din, 
        Na ban hat in hambang hing huoi in. 
440. A hamsa ngei maw 
12.12.12.11.
    1.    Hagau guoljawlna leh Mang thuhun phuong ding in, 
        Pienna gam Bele phung Pa inn pawtsan angai; 
        Suohnu leh pieng masa upatna nuasie in, 
        Goulul lankhie diing in Mangpan ahing phuut hi. 
            A hasa e, hamsa seng e, Goulul piehdoh khu, 
            Dimlet Hagau guoljawlna tang diin, 
            Hakhiet nangai tahi aw ka goulul mangpha. 
    2.    Suol gallien pal diing leh goulul pekhie diing in, 
        Hatna ahing tungta dawn dan ahasa ngei; 
        Lungkham luonhi pum a bangkim ka gel chieng in, 
        Lunglen lunghel um e, aw ka neisun goulul. 
    3.    Goulul latkhietna mun Moriah tang ka tungta, 
        Taan leh taan, thuoh leh thuoh, shi leh shi, dam leh dam; 
        Gimum chinteng thuoh a sisan a hing tanpa, 
        Mang dei-um hatna aw dawng diing in kiguong tang. 
    4.    Ka hinkhua leh bangkim Mangpa kapieh ni in, 
        Ka ta lungkham vawtsin hing tuin hing thuom vang; 
        Pielgal a na nuomman hing hi ngei ta van in, 
        Chi thu ahing tungta Hallehluiah, Amen.
441. Mangpa nanglou ngal
9.10.9,10.
    1.     Aw Pasian nanglou lawm dang nei sing
        KaLaukha jawngkhal tha hing guon kie in
        Ka dana jousie hing thuopi in
        Nang lou lawm hoi jaw ding mu jou sing e.
            Aw hing jui vang maw lampi hasa nanleh
            Dawi mangpa’n lampi hing khah sah nan leh
            Napeina jousie hing jui vang maw. 
    2.    Ka laukha in sietna lam jui in
        Ka khutte khelna bawlna khut ahi.
        Ka lungsim ngaituona zousie jong
        Du-aam naleh gitlouna ngen tang.
    3.    Aw ka laukha lunghel ma chie maw
        Ka ginna je-et na dou jou lou a
        Pasian mai a kilawmna neilou-e
        Hing juan vang aw Mangpa hing maisah in.
442. Khawmpi ki khen kia louna gam
11.12.10.9.
By : Pastor Thangsuolien
    1.    Lenkawl in hingsuoh sahleng mual kilawm ah,
        Khenna sim thu hing lel lennguol ngai umte toh
        Gen hamsa ngei aw ka lennguol ngai te,
        Simlei ah mangpha mangpha vangut.
            Kikhawmpi khenkia nawn lou na gam
            Tangtawn Pa saunuam salem tha ah
            Gibang khen um lou in i leng ding.
    2.    Tahsa dan a gibang khen lunglai ana,
        Lunglai nat um louna Mang Khrista ngei a khun,
        Sunchin janchin gibang khenna um lou,
        Lenna tang dang in kaal la nan leh.
    3.    Gam chin leh mun chin a lenguol ngai umte,
        Ngoumei jam vel kal a deisahna ang van in,
        Immanuel hing umpitu Mangpa,
        A khun lemguot ngai luanhi nul nawnlou.
    4.    Thoukia Khrist gamtha kilawm keh lu hei ah,
        Lenguol ngai luanhi nul um nonlou na gam ah,
        I lei silpuan hawh a i len hun chieng,
        Khawmpi kikhenna um nawn tasia.
443. Itna sisan luong
11.11.11.10.
    1.    Itna sisan luong in, Ka tatsa mite,
        Khuomiel gimna sung a kahna aw kaja,
        Lainatna’n kahi luong, koi sawl ding ka hei,
        A mangthang hate kon puidoh ding e.
            Mangpan nang hing han, leinatna aw toh
            A na sem dingte a tawm seng e,
            Laukha mang te siang itna thugen ding,
            Nang hing sawl vang e na hithei diei chi’n.
    2.    Na neih na lam zousie kang piehsa hi a,
        Khatzong khetlou a lakia theipa ka hi.
        Hizong lakia sih vang na phal bang pie in,
        Van ah nang peichieng hawmthoh khavateh.
    3.    Na hatlai in sem in tumbang na vuoi ding,
        Na neilai pie in beina hun hing tung ding,
        Gal leh sa hasa in buoina’n hinglap ding,
        Sep theih lai seem in khuo hing miel ding hi. 
444. Aw Lazar ka lei ah khun
8.11.10.9. 
    1.    Keima lei a kalen lai in, 
        Ka let, ka lal, ka siem dan gen seng guollou; 
        Sana dang inn hoi kidang, 
        Khumten ka Laukha a hundam zou nadiei? 
        Aw he keima hing zou nawn vawt sing. 
            Ahitheileh aw Lazar ka lei ah khun, 
            Na khut muh ah tui themkhat; 
            Hing tahkhesah in ka lei ah khun,  
            Aw hei keima hing zou nawn vawtsing. 
    2.    Lazar lei a a len lai in, 
        Mihaupan dangka nei a annmal khu; 
        Kilaw diing in kon a pe sin, 
        Amapa khu mihausapan na kidahta, 
        Nanleh Pasian in panpi hi. 
    3.    Mihaupan leitung a nuasie a, 
        Vangam pel a meidiil a a pei lai in; 
        Lazar Abraham aangsung ah, 
        Tou khu a mu in Lengpa a kisiata, 
        Aw he keima hing zou vawt sing. 
445. Khrist min a ka ngai tullou 
8.8.7.8.
    1.    Khrist min a ka ngai tullou aw, 
        Lungsiet um ngei na paallai ni; 
        Mangpa Jesu gen bang in, 
        A liemta tu nin na khang hoi 
            Lampi thutah hinna, 
            Juon in Mangpa lungsietna nei a; 
            Damtah in peitan aw lungdei. 
    2.    Khang khat pallai muolliem nanleh, 
        Mangpa guonsa khang kile in; 
        Vangphatna chinna tung ah, 
        Um zing hen aw Khrist min jal in. 
    3.    Ngainat silpieh nei zou vawt sing, 
        Ngaidam aw nem in hing ngen ung; 
        Na gen leh Khrist jal in aw, 
        Millou zen aw chin leh tuoite. 
446. Khovel loupina
9.9.9. 
    1.    Khovel loupina ka sui lai in , 
        Ka lungsim apat thu hing gen in; 
        Lamvai nang hing kile in hing chi. 
            Aw Mangpa chilou ken muonpi nei sing, 
            Ka lamvaina koi in ei hun diei? 
            Mangpa nang loungal muonna umlou. 
    2.    Liengvai genthei in lamvai nanleng, 
        Na lungsietna jal in ka awlta; 
        Leisiet lunggimna mil ta vang e. 
    3.    Aw Hundampa malbang hing kou ing, 
        Ka hinna a un in hing pe tang; 
        Hing zang tan Mangpa na nasem din. 
    4.    Tun vang sietlei sil nuasie tang e, 
        Ka Mangpa na hinna thu bou khu; 
        Zailan awi tang e Tangtawn dong in. 
447. Mangpa adia hun mang
13.11.12.7.
By : Mr. C. Lalthlunglien
    1.    Damsung tomnou mang ding in saguoh in ipieng a,
        Nan leh duthu aisam nawt phahlou suiin,
        Saguoh a kia mai ding kiging sih nanlei zong
        Tawp hun nei i lei hin khuo.
            Kiging in, kiging in,
            Nichin shinan ahing nai e
            Thei lou kal kha phamsia tang va chin
            Mangpa a dinna hun hoi
            Manglou a mual liem ding
            Khawh na e, a khawh ngei aw.
    2.    Hun dei um a liem masang dah khienlen envel aw,
        Theina ding a nah nei leh mit nei jousie ten,
        Lei gou sil mangthai mai bep ding suiin i hun tom aw,
        Mang nawn suo ka von dei um.
    3.    Tung lang en in ngaituo voi, Ni leh Ha, Ahsi te, 
        Poi khoi lou in lengjah uh siemtu lung a kim,
        Nang zong sullen khovel sil siemna hausatna mai
        Sui nawn suo ka von dei um.
    4.    Mangpa ding a hun zat khu kisiana um vawt lou
        Lungngai zan nei ah zong khuo hing vah ding hi
        Sah lung nei lou melhun in khapham tang nana leh chin
        A bukim in tang vate.
448. Nopna thuguh 
6.8.6.8.
    1.    Liendoute unau in, 
        Kipahna thuguh amu uh; 
        Sa gilpi sung ah khun, 
        Damsung dai gou a mukhie uh. 
            Eiten nuomna thuguh, 
            I mukheta uh Mang Khrist khu; 
            Khovel ngai a gimneipen ahi, 
            Hepinan sisan atahta Mang Khrist khu. 
    2.    I siemtanna Khrist khu, 
        I bukimna van Mang tapa’n; 
        A mukhiet gam ah khun, 
        I pal suohta Mang vontawite. 
    3.    I seplou guoljawlna, 
        I ngetlou silthawnpieh tamsem; 
        Tang diing Mangpan achi, 
        Hinna gam siengthounapan in. 
    4.    Mang Khrist gam Liendou dah, 
        Hinna puong diing Mangpan chi; 
        Thoukia taten i puong, 
        Agam silpuon a kithuom in. 
449. EI BANG MIKHIEL HING TAN
8.7.8.7.
Dorace Tungnung, 
    1.     I Pasian hepina thuhdaan.
        Ei bang mikhiel hing tan hi;
        I siet puogih hing dawn jangkhai,
        Hasatna ah hing panpi.
            En zong i hun neisun,
            Mangpa a din zang vai;
            Khovel solna’n hing jouta sia,
            Aman’n hing panpi ding hi.
    2.    Pilna leh siemna neite in,
        Lungmuonna neijou lou uh;
        Khovel hoina leh hausat na’n
        Lungnopna hingpe theilou.
    3.    Lungnopna hausatna bulpi,
        Genthei liengvaite nemtu;
        Lungkhamna leh dana hing nem,
        Hundampa Khrista ahi.
450. Ka ta aw zau sin
9.12.11.8.
By : Pastor Dongzathawng, 
    1.    Mangpa’n ka tasapte ahingpe ding,
        A ma Jehovah Jireh Kereth luipieu ah;
        A jawlnei vaahpa Pasian in amite,
        A muolphou lou di’n ana chiem.
            Ka ta aw jausin keima na Pasain hi’ng,
            Natha muvanlai bangin hatsah kia vang;
            Ka thu nava gen ding hi,
            Ginum in hang san in pang in aw.
    2.    Mangpa’n ka lampite ahingpui ding,
        Kavaah vaina vaka phai dung, ahing pui dan;
        Te, theisiem sih nanleng, aman sietlei tawp dongin,
        Kahing umpi ding hi achi.
    3.    Mangpa’n hitui luongte anul sieng ding,
        Tun kapkap in lunglai na in;
        Dachieng aban banin kahing theichien ding,
        A mel dei kamu nichieng kagentheinate ngil tavang.
            Mangpa aw hingngai ing kaha liengvai seng,
            Ka tha bah leh tawlin lungsim athawmhau;
            Hing taisan vawtsin ka siengah um zingin,
            Hingngai ing e nang hingngai ing e.  

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.